Н. В. Гришкова. Можливості використання відеотехнічних засобів у навчанні іноземних мов icon

Н. В. Гришкова. Можливості використання відеотехнічних засобів у навчанні іноземних мов
Скачати 51.32 Kb.
НазваН. В. Гришкова. Можливості використання відеотехнічних засобів у навчанні іноземних мов
Дата11.09.2012
Розмір51.32 Kb.
ТипДокументи
1. /04gnvnm.rtfН. В. Гришкова. Можливості використання відеотехнічних засобів у навчанні іноземних мов

Н.В. Гришкова. Можливості використання відеотехнічних засобів у навчанні іноземних мов

УДК 37:811.111:621.397.4

Н.В. Гришкова,

аспірант

(Державний гуманітарний університет м. Рівне)

Можливості використання відеотехнічних засобів у навчанні іноземних мов

Предмет статті – використання навчальних відеофільмів, які є ефективним засобом розвитку навичок і вмінь говоріння та аудіювання. У статті подана схема роботи з фрагментом відеофільму. Ключові поняття: пасивний та активний перегляд, фрагмент відеофільму, систематизація, комунікативна діяльність, розвиток умінь та навичок.

Останнім часом помітно зростає інтерес до навчальних відеофільмів як ефективного засобу навчання іноземної мови.

Спеціфіка відео полягає в тому, що воно дає можливість поєднати зорові та звукові образи у типових обставинах, запропонувати студентам мовленнєву ситуацію, в якій вони за допомогою викладача можуть опинитися у ролі активних учасників комунікацій [ 1 ].

Ефективності навчання іноземних мов цим засобом сприяють також технічні можливості відео, які дозволяють зупиняти та повторювати дію. Не слід, однак, забувати, що студенти звикли до пасивного прегляду телевізійних програм. Тому при всіх можливостях відео центральною фігурою на занятті залишається викладач, який повинен організувати активне сприйняття фільму та наступну комунікативну діяльність студентів.

При підготовці заняття з використанням відео викладачеві слід уважно переглянути відеофрагмент та відібрати певний лексико-граматичний матеріал, який підлягає засвоєнню, а також розробити завдання для мовної та мовленнєвої практики студентів.

У залежності від характеру відеоматеріалу та навчальної мети визначається певна послідовність навчальних дій, а також специфічні для відео прийоми роботи. Найбільш типовим для сучасної методики навчання іноземних мов з використанням відео слід вважати трьохетапний розподіл навчальних дій [ 2].

Перший етап (розуміння) передбачає загальне ознайомлення з відеофрагментом та виконання вправ, спрямованих на розуміння послідовності дій та причинно-наслідкових зв’язків.

Для того, щоб підготувати студентів до активного сприйняття відеофрагмента, доцільно запропонувати декілька завдань щодо місця дії та дійових осіб. Слід також запропонувати студентам завдання, що спрямовують їх увагу на розуміння основного змісту фільму: визначити правильні та помилкові твердження, логічну послідовність основних подій, що значно полегшить розуміння відеоматеріалу. Ці завдання можуть бути записані на дошці або роздані до перегляду відеофрагмента. Після перегляду відеофрагмента викладач перевіряє виконання вказаних завдань.

Другий етап (мовна практика) передбачає паузовий (за допомогою стопкадру) перегляд відеофрагмента з метою привернення уваги студентів до відібраних мовних одиниць, вживання яких коментується викладачем та систематизується у процесі виконання комунікативних вправ.

Тут у пригоді стануть запитання типу: "Що б ви сказали, якби ...?", коли студентам запропоновано вжити певний лексико-граматичний матеріал у нових ситуаціях.

Після виконання вправ необхідно записати мовні явища, що підлягають систематизації, на дошці та в зошитах студентів для подальшого опрацювання вдома та в лабораторії навчання мовлення.

На третьому етапі (мовленнєва практика) основним завданням є стимулювання активної комунікативної діяльності студентів на основі ситуації відеофрагмента з використанням опрацьованого мовного матеріалу. Перед третім переглядом відеофрагмента студентам запропоновано завдання - простежити різні аспекти поведінки дійових осіб, соціально-культурні особливості ситуацій порівняно з аналогічними ситуаціями в нашій країні [3]. Після перегляду фільму проводиться обговорення цих моментів. Розвитку усно-мовленнєвих умінь студентів сприяють такі ефективні види роботи, як драматизація та рольова гра. Якщо драматизація передбачає творче відтворення змісту відеофрагмента, то рольова гра стимулює студентів до висловлювання у подібній ситуації.

Робота з відеоматеріалом сприяє в основному розвитку навичок та вмінь аудіювання та говоріння. Слід також використати завдання, що допоможуть розвивати вміння письма. Студентам можна запропонувати написати резюме (до 10 речень) змісту відеофрагмента, які читаються вголос. Група визначає кращий варіант. Традиційним є написання домашнього твору на основі переглянутого відеофрагмента.

Представимо викладене у схемі:


Схема роботи з фрагментом відеофільму іноземною мовою

(тривалість фрагмента 10-15 хв.)


1-й етап (розуміння)

 1. Пред’явлення ситуаціїї та завдань, які стимулюють студентів до активного перегляду

відеофрагмента.

Зразки завдань

а) Відповісти на питання.

б) Визначити правильні та помилкові тверлження.

в) Визначити логічну послідовність основних подій.

2. Перший перегляд відеофрагмента.

3. Перевірка виконання завдань.


2-й етап ( мовна практика)

 1. Другий (паузований) перегляд відеофрагмента.

 2. Фонетичне опрацювання відібраних мовних одиниць.

 3. Конкорданс.

 4. Виконання вправ для відібраних мовних одиниць у нових ситуаціях типу:

"Що б ви сказали, якби...?"


3-й етап (мовленнєва практика)

 1. Завдання, що стимулюють активну комунікативну діяльність студентів.

 2. Третій перегляд відеофрагмента.

 3. Обговорення поведінки дійових осіб та порівняння соціально-культурних особливостей студентів.

 4. Драматизація відеофрагмента.

 5. Рольова гра.

 6. Написання резюме.

 7. Написання домашнього твору.

 8. Моделювання.

Послідовність навчальних дій може бути змінена відповідно до частоти проведення відеозанять, характеру відеоматеріалу та рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь студентів. Так, на старших курсах зростає кількість вправ третього етапу за рахунок вправ першого та другого етапів.

Список використаної літератури

 1. Allan Margaret. Teaching English with Video. - London, 1992.

 2. Tomalin Barry. Video in the English class. - London, 1990.

 3. Loregran Jack. Video in Language Teaching. -Cambridge, 1990.
Матеріал надійшов до редакції 1.04.2004 р.

Гришкова Н.В. Возможности использования видеотехнических средств в обучении иностранным языкам.

Цель статьи – использование учебных видеофильмов, которые являются эффективным средством развития навыков чтения и аудирования. В статье также есть схема работы с фрагментом видеофильма. Ключевые понятия: пассивный и активный просмотр; фрагмент видеофильма, систематизация, коммуникативная деятельность; развитие навыков.

Grishkova N.V. Using Visual Aids in Teaching Foreign Languages.

The aim of the given article is the use of educational videos, which are the efficient means to develop speaking and listening skills. One can also find a plan which shows the way one should work on the fragment of the video.Key notions: a passive and active review; a fragment of the video; systematization; communicative activity; development of one’s skills.

Схожі:

Н. В. Гришкова. Можливості використання відеотехнічних засобів у навчанні іноземних мов iconПлан наукової роботи кафедри іноземних мов на 2010-2011 н р
Робота над загальною науковою темою кафедри „Використання медіа-технологій у викладанні іноземних мов у внз”
Н. В. Гришкова. Можливості використання відеотехнічних засобів у навчанні іноземних мов iconПлан наукової роботи кафедри іноземних мов на 2012-2013 н р
Робота над загальною науковою темою кафедри „Використання медіа-технологій у викладанні іноземних мов у внз”
Н. В. Гришкова. Можливості використання відеотехнічних засобів у навчанні іноземних мов iconЛекція загальні питання методики викладання іноземних мов Основні принципи освіти І зміни у навчанні іноземних мов
У програмі “освіта” визначені основні завдання та шляхи реформування освіти в Україні, сформульовано основні принципи освіти. Серед...
Н. В. Гришкова. Можливості використання відеотехнічних засобів у навчанні іноземних мов icon8. 04010201 Біологія*, 04010401 Географія
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Н. В. Гришкова. Можливості використання відеотехнічних засобів у навчанні іноземних мов icon8. 04020101 Математика*, 04020301 Фізика
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Н. В. Гришкова. Можливості використання відеотехнічних засобів у навчанні іноземних мов icon8. 02030301 Українська мова І література
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Н. В. Гришкова. Можливості використання відеотехнічних засобів у навчанні іноземних мов icon8. 02030201 Історія*, 03010401 Політологія
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Н. В. Гришкова. Можливості використання відеотехнічних засобів у навчанні іноземних мов icon8. 02030302 Мова І література (російська)*
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Н. В. Гришкова. Можливості використання відеотехнічних засобів у навчанні іноземних мов icon8. 01020101 Фізичне виховання*, 01020302 Фізична реабілітація
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Н. В. Гришкова. Можливості використання відеотехнічних засобів у навчанні іноземних мов icon8. 01010201 Початкова освіта, 02020401 Музичне мистецтво, 02020501 Образотворче мистецтво
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Н. В. Гришкова. Можливості використання відеотехнічних засобів у навчанні іноземних мов icon8. 01010501 Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка, 01010501 Корекційна освіта. Логопедія, 03010201 Психологія
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи