Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 422.75 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/3
Дата28.08.2012
Розмір422.75 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3
1. /Бакалавр/Б_бл_ограф_чний опис 2008.doc
2. /Бакалавр/Зразок роботи бакалавра.pdf
3. /Бакалавр/Методичка Робота бакалавра.pdf
4. /Бакалавр/Рамки роботи бакалавр.docx
5. /Бакалавр/Стандарт КТУ.doc
6. /Бакалавр/Титульний роботи бакалавра.docx
Форма 23 приклади оформлення бІблІографІЧного опису у списку джерел, Який наводЯть у дисертацІЇ, І списку опублІкованих робІт, Який наводЯть в авторефератІ
Кну. Рб. 6050102. 12. 01. Вс
Міністерство освіти І науки україни
І.І. Іванов Керівник випускної роботи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


СТОУ-01-07


СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА ПРАВИЛА

ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ТА ГРАФІЧНИХ

СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КТУ, професор

________ А.Г. Темченко

12”___03____2007р.


КРИВИЙ РІГ

2007


 1. Р
  СТОУ-01-07
  ОЗГЛЯНУТИЙ ТА ВНЕСЕНИЙ

Науково-методичною радою Криворізького технічного університету (КТУ)

 1. ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ У ДІЮ

Наказом по КТУ № _75___ ____12.03.2007р.

 1. УВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

 2. УКЛАДАЧІ: В.А. Дворніков, канд. техн. наук, доцент, завідувач

кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки;

А.Г. Дербас, канд. техн. наук, доцент;

О.А. Гулівець, канд. техн. наук, доцент.


З
СТОУ-01-07
МІСТ

 1. Передмова 2

 2. Загальні положення 3

 3. Оформлення текстових робіт 4

 4. Оформлення графічної частини 12

Додаток А. Форма титульного аркуша дипломного проекту (роботи) 21

Додаток Б. Форма завдання на дипломний проект 22

Додаток В. Форма основного напису на першому аркуші кожного розділу пояснювальної записки 23

Додаток Г. Форма подальших аркушів пояснювальної записки 24

Додаток Д. Форма титульного аркуша курсового проекту 25

Додаток Е. Форма титульного аркуша випускної магістерської роботи 26

Додаток Ж. Форма титульного аркуша випускної бакалаврської роботи 27

Додаток З. Приклад складання реферату 28

Додаток І. Приклад складання відомості обсягу матеріалів дипломного, курсового проектів (робіт) 29


М
СТОУ-01-07
іністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИЗагальні вимоги та правила

оформлення текстових та графічних

студентських робітУведений з _________2007


ПЕРЕДМОВА


Цей стандарт розроблений на основі Державних стандартів що діють на території України:

  • Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Общие требования к чертежам;

  • Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;

  • Межгосударственные стандарты ГОСТ 2.301-81 ··· 2.321-81;

  • Державна система стандартизації України ДСТУ 1.0-93 ··· 1.5-93. СТОУ. Основні положення, загальні вимоги до побудови, оформлення та змісту стандарту організації.

Цей стандарт установлює загальні вимоги до оформлення дипломних і курсових проектів (робіт), випускних магістерських і бакалаврських робіт, розрахунково-графічних домашніх завдань та інших видів самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання.

Додаткові специфічні вимоги, що не суперечать діючому стандарту, можуть встановлюватися безпосередньо кафедрами шляхом видання відповідних методичних документів, які розглядаються на засіданні кафедри, узгоджуються з відповідальною за нормоконтроль кафедрою та затверджуються Вченою радою університету (факультету).

Відхилення від вимог цього стандарту відзначаються у відгуках керівників робіт і є підставою для зниження оцінки. При наявності грубих відхилень завідувач кафедри має право не допустити таку роботу до захисту до усунення відхилень.


1
СТОУ-01-07
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Дипломний і курсовий проект (робота), випускна бакалаврська і магістерська роботи – це комплект технічної документації, який складається з пояснювальної записки (текстова частина) і креслень (графічна частина).

1.2 Усі види студентських робіт виконуються студентом індивідуально і самостійно під керівництвом викладача. Керівники дипломних проектів (робіт), випускних бакалаврських і магістерських робіт затверджуються наказом по КТУ, а консультанти з окремих частин та керівники інших студентських робіт призначаються завідуючими відповідних кафедр згідно з навчальним навантаженням.

1.3 Керівниками дипломних проектів (робіт), випускних бакалаврських і магістерських робіт можуть бути викладачі кафедр або кваліфіковані фахівці підприємств.

1.4 Наказом ректора КТУ призначається кафедра або кафедри, відповідальні за нормоконтроль дипломних і курсових проектів (робіт) випускних бакалаврських і магістерських робіт, а також інших видів студентських самостійних робіт певної спеціальності. Завідувач цієї кафедри (кафедр), призначає викладачів, які здійснюють нормоконтроль студентських робіт певної спеціальності. Призначена наказом кафедра (кафедри), періодично, не менше одного разу на рік, перевіряє виконання вимог діючих стандартів, беручи до уваги цей стандарт організації, на усіх кафедрах університету.

1.5 Дипломний проект (робота) перед захистом повинен мати відгук керівника, рецензію та всі необхідні підписи згідно з додатком А, які здійснюються у такому порядку:

 • студентом-автором проекту;

 • керівником дипломного проекту (роботи);

 • консультантами відповідних частин;

 • відповідальним за нормоконтроль;

 • завідувачем кафедри, що випускає.

За відсутності хоч би одного із зазначених підписів, дипломний проект (робота) до захисту не приймається.

Форми титульних аркушів курсових проектів (робіт), випускних бакалаврських і магістерських робіт наведенні в додатках Д, Е, Ж.

1.6 Захист дипломних проектів (робіт), випускних бакалаврських і магістерських робіт здійснюється на засіданнях Державних екзаменаційних комісій, які призначені наказом ректора університету. Захист курсових проектів (робіт) приймає кафедральна комісія у складі трьох викладачів: завідувач кафедри, керівник курсового проекту (роботи) та нормоконтролер кафедри.

Захист інших видів студентських робіт (домашніх завдань, рефератів тощо) приймає керівник роботи.

1
СТОУ-01-07
.7 Відповідає за правильне оформлення студентських робіт, згідно з вимогами цього стандарту, студент-автор роботи.

Після захисту роботи відповідальність несе кафедра, що повинно позначитись на рейтингу цієї кафедри.

1.8 Теми дипломних проектів (робіт) та випускних бакалаврських і магістерських робіт розробляються кафедрами, що випускають, з урахуванням вимог кваліфікаційної характеристики фахівця та затверджуються за студентами наказом по університету.

1.9 Дипломний проект (робота) може бути частиною комплексного дипломного проекту (роботи), що виконується декількома студентами. Комплексні дипломні проекти (роботи) можуть бути кафедральними або міжкафедральними.

1.10 Структуру дипломного і курсового проекту (роботи), випускної бакалаврської і магістерської роботи та інших видів студентських самостійних робіт, обсяг текстової і графічної частини встановлює випускаюча кафедра.


2 ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ РОБІТ


2.1 Загальні вимоги


2.1.1 Текстова частина усіх видів студентських робіт повинна бути написана студентом власноручно, розбірливим почерком з висотою літер не менше 2,5мм, чисто і охайно, однаковим чорним, синім або фіолетовим чорнилом (пастою) на аркушах білого паперу формату А4 (210х297мм), на одній стороні аркуша. Рисунки і таблиці дозволяється робити на аркушах формату А3 (297х420мм).

2.1.2 Дозволяється виконувати текстову частину машинописними засобами з використанням пакетів прикладних комп’ютерних програм, при цьому розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – одинарний.

2.1.3 Кожний аркуш пояснювальної записки повинен мати рамку й основний напис. Основний напис за формою додатка В використовується на першому аркуші кожної частини, включаючи реферат, зміст, відгук, висновки, список використаних джерел. На інших аркушах текстової частини основний напис виконується за формою додатка Г.

2.1.4 У графах основного напису за формою додатків В, Г зазначають (номер граф показано в дужках):

  • у графі 1 – найменування розділу (можливо скорочене найменування);

  • у графі 2 – позначення розділу;

  • у графі 3 – порядковий номер аркуша в межах розділу;

  • у графі 4 – загальна кількість аркушів у розділі;

  • у графі 5 – скорочене позначення академічної групи;
  • у
   СТОУ-01-07
   графі 6 – прізвища осіб, які підписали документ (без ініціалів);

  • у графі 7 – підписи осіб, які вказані у графі 6;

  • у графі 8 – дата підписання документа.

Останні графи не заповнюються.

Підпис студента, керівника роботи та нормоконтролера на всіх розділах є обов’язковим.

2.1.5 Текст пояснювальної записки необхідно розташовувати так, щоб відстань від рамки аркуша до межі тексту на початку та в кінці рядка була не менше 3мм, а відстань від верхнього або нижнього рядка тексту до верхньої або нижньої рамки повинна бути не менше 10мм. Абзац у тексті починають відступом у межах 15-17мм.

2.1.6 Пояснювальна записка дипломного проекту (роботи) та випускних бакалаврських і магістерських робіт повинна мати тверду обкладинку, а інших видів студентських робіт – може мати і м’яку.


2.2 Позначення розділів записки


2.2.1 Текст записки поділяють на розділи відповідно до завдання. Кожному розділові присвоюють позначення документа.

2.2.2 Кожний заголовок розділу включає найменування, яке повинно чітко і коротко відображати зміст розділу.

2.2.3 Позначення кожного розділу формують за схемою згідно з “Межгосударственным стандартом ГОСТ 2.201-80.ЕСКД Обозначение изделий и конструкторских документов”:

123. 45. 678. 910. 1112. 1314. 1516,

де 123 – код підприємства – розробника (КТУ);

45 – літери скорочення назви студентської роботи (ПД – для дипломних проектів; РД – для дипломних робіт; ПК – для курсових проектів; РК – для курсових робіт; РБ – бакалаврська робота; РМ – магістерська робота; ЗД – домашнє завдання тощо);

678 – шифр спеціальності, за якою навчається студент (6.09202 – технологія машинобудування; 7.090216 – гірниче обладнання; 8.090307 – маркшейдерська справа. Перша цифра шифру позначає: 6 – бакалавр, 7 – спеціаліст, 8 - магістр);

910 – дві останні цифри-рік захисту роботи (05 – рік подання до захисту 2005);

1112 – номер теми роботи згідно наказу КТУ про затвердження тематики дипломних проектів (робіт), випускних бакалаврських та магістерських робіт. Для інших видів студентських робіт – порядковий номер студента по журналу (01 – номер теми за наказом; 07 – номер прізвища студента по журналу);

1314 – порядковий номер розділу пояснювальної записки (05 – номер розділу 5);

1
СТОУ-01-07
516 – перші літери назви розділу або структурних елементів пояснювальної записки (ПЦ – планування цеху; ЕЧ – економічна частина; Р – реферат; З – зміст; ВС – вступ; В – висновки; Л - література).

Наприклад: КТУ.ПД.7090302.05.17.09.ЕЧ (КТУ – Криворізький технічний університет; ПД – дипломний проект; 7.090302 – спеціальність “Збагачення корисних копалин”; 05 – рік подання до захисту 2005; 17 – номер теми за наказом по університету; 09 – номер розділу пояснювальної записки; ЕЧ – назва розділу “Економічна частина”).


2.3 Виклад тексту пояснювальної записки


2.3.1 Записка пишеться літературною державною (українською) мовою. Допускається написання російською мовою з дозволу ректора КТУ за заявою студента.

2.3.2 У тексті записки не дозволяється:

  • вживати звороти розмовної мови;

  • вживати застарілі та жаргонні терміни і вислови;

  • вживати скорочені слова, крім встановлених стандартами скорочень.

2.3.3 У тексті записки, за винятком формул, таблиць і рисунків, не допускається:

  • вживати математичний знак мінус (-) перед від’ємними величинами (треба писати слово “мінус”);

  • вживати без числових значень знаки >, <, =, :, %, №.

2.3.4 Якщо в тексті наводиться ряд числових значень в однакових одиницях, то позначення одиниці виміру зазначають тільки після останнього числового значення, наприклад: 1,2,3м; або від 5 до 10мм.

2.3.5 Числові значення величин треба відокремлювати від десяткової частини комою, наприклад: 7,5; 8,75; 10,00. У необхідних випадках треба використовувати математичне округлення, наприклад: правильно...продуктивність комбінату 50000т на рік; неправильно...продуктивність комбінату 50007,2345т на рік.


2.4 Побудова записки


2.4.1 Послідовність розміщення матеріалу в записці до дипломного проекту (роботи), випускної бакалаврської і магістерської роботи повинна складатися з таких структурних елементів:

  • титульний лист (додаток А, Е, Ж);

завдання (додаток Б);

  • реферат (додаток К);

  • відомість обсягу матеріалів проекту (роботи), приклад складання якої приведений у додатку І;

  • з
   СТОУ-01-07
   міст;

  • вступ;

  • розділи загальної частини;

  • спеціальна частина (при її наявності);

  • науково-дослідницька частина (при її наявності);

  • інші часини;

  • висновки;

  • література;

  • додатки.

2.4.2 Структура та послідовність розміщення матеріалу в інших видах студентських робіт визначається кафедрою та відображається у відповідних методичних вказівках.

2.4.3 Розділи записки повинні мати порядкові номери в межах усієї записки. Реферат, зміст, вступ, висновки, література та додатки не нумеруються. Номери розділів позначаються арабськими цифрами без крапки і записуються з абзацу перед заголовком розділу. Кожен розділ починається з нового аркуша.

2.4.4 Усі заголовки структурних елементів записки треба писати прописними (великими) літерами, переноси слів не допускаються, крапка в кінці заголовка не ставиться, останні слова заголовка розташовуються симетрично до всього заголовка.

2.4.5 Розділи записки при необхідності поділяють на підрозділи, а їх, у свою чергу, на пункти та підпункти. Підрозділи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти можуть не мати заголовків.

2.4.6 Номер підрозділу, пункту чи підпункту складається з номеру структурної одиниці вищого рівня і номеру даної структурної одиниці, розділених крапкою. У кінці номера крапку не ставлять. Номер структурної одиниці зазначають перед її заголовком, а при його відсутності – перед початком тексту даної структурної одиниці. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів треба починати з абзацного відступу та писати строковими (малими) буквами, але креслярським шрифтом, крім першої прописної (великої) букви без крапки в кінці заголовку. Перенесення слів не допускається.


Наприклад:


1 ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕХУ


  1. Заголовок першого підрозділу першого розділу

  2. Заголовок другого підрозділу першого розділу

  • 1.2.1 Заголовок першого пункту другого реферат (додаток К);

  • відомість обсягу матеріалів проекту (роботи), приклад складання якої приведений у додатку І;

  • зміст;

  • вступ;

  • р
   СТОУ-01-07
   озділи загальної частини;

  • спеціальна частина (при її наявності);

  • науково-дослідницька частина (при її наявності);

  • інші часини;

  • висновки;

  • література;

  • додатки.

2.4.2 Структура та послідовність розміщення матеріалу в інших видах студентських робіт визначається кафедрою та відображається у відповідних методичних вказівках.

2.4.3 Розділи записки повинні мати порядкові номери в межах усієї записки. Реферат, зміст, вступ, висновки, література та додатки не нумеруються. Номери розділів позначаються арабськими цифрами без крапки і записуються з абзацу перед заголовком розділу. Кожен розділ починається з нового аркуша.

2.4.4 Усі заголовки структурних елементів записки треба писати прописними (великими) літерами, переноси слів не допускаються, крапка в кінці заголовка не ставиться, останні слова заголовка розташовуються симетрично до всього заголовка.

2.4.5 Розділи записки при необхідності поділяють на підрозділи, а їх, у свою чергу, на пункти та підпункти. Підрозділи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти можуть не мати заголовків.

2.4.6 Номер підрозділу, пункту чи підпункту складається з номеру структурної одиниці вищого рівня і номеру даної структурної одиниці, розділених крапкою. У кінці номера крапку не ставлять. Номер структурної одиниці зазначають перед її заголовком, а при його відсутності – перед початком тексту даної структурної одиниці. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів треба починати з абзацного відступу та писати строковими (малими) буквами, але креслярським шрифтом, крім першої прописної (великої) букви без крапки в кінці заголовку. Перенесення слів не допускається.


Наприклад:


1 ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕХУ


  1. Заголовок першого підрозділу першого розділу

  2. Заголовок другого підрозділу першого розділу

1.2.1 Заголовок першого пункту другого підрозділу першого розділу

1.2.1.1 Заголовок першого підпункту першого пункту другого підрозділу першого розділу.


2
СТОУ-01-07
.4.7 Відстань між заголовком розділу до верхньої рамки аркуша повинна бути 10-15мм, між заголовками розділу та підрозділу – 8мм, між заголовком та текстом - 15мм.

2.4.7 У середині структурної одиниці будь-якого рівня можуть бути наведені переліки, перед якими ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку ставлять дефіс (-) або рядкову літеру з дужкою. Для подальшої деталізації переліків використовують арабські цифри з дужкою, наприклад:

а) . . . . . . . . . . . . .

б) . . . . . . . . . . . . .

 1. . . . . . .

 2. . . . . . .

в) . . . . . . . . . . . . .

2.4.9 Нумерація записки повинна бути наскрізною, починаючи з титульного аркуша. Номер сторінки зазначають посередині верхньої частини аркуша над текстом. На титульному аркушу і завданні номери сторінок не ставлять, але рахують.

Допускається також нумерація сторінок у межах кожного розділу. При цьому в правому куті рамки в полі 3 додатку В і Г ставиться цифра, яка складається з номера розділу та номеру сторінки, що розділені крапкою, наприклад: 3.15 – п’ятнадцята сторінка третього розділу.


2.5 Реферат


2.5.1 Реферат має стисло відображати зміст дипломного проекту (роботи), випускної бакалаврської та магістерської роботи, включаючи усі розділи.

2.5.2 Реферат повинен містити відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, літературних джерел, текст реферату та перелік ключових слів.

2.5.3 Текст реферату повинен відображати наведену в записці інформацію в такій послідовності:

  • об’єкт проектування, дослідження та розробки;

  • стислий зміст кожного розділу із зазначенням основних технічних рішень, показників, рекомендацій;

  • додаткові відомості: чи є робота частиною комплексної роботи, чи є публікації, заявки на винаходи та ін.

2.5.4 Ключові слова, що визначають розкриття суті записки, розміщують після тексту реферату в кількості від 5 до 15 слів, написаних у називному відмінку прописними (великими) буквами, розміщеними в рядок і розділеними комами.

2.5.5 Обсяг реферату має бути не більше 500 знаків та бажано, щоб він розміщувався на одній сторінці. Приклад складання реферату наведено у додатку З.

СТОУ-01-07

2.6 Зміст


Зміст повинен включати номери і заголовки всіх структурних елементів роботи та їх підрозділів. У кінці останнього рядка заголовку зазначають номер сторінки, з якої починається структурний елемент. Усі заголовки пишуть строковими (малими) літерами, крім першої.


2.7 Вступ


У вступі необхідно розкрити сутність і стан проблеми, її значення, мету та завдання, які необхідно вирішити при написанні та розкритті заданої теми роботи.

2.8 Висновки


У висновках стисло формулюють зміст усіх розділів записки і одержані результати, включаючи характеристику прийнятих проектних, конструкторських і технологічних рішень та їх ефективність. Текст висновків поділяють на пункти.


2.9 Список Використаних джерел


2.9.1 У записці повинні бути посилання на всі літературні джерела, що були використані. Посилатися слід, як правило, на джерело в цілому. При необхідності допускається посилання на окремі розділи, таблиці, ілюстрації чи сторінки.

2.9.2 Посилання на джерело наводиться у вигляді порядкового номера джерела, взятого в квадратні дужки. Якщо необхідно посилатися одночасно на декілька джерел, їх номери зазначають через кому чи тире, наприклад: [12]; [1,4,7]; [5-9]; [2 с. 4]; [3 таблиця 2.1].

2.9.3 Перелік літературних джерел розміщують у порядку їх згадування в записці (найзручніший спосіб) або в алфавітному порядку.

3.9.1 Бібліографічний опис джерела в переліку має відповідати вимогам ГОСТ 7.1-84. Бібліографічний опис дається мовою оригіналу.

Приклади:

а) опис книг

   1. Решетов Д.Н. Детали машин: Учебник для вузов. –М.: Машиностроение, 1989.-495с.

б) опис статті з журналу:

   1. Самсонов В.А., Киселев Ю.О. Устройство для контроля содержания водяных паров в газах // Вестник: Серия теплоэнергетика. КПИ., 1989.-Вып. 2. с.21-22

в) опис методичних вказівок

3
СТОУ-01-07
. Методичні вказівки до виконання розділу “Безпека праці” у дипломному проекті. /: С.П. Іванов. - Кривий Ріг: КТУ, 2003.-27с.


2.10 Оформлення ілюстрацій, таблиць, формул


2.10.1 Усі ілюстрації у записці у вигляді креслень, ескізів, схем, графіків, діаграм, фотографій та ін. називаються рисунками.

Рисунки можуть бути виконані олівцем, пастою, тушшю, фломастером та розташовані на окремих аркушах або безпосередньо в тексті записки, якщо рисунки невеликі.

2.10.2 Рисунки нумеруються в межах кожного розділу двома цифрами – номером розділу і порядковим номером рисунку в розділі, розділеними крапкою.

2.10.3 Кожний рисунок повинен мати найменування. Слово “Рисунок”, його номер та найменування розміщують під рисунком та записують таким чином:

Рисунок 1.3 – Ескіз деталі

Після номеру ставиться дефіс (-), а після найменування крапка не ставиться.

2.10.4 На усі рисунки повинні бути посилання в тексті записки, наприклад: ... наведено на рисунку 2.6.

2.10.5 Графіки повинні мати координатні осі та координатну сітку. На координатних осях необхідно наносити числові значення змінних величин; найменування фізичної величини, яка пишеться текстом паралельно відповідній осі, та через кому позначають одиницю виміру фізичної величини. Напис розміщують поза полем графіка, у кінці напису крапка не ставиться.

2.10.6 Таблиці нумерують у межах кожного розділу записки арабськими цифрами, розділеними крапкою, та розташовують над таблицею ліворуч. Кожна таблиця повинна мати назву, яку пишуть над таблицею. Перед назвою таблиці пишуть слово “Таблиця” і її номер, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці в межах розділу. Номер таблиці від назви виділяють тире, наприклад: Таблиця 4.1 – Хімічний склад матеріалу.

2.10.7 Якщо висота таблиці перевищує одну сторінку, її продовження переноситься на наступну сторінку. При цьому лінію, що обмежує першу частину таблиці знизу, не проводять, а над продовженням таблиці на наступній сторінці пишуть “Продовження таблиці 4.1”. При переносі таблиці допускається її головку замінювати номерами граф, відповідно до їх номерів у першій частині таблиці.

2.10.8 На всі таблиці повинні бути посилання у тексті записки, наприклад: ... наведено в таблиці 4.1.

2.10.9 Формули і математичні рівняння подаються у тексті окремим рядком і розташовуються на його середині. Переносити формулу на наступний рядок дозволяється тільки по знаках операцій, який повторюють на початку наступного рядка.

2
СТОУ-01-07
.10.10 Формули нумерують у межах розділу арабськими цифрами. Номер складається з номера розділу та порядкового номера формули, розділених крапкою. Номер формули записують у круглих дужках на рівні праворуч формули. Посилання на формули у тексті записки дають у дужках, наприклад: ... у формулі (2.1).

2.10.11 Пояснення символів і числових коефіцієнтів, які входять у формулу, необхідно подавати безпосередньо під формулою. Пояснення кожного символу треба давати з нового рядка, причому перший рядок пояснення повинен починатися зі слова “де” без двокрапки після нього.


2.11 Оформлення додатків


2.11.1 У додатках розміщують матеріал, що доповнює текст записки. Кожен додаток треба починати з нового аркуша із зазначення вгорі та посередині сторінки слова “Додаток” та його позначення. Кожен додаток повинен мати заголовок, який записують симетрично тексту з прописної літери окремим рядком.

2.11.2 Додатки позначають прописними (великими) літерами українського алфавіту, починаючи з літери А. Дозволяється позначати арабськими цифрами, починаючи з 1. У тексті записки повинні бути посилання на всі додатки.

2.11.3 Усі додатки повинні бути вказані у змісті з посиланням їх номерів, назв та номерів сторінок, на яких вони починаються.

2.11.4 Якщо в додатках наведенні рисунки, таблиці або формули, то вони повинні нумеруватися в межах кожного додатку арабськими цифрами після буквеного позначення додатка, наприклад: формула (В.1).

2.11.5 У навчальних текстових документах у додатках також розміщують специфікацію до складальних креслень, креслень загальних видів, технологічні карти, карти монтажу, електричні схеми та ін. Посилання в тексті на такі додатки можна не наводити.


3 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ

ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ


3.1 Формати ГОСТ 2.301-68


3.1.1 А0 – 841×1189мм

А1 – 594×841мм

А2 – 420×594мм

А
СТОУ-01-07
3 – 297×420мм

А4 – 210×297мм ±1,5...3,0мм

Основним форматом є А1. Рекомендується формати А2, А3, А4 розміщувати на полі формату А1, не розрізаючи аркуша.

При необхідності застосування форматів більше А1 ці аркуші не склеюються, а використовуються внакладку (ширина поля накладки 20мм).

   1. На аркушах проводиться внутрішня рамка на відстані 20мм від лівого боку зовнішньої рамки і на відстані 5мм від інших сторін. Товщина лінії внутрішньої рамки S = 1мм. У правому нижньому куті аркуша розміщують основний напис, який може бути розміщений уздовж довгої (за вийнятком формату А4) чи уздовж короткої сторони аркуша.

   2. Основні написи на аркушах графічної частини виконують по ГОСТ 2.104-68. Форма заповнювання основного напису студентських робіт за напрямом підготовки фахівців “Інженерна механіка”, “Електромеханіка”, “Металургія”, “Електротехніка”, “Екологія”, “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент”, “Комп’ютерні науки”, “Комп’ютерні системи”, “Комп’ютерна інженерія”, “Педагогічна освіта” наведена на рисунку 3.1
Рисунок 3.1 – Форма основного напису


У графах основного напису (номери в дужках) зазначають;

1 – найменування графічного документа, що записують без переносів і крапки в кінці. Якщо найменування складається з кількох слів, іменник ставлять на перше місце, наприклад: “Редуктор черв’ячний”;

2 – позначення документа за схемою, наведеною в п. 2.2.3, крім пунктів 13, 14, 15, 16. Після номера теми за наказом ставлять перші літери найменування графічного документа, позначеного в графі (1), наприклад: ЕО – ескізи операцій;

3 – позначення матеріалу деталі або заготовки (графу заповнюють тільки для креслень деталі або заготовки);

4 – ставиться літера “Н”, тому що цей документ “навчальний”;

5 – маса виробу в кілограмах без зазначення одиниці виміру;

6
СТОУ-01-07
– масштаб по ГОСТ 2.302-68. Перевагу надають масштабу 1:1. Для зменшення використовують масштаби 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000, а для збільшення – 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1;

7 та 8 – заповнюють тільки на тих аркушах, що мають однакове позначення в графі (1);

9 – назва кафедри, що випускає, та групи студента, наприклад: кафедра ТМ

група МВС-99-1

10 – прізвище розробника (студента), керівника проекту (роботи), консультанта, нормоконтролера та завідуючого випускної кафедри, що випускає;

11 – підписи осіб, прізвища яких вказані в графі (10);

12 – дата підпису по типу 03.06.04;

3.1.4 На креслення за напрямом підготовки фахівців “Гірництво” і “Геодезія” основний напис виконують за ГОСТ 2.851-75 – Гірнича графічна документація. Графи основного напису мають бути заповнені відповідно з рисунком 3.2

Рисунок 3.2 – Форма основного напису для студентів гірничих спеціальностей


У графах основного напису згідно з рисунком 3.2 зазначають:

1 – абревіатура назви навчального закладу (КТУ);

2 – найменування теми студентської роботи (проекту);

3 – найменування керівної організації (Міністерство освіти і науки України);

4 – скорочена назва кафедри;

5 – конкретний зміст аркушу або найменування зображень, які розміщені на даному аркуші;

6 – масштаб креслення;

7 – абревіатура академічної групи;

8 – порядковий номер даного аркуша;

9
СТОУ-01-07
– загальна кількість аркушів (заповнюється тільки на першому аркуші).

4.1.5 Форму основного напису на графічній частині студентських робіт за напрямом підготовки “Будівництво” виконують по ДСТУ БА.2.4-4-99; ГОСТ 21.101-97 для основних комплектів робочих креслень, основних креслень розділів проекту (форма 3) і наведена на рисунку 4.3, а для креслень будівельних виробів (перший аркуш) по формі 4, наведеної на рисунку 4.4.
Рисунок 3.3 – Форма основного напису для студентів-будівельників


Рисунок 3.4 – Форма напису для креслень будівельних виробів


У графах основного напису згідно з рисунками 3.3 та 3.4 наводять:

а) у графі 1 – позначення документа, у т.ч. розділу проекту, основного комплекту робочих креслень, креслення виробу та ін.;

б) у графі 2 – найменування підприємства, житлово-цивільного комплексу або іншого об’єкту будівництва, до складу якого входить будинок (споруда), або найменування мікрорайону;

в) у графі 3 – найменування будинку (споруди) і за необхідності вид будівництва;

г) у графі 4 – найменування зображень, що розміщені на даному аркуші;

д) у графі 5 – найменування виробу та (або) найменування документу;

е) у графі 6 – умовне позначення стадії проектування (ПД – дипломний проект);

ж) у графі 7 – порядковий номер аркуша;

з
СТОУ-01-07
) у графі 8 – загальна кількість число аркушів. Графу заповнюють тільки на першому аркуші;

и) у графі 9 – найменування або розпізнавальний індекс навчального закладу, кафедри та академічної групи (КТУ, КАМ, МБГ-00-1, - Криворізький технічний університет, кафедра архітектури та містобудівництва);

і) у графі 23 – позначення матеріалу деталі (графу заповнюють тільки на кресленнях деталей);

к) у графі 24 – масу виробу, зображеного на кресленні, у кілограмах, без позначення одиниці виміру. Масу в інших одиницях виміру наводять із зазначенням одиниці виміру;

л) у графі 25 – масштаб (представляють відповідно до ГОСТ 2.302-68).


3.2 Лінії ГОСТ 2.303-68


Товщина суцільної основної лінії S повинна дорівнювати від 0,5 до 1,4мм у залежності від розмірів та складності зображення і формату креслення. Товщина ліній однакового типу зображень повинна бути однаковою для всіх зображень даного креслення.

Приклади:

 1. Лінії видимого контуру товщиною S.
 1. Лінії накладених перерізів, розмірні й

виносні лінії, штрихування товщиною

від до .

 1. Лінії обриву, розмежування виду і

розрізу товщиною і хвилясті.

 1. Штрихові лінії невидимого контуру

товщиною .

 1. Штрих пунктирні лінії товщиною

для позначення осьових і центрових ліній.

 1. Розімкнена лінія перерізів товщиною

від S до 1,5·S.

 1. Л
  СТОУ-01-07
  інії обриву зі зламами товщиною

від до .

 1. Лінії для позначення термооброблення

(покриття), від до S.


3.3 Вигляди, розрізи, перерізи


3.3.1 Вигляди, розрізи і перерізи позначаються великими літерами українського алфавіту – А, Б, В, Г, Д та ін.

3.3.2 Якщо вигляди не знаходяться в безпосередньому проекційному зв’язку, то напрям погляду вказується стрілкою довжиною 8...25мм і товщиною ... у залежності від масштабу креслення. Над стрілкою і над отриманим зображенням наноситься та сама велика літера українського алфавіту.

Над зображенням додаткових і місцевих виглядів, розрізів і перерізів ставляться літери, а поруч у дужках масштаб без літери М та без підкреслювання, наприклад: А-А (1:2); Б (1:1).

3.3.4 При необхідності повернути або розвернути зображення додаткового вигляду, розрізу або перерізу слово „повернуто” або „розвернуто” замінюється графічним зображенням з R= 2,5 мм.

3.3.5 При застосуванні виносного елементу відповідне місце на вигляді, розрізі, перерізі відмічають тонкою лінією – коло з позначенням цифрою або прописною літерою на полиці лінії виноски. Над зображенням виносного елементу варто вказувати цифру або літеру і поруч у дужках масштаб, наприклад: В (2:1).


3.3 Графічне зображення матеріалів на кресленнях ГОСТ 3.306 – 68– матеріалі тверді сплави

– неметалеві матеріали

– дерево

– ґрунт

– бетон

– рідина


СТОУ-01-07

Похилі рівнобіжні лінії штрихування повинні проводитися під кутом 450 до лінії контуру зображення або до його осі.

Якщо лінії штрихування збігаються з напрямком лінії контуру, то варто брати кут 300 або 600. Відстань між рівнобіжними лініями штрихування повинні бути від 1 до 10 мм у залежності від площі штрихування і матеріалу. Для металу рекомендується 2-4 мм, для цементу і бетону – 4-10 мм.


3.5 Нанесення розмірів і граничних відхилень ГОСТ 2.307-608


3.5.1 Підставою для визначення необхідної точності виробу при його виготовленні є зазначені на креслені номінальні розміри з граничними відхиленнями, а також граничні відхилення форми, розташування і шорсткості поверхонь.

3.5.2 Розміри, що не підлягають виконанню по даному кресленню і які вказуються для більшої зручності користування кресленням, називаються довідковими і визначаються знаком «*». Граничні відхилення довідкових розмірів на кресленні не вказуються, а поруч з розміром ставиться знак «*», що означає розмір для довідок.

3.5.3 Лінійні розміри і граничні відхилення на кресленнях вказуються в міліметрах без позначення одиниці виміру. Якщо розмір необхідно вказати в інших одиницях виміру, то їх указують поруч з числом (см, м, км).

3.5.4 Кутові розміри і граничні відхилення вказуються в градусах, хвилинах і секундах: 12045´30˝; 300 ± 10; 300 ±10´.

3.5.5 Розміри, що визначають розташування поверхонь, які сполучаються, проставляються від конструкторських баз з урахуванням можливостей виготовлення й контролю цих розмірів.
3.5.6 На робочих кресленнях для всіх розмірів вказуються граничні відхилення, крім довідкових розмірів.

3.5.7 Розміри на кресленнях зазначають розмірними лініями з позначенням розмірних чисел над ними.

3
СТОУ-01-07
.5.8 Виносні лінії повинні виходити за кінці стрілок розмірної лінії на 1...5 мм.

3.5.9 Мінімальні відстані між розмірною і лінією контуру – 10 мм, а між паралельними розмірними лініями – 7 мм.

3.5.10 Необхідно уникати перетинання розмірних і виносних ліній.

3.5.11 Не допускається використовувати лінії контуру, осьові, центрові й виносні лінії як розмірні.

3.5.12 При бракуванні місця для стрілок на розмірних лініях, розташованих ланцюжком, стрілки допускається замінити рисками під кутом 450 або чіткими крапками.

3.5.13 При нанесенні розміру радіуса перед розмірним числом пишуть літеру
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи