Удк 811. 112. 2’373. 7 І. О. Тараба icon

Удк 811. 112. 2’373. 7 І. О. Тараба
Скачати 87.74 Kb.
НазваУдк 811. 112. 2’373. 7 І. О. Тараба
Дата11.09.2012
Розмір87.74 Kb.
ТипДокументи
1. /10tioknf.docУдк 811. 112. 2’373. 7 І. О. Тараба

УДК 811.112.2’373.7

І. О. Тараба,

аспірант

(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

Соматичний код німецьких фразеологізмів (на прикладі соматизму "die Hand")

У статті досліджено німецькі фразеологізми з соматичним компонентом "die Hand", які репрезентують соматичний код культури в мовній свідомості та виконують функцію символів, які є джерелом їх культурної інтерпретації. Встановлено, що німецькі фразеологізми з соматичним компонентом die Hand експлікують 15 символів, які дають змогу розкрити та транслювати соматичний код німецької культури.

Екстралінгвальна дійсність, або культурний простір, складається з певних кодів культури, які репрезентуються у якості "сітки", яку культура "накидає" на навколишній світ, здійснюючи його членування, категоризацію, структурування в мовній свідомості, в мові та дискурсі [1: 297].

Культурні коди співвідносяться з найдавнішими архетипними уявленнями людини. Не дивлячись на їх універсальну природу, вони все ж детермінуються суб’єктивним фактором. Тому кодування культурного простору носить національний характер.

У даній статті ми розглянемо соматичний код культури, як один з універсальних кодів культури, який актуалізується при категоризації дійсності та бере участь в описанні багатьох сфер життєдіяльності людини. Одним із способів репрезентації соматичного коду культури в мовній свідомості є фразеологізми з соматичним компонентом, джерелом культурної інтерпретації яких виступають символи. Символ − це продукт людської свідомості. З давніх часів людина зверталась до символізації оточуючого її світу, таким чином, символ виступає специфічним елементом кодування культурного простору. Кодування культурного простору за допомогою символів людина починає з самої себе, тому різні соматизми − назви частин тіла людини разом з мовною семантикою характеризується додатковою культурною семантикою, визначеною символічною значимістю, яка ствердилась (закріпилась) у світовій культурі та має своє відображення в уявленнях німецької національно-культурної спільноти.

Причиною постійної уваги до соматизмів є той факт, що мова вбачає унікальність людини не стільки в її інтелектуальних або душевних якостях, скільки в особливостях її будови та функціях частин тіла, які нерозривно пов’язані з цими якостями [2: 83]. Людське тіло виявилося одним з найдоступніших для спостереження і вивчення об'єктом, унікальною індексальною базою, первинною основою концептуалізації світу, "вихідним пунктом", і слова, що позначають частини тіла людини, так само давні, як і сама людська свідомість. Популярності фразеологізмів з соматичним компонентом сприяють актуальність змісту, яскрава образність, народність, нескладність граматичного оформлення та стилістична різноманітність.

За допомогою цих "інструментів" пізнання людина почала орієнтуватися в просторі і в часі, виражаючи своє відношення до світу. Еталоном просторової орієнтації людини є анатомічна орієнтація її тіла: передня частина − та, де розташовані органи чуття, органи зору, задня сторона − сторона спини, що відображає структурний асиметризм людського тіла.

Лексико-семантична група соматизмів презентує обширну та продуктивну групу у фразеології. Фразеологізми із соматичним компонентом, які за підрахунками Р. М. Вайнтрауба складають близько 30% фразеологічного складу будь-якої мови, формують різні фразеосемантичні поля залежно від ядерної стереотипної ознаки партонімів.

Метою нашого дослідження є аналіз німецьких фразеологізмів з соматичним компонентом die Hand, які мають широкий спектр значень та виконують функцію символів.

Відображення семантики соматичного коду здійснюється фразеологізмами з соматичним компонентом, які є джерелом культурної інтерпретації символів. Це можна уявити наступним чином:

1. Рука як символ людини:

Рука служить метонімічним позначенням людини, поєднуючись здебільшого із пропозиційнми або асоціативними знаками (прикметниками) цього суперконцепту:

- Eine glückliche (od. unglückliche, keine glückliche) Hand haben − "von Natur aus etw. (nicht) gut, geschickt machen" − "Er ist ein guter Wissenschaftler, aber als Lehrer hat er keine glückliche Hand."

- Eine hohle Hand haben (machen) − "bestechlich sein" − "Wenn wir mit unserem Anliegen nicht durchkommen, müssen wir versuchen, jemanden zu finden, der eine hohle Hand hat."

- Eine milde/offene Hand haben − "leicht etw. geben, freigebig sein" − "Bei Haussammlungen gehe ich immer erst mal zu unserem Nachbarn. Der hat eine offene Hand."

- von zarter Hand − "von der Hand einer Frau" − "Er hat heute von zarter Hand einen Brief bekommen, aber ich weiß natürlich nicht, von wem."

- jmds. rechte Hand − "vertrauter und wichtigster Mitarbeiter" − "Sie ist die rechte Hand des Ministers."

- eine Hand wäscht die andere − "ein Dienst zieht natürlicherweise einen Gegendienst nach sich" − "Der Gewährsmann … hatte Herbert Leibig nicht enttäuscht, und das sollte … dessen Schade nicht sein. Eine Hand wäscht die andere."

- eine grüne Hand haben − "guten Erfolg bei der Pflege von Pflanzen haben" − "Mir wäre der Gummibaum fast eingegangen, aber bei meiner Schwiegermutter wächst und gedeiht er − sie hat halt eine grüne Hand."

- reine/saubere Hände haben − "immer moralisch einwandfrei gehandelt haben" − "… wir haben doch saubere Hände und wollen sie uns keinesfalls schmutzig machen!"

- klebrige Hände haben – "zum Stehlen neigen" − "Pass auf dein Geld auf, das Personal hier soll klebrige Hände haben!"

- aus erster Hand − "1. aus sicherer Quelle; 2. vom ersten Besitzer" − "Diese Nachricht habe ich aus erster Hand. Dieser Wagen stammt aus erster Hand."

- aus zweiter Hand − "1. von einem Mittelsmann; 2. vom zweiten Besitzer" − "… alles, was Eddi Amsel am Leibe trug, wirkte wie aus zweiter Hand. Er hat diese Meldung aus zweiter Hand."

- aus/von privater Hand − "von einer Privatperson, von Privatpersonen" − "Der Kauf von Antiquitäten aus privater Hand ist nicht ohne Risiko."

- durch viele Hände gegangen sein − "oft den Besitzer gewechselt haben" − "Es war ein recht zerlesenes Exemplar, das schon durch viele Hände gegangen war (Mehnert, Sowjetmensch 283)."

- in jmds. Hand/Händen liegen/stehen − "in jmds. Macht, Ermessen, Verantwortung liegen" − "Die Vorbereitung der Gesetzgebung liegt fast ausschließlich in den Händen der zuständigen Ministerien (Frenkel, Staat 310)".

- in guten/schlechten Händen sein/liegen − "gut/schlecht versorgt sein, betreut werden" − "Die Kinder waren bei der Großmutter in guten Händen. Die Leitung der Wert lag bei ihm in schlechten Händen."

- in sicheren/guten Händen sein − "in sicheren Obhut, guter Betreuung sein" − "Anleger bei Raiffeisen in sehr guten Händen (www.salzburg.com). Ihre Daten sind in sicheren Händen (www.command-ag.de)."

- von jmds. Hand − "durch jmds. Tat, von jmdm. ausgeführt" − "… schwerer … lag der Tod Viktors auf ihm, der von seiner Hand gestorben war (Hesse, Narziss 195)".

- zu Händen [von] − "(bei Biefanschriften an eine übergeordnete Stelle in Verbindung mit dem Namen der Person, an die das Schreiben gerichtet ist) zu übergeben an" − "Ich schrieb gestern an die Russen zu Händen Tulpanows (Kantorowicz, Tagebuch I, 610)."

- etw. zu treuen Händen übergeben − "(in Bezug auf etw., was man jmdm. zur vorübergehenden Benutzung, Aufbewahrung o. Ä. gibt) etw. zur guten, sorgsamen Behandlung, Verwahrung o. Ä. übergeben" − "Sie wusste, dass er es (= das Testament) Markward von Anweiler zu treuen Händen übergeben hatte (Benrath, Kostanze 158)."

- an jmds. Händen klebt Blut − "jmd. ist ein Mörder" − "An den Händen des Diktators klebt Blut."

- freie Hand haben − "nach eigenem Ermessen handeln können" − "Zwar hat der Berichterstatter grundsätzlich freie Hand, in welchem Umfang er über derartige Sitzungen berichtet … (NJW 19, 9. 5. 1984, 1127)."

- zwei linke Hände haben − "ungeschickte Hände haben" − "Sie macht alles kaputt. Sie hat einfach zwei linke Hände."

2. Рука як символ влади:

- alles liegt in j-s Hand − "j-d ist der tatsächlicher Leiter von etw." − "Er hat zwar keinen Posten in der Firma, aber praktisch liegt alles in seiner Hand."

- in festen Händen sein − " = in fester Hand sein; (so gut wie) verlobt (od. verheiratet) sein" − "Von der hübschen Blonden würde ich meine Finger lassen. Soviel ich weiß, ist sie in festen Händen."

- die Hand/die Hände nach jmdm., etw. ausstrecken − "jmdn., etw. in seinen Besitz, in seine Gewalt bringen wollen" − "Er streckte seine Hände nach dem Parteivorsitz aus. Der Diktator streckte seine Hände nach den Gebieten im Sünden aus."

- die/seine Hand auf etw. haben/halten − "über etw. verfügen" − "Daher kommt es wohl, dass des Müllers Geldschrank so unerschöpflich ist! Allein niemand wagt zu murren, er hat seine Hand auf allem (Waggerl, Brot 122)."

- jmdn., etw. in die Hand/in die Hände bekommen/kriegen [durch Zufall] − "einer Person, Sache habhaft werden" − "Erst mit dem Feuer bekam der Mensch eine zerstörende Kraft in die Hand … (Gruhl, Planet 41)."

- in jmds. Hand/Händen liegen/stehen − "in jmds. Macht, Ermessen, Verantwortung liegen" − "Die Vorbereitung der Gesetzgebung liegt fast ausschließlich in den Händen der zuständigen Ministerien (Frenkel, Staat 310)".

- jmdm. in die Hände fallen/kommen − "1.in jmds. Gewalt, Besitz kommen; in jmds. Gewalt geraten" − "Die Dokumente sind dem russischen Geheimdienst in die Hände gefallen. Ist man nicht amputiert, dann fällt man über kurz oder lang einem dieser Stabsärzte in die Hände (Remarque, Westen 195)."

- jmdm. etw. in die Hand geben − "jmdm. etw. überantworten" − "Die Zukunft des deutschen Volkes war völlig in die Hand der Sieger gegeben (Niekisch, Leben 382)."

- jmdn., etw. in der Hand haben − "jmdn., etw. in der Gewalt haben; über jmdn., etw. verfügen" − "Er, der Hohe Kommissar, hatte also nur einen Zipfel der Souveränität in der Hand (Dönhoff, Ära 80)."

- sich in der Hand haben − "sich unter Kontrolle haben, sich beherrschen können" − "Ihre Spannung ist nicht geringer als seine, aber sie hat sich besser in der Hand (Heym, Nachruf 222)."

- etw. in der Händen halten − "über etw. verfügen" − "Er selber jedoch ist sich in schöner Unschuld der Macht, die er in Händen hält, … offenbar gar nicht bewusst … (Dönhoff, Ära 58)."

- in jmds. Hand/Händen sein − "in jmds. Gewalt, Besitz sein" − "Die Ortschaft war bereits in der Hand der Aufständischen. Die Firma ist jetzt in anderen Händen."

3. Рука як символ допомоги:

Рука уособлює допомогу, підтримку, добре ставлення до когось:

- jmdm. die Hände unter die Füße breiten − "jmdm. sehr helfen, ihm alles ganz leicht machen" − "Da sie die Tochter des Präsidenten war, hat man ihr die Hände unter die Füße gebreitet."

- jmdm. an die Hand gehen − "jmdm. helfen, ihn unterstützen" − "Ihre Tochter ist doch schon 18, könnte sie Ihnen nicht an die Hand gehen?"

- jmdn. auf Händen tragen − "jmdn. sehr liebevoll umsorgen, jmdn. verwöhnen" − "Gleichberechtigt mit ihrem Mann möchte die Frau natürlich sein, aber er soll sie trotzdem auf Händen tragen."

- zu etw. Hand bieten/reichen − "(im geschäftlichen Verkehr) sich bereit erklären, bei etw. mitzuwirken" − "Nachdem bis jetzt Westdeutschland zu einer die schweizerischen Begehren befriedigenden Regelung noch nicht Hand geboten hat … (NZZ)."

- [selbst] mit Hand anlegen − "mithelfen" − "Er bot Zeugen dafür an, dass Herr Macheath in der kritischen Zeit oft selber in den Läden den Rock ausgezogen und mit Hand angelegt habe (Brecht, Groschen 257)."

- seine/die helfende Hand über jmdn./(seltener:) über jmdm. halten − "jmdm. helfen" − "… so gab es bald hier, bald da erregte Massenaktionen, gegen die man wehrlos war, weil die Kirche schützend ihre Hand über dem Volk hielt (Thieß, Reich 314)."

- an Hand (des Buches usw.) − "mit Hilfe des Buches" − "An Hand dieses Buches können Sie das Fotografieren gut lernen."

- an jmds. Hand − "unter jmds. Leitung, mit jmds. Hilfe" − "An der Hand dieses neuen, sehr tüchtigen Lehrers haben alle Schüler wesentliche Fortschritte machen können."

- jmdm. zur Hand gehen − "jmdm. bei einer Arbeit durch Handreichungen helfen" − "… das war die uralte Mutter Glusch, die dort ihre verwitwete Schwiegertochter besuchte, um ihr beim Einkochen von Pflaumen zur Hand zu gehen (Böll, Erzählungen 181)."

4. Рука як символ покарання:

- jmdm. rutscht die Hand aus; jmds. Hand rutscht aus − "jmd. schlägt einen anderen im Affekt (ins Gesicht)" − "Mir rutscht gleich die Hand aus, wenn du das noch einmal machst; Ich habe viel Alkohol konsumiert, und meine Hand ist auch oft ausgerutscht."

- jmdm. zuckt es in den Händen − "jmd. würde am liebsten zuschlagen" − "Es zuckte ihm in den Händen, als er sah, wie die beiden Burschen den Hund quälten."

- Hand an jmdn. legen − "jmdn. tätlich angreifen [und töten]" − "Die Männer legten Hand an ihn und schleppten ihn zum Verhör."

- eine lose Hand − "eine Neigung, schnell und unüberlegt zuzuschlagen" − "Meine Mutter strafte mich selten, und wenn sie auch gelegentlich eine lose Hand hatte, so taten ihre heftigen Ohrfeigen doch nicht besonders weh (www.maenerberatung.de)."

5. Рука як символ пропозиції одруження:

Компонент die Hand знаходимо також у фразеологізмах, які транслюють пропозицію одруження:

- jmdm. die Hand (zum Bund) fürs Leben reichen − "jmdn. heiraten" − "So gelingt die finale Sprengung, und Kriemhild kann endlich ihrem langjährigen Verlobten vom Bautrupp auf der Gegenseite die Hand fürs Leben reichen."

- jmdn. um die Hand seiner Tochter bitten − "um die Einwilligung der Eltern bitten, ihre Tochter zu heiraten" − "Darf ich Sie um die Hand Ihrer Tochter bitten?"

- um jmds. Hand anhalten (od. bitten) − "bitten, dass jmd. die Ehefrau (des Bittenden) wird" − "Mit zwanzig Jahren bat er um Elsas Hand, aber sie gab ihm einen Korb."

6. Рука як символ захисту:

- sich mit Händen und Füßen [gegen jmdn., etw.] sträuben/wehren − "sich sehr heftig [gegen jmdn., etw.]" − "Gilberg wehrt sich mit Händen und Füßen gegen die feministische Front (Wilhelm, Unter 147)."

- seine/die schützende Hand über jmdn./(seltener) über jmdm. halten − "jmdn. schützen" − "… so gab es bald hier, bald da erregte Massenaktionen, gegen die man wehrlos war, weil die Kirche schützend ihre Hand über dem Volk hielt (Thieß, Reich 314)."

7. Рука як символ хабарництва (крадіжки):

- jmdm. die Hände schmieren (versilbern) − "jmdn. bestechen" − "Hatte der Richter sich von der Mafia die Hände versilbern lassen? Die Genehmigung ist kein Problem, wenn man den richtigen Leuten die Hände schmiert."

- eine hohle Hand haben − "bestechlich sein" − "Wenn wir mit unserem Anliegen nicht durchkommen, müssen wir versuchen, jemanden zu finden, der eine hohle Hand hat."

- klebrige Hände haben − "zum Stehlen neigen" − "Pass auf dein Geld auf, das Personal hier soll klebrige Hände haben."

8. Рука як символ працелюбності/непрацелюбності:

- die Hände regen − "fleißig arbeiten" − "Wann gibt es bei einer Mutter schon Feierabend? Sie regt ihre Hände doch von früh bis spät."

- viele Hände machen der Arbeit schnell ein Ende − "zu mehreren kann man eine Arbeit schneller erledigen" − "Wenn wir alle mithelfen, ist das Zimmer in einer halben Stunde ausgeräumt; viele Hände machen der Arbeit schnell ein Ende."

- alle/beide Hände voll zu tun haben − "sehr viel zu tun haben; sehr beschäftigt sein" − "Damals hatten die USA … beide Hände voll zu tun, um in Mittelamerika Unruhen zu provozieren … (www.deutscheverfassung.de)."

- [die] letzte Hand an etw. [an]legen − "die letzten abschließenden [und verfeinernden] Arbeiten an etw. ausführen" − "Auch hat er an einige unvollendete Werke dieses großen Genies die letzte Hand gelegt (www.accolade.de)."

- in die Hände spucken − "ohne zu zögern und mit Schwung an die Arbeit gehen" − "Die Briten haben tatsächlich in die Hände gespuckt. In nur 13 Wochen wurde die gesamte Produktion der Modelle Rover 25 und 45 von Oxford nach Longbridge verlegt (NZZ 19.6.2001)."

- etw. unter den Händen haben − "etw. in Arbeit haben, mit etw. für längere Zeit beschäftigt sein" − "… bestimmte Arbeiten, die das Kriminallaboratorium der Präfektur unter der Hand habe … ."

9. Рука як символ побиття:

- jmdm. rutscht die Hand aus; jmds. Hand rutscht aus − "jmd. schlägt einen anderen im Affekt (ins Gesicht)" − "Mir rutscht gleich die Hand aus, wenn du das noch einmal machst; Ich habe viel Alkohol konsumiert, und meine Hand ist auch oft ausgerutscht."

- die Hand gegen jmdn. erheben − "jmdn. bedrohen, schlagen wollen" − "… so wie keiner von ihnen die Hand gegen seine Mutter erhoben hätte, so wenig konnten sie glauben, dass irgendjemand in ihrem Lande die Hand gegen das Recht erheben würde."

- eine lockere Hand haben − "1. eine Neigung, schnell zuzuschlagen" − "Insider wissen, dass bei den Zeugen nicht nur eine lockere Hand herrscht, sondern brutalst eingeschlagen wird (www.members.nbci.com)."

10. Рука як символ привітання:

- küss die Hand/die Hände − "an weibliche oder (seltener) an hoch gestellte männliche Personen gerichtete Grußformel" − "… da wir oben auf der Burg täglich aneinender vorbeipassierten, ich mit meinem "Küss die Hände, Euer Gnaden (Perutz, Nachts 194)."

- die linke Hand/die Linke kommt vom Herzen − "Floskel, mit der man kundtut, dass man jmdm. aus einem bestimmten Grund zur Begrüßung nur die linke Hand reichen kann" − "Die Redensart spielt scherzhaft auf die linksseitige Lage des Herzens an, weshalb ein Händedruck mit der Linken als besonders herzlich zu gelten hat."

11. Рука як символ правди (обіцянки):

- für jmdn., etw. die Hand ins Feuer legen − "garantieren, dass jmd. ein guter Charakter ist" − "Auf alle Fälle ist er grundanständig. Für den lege ich meine Hand ins Feuer."

- Hand aufs Herz! − "sei/seien Sie ehrlich!; sage/sagen Sie die Wahrheit!" − "Also Franz, Hand aufs Herz: Was haben sie dir draußen für eine Tolle gedreht? (Döblin, Berlin 66)."

- Hand drauf − "ich verspreche dir das/versprich mir das" − "So etwas habe ich nie über dich gesagt, das kannst du mir glauben − Hand drauf! Hand drauf, dass du bis morgen alle Bücher zurückgebracht hast!"

- jmdm. auf etw. die Hand geben − "jmdm. etw. mit Handschlag versprechen" − "Der Rektor gab ihm die Hand darauf, dass er eine Untersuchung des Vorfalls einleiten würde."

- sich für jmdn., etw. die Hand abhacken/abschlagen lassen − "sich für jmdn. etw. vorbehaltlos und uneingeschränkt verbürgen" − "Gerda und stehlen!? Niemals! Dafür lasse ich mir die Hand abhacken."

- jmdm. etw. in die Hand versprechen − "jmdm. etw. [mit Handschlag] fest versprechen" − "… ich versprechs ihr in die Hand: Es wird ihr Recht geschehen! (Maass, Gouffѐ 289)."

12. Рука як символ просторової близькості:

Рука у складі стійких сполук служить на позначення просторової близькості, просторового коду, орієнтації праворуч і ліворуч:

- Hand in Hand arbeiten − "so mit j-m zusammenarbeiten, dass man sich gegenseitig ergänzt und ein glatter Arbeitsablauf ermöglicht wird" − "Der VEB Turbinenbau … und vor allem die Energiewirtschaft müssen beim Wieder-in-Gangsetzen mit uns Hand in Hand arbeiten."

- mit etwas Hand in Hand gehen − "mit etw. einhergehen, verbunden sein" − "Mit einer Rezession geht meist ein Anstieg der Arbeitslosigkeit Hand in Hand."

- zur Hand sein (etw. zur Hand haben) − "vorhanden sein, zur Verfügung stehen" − "Das Spiel musste abgebrochen werden, weil kein Ersatzball zur Hand war."

13. Рука як символ бездіяльності:

- keine Hand rühren − "nicht das geringste tun" − "Keine Hand rühre ich für den. Der hat mir das letzte Mal auch nicht geholfen."

- die Hände in den Schoß legen − "nichts tun, untätig sein" − "Wir, Herr Pfarrer, können dabei unsere Hände abwartend in den Schoß legen (Kirst, Aufruhr 222)."

- auf den Händen sitzen − "nicht Beifall klatschen" − "Das Publikum saß auf den Händen: Das Stück war ein Durchfall."

14. Рука як символ долі/передбачення:

- sich (Dativ) etw. an beiden Händen abzählen können − "sich etw. leicht denken können, etw. leicht voraussehen können" − "Was bei einer derartigen Veranstaltung herauskommt, kann man sich an beiden Händen abzählen."

- aus der Hand lesen − "aus den Handlinien erkennen" − "Glauben Sie, dass man Schicksal und Charakter eines Menschen aus der Hand lesen kann?"

Метафоричні компоненти цих зворотів ґрунтуються на стереотипних уявленнях німецького етносу та їхній оцінності.

15. Рука як символ причетності:

Соматизм рука транслює також чиюсь (таємну) причетність до якоїсь справи:

- die Hand/seine Hände (bei etw.) im Spiel haben − "etw. heimlich mitwirken" − "Das konnte er sich denken, dass natürlich der Chef da seine Hand wieder im Spiel hatte."

- bei etw. hat der Teufel die/seine Hand im Spiel − "etw. wird dauernd durch Schwierigkeiten gehemmt, bei etw. geht ständig alles schief" − "Bei diesem Projekt hatte von Anfang an der Teufel seine Hand im Spiel; was wir auch unternahmen, wir hatten keinen Erfolg."

За допомогою символів відбувається трансляція культурної інформації. Мовні символи мають архетипну природу. Вони об’єднують різні плани реальності в єдине ціле у процесі семантичної діяльності в тій чи іншій культурі.

Висновки та перспективи. Досліджуючи німецькі фразеологізми з соматичним компонентом die Hand було виділено 15 символів, які експлікує даний соматизм. Але варто зауважити, що запропонований нами перелік символів та фразеологізмів не є вичерпним та остаточним, що і визначає вектор наших подальших розвідок у дослідженні німецьких фразеологізмів з соматичним компонентом.

Підводячи підсумки, варто зауважити, що аналіз німецьких фразеологізмів із соматичним компонентом дає змогу створити модель наївної анатомічної будови людини, відображену в німецькій етносвідомості, розкрити та транслювати соматичний код німецької культури, виявити семіотичні закономірності фразеосистеми мови, яка використовує знаки цієї моделі для найменування людських властивостей, дій, станів, поведінки тощо.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  1. Красных В. В. "Свой" среди "чужих": миф или реальность? − М.: ИТДГК "Гнозис", 2003. − 375 с.

  2. Селіванова О. О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти). К. − Черкаси, 2004. − 275 с.

  3. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. − Полтава: Довкілля-К, 2006. − 711 с.

  4. Иорданская Л. Н. Лингвистика частей тела // Семиотика, лингвистика, поэтика: К столетию со дня рождения А. А. Реформатского. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 397-406.

  5. Шевелюр В. Б. Соматичний компонент як основа утворення вторинообразного значення фразеологізмів в іспанській та українській мовах // Проблеми зіставної семантики. − Вип. 6. – КНЛУ, 2003. – С. 236-240.

  6. Duden in zwölf Bänden. Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. 4., neubearbeitete Auflage. – Dudenverlag. – Band 7. Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich, 2007. − 969 S.

  7. Duden in zwölf Bänden. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. 3., überarbeitete und aktualisierte Auflage. – Dudenverlag. – Band 11. Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich, 2008. − 959 S.

  8. Friederich W. Moderne deutsche Idiomatik. Alphabetisches Wörterbuch mit Definitionen und Beispielen. Max Hueber Verlag. München, 1976. − 565 S.

  9. Hetzel S. Wie der Deutsche spricht. Melchior Verlag. Leipzig, 1896. − 355 S.

  10. Reclam. Arbeitstexte für den Unterricht. Deutsche Sprichwörter und Redensarten. Für die Sekundarstufe herausgegeben von Wolfgang Mieder. Philipp Reclam jun. Stuttgart, 1979. − 199 S.


Матеріал надійшов до редакції 04.05. 2009 р.

Тараба И. А. Соматический код немецких фразеологизмов (на примере соматизма "die Hand").

В статье исследованы немецкие фразеологизмы с соматическим компонентом "die Hand", которые репрезентируют соматический код культуры в языковом сознании и выполняют функцию символов, которые являются источником их культурной интерпретации. Установлено, что немецкие фразеологизмы с соматическим компонентом die Hand эксплицируют 15 символов, которые дают возможность раскрыть и транслировать соматический код немецкой культуры.

Taraba I. O. Somatic Code of German Phraseological Units (basing on а somatic component "die Hand").

The article deals with German phraseological units with the somatic component "die Hand". They represent the somatic code of the culture in the language consciousness and fulfill the functions of the symbols, which are a source of their cultural interpretation. It is determined that German phraseological units with the somatic component "die Hand" present 15 symbols that give an opportunity to disclose and transmit the somatic code of German culture.

Схожі:

Удк 811. 112. 2’373. 7 І. О. Тараба iconУдк 811. 161. 2’373. 46 Експлікація валентностей ітеративних І неітеративних дієслів пересування
Серія філол. 2004. Вип. 34. Ч. І. С. 41-47 Ser. Philologi. 2004. №. 34. Vol. I. P. 41-47
Удк 811. 112. 2’373. 7 І. О. Тараба iconПроблемитермінологі ї удк 811. 161. 3’373. 46 Український термін як національно-культурне явище володимир Пілецький
З’ясовано роль І місце трьох типів термінів росіянізмів, англіцизмів та інтернаціоналізмів у різних терміносистемах сучасної української...
Удк 811. 112. 2’373. 7 І. О. Тараба iconУдк 821. 161. 2(477 ) «19» 93,09: 811. 161. 2’255. 4-112: 159. 923 Перекладна література для дітей
У статті зроблено спробу дослідити своєрідності перекладної дитячої літератури, розглянути стислу історію українського художнього...
Удк 811. 112. 2’373. 7 І. О. Тараба iconЗразок удк 811. 161. 2’373: 159. 942 Т. І. Вавринюк емоційно-експресивна лексика в поетичному мовленні (на матеріалі творів ліни костенко)
Вавринюк Т. І. Емоційно-експресивна лексика в поетичному мовленні (на матеріалі творів Ліни Костенко)
Удк 811. 112. 2’373. 7 І. О. Тараба iconУдк 811. 111 (07) О. О. Пальчикова
У статті з’ясовано поняття «кроскультура», визначено сутність кроскультурного аспекту в освіті, а також причини його появи в освітньому...
Удк 811. 112. 2’373. 7 І. О. Тараба iconУдк 81’373. 7 Карабута о
Останнім часом з’являється все більше наукових студій, що висвітлюють актуальні питання розвитку мови. Чільне місце серед них займають...
Удк 811. 112. 2’373. 7 І. О. Тараба iconУдк ’81 373. 611 Світлана Климович препозитивні елементи іншомовного походження : критерії визначення їх статусу
У статті проаналізовано морфемний статус префіксоїдів, описано визначальні особливості морфем перехідного типу порівняно з кореневими...
Удк 811. 112. 2’373. 7 І. О. Тараба iconУдк 811. 161. 2’282. 2 СанченкоЄвгенія м. Луганськ мовленнєва діяльність носіїв елітарної культури
Добре володіння сучасними функціональними стилями української мови та так звана ортологічна правильність (І в наголошуванні, й у...
Удк 811. 112. 2’373. 7 І. О. Тараба iconМ. П. Драгоманова калита Оксана Михайлівна удк 811. 161. 2’38 мовні засоби вираження іронії в сучасній українській малій прозі 10. 02. 01 українська мова Автореферат
Робота виконано на кафедрі стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Міністерство...
Удк 811. 112. 2’373. 7 І. О. Тараба iconУдк 373 016: 82 Колеснікова Дар’я
За вказаних умов дедалі більшої актуальності набуває вибір вчителем-словесником такого шляху аналізу твору, який би відповідав сучасному...
Удк 811. 112. 2’373. 7 І. О. Тараба iconУдк 811. 111’ Мовчання як силенціальний ефект
У статті йдеться про статус комунікативного мовчання, типи, витоки, значущість та маркери його позначення у художньому дискурсі....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи