Затверджую ректор університету icon

Затверджую ректор університету
Скачати 111.32 Kb.
НазваЗатверджую ректор університету
Дата11.09.2012
Розмір111.32 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету


д.е.н., професор


______________ В.В. Прядко

“____”____________ 2012 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня

«молодший спеціаліст»


Чернівці

2012

Укладачі: Грубляк О.М., викладач кафедри фінансів

Куцяк В.О., асистент кафедри фінансів


Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри фінансів


Протокол № ____ від “____”_______________ 2012 р.


Завідувач кафедри: __________________ д.е.н., професор В.В. Прядко


^ Пояснювальна записка-рекомендація


З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 200 тестів та 27 задач в розрізі тем дисципліни, які складено відповідно до робочої програми дисципліни з урахуванням змін, що відбулися в нормативно-законодавчому та інструктивному матеріалі.

Тести складені зі всіх тем навчальної дисципліни. Кожен тест має чотири рекомендовані відповіді, правильною з яких є лише одна.

Задачі розроблено по темі 10 «Бюджетне планування і контроль», яка стосуються порядку визначення розміру субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, місячної зарплати вчителів школи, викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, річного фонду заробітної плати вчителів школи, річного стипендіального фонду, видатків на харчування по лікарні та ДНЗ. Кожна задача містить чотири розв’язки, однак правильним є лише один.

Для того, щоб правильно відповісти на всі тестові питання та розв’язати задачі, студент повинен володіти ґрунтовними знаннями з основ формування і використання бюджету держави, засад бюджетного устрою, структури і принципів побудови бюджетної системи, складу доходів та видатків державного і місцевих бюджетів, питань дефіциту бюджету, державного боргу та методами управління ним, визначення методів і джерел формування доходів бюджету, напрямів і форм фінансування видатків, методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави та вміло використовувати їх при вирішенні завдань. Студенти повинні знати законодавчі акти та нормативні документи з питань бюджету, порядок фінансування бюджетних установ та вміти розраховувати основні виробничі показники бюджетних установ, складати та перевіряти розрахунки за категоріями видатків економічної класифікації.

^ Зміст навчальної дисципліни «Бюджетна система» за темами


Тема 1. Засади бюджетного устрою

Бюджет як економічна категорія. Фактори, які впливають на формування і використання бюджету: економічні, соціальні і політичні.

Функції бюджету: розподільна, контрольна та забезпечення існування держави. Призначення бюджету і його роль у фінансово-кредитному механізмі.

Державний бюджет України. Призначення і роль державного бюджету.

Місцеві бюджети. Призначення і роль місцевих бюджетів в бюджетній системі.


^ Тема 2. Склад і структура бюджетної системи України

Бюджетна система України: суть, етапи становлення, правові засади та структура. Принципи побудови бюджетної системи України.

Органи управління бюджетною системою України: загальнодержавні та органи оперативного управління бюджетом.

Бюджетна класифікація, її суть та значення. Принципи побудови бюджетної класифікації. Складові частини бюджетної класифікації: класифікація доходів бюджету, класифікація видатків бюджету, класифікація фінансування бюджету, класифікація боргу.


^ Тема 3. Склад і структура доходів державного бюджету України

Доходи державного бюджету, їх суть , значення та джерела формування.

Податкові надходження як основне джерело доходів бюджету. Класифікація податків. Види прямого оподаткування і його роль у системі фінансового регулювання. Види непрямих податків, їхні переваги та недоліки.

Неподаткові доходи бюджету. Надходження від приватизації майна державних підприємств. Доходи рентного характеру. Інші неподаткові доходи бюджету.

Офіційні трансферти і їх роль у формуванні доходів державного бюджету.

Доходи від операцій з капіталом.


^ Тема 4. Склад і структура видатків державного бюджету України

Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку.

Бюджетне фінансування. Форми бюджетного фінансування: кошторисне фінансування, державне фінансування інвестицій, позички з бюджету державним підприємствам, державні дотації. Методи бюджетного фінансування.

Зміст і основні принципи кошторисного фінансування. Кошторис бюджетних установ. Види кошторисів.


^ Тема 5. Фінансування Державного бюджету України

Стан бюджету: рівновага доходів і видатків, бюджетний надлишок, бюджетний дефіцит. Бюджетний дефіцит: суть, види та причини виникнення.

Джерела фінансування та заходи щодо подолання дефіциту бюджету в Україні.

Економічна суть і роль державного кредиту як специфічної форми фінансових відносин. Форми державного кредиту.

Суб'єкти державного кредиту, їх класифікація.

Державні позики як основна форма державного кредиту. Класифікація видів державних позик. Види державних цінних паперів.

Взаємозв’язок дефіциту бюджету і державного боргу.


^ Тема 6. Обслуговування боргових зобов’язань державного бюджету України

Державний борг, його структура.

Проблеми державного боргу, його межі і порядок обслуговування.

Економічні та соціальні наслідки державного боргу.

Видатки бюджету на обслуговування державного боргу.

Управління державним боргом. Методи управління державним боргом.

Політика реструктуризації державного боргу. Платоспроможність держави у погашенні боргів і виплаті доходу.


^ Тема 7. Доходи і видатки місцевих бюджетів України

Доходи місцевих бюджетів, їх суть та джерела формування. Власні та закріплені доходи місцевих бюджетів. Напрями зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів.

Видатки місцевих бюджетів, їх суть та значення. Видатки, що враховуються при визначені обсягів міжбюджетних трансфертів та не враховуються.


^ Тема 8. Бюджети місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування, система, принципи побудови.

Організаційна, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування.

Бюджет місцевого самоврядування. Доходи і видатки бюджету місцевого самоврядування.

Збалансування доходів і видатків бюджету місцевого самоврядування.


^ Тема 9. Міжбюджетні взаємовідносини

Міжбюджетні відносини в Україні: суть та мета.

Сутність та стан фінансового вирівнювання. Бюджетне регулювання: його цілі та методи.

Міжбюджетні трансферти та їх види.

Порядок формування міжбюджетних трансфертів відповідно до положень Бюджетного кодексу України.

Бюджетне регулювання, його суть та методи..

^ Тема 10. Бюджетне планування і контроль

Зміст, принципи, завдання бюджетного планування.

Соціальний захист як складова соціальних гарантій населенню. Види державної допомоги сімям з дітьми та державна соціальна допомога малозабезпеченим сімям, порядок їх призначення та виплати.

Адресні субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та пічного палива, скрапленого газу.

Фінансове забезпечення та фінансування розвитку освіти. Склад видатків на освіту за функціональною та економічною класифікацією. Джерела фінансування освіти.

Видатки на загальноосвітні школи. Оперативно-сітьові показники, що характеризують діяльність школи. Система оплати праці вчителів школи: посадові оклади, додаткові види зарплати, норми навантаження та порядок тарифікації педпрацівників. Планування фонду зарплати педагогічного, адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу школи.

Видатки на школи-інтернати. Особливості кошторисного фінансування шкіл-інтернатів.

Видатки на дошкільні навчальні заклади. Основні виробничі показники та джерела фінансування. Планування видатків на оплату праці та інших поточних і капітальних видатків дошкільних навчальних закладів.

Видатки на підготовку кадрів. Структура, джерела фінансування та основні виробничі показники вищих навчальних закладів. Система оплати праці науково-викладацького персоналу та планування поточних і капітальних видатків вищих навчальних закладів.

Видатки на охорону здоров’я. Планування видатків на охорону здоров’я за функціональною та економічною класифікацією. Фінансове забезпечення охорони здоров’я. Показники, що характеризують діяльність установ охорони здоров’я. Система оплати праці медичних працівників: посадові оклади, підвищення посадових окладів медичних працівників, доплати працівникам охорони здоров’я.

Порядок складання, розгляду та затвердження державного і місцевих бюджетів.

Організація виконання бюджетів.

Бюджетне прогнозування, його основні методи.

Роль і місце фінансового контролю в бюджетному процесі: види, форми і методи бюджетного контролю.

Органи бюджетного контролю.

Список рекомендованої літератури


Основна

 1. Конституція України прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996.

 2. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010року № 2456-VI.

 3. Про освіту: Закон України від 23.03.1996. // Законодавство про освіту: К., Парламентське видавництво, 2001.

 4. Основи законодавства України про культуру: Закон України від 16.04.1995р. // Законодавство про культуру: К., Парламентське видавництво, 2001.

 5. Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім`ям з дітьми": Закон України від 22.03.2001р. №2334-ІІІ.

 6. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997р.

 7. Про загальну середню освіту:  Закон  України вiд 13.05.1999 року  № 651-XIV.

 8. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII.

 9. Про Державний бюджет України на 2007 рік: Закон України від 19 грудня 2006 року № 489-V.

 10. Про Державний бюджет України на 2008 рік: Закон України від 28 грудня 2007 року № 107-VІ.

 11. Про Державний бюджет України на 2009 рік: Закон України від 25 грудня 2008 року № 823-VІ.

 12. Про Державний бюджет України на 2010 рік: Закон України від 27 квітня 2010 року № 2154-VІ.

 13. Про затвердження переліку платних послуг, котрі можуть надаватися навчальними закладами: Постанова КМУ від 20.01.1997р. №38.

 14. Про порядок складання, розгляду, затвердження і основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій: Постанова КМУ від 9.01.2000р. №17.

 15. Про затвердження Порядку призначення і виплати Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям: Постанова КМУ від 24.02.03р. №250.

 16. Про вдосконалення механізму надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового палива: Постанова КМУ від 22.05.1996р. №541.

 17. Про підвищення посадових окладів працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів: Постанова КМУ від 6.08.2003р. №1207.

 18. Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557.

 19. Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров`я та установ соціального захисту населення: Наказ Міністерства праці і соціальної політики України та Міністерства охорони здоров`я України від 05.10.2005р. № 308/519.

 20. Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки: Наказ Міністерства культури та туризму від 18.02.2005 року №745.

 21. Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету: Наказ Державного казначейства України від 25.11.2008 року № 495.

 22. Алексєєв І.В. Бюджетна система: навч. посіб. / І.В. Алексєєв, Н.Б. Ярошевич, А.М. Чушак - Голобородько – К.: Хай-Тек Прес, 2008. – 376с.

 23. Артус М.М. Бюджетна система України: навч. посіб. / М.М. Артус, Н.М. Хижа. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2005. – 219с.

 24. Бюджетна система України: навч. посіб / за ред.. С.О. Булгакової. – К.: КНТЕУ, 2002. – 288с.Т

 25. Василик О.Д. Бюджетна система України: підруч. / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. – К.: ЦНЛ, 2004. – 544с.

 26. Карлін М.І. Бюджетна система України: навч. посіб. / М.І. Карлін. – К.: Знання, 2008. – 428с.

 27. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / За ред. М.Я. Азарова. – К.: НДФІ, 2006. – 632с.

 28. Опарін В.М. Бюджетна система: навч.метод.посіб. / В.М. Опарін. – К.: КНЕУ, 2002. – 333с.

 29. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: навч. посіб. / Ю.В. Пасічник – К.: Знання Прес, 2002. – 495с.

 30. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: навч. посіб. / Ю.В. Пасічник - К: Знання Прес, 2006. – 607с.

39. Фещенко Л.В Бюджетна система: навч. посіб. / Л.В. Фещенко., П.В. Проноза, Н.В. Кузминчук - К.: Кондор, 2008, - 440с.


Додаткова

40. Базилевич В.Д. Державні фінанси: навч. посіб. / В.Д. Базидевич, Л.О. Баластрик. – К.: Атіка, 2002. – 368с.

41. Василик О.Д. Державні фінанси України: підруч. / О.Д. Василик, К.В. Павлюк - К.: ЦНЛ, 2003. – 608с.

42. Загорський В.С. Фінанси: навч. посіб./ В.С. Загорський, О.Д.Вовчак, І.В.Благун – К.: Знання, 2008. – 247с.

 1. Карлін М.І. Державні фінанси України: навч. посіб. / М.І. Карлін – К.: Знання, 2008. 348с.

 2. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України: навч. посіб. / О.П. Кириленко. – К.: НІОС, 2000. – 384с.

 3. Кириленко О.П. Фінанси: навч. посіб. / О.П. Кириленко. – Тернопіль: Астон, 2004. – 140с.

 4. Кудряшов В.П. Курс фінансів. / В.П. Кудряшов. – К.: Знання, 2008. – 431с.

 5. Місцеві фінанси: підруч. / за ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677с.

 6. Петленко Ю.В. Місцеві фінанси: опор. конс. лекцій / Ю.В. Петренко., О.Д. Рожко. – К.: Кондор, 2004. – 282с.

 7. Рева Т.М. Місцеві фінанси: навч. посіб. / Т.М. Рева., К.Ф. Ковальчук. – К.: ЦУЛ, 2007. – 208с.Ресурси

 1. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [сайт http//www.kmu.gov.ua].

 2. Офіційний сайт Міністерства Економіки України[сайт http //www.me.gov.ua].

 3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [сайт http//www.minfin.gov.ua ].

 4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [сайт http//www.ukrstat.gov.ua ]

 5. Офіційний сайт Чернівецької області [сайт http//www.bucoda.cv.ua].

 6. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського [сайт http//www.nbuv.gov.ua].

 7. Офіційний сайт Національної парламентської бібліотеки [сайт http//www.alpha.rada.kiev.ua ].

 8. Офіційний сайт Наукової бібліотеки ім. Максимовича [сайт http//www.lib-gw.univ.kiev.ua].

Схожі:

Затверджую ректор університету iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету
Виховна рада університету є дорадчим органом Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя для вирішення...
Затверджую ректор університету icon„затверджую ректор університету

Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор Херсонського державного університету

Затверджую ректор університету icon"Затверджую" Ректор університету проф. Голубенко О. Л

Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор Університету сучасних знань Ведєрніков Ю. А

Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор Університету сучасних знань Ведєрніков Ю. А

Затверджую ректор університету iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Зміст програми з “клінічного медсестринства” для вступників до університету з спеціальності «медична сестра» окр – «магістр»
Затверджую ректор університету iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук
Зміст програми з “Основ медсестринства” для вступників до університету з спеціальності «медична сестра» окр – «бакалавр»
Затверджую ректор університету icon"затверджую" Ректор Національного університету "Львівська політехніка" проф. Ю. Я. Бобало
Ннцпко утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка»...
Затверджую ректор університету icon"Затверджую " Ректор Івано-Франківського національного медичного університету
move to 1143-14490
Затверджую ректор університету icon"Затверджую " Ректор Івано-Франківського національного медичного університету
move to 1143-14490
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи