М. Братислава, Словаччина) Вища школа готельного менеджменту (м. Белград, Сербія) Університет Охрида (м. Охрид, Македонія) icon

М. Братислава, Словаччина) Вища школа готельного менеджменту (м. Белград, Сербія) Університет Охрида (м. Охрид, Македонія)
НазваМ. Братислава, Словаччина) Вища школа готельного менеджменту (м. Белград, Сербія) Університет Охрида (м. Охрид, Македонія)
Дата10.09.2012
Розмір93.4 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Волинська обласна державна адміністрація

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

Волинський інститут економіки та менеджменту

Вища школа економіки, туризму та суспільних наук (м. Кельце, Польща)

Університет Прешова (м. Прешов, Словаччина)

Вища школа економіки та менеджменту громадського управління

(м. Братислава, Словаччина)

Вища школа готельного менеджменту (м. Белград, Сербія)

^ Університет Охрида (м. Охрид, Македонія)
IV Міжнародна науково-практична конференція

актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки україни


19-20 ТРАВНЯ 2011 р.


Інформаційне повідомленняЛУЦЬК 2011

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції

^ Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України”

Робота конференції передбачає проведення пленарного та секційного засідань, дискусій, круглих столів, презентацію наукових та навчально-методичних розробок учасників конференції.

До участі у роботі конференції запрошуються провідні науковці України та інших держав, керівники та фахівці підприємств, органів державної влади, недержавних установ, докторанти, викладачі, аспіранти, всі професійно зацікавлені особи.

На конференції Вам буде надано можливість отримати нову інформацію про соціально-економічний розвиток України та інших європейських держав, обговорити актуальні проблеми, взяти участь у виробленні рекомендацій у контексті інтеграційних процесів ЄС, апробувати результати наукових досліджень, здійснити обмін досвідом, налагодити нові контакти.

^ На конференції планується розглянути й обговорити проблеми за такими напрямками:

 1. Економічне дослідження та аналіз інноваційно-інвестиційних процесів у контексті європейської інтеграції.

 2. Економіка, організація та управління підприємством в сучасних умовах господарювання.

 3. Перспективи розвитку фінансово-кредитної та облікової системи в Україні.

 4. Міжнародні стандарти та проблеми уніфікації обліку, аналізу та аудиту.

 5. Маркетингові та логістичні рішення в системі менеджменту.

 6. Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі.

 7. Гуманітарні проблеми соціально-економічного розвитку країни у контексті європейської інтеграції (екологічний, педагогічний, соціально-філософський, правовий, політологічний аспект).

 8. Розвиток туристичної індустрії і готельного бізнесу: вітчизняний та світовий досвід.

 9. Організаційно - економічний механізм формування економічної безпеки підприємств у контексті європейської інтеграції.

 10. Проблеми зайнятості та формування трудового потенціалу у контексті європейської інтеграції.

 11. Інноваційні технології викладання іноземних мов у навчальних закладах економічного спрямування.

 12. Переклад як засіб міжкультурної комунікації у контексті європейської інтеграції.

^ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

 1. Не пізніше 31 березня 2011р надіслати заявку на участь у конференції.

 2. Не пізніше 8 квітня 2011 р. надіслати тези (не більше 3-х сторінок) і копію квитанції про оплату на e-mail: konferenzia@ukr.net

 3. Не пізніше 10 травня 2011 р.

 • наукову статтю (8-10 стор) в друкованому варіанті та на e-mail: konferenzia@ukr.net

 • рецензію доктора наук на статтю (для осіб без наукових ступенів)

 • копію квитанції про оплату на адресу оргкомітету та на e-mail: konferenzia@ukr.net

 1. Вартість публікації (включаючи пересилку) :

 • тез 60 грн.(в т.ч. ПДВ)

 • однієї сторінки статті – 15 грн. (в т.ч. ПДВ)

 • одноосібні статті та тези докторів наук публікуються безкоштовно.

 1. Організаційний внесок учасника конференції – 150 грн. в т.ч. ПДВ – для покриття витрат, пов’язаних з підготовкою і проведенням конференції, згідно з розкладом роботи конференції, виданням програми конференції та пакету роздаткових інформаційних матеріалів.

^ РЕКВІЗИТИ: код ЄДРПОУ 20122171

р/р 26003164059 у ВОД ВАТ ”Райффайзен Банк Аваль“ м. Київ МФО 380805

Призначення платежу:

 • за публікацію тез, прізвище автора;

 • за публікацію статті, прізвище автора;

 • організаційний внесок, прізвище учасника.

Після цього Вам буде вислано запрошення та програма конференції.

Бланк заявки на участь конференції додається.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська


^ ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секретаріат конференції рекомендує:

– зробити оплату завчасно і одразу повідомити про це оргкомітет;

 • оформляти відрядження на: м. Луцьк, Волинський інститут економіки та менеджменту;

 • заздалегідь придбати квитки на зворотній проїзд.

^ Вартість проживання, харчування та протокольних заходів учасники сплачують самостійно.

Місця у готелі будуть замовлені за попередніми заявками (орієнтовна) вартість 100-300 грн. в залежності від замовленого номера)

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ І ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТЕЗ

Тези подаються набрані у текстовому редакторі не нижче MS Word 6.0/7.0 та надруковані на білих листах формату А4 (210x297 мм). Шрифт Times New Roman 14 пт, одинарний інтервал, всі поля – 2 см. Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез не більше 3 повних сторінок.

Шапка тез:

 • індекс УДК,

 • назва - жирними прописними літерами, вирівнювання по центру, розміщується через один інтервал після назви організації,

 • прізвища та ініціали авторів, назва організації – набираються з нового рядка, жирним і вирівнюються по центру.

^ Основний текст розміщується через один інтервал нижче шапки, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman розміром 14 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Формули: застосовувати редактор формул MS Equation 3.0 (розміри шрифтів: звичайний 14 пт, крупний індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

Ілюстрації розташовувати по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по центру з абзацного відступу 1 см.

Наукові статті будуть опубліковані у фаховому виданні Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ФАХОВОМУ ВИДАННІ:

 1. На початку статті обов’язково вказати:

  • у лівому верхньому кутку сторінки індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК), у правому верхньому кутку – дані про автора (ініціали та прізвище автора, науковий ступінь (якщо є), назва організації, місто);

  • назва статті (по центру, “Times New Roman”, 14 кегель, напівжирний);

  • анотації українською, російською та англійською мовами (не більше 55 слів), в яких чітко формулюється головна ідею статті і обґрунтовується її актуальність(“Times New Roman”, 12 кегель);

  • ключові слова (до 10).

 1. Стаття має бути ретельно вичитана автором і включати всі структурні елементи відповідно до п.3 Постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7 05/1:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор,

  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

  • формулювання цілей статті (постановка завдання);

  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

  • список використаних джерел (оформлюється за новими вимогами, які опубліковані у Бюлетні ВАК України, №3, 2008).

 1. Обсяг статті має становити 6-10 сторінок формату А4, набраних шрифтом “Times New Roman”, 14 кеглем (розміром шрифта), через 1,5 інтервал, всі поля — 2,5 см, відступ на абзац 1,25 – не користуватись кнопкою табуляції.

 2. Файл статті слід готувати за допомогою текстового редактора Word. У файлі не використовувати стилі тексту, сторінки не нумерувати. Слова друкувати без переносів.

 3. Всі нетекстові об’єкти створювати вбудованими засобами Word, формули за допомогою редактора Equation, діаграми, графіки Excel тощо.

 4. Виклад статті має бути чітким, стислим, кількість таблиць, формул та ілюстрацій (схеми, рисунки, графіки, діаграми) — мінімальною і застосовувати їх потрібно лише у випадку, коли це значно поліпшує зміст статті, дає змогу зрозуміти його повніше і глибше порівняно з текстовою формою викладу.

 5. Таблиці повинні бути компактними, логічно побудованими, мати порядковий номер та короткий виразний заголовок, що точно охоплює тему і зміст таблиці.

 6. Усі дані в таблиці слід набирати шрифтом “Times New Roman”, 11 кеглем. Таблиці не повинні виходити за межі полів сторінки.

 7. Цитати, таблиці, ілюстрації, всі цифрові дані подаються з обов’язковими посиланнями на джерела. Посилання наводяться у тексті в квадратних дужках (напр. [2, с.17] – джерело 2 за списком використаних джерел, стор. 17). Зноски в кінці сторінок і документу не вставляти;

 8. Статтю автор має подати надрукованою в одному примірнику та в електронному варіанті, який назвати прізвищем автора.

 9. До статті додається рецензія наукового керівника або доктора наук та відомості про автора.

Заявка

^ IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України”

Прізвище
Ім’я
По батькові
^ Науковий ступінь
Вчене звання
Установа
Посада
Назва доповіді(статті)
Секція №
^ Форма участі

- Очна:

 доповідь на пленарному засіданні (до 15 хв.)

 доповідь на секційному засіданні (до 10 хв.)

 участь без доповіді

- Заочна:

 лише друк матеріалів

^ Потреба у технічних засобах

 так

 ні

- якщо «так» вкажіть які саме
^ Потреба у проживанні

 так

 ні

Необхідна кількість збірників (додаткові екземпляри оплачуються окремо – 50 грн./ збірник)
^ Поштова адреса (куди надсилати матеріали)
E-mail
Служб./дом. тел.
^ Мобільний тел.
Дата приїзду
Даа виїзду

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Волкова Ірина Анатоліївна, тел.: 0505166912

Мисковець Олена Валеріївна, тел.: 0502694010

Єфремова Вікторія Богданівна, тел.: 0952442562

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

43020, м. Луцьк, вул. Електроапаратна 3, Волинський інститут економіки та менеджменту, кафедра обліку і аудиту

тел. (0332) 789833,

e-mail: konferenzia@ukr.net

Схожі:

М. Братислава, Словаччина) Вища школа готельного менеджменту (м. Белград, Сербія) Університет Охрида (м. Охрид, Македонія) iconПлан роботи профорієнтаційної Школи Менеджменту кафедри Туризму і готельного господарства Презентація програми «Школа менеджера». 1
План роботи профорієнтаційної Школи Менеджменту кафедри Туризму і готельного господарства
М. Братислава, Словаччина) Вища школа готельного менеджменту (м. Белград, Сербія) Університет Охрида (м. Охрид, Македонія) iconДодаток а до наказу 2071-14 від 25. 11. 2013 р. Експерти, які здійснюють контроль якості розробки навчальних планів підготовки бакалаврів прийому 2014 року
Стародубцев Є. В., заступник директора інституту «Вища школа економіки та менеджменту»
М. Братислава, Словаччина) Вища школа готельного менеджменту (м. Белград, Сербія) Університет Охрида (м. Охрид, Македонія) iconКонференції, семінару
Міністерство освіти І науки України, Донецький ботанічний сад нан україни Азербайджан,Словаччина, Великобританія, Росія, Молдова,...
М. Братислава, Словаччина) Вища школа готельного менеджменту (м. Белград, Сербія) Університет Охрида (м. Охрид, Македонія) iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів : додаток 1 до наказу №588 від 27. 06. 2008//Вища школа. 2008.№ С. 105-109
Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України : наказ №605 від 13. 07. 2007//Вища школа. 2008.№...
М. Братислава, Словаччина) Вища школа готельного менеджменту (м. Белград, Сербія) Університет Охрида (м. Охрид, Македонія) iconЄ. С. Пахомова вища математика конспект
С. Пахомова. Вища математика. Конспект лекцій. Напрям підготовки 030601 „Менеджмент”,спец. „Менеджмент готельного, курортного І туристичного...
М. Братислава, Словаччина) Вища школа готельного менеджменту (м. Белград, Сербія) Університет Охрида (м. Охрид, Македонія) iconЄ. С. Пахомова перший проректор Стадник Г. В. 2007р. Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Вища математика (вища та прикладна математика)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 030601...
М. Братислава, Словаччина) Вища школа готельного менеджменту (м. Белград, Сербія) Університет Охрида (м. Охрид, Македонія) iconЗ самарський інститут бізнесу та управління вища школа менеджменту центр розвитку освіти, науки та інновацій кримський інститут бізнесу інформаційний лист міжнародна науково-практична конференція
До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських...
М. Братислава, Словаччина) Вища школа готельного менеджменту (м. Белград, Сербія) Університет Охрида (м. Охрид, Македонія) iconНіжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
У 2007 році бібліотекою започатковано випуск щорічника “Ніжинська вища школа. Викладачі І випускники. Календар знаменних І пам'ятних...
М. Братислава, Словаччина) Вища школа готельного менеджменту (м. Белград, Сербія) Університет Охрида (м. Охрид, Македонія) iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Схемотехніка електронних систем: у 3 кн. Кн Мікропроцесори та мікроконтролери/ В.І. Бойко, А. М. Гуржій, В. Я. Жуйков та ін. 2-ге...
М. Братислава, Словаччина) Вища школа готельного менеджменту (м. Белград, Сербія) Університет Охрида (м. Охрид, Македонія) iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми
Буряк, В. Криворізький державний педагогічний університет: на шляху до оновлення змісту освіти [Текст] / В. Буряк // Вища школа....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи