Атестаційна справа кандидата /доктора / наук icon

Атестаційна справа кандидата /доктора / наук
Скачати 100.92 Kb.
НазваАтестаційна справа кандидата /доктора / наук
Дата10.09.2012
Розмір100.92 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Житомирський державний університет імені Івана Франка


АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА
кандидата /доктора /……………….. наук

__________________________________________________________________


(прізвище, ім'я та по батькові в родовому відмінку)


щодо присвоєння вченого звання доцента /професора/

кафедри __________________________________


м. Житомир – 2012


ОПИС

документів атестаційної справи
Назва документа


Сторінки

1.

Ксерокопія першої сторінки паспорта

2.

Супровідний лист
3.

Довідка про здобувача
4.

Протокол лічильної комісії
5.

Список наукових і навчально-методичних праць
6.

Витяг з трудової книжки про педагогічну роботу

7.

Копія диплома кандидата наук (доктора)

8.

Копія атестата доцента (для професора)

9.


Реєстраційно-облікова карткаУчений секретар ___________________
*Атестаційна справа друкується шрифтом Times New Roman 14 розміру з інтервалом 1.


Форма 7

Шифр А

Житомирський державний університет імені Івана Франка


ДОВІДКА


про присвоєння _____________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові згідно з паспортом, у давальному відмінку)


вченого звання доцента (професора) кафедри _______________


Реєстр №___________


^
І. ПОДАННЯ

Призначена (ий) на посаду ___________ кафедри __________з


(доцента, професора, завідувача кафедри)

«____»_________ 201 __ р. Наказ № ___ від «___» ________ 201__ р.

При розгляді подання "___"______ 201__ року вчена рада Житомирського державного університету ім. І. Франка у складі ___ осіб із 41 члена ради голосувала за присвоєння вченого звання: «за»  ___, «проти»  __, недійсних бюлетенів – ____.

(Протокол засідання № ____ від "___"__________201__ р.)


^
ІІ. ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ЗДОБУВАЧА


1. Прізвище, ім'я та по батькові, рік народження.

2. Рік закінчення вищого закладу освіти, його повне найменування, спеціальність за дипломом.

3. Кандидат _____________наук з _________ року.

Дисертацію на тему «_____________» захистив «___»_____ 20__р. у спеціалізованій ученій раді______________, номер диплома (серія, номер).

^ Для професора додатково:

Доцент кафедри __________ з ______року, номер атестата __________.

Доктор ___________ наук з ______ року. Дисертацію на тему «_______________» захистив «____»__________ 201___р. у спеціалізованій ученій раді _____________________ , номер диплома (серія, номер).


4. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації становить _____років, у т.ч. в даному навчальному закладі_____ років.

5. Основні етапи педагогічної (для професора – науково-педагогічної) діяльності у вищих закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації (місце роботи та посада в точній відповідності з трудовою книжкою або довідками):

Наприклад:

11.09.1992р. – 01.10.2004р. – асистент кафедри_________ Житомирського державного університету ім. І. Франка;

02.10.2004р. – 25.09.2010р. – старший викладач кафедри__________________

26.09.2010р. – дотепер – на посаді доцента кафедри ____________________

6. Основні навчальні курси, які веде здобувач,  «_____________» (___лекційних годин), «___________» (_____лекційних годин) ( назвати 3 - 4 основні курси).

Керівництво курсовими, дипломними роботами. Навчально-методичне забезпечення основних навчальних курсів. Участь у науково-організаційній роботі кафедри.

7. (За наявністю).Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Підготував ___ кандидатів наук: _________________ (прізвища, шифр і назва спеціальності, дата присудження наукових ступенів).

Керує підготовкою аспірантів, здобувачів, докторантів: _________ (кількість, прізвища та ініціали).

8.( За наявністю). Участь у виконанні науково-технічних програм, роботі науково-методичних та технічних рад, розробці навчальних програм, Державних стандартів.

9. Наявність почесних звань, державних нагород.


ІІІ. ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ


Має ______ публікацій, з них _______ наукового та ______ навчально-методичного характеру, у т.ч. ____праць опубліковано у фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого ВАК України. Автор (співавтор) ___ підручників (посібників) з грифом МОН України (за наявністю).


^ Основні праці, опубліковані після захисту дисертації:

*Для доцентів тут подається тільки 5 праць, опублікованих у фахових виданнях після присудження наукового ступеня кандидата або доктора наук( див. дату за дипломом), для професорів10 праць.

1.

2.

3.

4.

5.

Під час роботи на посаді________ видано __ праць, з них __статей опубліковано у фахових виданнях.


^
ІV. ДАНІ АПРОБАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Відкрите лекційне заняття на тему «______» проведене здобувачем для студентів ______ курсу ______ факультету ________ і обговорене на засіданні кафедри ­­­­­______ «___»________201_р. Дана позитивна оцінка.( Протокол № ___ від «___» _______р.)

(Прізвище,ініціали) брала(в) участь у (кількість) науково-практичних конференціях, у тому числі: (тут подати тільки 3 останні конференції)

1.

2.

3.

За результатами конференцій опубліковано (статті, тези).

Звіт про науково-педагогічну діяльність (прізвище,ініціали) був заслуханий на засіданні кафедри ______ «___»_________р. Дана позитивна оцінка. Кафедра ________ рекомендує (прізвище,ініціали) до присвоєння вченого звання доцента (професора) кафедри______________.( Протокол

№ ____ від _______201_ р.)


Голова вченої ради (Прізвище, ініціали)


Учений секретар (Прізвище, ініціали)


Начальник відділу кадрів (Прізвище, ініціали)


^

Форма 11

СПИСОК


наукових та навчально-методичних праць

____________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові здобувача)

  1. ^ Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації


п/п

Назва праці

Характер роботи

Вихідні дані
^

Обсяг

(автор.

стор.)


Співавтори
2

3

4

5

6

1.
2.  1. ^ Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту

дисертації
п/п

Назва праці

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг


(автор.

стор.)

Співавтори
2

3

4

5

6

4.
5.* Для професорів у списку додається 3 розділ:

ІІІ. Основні навчально-методичні роботи, опубліковані за період науково-педагогічної діяльності (*на посаді професора або завідувача кафедри)
п/п

Назва праці

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг


(автор.стор)

Співавтори
2

3

4

5

6

1.
2.


*На останній сторінці цього списку подаються підписи:


Здобувач ___________

( прізвище, ініціали)
^

Список завіряю:

Завідувач кафедри


______________ ( прізвище, ініціали)


Учений секретар --------------------

( прізвище, ініціали)


*Список подається за хронологією, нумерація наскрізна.


* Автореферат та дисертація до списку не вносяться.


*У 4 колонці фахові праці після вихідних даних виділяються жирним

шрифтом  (фахове видання).


*Якщо праця видана у співавторстві та має понад 20 стор., у 5 колонці подається дріб, де чисельник – загальна кількість сторінок, а знаменник – кількість сторінок здобувача: 45/7

В И Т Я Г

з трудової книжки про педагогічну роботу

здобувача вченого звання доцента (професора) кафедри_____ Житомирського державного університету імені Івана Франка
записууупису

Д А Т А

^ Відомості про прийом на роботу, переміщення та звільнення

Підстава для внесення запису

число

місяць

рік

1.


^ Житомирський державний університет імені Івана Франка

Прийнята на посаду _____


Наказ №__ від_

2.


Звільнена з посади _____

Наказ №__ від__


Витяг завіряю:


Начальник відділу кадрів К.В. Хмара


Форма 12


^ РЕЄСТРАЦІЙНО-ОБЛІКОВА КАРТКА

1. Прізвище, ім’я, по батькові

2. Рік народження.

3. Житомирський державний університет імені Івана Франка

4. Доцент (професор) кафедри _________.

5. Протокол № __ від_____201__ р.

6. Дата надходження атестаційної справи ___ Реєстр. № ___

7. Профіль навчальної роботи – ___________


N п/п

Присуджено (присвоєно) нау-

ковий ступінь, вчене звання (який, яке, коли)

N диплома, атестата

1


Канд.____наук, ____рік

Схожі:

Атестаційна справа кандидата /доктора / наук iconНаказ Вищої атестаційної комісії України
Клопотання організації, в якій працює вчений, про переатестацію доктора (кандидата) наук або нострифікацію диплома доктора (кандидата)...
Атестаційна справа кандидата /доктора / наук iconАтестаційна справа
Надсилаємо атестаційну справу кандидата філологічних наук Титаренко Валентини Миколаївни щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри...
Атестаційна справа кандидата /доктора / наук iconМіносвіти затвердило вимоги до монографій кандидатів наук
Профільним відомством внесено зміни до наказу "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата...
Атестаційна справа кандидата /доктора / наук iconКартка
Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
Атестаційна справа кандидата /доктора / наук iconФорма 5 титульний аркуш дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) наук
Атестаційна справа кандидата /доктора / наук iconБбк ч215я8 Де І як публікувати результати дисертаційних досліджень
Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук та їх апробацію
Атестаційна справа кандидата /доктора / наук iconАтестаційна справа

Атестаційна справа кандидата /доктора / наук iconПро затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р.
Про затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету...
Атестаційна справа кандидата /доктора / наук iconПро затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р.
Про затвердження зразків бланків дипломів доктора І кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету...
Атестаційна справа кандидата /доктора / наук iconПро опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
З змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи