Договір № на підготовку фахівця з повною вищою освітою icon

Договір № на підготовку фахівця з повною вищою освітою
Скачати 165.84 Kb.
НазваДоговір № на підготовку фахівця з повною вищою освітою
Дата14.11.2012
Розмір165.84 Kb.
ТипДокументи

ДОГОВІР №

на підготовку фахівця з повною вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"

м. Луганськ « » 200 р.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, у подальшому
"Університет", в особі ректора Голубенка Олександра Леонідовича, що діє на підставі Статуту
університету, з одного боку, і______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної або фізичної особи)

в особі________________________________________________________________________________ .

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

діючого на підставі__________________________________________________________, у подальшому

(Статут, Положення, довіреність або паспорт)

"Замовник", з другого боку, і___________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

у подальшому "Слухач", з третього боку, уклали даний договір про нижче викладене.

Терміном "Сторони" у цьому договорі означаються Університет, Замовник і Слухач

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Університет згідно з цим договором здійснює навчання Слухача за освітньо-професійною програмою з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за рахунок Замовника

за напрямом

зі спеціальності

форми навчання на базі освітньо-професійної програми підготовки

(денної, заочної)

_______________протягом з «___»______________200 року по «___»____________200 року.

^ 2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Розмір плати за навчання встановлюється Університетом згідно чинного законодавства .

2.2. Оплата проводиться в грошовій одиниці України - гривні з урахуванням офіційно
визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

2.3. Замовник бере на себе зобов'язання оплачувати навчання Слухача у сумі

___________________грн. за весь період навчання____________________________________________

(цифрами) (прописом)

грн.

2.4. Оплату за навчання Замовник вносить не пізніше як за місяць до початку
__________________. Сума оплати становить грн.

(період) (сума)

2.5. У випадку ненадходження платежів до першого дня наступного періоду місяця Слухач
відраховується з університету без додаткового повідомлення та виселяється з гуртожитку

2.6. Поновлення Слухача на навчання здійснюється згідно з чинним законодавством
України.

2.7. Плата за навчання вноситься безготівково через відділення банків.

 1. У випадку заборгованості з вини Замовника Слухач може особисто погасити
  заборгованість. В цьому випадку, при погашенні боргу ^ Замовником, Університет повертає
  Слухачу гроші у сумі, яку він сплатив.

 2. При невиконанні Замовником умов договору зобов'язання щодо оплати навчання
  можуть брати на себе інші фізичні або юридичні особи шляхом укладення нового договору

^ 3. УНІВЕРСИТЕТ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

3.1. Забезпечити якісну професійно-теоретичну та практичну підготовку Слухача в
Університеті за спеціальністю і за умови успішного виконання освітньо-професійної програми,
присвоїти відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та видати документ державного зразку.

3.2. Спільно з Замовником визначити тему кваліфікаційної роботи, дипломного проекту за

спеціальністю у відповідності з освітньо-кваліфікаційною характеристикою.

3.3. Надати Слухачу можливість користуватися навчальними приміщеннями, бібліотекою,
навчальною, навчально-методичною та науковою літературою, науковим і навчальним обладнанням,
комп'ютерами, технічними засобами навчання на умовах, обумовлених "Правилами внутрішнього
розпорядку Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля".

3.4. У разі необхідності та фактичної наявності забезпечити Слухача можливістю
користуватися гуртожитком для проживання.

3.5 За запитами інформувати Замовника про виконання Слухачем зобов'язань щодо цього договору.

3.6.Ознайомити Слухача з робочим навчальним планом спеціальності.

3.7. У разі дострокового припинення дії договору у зв'язку з ненаданням Слухачу освітньої послуги - повернути кошти, що були внесені Замовником як попередня плата за надання освітньої послуги.

^ 4. ЗАМОВНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

 1. Вчасно, виконувати платежі у відповідності до розділу 2 цього договору.

 2. При проведені платежів за договором у платіжних документах обов'язково вказувати:
  прізвище, ім'я, по батькові Слухача, № договору, назву факультету (інституту),

спеціальність та період, за який проводиться платіж.

4.3Забезпечити Слухачеві місце проходження практик у відповідності з навчальним планом спеціальності 1.

 1. Для отримання рахунку для сплати навчання звертатися до бухгалтерії контрактованих
  Слухачів особисто.

 2. Брати участь у визначенні теми кваліфікаційної роботи, дипломного проекту, інших
  професійних випробувань згідно з навчальним планом.

4.6. У п'ятиденний термін інформувати в письмової формі Університет про зміни або
неможливість виконання своїх зобов'язань та розірвання Договору.

4.7. Сприяти працевлаштуванню Слухача після закінчення навчання.

4.8.3апитувати університет (відділ договорів, бухгалтерія, деканат, тощо) про всі зміни, які стосуються навчання Слухача.

^ 5. СЛУХАЧ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

5.1. Додержуватися Конституції України, виконувати Закони і нормативні акти України.

5.2. Дотримуватись Статуту Університету, виконувати накази і розпорядження по
університету, "Правила внутрішнього розпорядку Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля" та інші нормативні документи, що стосуються прав та обов'язків Слухача,
тощо

 1. Виконувати навчальний план зі спеціальності, відвідувати усі види навчальних занять,
  тощо.

 2. У випадку виникнення академічних заборгованостей ліквідувати їх до першого дня занять
  наступного за сесією семестру.
 1. У п'ятиденний термін, у формі письмової заяви, інформувати Університет в разі
  неможливості продовжувати навчання. У випадку неподання Слухачем особистої заяви про
  відрахування з Університету, з будь-яких причин, Університет продовжує нараховувати
  Слухачеві плату за навчання.

 2. Без письмової згоди Замовника не переводитися на іншу спеціальність та не
  відраховуватися з Університету за власним бажанням.

5.7. Нести матеріальну відповідальність за збиток, заподіяний з його провини Університету,
відшкодовувати добровільно заподіяний збиток у встановленому законом порядку.

^ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором-сторони несуть
  відповідальність згідно з чинним законодавством.

 2. За несвоєчасне внесення у встановлені строки Замовником грошових коштів за надання
  освітніх послуг Слухач відраховується з Університету. При цьому Університет письмово не
  попереджує Замовника і Слухача про відрахування.

6.3. За несвоєчасне внесення плати за надання освітніх послуг Замовник сплачує
Університету штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ та пеню у розмірі 0,1% від

1Для Слухачів заочної форми навчання це стосується тільки переддипломної практики

неоплаченої суми за кожний день прострочення.

^ 7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Дія договору припиняється:
за згодою Сторін;

 • якщо виконання стороною договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям
  нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і
  будь-яка із сторін не погоджується про внесення змін до договору;

 • у разі ліквідації юридичної особи - Замовника або Університету, якщо не визначена юридична
  особа, що є правонаступником ліквідованої сторони;

 • у разі відрахування або переведення Слухача з університету згідно з законодавством;

 • у разі систематичного порушення або невиконання Сторонами умов цього договору.

7.2. Дія договору зупиняється у разі надання академічної відпустки Слухачу згідно із
законодавством на весь її строк.

^ 8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

 1. У разі відрахування або переведення Слухача оплата за навчання вноситься до дати
  фактично наданої послуги, підтвердженої директором навчально-наукового інституту, деканом
  факультету, завідувачем кафедри.

 2. Усі суперечки та розбіжності поміж Сторонами, що виникають щодо цього договору,
  розглядаються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - розв'язуються згідно з чинним
  законодавством України. Наслідки переговорів оформлюються додатковою угодою, яка підписується
  Сторонами і скріплюється відповідними печатками.

 3. Університет не надсилає рахунки на сплату навчання без звернення Замовника.

 4. Договір укладений по одному примірнику для кожної зі Сторін, причому вони мають
  рівну юридичну чинність.

 5. Усі зміни, які виникли після укладання даного договору, оформлюються Сторонами у
  письмовій формі своєчасно та особисто (зміна місця мешкання, прізвища, назви Замовника, його
  адреси та платіжних реквізитів).

^ 9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення навчання Слухача.

10. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

10.1. Університет: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний 20-А. тел. 41-22-25, 41-92-80, т/ф 41-31-60. Одержувач: СНУ ім. В.Даля. Р/р 35228005000734 в ОУДК у Луганській обл., МФО 804013, код 02070714.

Ректор (проректор)________________________________________________________________

М.П. (підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер (заступник)____________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Декан факультету_________________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

10.2.Замовник:___________________________________________________________________

(поштова адреса,

_______________________________________________________________________________________________________________________________

телефон, факс, інші канали зв'язку, платіжні реквізити, лані паспорта - для Замовника, фізичної особи)

Керівник_________________________________________________________________________

М.П. (підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер_______________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

10.3.Слухач:_____________________________________________________________________

( прізвище, ім'я, по батькові,

_______________________________________________________________________________________________________________________________

домашня адреса, телефон, підпис, прізвище, ініціали)

Договір отримав: ......................................................................................................

(дата, П-1. Б. підпис)

^ ДОГОВІР №

на підготовку фахівця з повною вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"

м. Луганськ « » 200 р.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, у подальшому
Університет, в особі ректора (проректора)

(прізвище, ім'я, по батькові)

, діючого на підставі Статуту університету, з одного боку, і

__________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

у подальшому Замовник, з другого боку, і________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________у подальшому Слухач, з третього боку, а також АБ

"Брокбізнесбанк" у подальшому Банк, в особі директора (заступника директора) ЛФ
, діючого на підставі Положення про

(прізвище, ім'я, по батькові)

філію та доручення, з четвертого боку, склали договір про таке.

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Університет згідно з цим договором здійснює навчання Слухача за освітньо-
професійною програмою з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за рахунок
Замовника

за напрямом

зі спеціальності

форми навчання на базі освітньо-професійної програми підготовки

(денної, заочної)

протягом з « » 200 року по « » 200 року.

1.2. Замовник вносить грошові кошти за навчання Слухача на рахунок останнього в
^ Банку.

Банк щомісячно, не пізніше 25 числа попереднього місяця, починаючи з серпня 200 р.

перераховує грошові кошти за навчання Слухача на рахунок Університету у сумі, що дорівнює місячній вартості навчання.

1.3. Банк щомісячно нараховує проценти у розмірі_________ % річних на суму коштів, що
знаходяться на рахунку Слухача, і перераховує їх у розмірі 30% від нарахованої суми на рахунок
Слухача (з метою соціальної підтримки Слухача), 70% від нарахованої суми - на рахунок
Університету (на підвищення якості освітніх послуг).

^ 2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. Розмір плати за навчання встановлюється Університетом згідно з затвердженими
  кошторисами та чинним законодавством.

 2. Оплата проводиться в грошовій одиниці України - гривні з урахуванням офіційно
  визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

 3. Замовник бере на себе зобов'язання оплачувати навчання Слухача у сумі:

за семестр грн.,

(цифрами і прописом)

за рік ; грн.

(цифрами і прописом)

2.4. Оплата за навчання Слухача вноситься Замовником за місяць до початку семестру
не пізніше 25 липня — за осінній семестр та не пізніше 10 січня - за весняний семестр у
встановленому обсязі.

 1. Перерахування ^ Банком оплати за навчання Слухача здійснюється на рахунок
  Університету вперед щомісячно не пізніше 25 числа, починаючи з серпня 200 року.

 2. Оплата за навчання, що вноситься Замовником із запізненням, тобто після початку
  семестру перераховується ^ Банком на рахунок Університету у цей же день у розмірі за кожний
  повний місяць прострочення з наданням реєстрів, що підтверджують оплату.

 1. У випадку виникнення непередбачених потреб Університету у грошових коштах,
  Банк, як виняток, перераховує по замовленню останнього на його рахунок кошти у необхідному
  розмірі. Перерахування грошових коштів здійснюється не раніше, як через тиждень після
  останнього перерахування.

 2. У випадку отримання з ^ Банку реєстрів про ненадходження платежів до 25 серпня
  (осінній семестр) або до 1 лютого (весняний семестр) Слухач відраховується з Університету.

 3. У випадку заборгованості з боку Замовника Слухач може самостійно оплатити
  заборгованість за навчання.

^ 3. УНІВЕРСИТЕТ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

 1. Забезпечити якісну підготовку фахівця за вказаним у предметі договору напрямом.

 2. Ознайомити Слухача з робочим навчальним планом вказаної спеціальності.

 3. При виконанні Замовником (Слухачем) своїх зобов'язань щодо цього договору, а
  також, за умови повного виконання Слухачем навчального плану, присвоїти Слухачу освітньо-
  кваліфікаційний рівень "Магістра" і видати диплом про освіту державного зразка.

3.4. Надати Слухачу можливість користуватися навчальними приміщеннями,
бібліотекою, навчально-методичною та науковою літературою, науковим і навчальним
обладнанням, комп'ютерами, технічними засобами навчання на умовах, визначених "Правилами
внутрішнього розпорядку".

 1. У разі необхідності та фактичної наявності забезпечити Слухача можливістю
  користуватися гуртожитком для проживання.

 2. За запитами інформувати Замовника про виконання Слухачем зобов'язань щодо
  цього договору.

 1. Інформувати Банк про припинення дії цього договору.

^ 4. БАНК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

 1. Відкрити Слухачу поточний рахунок фізичної особи у відповідності з вимогами
  чинного законодавства.

 1. Зберігати грошові кошти за навчання Слухача, які були внесені на його рахунок .

 1. Суму щомісячної вартості навчання Слухача перераховувати на місяць вперед до 25
  числа на рахунок одержувача: СНУ ім. В.Даля. Р/р 35228005000734 в ОУДК у Луганській обл.,
  МФО 804013, код 02070714.

 1. Проценти нараховувати з дня надходження платежів Замовника на рахунок Банку.
 1. Проценти нараховувати до кінця кожного місяця і сплачувати 1 числа наступного
  місяця. Перерахування процентів здійснювати згідно з пунктом 1.3 розділу І. Суму нарахованих
  процентів за цим договором щомісячно перераховувати на рахунок Слухача та Університету
  (Одержувач: СНУ ім. В.Даля. П/р 35228005000734 в ОУДК у Луганській обл., МФО 804013, код
  02070714).

 2. При розрахунку суми процентів по коштах, які знаходяться на рахунку, кількість днів
  місяця і року приймати календарною.

 3. Зміну умов договору в частині процентної ставки здійснювати за узгодженням Сторін
  і оформлювати додатковою угодою. У випадку недосягнення згоди про розмір процентної ставки
  Банк повертає Замовнику суму грошових коштів, а нараховані проценти зараховує на рахунок
  Слухача.

4.8. Банк зобов'язується приймати від Слухача заповітне розпорядження щодо
поточного рахунку на випадок смерті.

4.9. З припиненням терміну дії договору проценти по внеску не нараховувати.

4.10. Щомісячно готувати і безкоштовно надавати Університету реєстри про надходження
платежів за навчання Слухачів згідно акту звірки не пізніше 25 числа.

 1. У разі дострокового припинення дії цього договору у зв'язку з неодержанням
  Слухачем освітньої послуги Банк повертає кошти Слухачу, які були внесені Замовником як
  попередня оплата за надання освітньої послуги.

 2. Нести відповідальність за достовірність надаваємих Університету відомостей про
  оплату за навчання Слухача.

 3. У разі ліквідації або банкрутства Банк зобов'язується повернути Університету
  перераховані Слухачем на банківські рахунки кошти за навчання в повному обсязі у
  встановленому законом порядку.

^ 5. ЗАМОВНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

 1. Вчасно виконувати платежі у відповідності до розділу 2 цього договору.

 2. При проведенні платежів за договором у платіжних документах обов'язково вказувати:
  прізвище, ім'я та по батькові Слухача, назву факультету (інституту), № договору з

Банком, № договору з Університетом, № довідки платника податку.

 1. У п'ятиденний термін інформувати у письмовій формі Університет про зміни або
  неможливість виконання своїх зобов'язань та розірвання договору.

 2. Забезпечити Слухачеві місце проходження практик у відповідності з навчальним
  планом1.

 1. Сприяти працевлаштуванню Слухача після закінчення навчання.

^ 6. СЛУХАЧ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

 1. Додержуватися Конституції України, виконувати Закони і нормативні акти України.

 2. Виконувати навчальний план спеціальності, відвідувати всі види навчальних занять
  тощо.

 3. У випадку виникне чия академічних заборгованостей ліквідувати їх до початку занять
  наступного за сесією семестру.

6.4. Дотримуватися Статуту Університету, "Правил внутрішнього розпорядку",
виконувати накази і розпорядження по Університету, що стосуються прав та обов'язків Слухача
тощо.

6.5. Без письмової згоди Замовника не переводитися на іншу спеціальність та не
відраховуватися з Університету за власним бажанням.

6.6. Відкрити у Банку поточний рахунок, для чого надати відповідні документи.

6.7. Нести матеріальну відповідальність за збиток заподіяний з його провини
Університету, відшкодовувати добровільно заподіяний збиток у встановленому законом порядку.

 1. У п'ятиденний термін, у формі письмової заяви, інформувати Університет у разі
  неможливості продовжувати навчання. У випадку неподання Слухачем особистої заяви про
  відрахування з Університету, з будь-яких причин, Університет продовжує нараховувати
  Слухачеві плату за навчання.

 2. Не заперечувати проти термінового удержання коштів Університетом згідно п. 2.7.

^ 7. ВІДООВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони
  несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 2. За несвоєчасне внесення у встановлені строки Замовником грошових коштів за
  надання освітніх послуг Слухач відраховується з Університету. При цьому Університет
  письмово не попереджує Замовника і Слухача про відрахування.

 3. За несвоєчасне перерахування плати ^ Банком за надані Університетом освітні послуги
  Слухачу, Банк сплачує Університету штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ та пеню
  у розмірі 0,1% від неоплаченої суми за кожний день прострочення.

 4. У разі припинення договору з будь-яких причин залишок коштів з рахунку Слухача
  за фактично надані послуги перераховується на рахунок Університету для остаточного
  розрахунку зі Слухачем. Проценти нараховуються Банком на всі кошти та за весь період
  включно до дня припинення договору та перераховуються на рахунок Слухача і Університету.

^ 8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Дія договору припиняється:
за згодою Сторін;

якщо виконання Стороною своїх зобов'язань згідно з цим договором є неможливим у зв'язку

з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо

освітньої послуги, і будь-яка зі ^ Сторін не погоджується про внесення змін до договору;

у разі ліквідації юридичної особи (Замовника, Банка або Університету), якщо не визначена

юридична особа, яка є правонаступником ліквідованої сторони;

у разі порушення або невиконання Сторонами умов цього договору.

8.2. Дія договору припиняється у разі надання академічної відпустки Слухачу згідно з


_____________________________________

1 Для Слухачів заочної форми навчання це стосується тільки переддипломної практики.

законодавством на весь и строк.

^ 9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

 1. У разі відрахування або переведення Слухача, оплата за навчання вноситься до дати
  фактично наданої послуги, підтвердженої директором навчально-наукового інституту, деканом
  факультету, завідувачем кафедри.

 2. Усі суперечки та розбіжності поміж Сторонами, що виникають щодо цього договору,
  розглядаються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - розв'язуються згідно з чинним
  законодавством України. Наслідки переговорів оформлюються додатковою угодою, яка
  підписується Сторонами і скріплюється відповідними печатками.

 3. Договір укладений по одному примірнику для кожної зі Сторін, Всі примірники
  мають рівну юридичну чинність.

 4. Усі зміни, які виникли після укладання даного договору, оформлюються Сторонами у
  письмовій формі своєчасно та особисто (зміна місця мешкання, прізвища, назви Замовника, його
  адреси та платіжних реквізитів).

^ 10. ТЕРМШ ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення навчання Слухача.

11. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРШ

11.1. Університет: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний 20-А, тел. 41-22-25, 41-92-80, т/ф 41-31-60

Ректор (проректор)

М.П. (підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер (заступник) _______________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Декан факультету_____________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)


11.2. Замовник__________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові,

(поштова адреса, телефон,

дані паспорта, ідентифікаційний код, підпис)

11.3.Слухач

(прізвище, ім'я, по батькові,

домашня адреса, телефон, ідентифікаційний код, підпис)

11.4 Банк 91011, м. Луганськ, вул. Шелкового, 1.

П/р 39003304632 в АБ «Брокбізнесбанк», МФО 304632, код 19065841, ІПН 190658412017, свідоцтво платника ПДВ 16031549, статус платника податку — на загальних підставах.

Директор (заступник директора)

М.П. (підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер (заступник) _______________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Договір отримав ................................................................................................................

Схожі:

Договір № на підготовку фахівця з повною вищою освітою iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «магістр»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році
Договір № на підготовку фахівця з повною вищою освітою iconРозподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «бакалавр»
Розподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році
Договір № на підготовку фахівця з повною вищою освітою iconРозподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «бакалавр»
Розподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році
Договір № на підготовку фахівця з повною вищою освітою iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «спеціаліст»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році
Договір № на підготовку фахівця з повною вищою освітою iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «спеціаліст»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році
Договір № на підготовку фахівця з повною вищою освітою iconРозподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2013 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «бакалавр»
Розподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2013 році
Договір № на підготовку фахівця з повною вищою освітою iconРозподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2014 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «бакалавр»
Розподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2014 році
Договір № на підготовку фахівця з повною вищою освітою iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «спеціаліст»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році
Договір № на підготовку фахівця з повною вищою освітою iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2013 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «магістр»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2013 році
Договір № на підготовку фахівця з повною вищою освітою iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2014 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «магістр»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2014 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи