Національний університет фізичного виховання І спорту України icon

Національний університет фізичного виховання І спорту України
Скачати 449.01 Kb.
НазваНаціональний університет фізичного виховання І спорту України
Сторінка2/2
Дата22.10.2012
Розмір449.01 Kb.
ТипАвтореферат
1   2

ВИСНОВКИ


1.  У науково-методичній літературі не знайдено достатньої кількості достовірних даних щодо удосконалення показників технічної підготовленості важкоатлеток високої кваліфікації з різними масо-ростовими особливостями.
Не виявлено відомостей про корекцію технічних помилок важкоатлеток високої кваліфікації різних типів будови тіла, що проявляються під час змагальних стартів на найвідповідальніших змаганнях. Все це зумовлює актуальність визначеної проблеми.

2.  Необхідність удосконалення технічної підготовленості важкоатлеток шляхом урахування індивідуальних типологічних особливостей спортсменок підтверджується результатами опитування фахівців з важкої атлетики.

Переважна більшість фахівців (86,0 %) вважають за необхідне диференціювати програму удосконалення техніки змагальних вправ важкоатлеток з різним типом будови тіла. У процесі визначення пріоритетних напрямків підготовки 45 % опитаних цікавить, насамперед, техніка виконання змагальних вправ, а 55 % респондентів порівну розподіляють значення удосконалення фізичної, психологічної та тактичної видів підготовки. Це свідчить про важливість врахування будови тіла спортсменок під час вивчення та вдосконалення техніки змагальних вправ у важкій атлетиці. Більшість респондентів вважає, що інформаційні матеріали з характеристикою показників техніки важкоатлеток зустрічаються в 50 % рідше, ніж у чоловіків.

3.  За поздовжніми розмірами довжини тулуба, довжини рук і довжини нижніх кінцівок більший відсоток спортсменок 46,4 % належить до мезоморфного типу будови тіла тоді як 23,8 % – до доліхоморфного і 29,8 % – до брахіморфного.

4.  Порівняльний біомеханічний аналіз техніки виконання ривка та піднімання штанги на груди залежно від типів будови тіла важкоатлеток високої кваліфікації свідчить про достовірні відмінності динамічних та кінематичних показників рухових дій у змагальних вправах важкоатлеток високої кваліфікації різної тілобудови та груп вагових категорій (p < 0,05). У техніці виконання ривка достовірні відмінності мають 75 % динамічних показників, 33,3 % – просторово-часових та 55 % показників вертикальної висоти переміщення штанги. У підніманні штанги на груди подібна тенденція встановлена серед 75 % динамічних показників, серед 41,6 % просторово-часових та 63,3 % показників вертикальної висоти переміщення штанги.

5.  Встановлено особливості виконання ривка і піднімання штанги на груди у спортсменок різної тілобудови.

Важкоатлетки доліхоморфного типу володіють високим потенціалом швидкості протягом всього руху, що зумовлено високим показником сили у фазі попереднього розгону та фазі амортизації. Характерною особливістю важкоатлеток даного типу є і те, що висота, на яку вони піднімають штангу, є найменшою у трьох фазах руху порівняно зі спортсменками інших двох типів тілобудови.

Важкоатлетки брахіморфного типу володіють найвищим потенціалом сили, що приводить до найшвидшого розгону штанги на початку руху. Також вони володіють найкращими показниками висоти вильоту штанги у перших трьох фазах та висоти її фіксації у присіді, що порівняно з важкоатлетами доліхоморфного типу є менш економним рухом, оскільки це вимагає докладання більших зусиль під час розгону штанги на початку тяги у ривку та підніманні її на груди.

Важкоатлетки мезоморфного типу володіють середніми силовими, швидкісними і кінематичними технічними показниками, порівняно зі спортсменками попередніх двох типів тілобудови.

6.  Виявлено окремі типологічно обумовлені особливості виконання ривка і піднімання штанги на груди важкоатлетками різних вагових груп: у спортсменок доліхоморфного і мезоморфного типів будови тіла силові, швидкісні та кінематичні характеристики у першій і другій фазах збільшуються із підвищенням груп вагових категорій, а в третій (фазі фінального розгону), навпаки, знижуються.

У спортсменок брахіморфного типу тілобудови, навпаки, силові, швидкісні та кінематичні характеристики техніки у першій і другій фазах знижуються із підвищенням груп вагових категорій (за винятком показника сили у третій групі), а у третій фазі (фінального розгону), навпаки, збільшуються.

7.  Встановлено загальні вимоги технічної підготовленості спортсменок, що значно підвищують надійність і ефективність виконання змагальних вправ. Під час удосконалення або корегування техніки ривка й піднімання штанги на груди у першу чергу закріплюють темпо-ритмову структуру руху штанги, відчуття оптимальної висоти вильоту та швидкість виконання присіду під штангу. Використання на практиці розроблених засобів та методів показало, що запропонована методика вдосконалення технічної підготовленості та корегування на основі модельних характеристик пришвидшує зростання спортивної майстерності спортсменок.

8.  Спортсменки, які брали участь в дослідженнях швидше досягли модельних біомеханічних показників змагальних вправ, характерних для їх вагової категорії і типу будови тіла. Після педагогічного експерименту отримано достовірні зміни серед досліджуваних показників технічної підготовленості, а саме у спортсменок мезоморфного типу будови тіла у швидкості руху штанги (у фазі попереднього
і фінального розгону), у висоті вильоту та фіксації штанги (у фазі безопорного
і опорного присіду) усього 30 % всієї кількості технічних показників; у спортсменок доліхоморфного і брахіморфного типу тілобудови це –– сила докладання до штанги і її швидкість (у фазі амортизації і фінального розгону), та висота вильоту й фіксації штанги (у фазі безопорного і опорного присіду), – усього 40 % кількості технічних показників.

9. Розроблена комп’ютерна програма вдосконалення технічної підготовленості кваліфікованих важкоатлеток різних типів тілобудови та груп вагових категорій дозволяє в мережі Internet, у режимі «on-line» вирахувати власний тип будови тіла та на підставі цього отримати біомеханічні модельні показники техніки змагальних вправ, властивих даному типу будови тіла, а також список спортсменок, що мають подібну будову. База даних також надає методичні рекомендації з удосконалення та корекції динамічних та кінематичних характеристик техніки рухових дій, що використовуються у важкій атлетиці.

Перспективи подальших досліджень пов’язані зі включенням до модельних характеристик кутових показників біоланок тіла спортсменок під час виконання змагальних вправ, а також створення індивідуально-групових моделей біомеханічних показників другого прийому поштовху – поштовху від грудей.


^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Роботи, в яких відображені основні наукові результати дисертації

  1. Антонюк О. В. Особливості кінематичної структури руху при виконані ривка і поштовху важкоатлетами різних вагових груп і статі / О. В. Антонюк
   // Молода спорт. наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 6–11.

  2. Антонюк О. В. Техніка виконання поштовху важкоатлетами високої кваліфікації різних вагових категорій / О. В. Антонюк // Спорт. вісн. Придніпров’я. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 100–102.

  3. Антонюк О. В. Динамічні характеристики техніки рухових дій важкоатлеток з різними антропометричними розмірами тіла при виконанні ривка
   / О. В. Антонюк // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – К., 2011. –
   № 3. – С. 3–6

  4. Антонюк О. В. Кінематичні характеристики техніки рухових дій ривка у важкоатлеток з урахуванням антропометричних розмірів тіла /О. В. Антонюк // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун. ім. Т. Г. Шевченка (Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт). – Чернігів : ЧДПУ, 2011. – Вип. 86, т. 1 – С. 9–14.

  5. Антонюк О. В. Просторово-часові характеристики структури руху ривка у важкоатлеток з урахуванням антропометричних показників / О. В. Антонюк,
   С. О. Пуцов, Б. В. Кононець // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х., 2011. – № 4. – С. 7–11. Автором визначена проблема, здійснено дослідження, сформовані висновки.

  6. Олешко В. Г. Біомеханічні характеристики структури руху системи «спортсмен-штанга» у важкоатлетів різної статі / В. Г. Олешко, О. В. Антонюк
   // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – К., 2010. – С. 36–39. Автором визначена проблема, здійснено дослідження, сформовані висновки.

  7. Олешко В. Г. Швидкісна характеристика структури руху системи «спортсмен-штанга» у важкоатлетів різної статі / В. Г. Олешко, О. В. Антонюк
   // Педагогіка, психологія та медико-біологічні пробл. фіз. виховання і спорту. – Харків 2010. – № 1.– С. 95–99. Особистий внесок здобувача полягає у виявленні проблеми, здійсненні досліджень та формулюванні висновків.

  8. Олешко В. Г. Особливості побудови тренувального процесу спортсменок високої кваліфікації у важкій атлетиці / В. Г Олешко, С. О. Пуцов, О. В. Антонюк
   // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – К., 2012. – № 1. – С. 27–31.
 • Опубліковані роботи апробаційного характеру

  1. Антонюк О. В. Використання програми «Telemetr» для визначення морфологічних показників важкоатлетів високої кваліфікації / О. В. Антонюк,
   К. М. Сергієнко // Матеріали ХІV Міжнар. наук. конгр. «Сучасний олімпійський спорт і спорт для всіх». – К., 2010. – С. 311. Здобувачем вперше визначено особливості антропометричних розмірів тіла у важкоатлеток високого класу.

  2. Антонюк А. В. Биомеханические особенности выполнения толчка тяжелоатлетами высокой квалификации разных весовых категорій / А. В. Антонюк
   // Материалы XV Междунар. науч. конгр. «Олимпийский спорт и спорт для всех». – Кишинэу, 2011. – С. 43–47.

  3. Гайдай В. В. Характеристика швидкості штанги при підніманні її на груди кваліфікованими важкоатлетами / В. В. Гайдай, С. О. Пуцов, О. В. Антонюк
   // Матеріали ХІV Міжнар. наук. конгр. «Сучасний олімпійський спорт і спорт для всіх». – К., 2010 – С. 98.^ Автором здійснено дослідження, сформовано висновки.

  4. Олешко В. Г. Силовые характеристики структуры движения системы «спортсмен-штанга» у мужчин и женщин в тяжелой атлетике / В. Г. Олешко,
   А. В. Антонюк // Материалы ХІІІ Междунар. науч. конгр. «Современный олимпийский спорт и спорт для всех». – Казахстан, 2009. – Т. 1. – С. 284–286. Автором визначені проблема, мета і завдання, проведені аналіз і узагальнення результатів дослідження.АНОТАЦІЇ


Антонюк О. В. Удосконалення технічної підготовленості важкоатлеток високої кваліфікації різних типів тілобудови. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. – Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2012.

Дисертація присвячена вирішенню проблеми удосконалення технічної підготовленості важкоатлеток різних типів тілобудови і груп вагових категорій.

У дослідженні визначено типи будови тіла важкоатлеток високої кваліфікації за групами вагових категорій. Для визначення типологічно зумовлених особливостей техніки змагальних вправ важкоатлеток високої кваліфікації різних типів тілобудови було застосовано цифрову відеозйомку, та комп’ютерний відеоаналіз з використанням прикладного програмного забезпечення «Weightlifting analyzer 3.0». В результаті аналізу даних встановлено достовірні відмінності біомеханічної структури техніки змагальних вправ у важкоатлеток високої кваліфікації різних типів будови тіла та груп вагових категорій. Визначено біомеханічні модельні показники техніки змагальних вправ важкоатлеток різних типів тілобудови та груп вагових категорій.

Розроблено та обґрунтовано методику удосконалення техніки змагальних вправ за рахунок спрямованих впливів на оптимізацію окремих елементів рухових
дій важкоатлеток високої кваліфікації різного типу тілобудови та груп вагових категорій.

Основні результати дослідження знайшли своє практичне застосування
у тренувальному процесі жіночої збірної команди України з важкої
атлетики, в навчальному процесі Національного університету фізичного виховання і спорту України при викладанні дисципліни: «Теорія і методика обраного виду спорту».

^ Ключові слова: важкоатлетки високої кваліфікації, групи вагових категорій, ривок, поштовх, техніка, типи будови тіла.


Антонюк А. В. Усовершенствование технической подготовленности тяжелоатлеток высокой квалификации разных типов телосложения. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 – олимпийский и профессиональный спорт. – Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев, 2012.

Диссертация посвящена усовершенствованию техники соревновательных упражнений спортсменок разного типа телосложения и групп весовых категорий, специализирующихся в тяжелой атлетике.

Для решения поставленных задач и получения объективных данных в работе использованы такие методы исследования: анализ специальной научно-методической литературы, опрос и анкетирование тренеров и спортсменок, антропометрические измерения, видеосъемка, видеокомпьютерный анализ биомеханических характеристик движения, педагогический эксперимент, методы математической статистики.

Анализ специальной литературы показал, что техническая подготовка спортсменок является одной из важных составляющих процесса спортивной тренировки. Установлено, что сегодня отсутствуют количественные критерии оценки техники соревновательных упражнений у спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в тяжелой атлетике, а методика технической подготовки спортсменок требует оптимизации.

В результате опроса специалистов в сфере тяжелоатлетического спорта определена необходимость усовершенствования технической подготовленности тяжелоатлеток путем учета индивидуальных особенностей строения тела. Специалисты указали на целесообразность разделения программ усовершенствования техники соревновательных упражнений спортсменок разного типа телосложения.

В результате проведенных исследований были определены типы телосложения спортсменок разных групп весовых категорий, специализирующихся в тяжелой атлетике.

Установлено, что за продольными размерами длины туловища, длины верхних и нижних конечностей большинство спортсменок – 46,4 % относится к мезоморфному типу телосложения, тогда как 23,8 % – к долихоморфному и 29,8 % – к брахиморфному. Анализ данных также показывает, что с повышением весовых категорий растет количество спортсменок, которые принадлежат к брахиморфному типу телосложения.

В результате проведенных исследований были выявлены достоверные различия в биомеханической структуре техники рывка и подъёма штанги на грудь у тяжелоатлеток высокой квалификации разного типа телосложения и групп весовых категорий. Определены типологически обусловленные особенности техники соревновательных упражнений тяжелоатлеток высокой квалификации разного телосложения и групп весовых категорий.

На основании полученных данных разработаны статистические средне-групповые модели биомеханической структуры технической подготовленности тяжелоатлеток, что позволило объективно оценивать технику рывка и подъёма штанги на грудь спортсменок высокой квалификации.

Разработана и обоснована методика усовершенствования техники соревновательных упражнений за счет направленных влияний на оптимизацию отдельных элементов двигательных действий тяжелоатлеток высокой квалификации разного типа телосложения и групп весовых категорий.

Для определения эффективности предложенной нами программы был проведен педагогический эксперимент, в ходе которого были получены достоверные данные и доказана эффективность предложенной программы усовершенствования техники соревновательных упражнений квалифицированных тяжелоатлеток. На протяжении эксперимента у спортсменок мезоморфного
типа телосложения выявлено 30 % достоверных изменений
характеристик биомеханической структуры соревновательных движений,
в то время как у спортсменок долихоморфного и брахиморфного типов телосложения, – 40 %.

Основные результаты исследования нашли свое практическое применение в тренировочном процессе женской сборной команды Украины по тяжелой атлетике, в учебном процессе Национального университета физического воспитания и спорта Украины при преподавании дисциплин «Теория и методика выбранного вида спорта».

^ Ключевые слова: тяжелоатлетки высокой квалификации, группы весовых категорий, рывок, толчок, техника, типы телосложения.


Antonyuk O. V. Perfection technical preparedness of the highly qualified female-weightlifters different physique. – On the right of manuscript.

The dissertation for the scientific degree of the Candidate of science on physical training and sports in specialization 24.00.01 – оlympic and Professional Sport. – National university of physical education and sports of Ukraine, Kyiv, 2012.

The thesis is dedicated to the decision of the problem of the improving of technical preparation of female-athletes of different physique and group of weight categories.

Research defines certain different physique and group of weight categories of the highly qualified female-weightlifters. For the determination of the typologically effected features of the technique of competition exercises of the highly qualified female-weightlifters of different physique and group of weight categories were used: digital
video recording and computer analysis using application software «Weightlifting
analyzer 3.0» On the basis of data analysis, reliable divergences are set in the biomechanics structure of the technique competition exercises of female-athletes different physique and group of weight categories. Biomechanics model indexes of technique of competition exercises of female-weightlifters different physique and group of weight categories are defined.

Developed and grounded methods of improvement of competition exercises technique due to directed influences on the optimization of separate movements actions of female-weightlifters different physique and group of weight categories

The main results of the stud y have found their practical application in the preparatory process of a female Ukrainian national weightlifting team, in the educational process of the National University of Physical Education and Sport of Ukraine in the teaching of subjects: «Theory and Methods of chosen sport».

Keywords: clean and jerk, group of weight categories, highly qualified female-weightlifters, snatch, technique, types of build.


____________________________________________

Підписано до друку 03.09.2012 р. Формат 60х90/16.

Ум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9.

Тираж 100. Зам. 52.

____________________________________________

«Видавництво “Науковий світ”»®

Свідоцтво ДК № 249 від 16.11.2000 р.

м. Київ, вул. Боженка, 23, оф. 414.

200-87-13, 200-87-15, 050-525-88-77

E-mail: nsvit@mail.ru
1   2

Схожі:

Національний університет фізичного виховання І спорту України iconНаціональний університет фізичного виховання та спорту україни маслова Олена Володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання та спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді...
Національний університет фізичного виховання І спорту України iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни чернявський максим вікторович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та...
Національний університет фізичного виховання І спорту України iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Работа виконанана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту України iconФізичного виховання І спорту україни коваленко Тамара Миколаївна
...
Національний університет фізичного виховання І спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Підвищення адаптаційних можливостей дітей 6-7 років до умов навчання в початковій школі засобами фізичного виховання
Національний університет фізичного виховання І спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни хрипко інна василівна
Вплив програм з традиційними та інноваційними засобами фізичного виховання на фізичний стан молодших школярів
Національний університет фізичного виховання І спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни пацалюк костянтин григорович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерства освіти І науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту України iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни мартинюк оксана анатоліївна
Корекція порушень просторової організації тіла студенток у процесі фізичного виховання
Національний університет фізичного виховання І спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма вступних випробувань з загальної фізичної підготовленості та обраного виду спорту для абітурієнтів факультету фізичного...
Національний університет фізичного виховання І спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма вступних випробувань з загальної фізичної підготовленості та обраного виду спорту для абітурієнтів факультету фізичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи