Слухач, з третього боку, уклали даний договір про нижче викладене. Терміном Сторони у цьому договорі означаються Університет, Замовник І Слухач. Предмет договору icon

Слухач, з третього боку, уклали даний договір про нижче викладене. Терміном Сторони у цьому договорі означаються Університет, Замовник І Слухач. Предмет договору
Скачати 167.17 Kb.
НазваСлухач, з третього боку, уклали даний договір про нижче викладене. Терміном Сторони у цьому договорі означаються Університет, Замовник І Слухач. Предмет договору
Дата14.11.2012
Розмір167.17 Kb.
ТипДокументи

ДОГОВІР№

на підготовку фахівця з повною вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст"

м. Луганськ « _» 200_ р.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, у подальшому
Університет, в особі ректора Голубенка Олександра Леонідовича, діючого на підставі
Статуту університету, з одного боку, і

(найменування юридичної або фізичної особи )

в особі______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

діючого на підставі __________________________, у подальшому

(Статут, Положення, довіреність або паспорт)

Замовник, з другого боку, і_______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

у подальшому Слухач, з третього боку, уклали даний договір про нижче викладене.

Терміном Сторони у цьому договорі означаються Університет, Замовник і Слухач.

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Університет згідно з цим договором здійснює навчання Слухача за освітньо-професійною програмою з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за рахунок Замовника

за напрямом______________________________________________________________

зі спеціальності

форми навчання на базі освітньо-професійної програми підготовки

"Бакалавр" з « » 200_ року по « » ___________ 200__ року.

^ 2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Розмір плати за навчання встановлюється університетом згідно з затвердженими
кошторисами та чинним законодавством.

 1. Оплата проводиться в грошовій одиниці України - гривні з урахуванням
  офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

 2. Університет і Замовник досягли угоди, що вартість підготовки Слухача
  згідно з графіком навчального процесу за весь період навчання складає
  грн., а саме:Навчальний рік

Цифрами

Прописом

200_ /200_200_ /200_2.4. Оплату за навчання Замовник вносить не пізніше як за місяць до початку
______________. Сума оплати становить грн.

(період) (сума)

2.5. У випадку ненадходження платежів до першого дня наступного періоду Слухач відраховується з Університету без додаткового повідомлення та виселяється з гуртожитку.

Відновлення на навчання здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 1. Плата за навчання вноситься безготівково через відділення банків.

 1. У випадку заборгованості з вини Замовника Слухач може особисто погасити
  заборгованість. В цьому випадку, при погашенні боргу Замовником, Університет повертає
  Слухачу гроші у сумі, яку він сплатив.

2.8. При невиконанні Замовником умов договору зобов'язання щодо оплати
навчання можуть брати на себе інші фізичні або юридичні особи шляхом укладення нового

договору.

^ 3. УНІВЕРСИТЕТ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

 1. Забезпечити якісну професійно-теоретичну та практичну підготовку Слухача в
  Університеті за спеціальністю і за умови успішного виконання освітньо-професійної
  програми, присвоїти відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та видати документ
  державного зразку.

 2. Спільно з Замовником визначити тему кваліфікаційної роботи, дипломного
  проекту за спеціальністю у відповідності з освітньо-кваліфікаційною характеристикою.

3.3. Надати Слухачу можливість користуватися навчальними приміщеннями,
бібліотекою, навчальною, навчально-методичною та науковою літературою, науковим і
навчальним обладнанням, комп'ютерами, технічними засобами навчання, на умовах,
обумовлених "Правилами внутрішнього розпорядку Східноукраїнського національного

університету імені Володимира Даля".

3.4. У разі необхідності та фактичної наявності забезпечити Слухача можливістю
користуватися Слухацьким гуртожитком для проживання.

3.5 За запитами Інформувати Замовника про виконання Слухачем зобов'язань

щодо цього договору.

3.6.Ознайомити Слухача з робочим навчальним планом спеціальності,

3.7. У разі дострокового припинення дії договору у зв'язку з ненаданням Слухачу

освітньої послуги - повернути кошти, що були внесені Замовником як попередня плата за

надання освітньої послуги.

^ 4. ЗАМОВНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

4.1. Вчасно виконувати платежі у відповідності до розділу 2 цього договору.

4.2. При проведені платежів за договором у платіжних документах обов'язково
вказувати:

прізвище, ім’я по батькові Слухача, № договору, назву факультету (інституту),

спеціальність та період, за який проводиться платіж.

4.3.Забезпечити Слухачеві місце проходження практик у відповідності з навчальним планом спеціальності 1.

4.4. Для отримання рахунку для сплати навчання звертатися до бухгалтерії
контрактованих Слухачів особисто.

4.5. Брати участь у визначенні теми кваліфікаційної роботи, дипломного проекту,
інших професійних випробувань згідно з навчальним планом.

 1. У п'ятиденний термін інформувати в письмової формі Університет про зміни
  або неможливість виконання своїх зобов'язань та розірвання Договору.

 2. Сприяти працевлаштуванню Слухача після закінчення навчання.

4.8. Запитувати університет (відділ договорів, Слухацька бухгалтерія, деканат, тощо) про всі зміни, які стосуються навчання Слухача.


_____________________

1Для Слухачів заочної ферми навчання це стосується тільки переддипломної практики


^ 5. СЛУХАЧ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

 1. Додержуватися Конституції України, виконувати Закони і нормативні акти
  України.

 2. Дотримуватись Статуту Університету, виконувати накази і розпорядження по
  університету, "Правила внутрішнього розпорядку Східноукраїнського національного
  університету імені Володимира Даля" та інші нормативні документи, що стосуються прав та
  обов'язків Слухача, тощо.

 3. Виконувати навчальний план зі спеціальності, відвідувати усі види навчальних
  занять, тощо.

 4. У випадку виникнення академічних заборгованостей ліквідувати їх до першого
  дня занять наступного за сесією семестру.

 5. У п'ятиденний термін, у формі письмової заяви, інформувати Університет в разі неможливості продовжувати навчання. У випадку неподання Слухачем особистої заяви про відрахування з Університету, з будь-яких причин, Університет продовжує нараховувати Слухачеві плату за навчання.

 6. Без письмової згоди Замовника не переводитися на іншу спеціальність та не
  відраховуватися з Університету за власним бажанням.

5.7. Нести матеріальну відповідальність за збиток, заподіяний з його провини
Університету, відшкодовувати добровільно заподіяний збиток у встановленому законом
порядку.

^ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони
  несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 2. За несвоєчасне внесення у встановлені строки Замовником грошових коштів за надання освітніх послуг Слухач відраховується з Університету. При цьому Університет письмово не попереджує Замовника і Слухача про відрахування.

6.3. За несвоєчасне внесення плати за надання освітніх послуг Замовник сплачує Університету штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ та пеню у розмірі 0,1% від неоплаченої суми за кожний день прострочення.

^ 7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Дія договору припиняється:
- за згодою Сторін;

- якщо виконання Стороною своїх зобов'язань згідно з цим договором є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до договору;

 • у разі ліквідації юридичної особи (Замовника або Університету), якщо не визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої сторони;

 • у разі відрахування або переведення Слухача з університету згідно з законодавством;

 • у разі порушення або невиконання Сторонами умов цього договору.

7.2. Дія договору припиняється у разі надання академічної відпустки Слухачу
згідно з законодавством на весь її строк.

^ 8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. У разі відрахування або переведення Слухача оплата за навчання вноситься до дати фактично наданої послуги, підтвердженої директором навчально-наукового інституту,

деканом факультету, завідувачем кафедри.

8.2. Усі суперечки та розбіжності поміж Сторонами, що виникають щодо цього
договору, розглядаються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - розв'язуються
згідно з чинним законодавством України. Наслідки переговорів оформлюються додатковою
угодою, яка підписується Сторонами і скріплюється відповідними печатками.

 1. Університет не надсилає рахунки на сплату навчання без звернення Замовника.

 2. Договір укладений по одному примірнику для кожної зі Сторін, причому вони
  мають рівну юридичну чинність.

8.5. Усі зміни, які виникли після укладання даного договору, оформлюються
Сторонами у письмовій формі своєчасно та особисто (зміна місця мешкання, прізвища,
назви Замовника, його адреси та платіжних реквізитів).

^ 9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення навчання Слухача.

10. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

10.1. Університет: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний 20-А. тел. 41-22-25, 41-92-80 т/ф 41-31-60. Одержувач: СНУ ім. В.Даля. Р/р 35228005000734 в ОУДК у Луганській обл., МФО 804013, код 02070714.

Ректор(проректор)

М.П. (підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер (заступник)__________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Декан факультету_______________________________________________________

10.2. Замовник________________________________________________________

(поштова адреса, телефон, факс,

інші канали зв'язку, платіжні реквізити, дані паспорта, ідентифікаційний код для Замовника - фізичної особи)

Керівник ___

М.П. (підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер ___

(підпис, прізвище, ініціали)

10.3.Слухач_____________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса,


________________________________________________________________________________________________________________________

телефон, ідентифікаційний код, підпис,)

Договір отримав ..............................................................................

(дата, прізвище, ініціали, підпис)

договір

на підготовку фахівця з повною вищою освітою

освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст
м. Луганськ «___ »____________200___ р.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, у подальшому
Університет, в особі ректора (проректора)_______________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________, діючого на підставі Статуту університету, з одного боку, і

__________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

у подальшому Замовник, з другого боку, і________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

_____ У подальшому Слухач, з третього боку, а

також АБ "Брокбізнесбанк" у подальшому Банк, в особі директора (заступника директора) ЛФ

____________________________________________________ , діючого на підставі Положення про філію та

(прізвище, ім'я, по батькові)

доручення, з четвертого боку, склали договір про таке.

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Університет згідно з цим договором здійснює навчання Слухача за освітньо-
професійною програмою з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за
рахунок Замовника

за напрямом __________________________________________________________________

зі спеціальності

________________________________форми навчання на базі освітньо-професійної програми підготовки

(денної, заочної, вечірньої)

"Бакалавр" протягом з “ “ 200_ року по “ ___ ” 200_ року.

1.2. Замовник вносить грошові кошти за навчання Слухача на рахунок останнього в
Банку.

Банк щомісячно, не пізніше 25 числа попереднього місяця, починаючи з серпня 200__ р.

перераховує грошові кошти за навчання Слухача на рахунок Університету у сумі, що дорівнює місячній вартості навчання.

1.3. Банк щомісячно нараховує проценти у розмірі _% річних на суму коштів, що

знаходяться на рахунку Слухача, і перераховує їх у розмірі 30% від нарахованої суми на рахунок Слухача (з метою соціальної підтримки Слухача), 70% від нарахованої суми - на рахунок Університету (на підвищення якості освітніх послуг).

^ 2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. Розмір плати за навчання встановлюється Університетом згідно з затвердженими
  кошторисами та чинним законодавством.

 2. Оплата проводиться в грошовій одиниці України - гривні з урахуванням офіційно
  визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

 3. Замовник бере на себе зобов'язання оплачувати навчання Слухача у сумі:

за еместр_______________________________________________________________________грн.,

(цифрами і прописом)

за рік___________________________________________________________________________ грн.

(цифрами і прописом)

2.4. Оплата за навчання Слухача вноситься Замовником за місяць до початку семестру не пізніше 25 липня - за осінній семестр та не пізніше 10 січня - за весняний семестр у встановленому обсязі (за семестр або рік).

2.5. Перерахування Банком оплати за навчання Слухача здійснюється на рахунок
Університету вперед щомісячно не пізніше 25 числа, починаючи з серпня 200 року.

2.6. Оплата за навчання, що вноситься Замовником із запізненням, тобто після початку семестру перераховується Банком на рахунок Університету у цей же день у розмірі за кожний

повний місяць просту прострочення з наданням реєстрів, що підтверджують оплату.

2.7. У випадку виникнення непередбачуваних потреб Університету у грошових коштах,

Банк, як виняток, перераховує по замовленню останнього на його рахунок кошти у
необхідному розмірі. Перерахування грошових коштів здійснюється не раніше, як через

тиждень після останнього перерахування.

2.8. У випадку отримання з Банку реєстрів про ненадходження платежів до 25 серпня (осінній семестр) або до 1 лютого (весняний семестр) Слухач відраховується з Університету.

2.9. У випадку заборгованості з боку Замовника Слухач може самостійно оплатити заборгованість за навчання.

^ 3. УНІВЕРСИТЕТ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

3.1. Забезпечити якісну підготовку фахівця за вказаним у предметі договору напрямом.

3.2. Ознайомити Слухача з робочим навчальним планом вказаної спеціальності.

3.3. При виконанні Замовником (Слухачем) своїх зобов'язань щодо цього договору, а також, за умови повного виконання Слухачем навчального плану, присвоїти Слухачу освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" і видати диплом про освіту державного зразка.

3.4. Надати Слухачу можливість користуватися навчальними приміщеннями,
бібліотекою, навчально-методичною та науковою літературою, науковим і навчальним
обладнанням, комп'ютерами, технічними засобами навчання на умовах, визначених
"Правилами внутрішнього розпорядку".

3.5. У разі необхідності та фактичної наявності забезпечити Слухача можливістю
.користуватися Слухацьким гуртожитком для проживання.

 1. За запитами інформувати Замовника про виконання Слухачем зобов'язань щодо
  цього договору

 2. Інформувати Банк про припинення дії цього договору.

^ 4. БАНК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

. 4.1. Відкрити Слухачу поточний рахунок фізичної особи у відповідності з вимогами чинного законодавства.

 1. Зберігати грошові кошти за навчання Слухача, які були внесені на його рахунок .

 2. Суму щомісячної вартості навчання Слухача перераховувати на місяць вперед до
  25 числа на рахунок одержувача: СНУ їм. В.Даля. Р/р 35228005000734 в ОУДК у Луганській
  обл., МФО 804013, код 02070714,

 3. Проценти нараховувати з дня надходження платежів Замовника на рахунок Банку.

 4. Проценти нараховувати до кінця кожного місяця і сплачувати 1 числа наступного
  місяця. Перерахування процентів здійснювати згідно з пунктом 1.3 розділу І. Суму нарахованих
  процентів за цим договором щомісячно перераховувати на рахунок Слухача та Університету
  (Одержувач: СНУ ім. В.Даля, П/р 35228005000734 в ОУДК у Луганській обл., МФО 804013, код
  02070714).

 5. При розрахунку суми процентів по коштах, які знаходяться на рахунку, кількість
  днів місяця і року приймати календарною.

 6. Зміну умов договору в частині процентної ставки здійснювати за узгодженням
  ^ Сторін і оформлювати додатковою угодою. У випадку недосягнення згоди про розмір
  процентної ставки Банк повертає Замовнику суму грошових коштів, а нараховані проценти зараховує на рахунок Слухача.

4.8. Банк зобов'язується приймати від Слухача заповітне розпорядження щодо
поточного рахунку на випадок смерті.

4.9. З припиненням терміну дії договору проценти по внеску не нараховувати.

4.10. Щомісячно готувати і безкоштовно .надавати Університету реєстри про
надходження платежів за навчання Слухачів згідно акту звірки не пізніше 25 числа.

4.11. У разі дострокового припинення дії цього договору у зв'язку з неодержанням
Слухачем освітньої послуги Банк повертає кошти Слухачу, які були внесені Замовником як попередня оплата за надання освітньої послуги.

4.12 Нести відповідальність за достовірність надаваємих Університету відомостей про

оплату за надання Слухача.
4.13. У разі ліквідації або банкрутства Банк зобов'язується повернути Університету

перераховані Слухачем кошти за навчання у встановленому законом порядку.

5. ^ ЗАМОВНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

5.1. Вчасно виконувати платежі у відповідності до розділу 2 цього договору.

5.2. При проведенні платежів за договором у платіжних документах обов'язково вказувати:

прізвище, ім'я та по батькові Слухача, назву факультету (інституту), № договору з Банком, № договору з Університетом, № довідки платника податку.

5.3. У п'ятиденний термін інформувати у письмовій формі Університет про зміни або неможливість виконання своїх зобов'язань та розірвання договору.

 1. Забезпечити Слухачеві місце проходження практик у відповідності з навчальним
  планом.

 2. Сприяти працевлаштуванню Слухача після закінчення навчання.

^ 6. СЛУХАЧ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

 1. Додержуватися Конституції України, виконувати Закони і нормативні акти України.

 2. Виконувати навчальний план спеціальності, відвідувати всі види навчальних занять
  тощо.

6.3. У випадку виникнення академічних заборгованостей ліквідувати їх до початку
занять наступного за сесією семестру.

6.4. Дотримуватися Статуту Університету, "Правил внутрішнього розпорядку",
виконувати накази і розпорядження по Університету, що стосуються прав та обов'язків
Слухача тощо.

6.5. Без письмової згоди Замовника не переводитися на іншу спеціальність та не Університету за власним бажанням.

6.6. Відкрити у Банку поточний рахунок, для чого надати відповідні документи.

6.7. Нести матеріальну відповідальність за збиток, заподіяний з його провини
Університету, відшкодовувати добровільно заподіяний збиток у встановленому законом
порядку.

 1. У п'ятиденний термін, у формі письмової заяви, інформувати Університет у разі
  неможливості продовжувати навчання. У випадку неподання Слухачем особистої заяви про
  відрахування з Університету, з будь-яких причин, Університет продовжує нараховувати
  Слухачові плату за навчання.

 2. Не заперечувати проти термінового удержання коштів Університетом згідно п. 2.7.

^ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. За невиконання або неналежне виконання, зобов'язань за цим договором Сторони
  несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 2. За несвоєчасне внесення у встановлені строки Замовником грошових коштів за
  надання освітніх послуг Слухач відраховується з Університету. При цьому Університет
  письмово не попереджує Замовника і Слухача про відрахування.

 3. За несвоєчасне перерахування плати ^ Банком за надані Університетом освітні
  послуги Слухачу, Банк сплачує Університету штраф у розмірі подвійної облікової ставки
  НБУ та пеню у розмірі 0,1% від неоплаченої суми за кожний день прострочення.

7.4. У разі припинення договору з будь-яких причин залишок коштів з рахунку
Слухача за фактично надані послуги перераховується на рахунок Університету для
остаточного розрахунку зі Слухачем. Проценти нараховуються Банком на всі кошти та за
весь період включно до дня припинення договору та перераховуються на рахунок Слухача і
Університету.

^ 8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Дія договору припиняється:

- за згодою Сторін;

- якщо виконання Стороною своїх зобов'язань згідно з цим договором є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені говором щодо освітньої послуги, і будь-яка зі Сторін не погоджується про внесення змін

______________

1Для Слухачів заочної форми навчання це стосується тільки переддипломної практики.

до договору;

 • у разі ліквідації юридичної особи (Замовника, Банка або Університету), якщо не визначена юридична особа, яка є правонаступником ліквідованої сторони;

 • у разі порушення або невиконання Сторонами умов цього договору.

8.2. Дія договору припиняється у разі, надання академічної відпустки Слухачу згідно з
законодавством на весь її строк,

^ 9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. У разі відрахування або переведення Слухача, оплата за навчання вноситься до дати фактично наданої послуги, підтвердженої директором навчально-наукової о інституту, деканом факультету, завідувачем кафедри.

9.2. Усі суперечки, та розбіжності поміж Сторонами, що виникають щодо цього договору, розглядаються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - розв'язуються згідно з чинним законодавством України, Наслідки переговорів оформлюються додатковою угодою, яка підписується Сторонами і скріплюється відповідними печатками.

 1. Договір укладений по одному примірнику для кожної зі ^ Сторін. Всі примірники
  мають рівну юридичну чинність.

 2. Усі зміни, які виникли після укладання даного договору, оформлюються Сторонами
  у письмовій формі своєчасно та особисто (зміна місця мешкання, прізвища, назви Замовника,
  його адреси та платіжних реквізитів).

^ 10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

ІОЛ, Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення навчання Слухача.

11. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

11.1. Університет: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний 20-А, тел. 41-22-25, 41-92-80, т/ф 41-31-60

Ректор (проректор) _________________________________________________________

"М.П. . (підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер (заступник) __________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Декан факультету _______________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

11.2. Замовник __________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові,


_____________________________________________________________________________________________________________________________

(поштова адреса, телефон,

____________________________________________________________________________________________________________________________
дані паспорта, ідентифікаційний код, підпис)

11.3. Слухач_____________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові,

____________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________

домашня адреса, телефон, ідентифікаційний код, підпис)

11.4 Банк 91011, м. Луганськ, вул. Шелкового, 1.

П/р 39003304632 в АБ «Брокбізнесбанк», МФО 304632, код 19065841, ІПН 190658412017, свідоцтво платника ПДВ 16031549, статус платника податку - на загальних підставах.

Директор (заступник директора) ________________________________________

М.П. (підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер (заступник)________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)


Договір отримав ........................................................................................................ (дата, прізвище, ініціали, підпис)

Схожі:

Слухач, з третього боку, уклали даний договір про нижче викладене. Терміном Сторони у цьому договорі означаються Університет, Замовник І Слухач. Предмет договору iconУ Центрі післядипломної освіти кнеу імені Вадима Гетьмана м. Київ 20 р
Замовник (Слухач), а разом іменовані «Сторони», уклали цей договір про наступне
Слухач, з третього боку, уклали даний договір про нижче викладене. Терміном Сторони у цьому договорі означаються Університет, Замовник І Слухач. Предмет договору iconДоговір № на надання послуг м. Вінниця 2011 р. Вінницький національний технічний університет далі «Виконавець»
Статуту, з одного боку, та, (далі «Замовник»), в особі директора, який діє на підставі Статуту, з іншого боку (при спільному згадуванні...
Слухач, з третього боку, уклали даний договір про нижче викладене. Терміном Сторони у цьому договорі означаються Університет, Замовник І Слухач. Предмет договору iconДоговір №6072204-е про платні освітні послуги
Окр "бакалавр" за напрямом підготовки "Радіотехніка" (надалі Замовник), з однієї сторони, І національний університет “Львівська політехніка”...
Слухач, з третього боку, уклали даний договір про нижче викладене. Терміном Сторони у цьому договорі означаються Університет, Замовник І Слухач. Предмет договору iconДоговір №6072204-е про платні освітні послуги
Окр "бакалавр" за напрямом підготовки "Радіотехніка" (надалі Замовник), з однієї сторони, І національний університет “Львівська політехніка”...
Слухач, з третього боку, уклали даний договір про нижче викладене. Терміном Сторони у цьому договорі означаються Університет, Замовник І Слухач. Предмет договору iconМ. ЛьвівДоговір № “ ” 20 р про освітні послуги дп нек «Укренерго»
Замовник), з одної сторони, І національний університет “Львівська політехніка” (надалі Виконавець) в особі ректора Бобала Юрія Ярославовича,...
Слухач, з третього боку, уклали даний договір про нижче викладене. Терміном Сторони у цьому договорі означаються Університет, Замовник І Слухач. Предмет договору iconУклали цей договір про наступне: Предмет договору
Яснія Петра Володимировича, що діє на підставі Статуту, надалі Виконавець, та Бережанська районна рада в особі голови районної ради...
Слухач, з третього боку, уклали даний договір про нижче викладене. Терміном Сторони у цьому договорі означаються Університет, Замовник І Слухач. Предмет договору iconПойменований надалі «Замовник»
«Виконавець», в особі в о ректора Мiюсова Михайла Валентиновича, діючого на підставі Статуту, затвердженого Міністерством освіти...
Слухач, з третього боку, уклали даний договір про нижче викладене. Терміном Сторони у цьому договорі означаються Університет, Замовник І Слухач. Предмет договору iconНаціональний Авіаційний Університет в подальшому нау, в особі Ректора Кулика Миколи Сергійовича з третього боку, керуючись закон
Миколи Сергійовича з третього боку, керуючись Законом України від 07. 03. 96р. №85/96-вр “Про Страхування”, іншими законодавчими...
Слухач, з третього боку, уклали даний договір про нижче викладене. Терміном Сторони у цьому договорі означаються Університет, Замовник І Слухач. Предмет договору iconНаціональний Авіаційний Університет в подальшому нау, в особі Ректора Кулика Миколи Сергійовича з третього боку, керуючись закон
Миколи Сергійовича з третього боку, керуючись Законом України від 07. 03. 96р. №85/96-вр “Про Страхування”, іншими законодавчими...
Слухач, з третього боку, уклали даний договір про нижче викладене. Терміном Сторони у цьому договорі означаються Університет, Замовник І Слухач. Предмет договору iconЛіцензійний договір № на використання твору
Ліцензіар (Ліцензіари)) з одного боку та Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи