Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 386.93 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Сторінка2/2
Дата28.08.2012
Розмір386.93 Kb.
ТипДокументи
1   2

^ ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


 1. Проблема виникнення філософії. Основні періоди історії філософії та їх місце в духовному розвитку людини.

 2. Проблема предмету філософії. Специфіка філософських проблем. Філософія і світогляд.

 3. Наука і світогляд. Роль світогляду в науковому пізнанні.

 4. Проблема співвідношення ідеального та матеріального в історії філософії.

 5. Поняття наукового методу. Методологія, метод, методика. Філософія і науковий метод.

 6. Індукція та дедукція в науковому пізнанні.

 7. Філософська та наукова картина світу: взаємозв’язок основних концепцій.

 8. Теорія як форма наукового знання. Типи наукових теорій та їх функції. Теорія і концепція.

 9. Методи емпіричного та теоретичного пізнання.

 10. Теоретичний рівень пізнання. Форми теоретичного пізнання. Проблема зв’язку теоретичного та емпіричного.

 11. Емпіричний рівень пізнання. Форми емпіричного пізнання. Поняття наукового факту та емпіричного закону.

 12. Соціальне пізнання, його методологія, особливості та основні концепції.

 13. Поняття науки. Критерії науковості знання.

 14. Громадянське суспільство. Держава, право, людина в умовах існування громадянського суспільства. Проблеми розбудови громадянського суспільства в сучасній Україні.

 15. Проблема свідомості (марксизм, фрейдизм, феноменологія, екзистенціалізм про свідомість). Свідоме, несвідоме, підсвідоме.

 16. Діалектика. Основні історичні форми діалектики та їх місце в історії філософії.

 17. Чуттєве та раціональне в пізнанні. Сенсуалізм та раціоналізм у науковому пізнанні. Проблема інтуїції.

 18. Філософські категорії, їх специфіка та роль у пізнанні й людській діяльності. Наукове мислення та категорії.

 19. Істина як гносеологічна та культурологічна категорія. Істина та правда. Критерії істинності. Достовірність знання.

 20. Простір і час як форми буття матерії. Рух як спосіб існування матерії. Багатоманітність форм руху матерії: рух і спокій, рух і розвиток.

 21. Категорії “сутність” і “явище”, їх соціокультурний та когнітивний зміст і функції.

 22. Категорії тотожності, розрізнення, протиріччя. Наукові та соціальні протиріччя.

 23. Категорії “кількість” і “якість”. Роль кількісних методів у науковому пізнанні.

 24. Предметно-практична діяльність. Практика як соціокультурний і гносеологічна категорія (марксизм, прагматизм).

 25. Принципи детермінізму та індетермінізму. Категорії детермінації.

 26. Філософія і релігія: проблеми співідношення та взаємозв’язку. Світоглядний та гносеологічний аспекти християнської філософії.

 27. Свобода як універсальний феномен світогляду в умовах ринку.

 28. Історичні форми людських спільнот. Нація та державність.

 29. Особливості культури та філософії доби європейського Відродження: гуманізм та антропоцентризм, натуралізм, пантеїзм.

 30. Соціальна структура суспільства: особливості сучасного стану.

 31. Класична, некласична та постнекласична наука та їх філософська рефлексія.

 32. Філософія і культура. Соціокультурні функції філософії.

 33. Мораль як соціокультурний феномен. Основні категорії моральної свідомості. Мораль та право.

 34. Соціальне буття. Основні проблеми філософії соціального буття. Духовне та матеріальне в існуванні суспільства (гегелівська, марксистська та інші погляди).

 35. Антична філософія: схожість та відмінність від „східної” філософської традиції, основні періоди розвитку. Значення античної філософії для формування європейської культури.

 36. Особливості культури та філософії доби Середньовіччя. Дискусія між номіналістами та реалістами, її значення в історіїї західно-європейської філософії.

 37. Соціально-культурне значення філософії французького та німецького Просвітництва (П. Гольбах „Система природи”, К.-А. Гельвецій „Про розум”, Ш.-Л. Монтеск’є „Про дух законів ”) (на вибір).

 38. Особливості філософії Нового часу. Емпіризм та раціоналізм. Проблема методу пізнання у Ф. Бекона і Р. Декарта. Ф. Бекон „Новий Органон”. Р. Декарт „Роздуми про метод ”.

 39. Філософія Арістотеля: основні ідеї та їх вплив на світову філософію. Характеристика праці Арістотеля „Метафізика”.

 40. Філософія Сократа та Платона. Значення філософії Платона для європейської культури. Праці Платона „Держава”, „Діалогі”, „Гіппій Великий”.

 41. Провідні ціннісні орієнтації людства у ХХІ ст.

 42. Постпозитивістське тлумачення науки. Ідея парадигми та наукового спів товариства. Праця Т. Куна “Структура наукових революцій”.

 43. Філософія позитивізму, етапи її розвитку. Позитивізм та розвиток науки.

 44. Філософія неотомізму. Праця Тейяра де Шардена „Феномен людини”.

 45. Філософія прагматизму (Ч. Пірс, У. Джеймс, Дж. Дьюі), її світоглядне та методологічне значення.

 46. Людське існування як фундаментальна проблема екзистенціальної філософії (М. Ґайдеггер, К. Ясперс, А. Камю). Праця Ж.-П. Сартра „Екзистенціалізм – це гуманізм”.

 47. Людина в пошуку сенсу життя та засад свого існування. Життєвий шлях людини. А. Камю „Міф про Сізіфа”.

 48. Праця П. Юркевича „Серце та його значення в духовному житті людини”. Значення поглядів П. Юркевича для формування російського християнського персоналізму (В. Соловйов, С. Булгаков, М. Бердяєв).

 49. Ірраціоналізм як духовна парадигма сучасної філософії. Філософія життя (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, В. Дільтей) та її значення для європейської культури. А. Шопенгауер „Світ як воля та уявлення ”.

 50. Поняття духовності. Основні виміри духовного життя людини. Індивідуальна та суспільна свідомість.

 51. Основні теми філософських пошуків Г. Сковороди. Поняття „серця” та „сродної праці”. Вплив філософії Сковороди на українську та російську філософію.

 52. „Кордоцентризм” української філософії (Г. Сковорода, П. Юркевич).

 53. Психоаналітична філософія (З. Фрейд, К.-Г. Юнг, А. Адлер, Е. Фромм). Феномен несвідомого, його природа та функції. Психоаналіз соціальних процесів. Праці З. Фрейда „Вступ до психоаналізу: курс лекцій”, Е. Фромма „Мати або бути ”.

 54. Філософська герменевтика. Проблеми інтерпретації та розуміння. Герменевтичне коло (В. Дільтей, М. Ґайдеггер, Ґ.- Ґ. Гадамер ). Праця Ґ.- Ґ. Гадамера „Істина та метод ”.

 55. Означення понять в науці. Наукові абстракції. Співвідношення абстрактного і конкретного в пізнанні. Праця Г.-В-.Ф. Гегеля „Хто мислить абстрактно?”.

 56. Економіка, наука, техніка, технологія. Практична філософія бізнесу та філософія господарювання.

 57. Філософія К. Маркса: основні ідеї та їх вплив на світову філософію і соціальну практику. Праця К. Маркса „Економіко-філософські рукописи 1844 року”.

 58. Історичний детермінізм і свобода людини.

 59. Ідеї свободи і соціальної справедливості. Ідея прав людини у філософії (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск’є та інші).

 60. Філософія І. Канта: основні положення теорії пізнання. Категоричний імператив І. Канта. Праця „Критика чистого розуму”.

 61. Філософія Г.-Ф.-В. Гегеля. Діалектика, принцип тотожності мислення та буття, розуміння історії.

 62. Співвідношення системи і метода у філософії Г. Гегеля, їх суперечливість.

 63. Культура як суспільно-історичний феномен, спосіб буття людини. Культура та антикультура. Масова культура. Х. Ортега-і-Гасет „Повстання мас ”.

 64. Філософія Л. Фейєрбаха. Ідеї філософської антропології. Вчення про релігію. Праця Л. Фейєрбаха „Сутність християнства ”.

 65. Мотивація економічної діяльності як філософський феномен. Теорія культурної детермінації (М. Вебер, П. Сорокін, П. Козловські). М. Вебер „Протестантська етика та дух капіталізму”.

 66. Філософія України ХІХ – ХХ ст. у контексті світової філософської думки.

 67. Філософія у Києво-Могилянській академії в другій половинні ХVІІ – першій половині ХVІІІ ст. (Ф. Прокопович, М. Козачинський, І. Гізель, Г. Кониський).

 68. Проблеми типологізації історії. Культура, цивілізація, епоха, формація як категорії соціальної філософії (М. Данилевський, К. Маркс, А. Тойнбі ). О. Шпенглер „Занепад Європи”.

 69. Російська релігійно-історична філософія кінця ХІХ – початку ХХ ст. (В. Соловйов, С. Булгаков, М. Бердяєв).

 70. Проблема та ідея в науковому пізнанні.

 71. Проблема субстанції в історії філософії: монізм, дуалізм, пантеїзм, плюралізм.

 72. Проблеми свободи в історії філософії. Е. Фромм „Втеча від свободи”.

 73. Проблема сенсу та спрямованості історії. Основні концепції прогресу та регресу. Глобальні проблеми сучасності, їх генеза та пошуки розв’язання. (К. Ясперс, С. Хантінгтон, М. Ґайдеггер, К. Поппер, Р. Арон). С. Хантінгтон „Зіткнення цивілізацій”.

 74. Проблема буття: класична онтологія (Парменід, Арістотель, Ф. Бекон, Д. Локк), „нові онтології” (Е. Гуссерль, Н. Гартман, М. Ґайдеггер, Ж.-П. Сартр).

 75. Економічна система як світоглядно-духовне явище.

 76. Поняття традиційного, індустріального, постіндустріального та інформаційного суспільств.

 77. Ринок як квінтесенція цінностей, інтересів, прагнень людини.

 78. Право і правосвідомість. Ідея правової держави. Право і закон.

 79. Права людини як безпосередній вираз особистісної цінності права.

 80. Право як засіб реалізації загальнолюдських цінностей.

 81. Реалізація особистісної цінності права у правовій державі.

 82. Правова держава, громадянське суспільство як досягнення сучасної цивілізації.^ Загальні вимоги до АСПІРАНТІВ (ЗДОБУВАЧІВ)

ЩОДО засвоєння курсу


До загальних вимог засвоєння дисципліни належать:

а) безпомилкове знання періодизації історії світової філософії з визначенням сутності предмету наукового пізнання цього періоду, наукових філософських шкіл, основних представників цих шкіл, рівним чином, як і основних течій сучасної світової філософії;

б) точне розуміння сутності того чи іншого наукового відкриття, що зроблене у певній філософській школі давнього чи сучасного періоду, з визначенням сутності постановки наукової проблеми, методики і методології її розв’язання з викладом відповідних доказів, аргументацій та обгрунтувань зазначеного автора на основі знання першоджерел;

в) вміння поєднати знання з історії та сучасної світової філософії, особливо з філософії науки, соціальної філософії, логіки та методології науки з аналізом сучасного стану суспільства, теорією економічного пізнання, проблемами розбудови правової держави, економічною проблематикою внутрішньої та зовнішньої торгівлі України в системі світових міжнародних відносин, міжнародного права та правознавства.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНювання знань

на кандидатському іспиті з Філософії

Глибоке засвоєння курсу з дотриманням раніше вказаних вимог “а”, “б”, “в”, але без знання оригінальних текстів світової та вітчизняної філософії давнього, нового або новітнього періодів – оцінка “задовільно”.


Засвоєння курсу у поєднанні з знанням оригінальних текстів (принаймні одного фрагменту цілісного тексту з класичного надбання світової філософії кожного історичного періоду та сучасності) – оцінка “добре”.

Вільне володіння курсом, вміння оперувати першоджерелами та здатність до залучення знань із світової філософії, особливо з логіки та методології науки, філософії права, економіко-філософської проблематики до аналізу сучасного стану суспільства, теорії держави та права, громадянського суспільства, проблем світової економіки і торгівлі, міжнародного права – оцінка “відмінно”.


^ ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

 1. Проблема предмету філософії. Специфіка філософських проблем. Філософія і світогляд.

 2. Філософія Арістотеля: основні ідеї та їх вплив на світову філософію. Характеристика праці Арістотеля „Метафізика”.

 3. Економіка, наука, техніка, технологія. Практична філософія бізнесу та філософія господарювання.


Рекомендована література:


1. Підручники та навчальні посібники
Алексеев П.В. История философии. – М., 2008.Алексеев П.В. Философия. – М., 2008.Андрющенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. – К., Генеза, 1996.Біленчук П.Д., Гвоздецький В.Д., Сливка С.С. Філософія права. – К., 1999.Воронкова В.Г. Філософія: Навч. посібник. – К., 2004.Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века. – М., 1998.Історія філософії України. Хрестоматія: навчальний посібник / М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, А.К. Бичко – К.: Либідь, 1993.Ильин Философия богатства: человек в мире денег. – К., 2005.Канке В.А. Основы философии. – М., 2008.Касьян В.І. Філософія: відповіді на запитання. Навч. посібн. – К., 2005.Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник. – К., 2005.Мазараки А.А., Ильин В.В. Философия денег. – К., 2004.Мережко В.В. Введение в философию международного права. Гносеология международного права. – К.: Юстиниан, 2002.Подольська Е.Ф. Кредитно-модульний курс з філософії. – Х., 2006.Радугин А.А. Философия. Курс лекций. – М., 2004.Росенко М.Н. Основы современной философии. – СПб., 2001.Саух П.Ю. Філософія. – К., 2003.Скотний В. Філософія: історичний і систематичний виклад. – К., 2005.Спиркин А.Г. Философия. – М., 2008.Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Навчальний посібник. – К., Либідь, 1996.Философия. Древнегреческая философия (от Платона до Аристотеля). – М., 1999.Філософія: Навч. посібн. / І.В.Губерський, І.Ф.Надольний та ін. – К., 2004.Філософія. Навч. посібник / За ред. Ю.В. Осічнюка. – К., 2003.Філософія Пер. з 9-го нім. видання / Кунцман П. – К., 2002.Філософія історії: Підручник для ВНЗ / Бойченко І.В. – К., 2000.Філософія права: Навч. посібник / За ред. М.В. Костицького, Б.Ф. Чміля. - К.: Юрінком Інтер, 2000. – 336 с.Філософія права: Навч. посібник / За ред. О.Г.Данільяна. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 272 с.Философия экономики / Отв. ред. С.В.Синяков. Уч. пособие для высших учебных заведений. – К., 2002.Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії. Навч. посібник. – К., 2000.Хрестоматия по философии / Отв. ред. А.А.Радугин. – М., 2001.Шаповалов В.Ф. Основы философии: от классики к современности. – М., 2000.Щерба С.П., Тофтул М.Г. Філософія: короткий виклад. Навч. посібник. – К., 2003.Шкода В.В. Вступ до філософії права. – Х.: Фоліо, 1996.

ІІ. Першоджерела:
Августин А. Исповедь. – М., 1991.Аристотель. Сочинения в 4-х т. – Т. 2. - М., 1978.Бердяєв М.О. Філософія свободи. – М., 1989.*Бердяев Н. Смысл истории. – М., 1991.*Бекон Ф. Новий Органон. Соч. в 2-х т. – М., 1972. – Т. 2.*Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Избр. произведения. – М., 1990.Веблен Т. Теория праздного класса. – М., 1984.*Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М., 1998.Гегель Г. Энциклопедия философских наук. – Т. 1. Наука логики. – М., 1974.Гегель Г. Наука логики. В 3-х т. – М., 1970.Гегель Г. Основи філософії права. – К., 2000.*Гельвеций К.А. Сочинения в 2-х томах. – М., 1973.Гуссерль Е. Формальна і трансцендентальна логіка // Читанка з історії філософії. В 6-ти книгах. Книга VІ. Зарубіжна філософія ХХ ст. – К., 1993.Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. Собр. соч. – Т. 1. – М., 1994.*Декарт Р. Сочинения в 2-х т. Пер. с лат. и франц. – М., 1989.Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К., Юніверс, 2000.*Дидро Д. Сочинения в 2-х томах. – М., 1986.Камю А. Міф про Сизифа. Ессе про абсурд. – М., 1990.*Камю А. Бунтующий человек. – М., 1993.*Кант И. Сочинения в 6-ти т. – М., 1964.Кассирер Э. Избранное. Индивид и космос. („Книга света”). Пер. с нем. – СПб., 2000.*Козловски П. Этика капитализма. Эволюция и общество: Критика социобиологии. Пер. с нем. – СПб., 1996;Кониський Г. Загальна філософія поділена на чотири відділи. Відділ „моральна філософія або етика”. Твори в 2-х т. – К., 1990. – Т. 1.Корет Э. Основы метафизики. – Пер. с нем. – К., 1998.Кузанский Н. Об ученом незнании. Соч. в 2-х т. – М., 1980;

Кузанський М. Про вчене незнання. Твори в 2-х т. – М., 1979. – Т. 1.*Кун Т. Структура научных революций. – М., 1977.Кун Т. Идеалы и нормы научного исследования. – Мн., 1981.Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М., 1985.Лейбниц Г.-В. Монадология. Соч. в 6-ти т. – М., 1983. – Т. 1.Ленін В.І., Маркс К. Повне зібрання творів в 55-ти т. – Т. 33.Локк. Д. Избранные философские произведения в 2-х томах. – 1960.Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.- 525с.*Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 року. – Т. 42.*Маркс К. Передмова. До критики політичної економії // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т. 13. – С. 5-9.Маркузе Г. Одномерный человек. – М., 1994.Ніцше Ф. Так казав Заратустра: жадання влади.- К.: Основи, 1993.Ницше Ф. Так говорил Заратустра. – М., 2005.Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху. – М., 1994.Ницше Ф. Странник и его тень. – М., 1994.- 400с.*Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Эстетика. Философия культуры. – М., 1991.Ортега-і-Гассет Х. Нові симптоми // Читанка з історії філософії: Зарубіжна філософія ХХ ст. – Книга VІ. - К., 1993.Ортега – и – Гассет. Что такое философия? – М., 1991.Тарнас Р. История западного мышления. Пер. с англ. – М., 1995.Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1998.*Платон. Банкет. Тімей // Читанка з історії філософії: Філософія Стародавнього світу. – Кн. І. – К., 1992.*Поппер К. Логика и рост научного познания. – М., 1983.Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Твори в 2-х т. – Т. 1. – К., 1994.Рассел Б. Исследование значения и истины. Пер. с англ. – М., 1999.Рассел Б. История западной философии. Пер. с англ. – М., 2006.Роттердамський Е. Похвала Глупості. Домашні бесіди. – К.: Основи, 1993.*Сартр Ж.-П. Екзистенціалізм – це гуманізм // Читанка з історії філософії: Зарубіжна філософія ХХ ст. - Книга VІ. – К., 1993.*Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм. Сумерки богов. – М., 1989.Скирбекк Т., Гилье Н. История философии. Пер. с англ. / Под ред. Крымского С.Б. – М., 2001.Сковорода Г.С. Тлумачення Плутарха про тишу серця. Твори у 2-х т. – К., 1973.Сковорода Г. Твори у 2-х томах. – К.: Обереги, 1994.Сковорода Г.С. Дружеский разговор о душевном мире. Твори: в 2-х т. – Т. 1. - К., 1973.Соловьев В.С. Оправдание добра. Собр. соч. – Т. 1. - М., 1989.Спиноза Б. Этика // Онтология мировой философии. В 4-х т. – Т. 2. - М., 1970.*Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 1987.Тойнбі А. Дж. Дослідження історії: У 2-х т. – К., 1995. / Постижение истории. Пер. с англ. – М., 1991.Тоффлер А. Футурошок. – СПб., 1997.Фейербах Л. Основные положения философии будущего. Избр. философские произведения. – М., 1955. – Т. 1.Фихте И. Факты сознания. Назначение человека. Наукоучение. – М., 2000.Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. – М., 1989.Франко І. Що таке поступ? // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 45. – К., 1990.*Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990.*Фромм Э. Иметь или быть? Пер. с англ. – К., 1998.Хабермас Юрген. Моральное сознание и коммуникативное действие. – СПб., 2001.Хайдеггер М. Положение об основаниях. – СПб., 2000.Хайдеггер М. Що таке метафізика? // Читанка з історії філософії: В 6-ти кн. – Кн. VІ. Зарубіжна філософія ХХ ст. – К., 1993.Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Пер. с англ. – М, 2003.*Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992.Шелер М. Походження людини в Космосі // Читанка з історії філософії: В 6-ти кн. – Кн. VІ. Зарубіжна філософія ХХ ст. – К., 1993.Шопенгауэр А. О свободе воли. Полное собрание сочинений. – М., 1964. – Т. 4.Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости // Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. – М., 1992.*Шпенглер О. Закат Европы: В 2-х т. – Т. 1. Образ и действительность. – М., 2004; Т. 2. Всемирно-исторические перспективы. – М., 2004.Шутц У. Совершенная ясность. Основы жизненной философии. Пер. с англ. – Х., 2004.Ціцерон, Марк Туллій Про державу. Про закони. Про природу богів. – К.: Основи, 1998.*Эмерих К. Основы метафизики. – К., 1998.Юнг К.Г. Проблема души современного человека // Философские науки. – 1989. - № 5.*Юркевич П.Д. Философские произведения. – М., 1990.Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.Ясперс К. Философская вера . – М., 1991.
ІІІ. Додаткова література:
Алексеев С.С. Философия права. – М., 1997.Алексеев С.С. Право: азбука - теория – философия: опыт комплексного исследования. – М., 1999.Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации. – СПб., 1998.Асмус В.Ф. Иммануил Кант. – М., 2005 // Античная философия. – М., 2005.Антология мировой философии. В 4-х томах. – М., 1970.Базилевич В., Ільїн В. Метафізика економіки. – К., 2007.Бачинин В.А. Философия права и преступления. – Х., 1999.Бачинин В.А., Чефранов В.А. История философии права. – Х.:, 1998.Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. – М., 1999.Булгаков С. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття. – К., 2006.Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М., 1990.Васильева В.В. Философия науки. История и методология. – М., 1998.Грейвс Р. Мифы Древней Греции. Пер. с англ. – М., 1992.Губман Б.Н. Смысл истории: очерки современных западных концепций. – М., 1991.Гуревич П.С. Человек. – М., 1995.Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу (ХVІІ-ХVІІІ ст.). – К., 2000.Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. – М., 1979.Делягин М.Г. Мировой кризис: общая теория глобализации: Курс лекций. 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2003.Донченко Е.А., Злобина Е.Г., Тихонович В.А. Наш деловой человек. – К., 1995.Жмудь Л.Я. Пифагор и его школа. – Л.,1990.Жоль К.К. Философия и социология права. – К.: Юринком Интер, 2000.Ильенков О.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. – М., 1997.Ильин В.В. История философии. – СПб., 2005.Канке В.А. Основные философские направления в концепции науки. – М., 2000.Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. – М., 2000.Кезин А., Фоллмер Т. Современная эпистемология: натуралистический поворот. – Севастополь, 2004.Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). – М., 2000.Коплстон Ф. От Фихте до Ницше. Пер. с англ. – М., 2004.Кохановский В.П. Философия и методология науки. – Ростов-на-Дону, 1999.Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу. – К., 2006.Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательських программ. Пер. с англ. – М., 1995.Лешкевич Т.Г. Философия науки: интерпретация забытой традиции. – М., 2000.Лешкевич Т.Г. Философия науки: традиции и новации. – М., 2001.Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. – М., 1989.Лудченко А.А. Основы научных исследований: Научное пособие. – К., 2000.Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. – Х.: Право, 2002.Малкей М. Наука и социология знания. – М., 1983.Мамардашвли М.К. Стрела познания: набросок естественнонаучной гносеологии. – М., 1996.Методологические вопросы науковедения / Под ред. В.И.Оноприенко. – К., 2001.Микешина Л.А. Ценностные предпосылки и структура научного познания. – М., 1990.Микешина Л.А., Опенков М.Ю. Новые образы познания и реальность. – М., 1997.Нерсесянц В.С. Философия права. - М.: Норма-Инфра, 1997.Новгородцев П.М. Введение в философию права. – СПб., 2000.Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах. – К., 1997.Осипов Ю.М. Время философии хозяйства. В трёх книгах с приложением. – М., 2003.Осипов Ю.М. Эпоха Постмодерна. – М., 2004.Пископпель А.А. Научная концепция: структура, генезис (историко-методологические очерки развития научного знания). – М., 1999.Полани М. Личностное знание. – М., 1985.Рокмор Т. Математика, фундаментализм и герменевтика // Вопросы философии. – 1997. - № 2.Синяков С.В. Світоглядна детермінація соціокультурного пізнання. – К., 1998.Синяков С.В., Селластенко Е.Ф. Современная философия науки // Вісник КМУЦА. – 1999. - № 1.Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. Пер. с англ. – М., 2003.Соколов В.В. Европейская философия ХV-ХVІІ в.в. – М., 2003.Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.Степин В.С. Теоретическое знание. – М., 2000.Сырых В.М. Логические основания общей теории права: В 2-х т. – М., 2000.Тихонравов Ю.В. Основы философии права. – М.: Вестник, 1997.Философия истории / Под ред. Панарина А.С. – М., 2001.Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2009. - №5.Халипов В.Ф., Лисиненко И.В. Социология предпринемательства. – М., 1996.Экономическая теория в ХХІ веке – 3 (10): Проблемы пореформенной экономики / Под ред. Ю.М. Осипова. – М., 2005.

ІV. Довідкова література:
Алексеев П.В. Философы России ХІХ-ХХ столетий. Биографии, идеи, труды. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002.Алексеев А.П. Краткий философский словарь. – М., 2008.Блинников Л.В. Великие философы: Учебный словарь-справочник. 2-е издание, переработанное и дополненное. – М., 1997.Всемирная энциклопедия. Философия / Главный науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. – М., Мн., 2001.Новейший философский словарь: 2-е изд. перераб и дополн. – М., Мн.: Интер-прессервис, Книжный дом, 2001.Постмодернизм. Энциклопедия. – Мн., 2001.Філософський словник соціальних термінів. – Х., 2002.Хрестоматия по философии / Отв. ред. А.А.Радугин. – М., 2001.Философский энциклопедический словарь. – М., 2002.


ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ


www.philsci.univ.kiev.ua -

електронна бібліотека кафедри філософії та методології науки філософського факультету Київського національного університету імені Т. Шевченка


www.rw.web.ur.ru

словник термінів з філософії російською мовою


www.uct.kiev.ua

центр практичної філософії


www.athenai.ru


матеріали з історії античної філософії

www.athens.ru


сторінки “Російські Афіни”

www.philosophy.ru -


Философский портал

www.standford.edu -


Stanford university

www.utm.edu -


University of Tennessee at Martin


Додаток 1.

Міністерство науки та освіти, молоді та спорту України

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі


Кафедра суспільних наук


Реферат

з дисципліни „Філософія”

для здачі кандидатського іспиту

з теми: „__________________________”Виконав:

Аспірант

_____ курсу навчання

Спеціальності: „Міжнародне право” (або „Світове господарство та міжнародні економічні відносини”)

___________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

___________________________

(підпис)

Викладач - науковий консультант:

_______________________________


Дата здачі реферату на кафедру __________

Оцінка __________________


Київ – 2012

 Література для обов’язкового опрацювання.

1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи