«Охорона та захист державного кордону» Хмельницький 2011 Загальні положення icon

«Охорона та захист державного кордону» Хмельницький 2011 Загальні положення
Назва«Охорона та захист державного кордону» Хмельницький 2011 Загальні положення
Сторінка1/8
Дата11.09.2012
Розмір1.16 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8


програма вступних випробувань

до Національної академії Державної прикордонної служби України

імені Б. Хмельницького


освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» для кандидатів на навчання

напрям підготовки - «Філологія», «Правознавство», «Автомобільний транспорт»,

«Охорона та захист державного кордону»


Хмельницький - 2011

Загальні положення

Національна академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького здійснює набір:

за державним замовленням (кандидати на навчання – курсанти), напрями підготовки - «Філологія», «Правознавство», «Автомобільний транспорт», «Охорона та захист державного кордону»;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (кандидати на навчання – студенти), напрям підготовки - «Філологія», «Правознавство», «Автомобільний транспорт».

Заходи професійного відбору (кандидати на навчання – курсанти) в академії здійснюється у відповідності до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2010 року № 961 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 28 жовтня 2010 року з № 999/18294 та наказів й розпоряджень Голови Державної прикордонної служби України та проходять за такими критеріями:

медичний огляд (кандидати на навчання – курсанти);

професійно - психологічне обстеження (кандидати на навчання – курсанти);

оцінка рівня фізичної підготовки (кандидати на навчання – курсанти);

оцінка загальноосвітнього рівня (на підставі поданих сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, отриманими вступниками в поточному році та/або вступні випробування на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів).

^ Медичний огляд

Кандидати на навчання курсантами проходять первинний та остаточний медичні огляди, порядок проходження яких визначено Положенням про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України, затвердженим наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 333 від 6 травня 2009 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2009 року № 570/16586, доповненим наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 225 від 27 березня 2010 року зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 року № 297/17592.

Остаточний медичний огляд вступників усіх категорій проводиться військово-лікарською комісією академії, за результатами якого виноситься об’єктивна та обґрунтована постанова про придатність або непридатність вступника на навчання в академії, що доводиться до кожного вступника.

^ Професійно – психологічне обстеження

Професійно-психологічне обстеження (оцінка індивідуальних психологічних якостей) кандидатів на навчання – курсантів є обов’язковим та проводиться з метою виявлення у вступників конкретних особистих якостей та індивідуальних особливостей, необхідних для успішного навчання в академії, оволодіння обраною спеціальністю й ефективного застосування одержаних знань у професійній діяльності з охорони державного кордону, інших видів службової діяльності, що покладаються на особовий склад Державної прикордонної служби України, містить оцінку професійної (мотиваційної) спрямованості, оцінку рівня адаптаційних здібностей (нервово-психічної стійкості) й оцінку розвитку основних пізнавальних процесів.

Аналіз результатів професійно-психологічного обстеження дозволяє виявити основні особливості вступників, які потрібні для успішного навчання в академії, оволодіння обраною спеціальністю і виділити серед них осіб, які не здатні якісно та ефективно засвоїти в повному обсязі навчальний матеріал та оволодіти обраною спеціальністю.

^ Оцінка рівня фізичної підготовки

Порядок оцінки рівня фізичної підготовки кандидатів на навчання курсантами визначений Настановою з фізичної підготовки в прикордонних військах України, затвердженою наказом Голови Держкомітету – Командувача Прикордонних військ України № 538 від 27 листопада 1999 року (зі змінами та доповненнями, які внесені наказом Голови Держкомітету № 695 від 8 грудня 2000 року). Оцінка рівня фізичної підготовки вступників обов’язкова.

Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів визначається за результатами практичного виконання трьох вправ:

для осіб чоловічої статі: для осіб жіночої статі:

біг на 100 м - № 10; біг на 100 м - № 10;

підтягування на перекладині - № 6; комплексна силова вправа - № 7;

біг на 3000 м - № 2. біг на 1000 м - № 1.


^ Оцінка загальноосвітнього рівня

Зміст тестів визначається на основі Програми для зовнішнього незалежного оцінювання з загальноосвітніх предметів (Затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, наказ № 1218 від 08.12.2010 р.).

Перелік загальноосвітніх предметів з яких кандидати складають вступні випробування встановлений з числа загальноосвітніх предметів, з яких Український центр оцінювання якості освіти проводитиме зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти за напрямами підготовки та складає:

напрям підготовки «Філологія»: «Іноземна (англійська або німецька) мова» (профільний предмет), «Історія України», «Українська мова та література»;

напрям підготовки «Правознавство»:

«Історія України» (профільний предмет), «Українська мова та література», «Іноземна мова» (англійська, німецька, французька мова) або математика;

напрям підготовки «Автомобільний транспорт»:

«Математика» (профільний предмет), «Українська мова та література», «Іноземна мова» (англійська, німецька, французька мова) або фізика;

напрям підготовки «Охорона та захист державного кордону»:

«Історія України» (профільний предмет), «Українська мова та література», «Іноземна мова» (англійська, німецька, французька мова) або математика.


^ ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ


На вступному випробуванні з математики кандидат повинен показати:

а) чітке знання математичних визначень і теорем, передбачених програмою, вміння доводити ці теореми;

б) вміння точно і стисло висловлювати математичну думку в усному і письмовому вигляді, використовувати відповідну символіку;

в) впевнене володіння математичними знаннями і навичками, передбаченими програмою, вміння застосовувати їх при розв'язуванні задач.

^ ОСНОВНІ МАТЕМАТИЧНІ ПОНЯТТЯ І ФАКТИ

Арифметика, алгебра i початки аналiзу

1. Натуральні числа (N). Простi та складнi числа. Дiльник, кратне. Найбiльший спiльний дiльник. Найменше спiльне кратне.

2. Ознаки подiльностi на 2, 3, 5, 9, 10.

3. Цiлi числа (Z). Рацiональнi числа (Q). Їх додавання, вiднiмання, множення i дiлення. Порівняння раціональних чисел.

4. Дiйснi числа (R), їх запис у виглядi десяткового дробу.

5. Зображення чисел на прямiй. Модуль числа, його геометричний змiст.

6. Числовi вирази. Вирази iз змiнними.

7. Степiнь з натуральним i рацiональним показником. Арифметичний корiнь.

8. Логарифми, їх властивостi.

9. Одночлен i многочлен. Дiї над ними. Формули скороченого множення.

10. Многочлен з однiєю змiнною. Корiнь многочлена (на прикладi квадратного тричлена).

11. Рiвняння. Розв'язування рiвнянь, коренi рiвняння. Рiвносильнi рiвняння.

12. Алгебраїчні, показникові та логарифмічні рівняння.

13. Нерiвностi. Розв'язування нерiвностей. Рiвносильнi нерiвностi.

14. Алгебраїчні, показникові та логарифмічні нерівності.

15. Системи рiвнянь i системи нерiвностей. Розв'язування систем. Коренi системи. Рiвносильнi системи рiвнянь.

16. Поняття функцiї. Способи задання функцiї. Область визначення, область значень функцiї. Функцiя, обернена до даної.

17. Графiк функцiї. Зростання i спадання функцiї; перiодичнiсть, парнiсть, непарнiсть.

18. Означення й основнi властивостi функцiй: лiнiйної, квадратичної, степеневої, показникової, логарифмічної і тригонометричнj].

19. Основні формули тригонометрії.

20. Тригонометричні рівняння.

21. Тригонометричні нерівності.

22. Означення похiдної, її фiзичний та геометричний змiст.

23. Похiднi основних елементарних функцій, правила диференціювання.

24. Достатня умова зростання (спадання) функцiї на промiжку. Поняття екстремуму функцiї. Необхiдна умова екстремуму функцiї (теорема Ферма). Достатня умова екстремуму. Найбiльше i найменше значення функцiї на промiжку.

25.Первісна та правила її відшукання. Первісні для степеневої, показникової функцій. Первісні основних тригонометричних функцій.

26. Визначений інтеграл, його геометричний і фізичний зміст. Застосування визначених інтегралів для відшукання площ плоских фігур та об’ємів тіл обертання.

27. Арифметична та геометрична прогресiї. Формули n-го члена i суми n перших членiв прогресiї.

28. Основні поняття теорії ймовірностей. Означення ймовірності події (класичне, геометричне, статистичне). Формули комбінаторики. Ймовірність суми та добутку подій, повторення випробувань.


29. Основні поняття математичної статистики: варіаційний ряд та його числові характеристики.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

«Охорона та захист державного кордону» Хмельницький 2011 Загальні положення iconПоложення про конкурс журналістської майстерності студентів «студpress 2011» I. Загальні положення «студpress 2011»
«студpress 2011» – щорічний конкурс журналістської майстерності серед студентів усіх курсів спеціальності «Журналістика» Інституту...
«Охорона та захист державного кордону» Хмельницький 2011 Загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
«Охорона та захист державного кордону» Хмельницький 2011 Загальні положення iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
move to 0-16985172
«Охорона та захист державного кордону» Хмельницький 2011 Загальні положення iconЛекція 23. Захист Grid-технологій Загальні положення
Технологія Grid призначена для створення географічно розподіленої обчислювальної інфраструктури, що об'єднує ресурси різних типів...
«Охорона та захист державного кордону» Хмельницький 2011 Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
«Охорона та захист державного кордону» Хмельницький 2011 Загальні положення iconПоложення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету " " 20 р. Суми № загальні положення
Центр) є структурним підрозділом Сумського державного університету (далі СумДУ) та проводить свою діяльність відповідно до чинної...
«Охорона та захист державного кордону» Хмельницький 2011 Загальні положення iconПоложення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі "Асоціація", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного
Асоціація формується із числа випускників Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ,...
«Охорона та захист державного кордону» Хмельницький 2011 Загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Сумського Державного університету 1 Загальні положення
Дані правила розроблені у відповідності до Конституції та законодавства України, інших нормативних актів, Положення про студентський...
«Охорона та захист державного кордону» Хмельницький 2011 Загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Сумського Державного університету 1 Загальні положення
Дані правила розроблені у відповідності до Конституції та законодавства України, інших нормативних актів, Положення про студентський...
«Охорона та захист державного кордону» Хмельницький 2011 Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в студентських гуртожитках кі сумду та його структурних підрозділах (далі Заклад),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи