Пояснювальна записка-рекомендація icon

Пояснювальна записка-рекомендація
Скачати 151.95 Kb.
НазваПояснювальна записка-рекомендація
Дата11.09.2012
Розмір151.95 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету

д.е.н., проф.___________ В.В. Прядко

“____”_____________2012 р.
ПРОГРАМА


ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напряму 6.030504 «Економіка підприємства»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня

«молодший спеціаліст»


Чернівці

2012


Укладач: асистенти кафедри економіки підприємства Гангал Л.С., Опольський О.І.

Рецензент: _____________________ д.е.н., проф. В.К.Євдокименко


Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри економіки підприємства

Протокол № 7 від 31.01.2012 р.

Завідувач кафедри ________________ д.е.н., проф. В.К.Євдокименко

^ Пояснювальна записка-рекомендація

З метою складання вступних випробувань з дисципліни „Планування діяльності підприємства” студентам пропонуються 300 тестових завдань та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складено відповідно до робочої програми дисципліни з урахуванням змін, що відбулися в нормативно-законодавчому та інструктивному матеріалі.

Тести складені з усіх тем навчальної дисципліни. Кожен тест має чотири рекомендовані варіанти відповіді, правильною з яких є лише одна.

Задачі розроблені з тем „Маркетингові дослідження та планування збуту продукції”, „Виробництво продукції”, „Матеріально-технічне забезпечення виробництва”, „Виробнича потужність підприємства”, „Персонал і оплата праці”, „Витрати виробництва”, „Фінансове планування”. Кожна задача теж містить чотири рекомендовані варіанти відповіді, правильною з яких є лише одна.

Для того, щоб правильно відповісти на тестові завдання та задачі необхідно вміти:

 • визначити структуру плану;

 • забезпечувати ефективне функціонування складових планового процесу;

 • гармонійно сполучати елементи планового процесу в просторі і часі, організовувати працю людей і роботу устаткування;

 • кількісно порівнювати та якісно оцінювати ефективність різних варіантів організації процесу планування;

 • вчасно діагностувати стан планування діяльності на підприємстві.

В результаті вивчення питань, що розглядаються, майбутній фахівець повинен знати:

 • складові планової діяльності підприємства;

 • основи моделювання, планування комплексних програм діяльності підприємства;

 • шляхи покращення організації планового процесу на підприємстві.Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Сутність і організаційно методичні основи планування діяльності підприємства

Сутність планування, як науки. Предмет, об’єкти та методи дослідження. Сучасний методологічний підхід до планування як діяльності, що орієнтована на прийняття рішень за умови обмеженості економічних ресурсів та альтернативності їх використання.

Процес планування і вибір рішень, філософські концепції планування. Планування, як функція управління підприємством.

Методи та інструменти планових розрахунків.

Система планів підприємства: зміст, особливості, взаємозв’язки. План як документ, результат планування. Різновиди планів. Техніко-економічне й оперативне планування, їх спільні риси та відмінності.

Стратегічне і поточне планування: суть, особливості, взаємозв’язок, відмінності. Відображення реальних умов, наявних людських і фінансових ресурсів у поточних планах. Безперервність планування.

Зміст та структура поточного плану. Основні сфери діяльності підприємства і структурна побудова поточного плану. Основні розділи плану та показники, їх загальна характеристика. Функції поточного плану: координація діяльності підрозділів, мотивація, управління виробництвом тощо.

Поняття короткострокового та довгострокового періодів у діяльності підприємства, їх вплив на зміст та способи розробки планів.
^

Тема 2. Планування збуту продукції


Зміст та призначення плану збуту. Економічний план споживання як основа планування збуту продукції широкого вжитку. Особливості планування збуту продукції промислового призначення.

Система показників плану збуту, їх характеристика.

Розробка плану збуту. Порядок розробки плану. Вартісні показники збуту, методика їх обчислення. Обчислення витрат на реалізацію. Розрахунки часткових збутових витрат за місцем їх виникнення. Обґрунтування рішень про стимулювання та обмеження збуту.

Планування реклами. Комунікаційна політика у здійсненні планів збуту продукції. Методичні обчислення витрат на рекламу. Планування обсягів робіт і розподіл коштів рекламного бюджету. Обґрунтування вибору рекламних засобів. Особливості планування рекламної діяльності стосовно товарів широкого вжитку і стосовно промислових товарів.

Економічне обґрунтування вибору рекламних засобів.
^

Тема 3. Виробнича програма підприємства


Виробнича програма підприємства, її зміст та основні завдання. Поняття виробничої програми, її структура. Основні завдання плану виробництва продукції, зв’язок з іншими розділами поточного плану та вибраною стратегією. Показники плану, їх різновиди, зміна ролі вартісних показників у системі планування та оцінки діяльності підприємства в історичному ракурсі розвитку національної економіки.

Формування плану виробництва продукції. Особливості розробки виробничої програми як етапу стратегічного та довгострокового планів. Державний контракт і державне замовлення, їх роль у формуванні виробничої програми підприємства. Поняття номенклатури й асортименту продукції. Методика розрахунку товарної та валової продукції. Визначення оптимальних розмірів незавершеного виробництва.

Календарний розподіл виробничої програми у плановому періоді. Вимоги до календарного розподілу. Вплив угод із замовниками на оптимальність розподілу. Скорочення номенклатури виробів, що виготовляються одночасно, як основний критерій раціональності. Оптимізація виробничої програми.

Формування планів оновлення продукції, їх склад і завдання. Загальна характеристика планових робіт у системі створення, підготовки виробництва і освоєння нової продукції. Завдання розробки планів. Нормативна база планування. Комплекс основних планових обчислень: трудомісткість робіт, їх тривалість і вартість.

Оптимізаційні планові розрахунки. Економічна ефективність освоєння нової продукції: методичні підходи, порядок обґрунтування. Вибір оптимального варіанту технологічного процесу. Методичні основи обчислення технологічної собівартості освоєння нової продукції.

Планування витрат на підготовку та освоєння виробництва нової продукції Особливості планування витрат на науково-дослідні роботи. Складання кошторису витрат та кошторисної калькуляції.

Об’ємно-календарне планування підготовки виробництва. Обчислення трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості етапів технічної підготовки виробництва нового виробу. Особливості методики розрахунків тривалості робіт за паралельного та послідовного способів їх виконання.

Поняття сітьових методів і моделей, їх термінологія. Етапи сітьового планування виробництва нових виробів.

Імовірнісні методи планування підготовки виробництва та освоєння нових виробів. Графік Ганта.

^

Тема 4. Оперативно-календарне планування та регулювання виробництва


Зміст, мета і завдання оперативно-календарного планування. Зв’язок оперативно-календарного і техніко-економічного планування. Роль оперативно-календарного планування у забезпеченні ритмічного виробництва.

Основні терміни і поняття оперативно-календарного планування. Поняття об’ємного і календарного планування: виробнича програма підприємства і його підрозділів, узгодженість виробничих потужностей, структура фондів робочого часу і завантаження обладнання, величини незавершеного виробництва тощо.

Календарно-планові нормативи на підприємстві. Склад елементів, що характеризують систему ОКП. Планово0облікові одиниці, їх різновиди. Календарно-планові нормативи. Форми доведення планового завдання і подання звіту про його виконання.

Особливості ОКП на підприємствах різних типів виробництва.

^

Тема 5. Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю


Виробнича потужність підприємства і фактори, що її визначають. Поняття виробничої потужності. Різновиди виробничої потужності – вхідна, вихідна, середньорічна – методи їх обчислення. Баланс виробничої потужності. Поняття: “вузьке місце”, “провідна ланка”, “пропорційність”, “пропускна здатність обладнання”.

Система показників виробничої потужності.

Методика обчислення виробничої потужності. Вихідні дані, необхідні для визначення виробничої потужності. Розрахунок виробничої потужності для умов одно номенклатурного масового виробництва. Методика визначення виробничої потужності для умов багато номенклатурного одиничного або дрібносерійного виробництва.

Завдання і зміст плану організаційно і технічного розвитку. Система показників технічного й організаційного розвитку, методика їх розрахунку. Порядок розробки плану.

Особливості планування організаційного розвитку підприємства. Обчислення приросту прибутку від впровадження інноваційних заходів. Обґрунтування напрямів розвитку; взаємозв’язки в системі внутрішньо фірмового планування.

Види та форми інвестицій. Планування інвестицій. Визначення прибутковості об’єктів інвестування. Методичні підходи: обчислення дисконтованої вартості капіталу, внутрішньої процентної ставки, ануїтетів. Динамічне обчислення інвестицій та нові виробничі технології.

Оцінка технічного рівня розвитку підприємства. Критерії вибору інвестицій. Вибір за умов визначеності. Прибутковість майбутніх інвестицій. Ризик інвестицій.

^

Тема 6. Планування матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємства


Зміст та основні завдання МТЗ. Програмне планування і специфікації як основа для складання плану матеріально-технічного забезпечення. Диференційованість виробничої програми і стандартизація за принципом агрегування. Основні показники плану, порядок його розробки. Об’єкти нормування. Зведений план матеріально-технічного забезпечення і матеріальний баланс: зміст, структура, методика розрахунків.

Планування потреби в сировині і матеріальних ресурсах. Методика обчислення потреби в ресурсах. Особливості визначення обсягу потреби щодо основних матеріалів, напівфабрикатів і допоміжних матеріалів, які нормуються стосовно окремих виробів. Планування потреби в матеріалах для допоміжних і обслуговуючих процесів.

Запаси та їх регулювання. Види запасів; методика обчислення розмірів страхового, поточного, підготовчого та сезонного запасів. Система “максимум-мінімум” у плануванні та регулювання запасів. Система “вчасно” та її доцільність. Прискорення реакції системи виробництва на якісні та кількісні зміни ринкового попиту.

Сутність незавершеного виробництва та особливості планування на підприємстві.

Визначення обсягів замовлень і планування зовнішніх перевезень. Методичні підходи до визначення оптимального розміру партії закупки. Витрати на закупку залежно від величини партії. Зберігання ресурсів і оптимізація замовлень. Вибір транспортних засобів для зовнішніх перевезень, коригування обсягів замовлень з урахуванням витрат та термінів доставки.

Особливості визначення потреби у матеріальних ресурсах в різних типах виробництва.

Планування забезпечення підприємства технологічною оснасткою. Планування потреби в інструментах універсального та спеціального призначення. Визначення планових розмірів запасів інструментів. Методика обчислення оборотного фонду інструментів.

Ремонтне обслуговування виробництва. Методика обчислення ремонтних нормативів. Планування ремонту обладнання. Визначення трудомісткості ремонтних робіт і потреби в матеріально-технічних ресурсах, обладнанні та робітниках. Складання графіка планово-профілактичних робіт.

Енергообслуговування підприємства. Нормування енергоспоживання. Розробка планових енергетичних балансів. Визначення потреби основного та допоміжного виробництва в енергії та паливі. Розробка планових графіків навантажень власних джерел енергопостачання.

Транспортне обслуговування виробництва. Основні показники транспортного обслуговування: вантажооборот, вантажопотік. Розробка схеми вантажопотоків. Обчислення потреби в транспортних засобах.
^

Тема 7. Планування персоналу й оплати праці


Поняття та класифікація персоналу підприємства.

Системи та форми заробітної плати: особливості визначення та планування. Потреба підприємства у трудових ресурсах, основи її планування. Основні проблеми підприємства, зв’язані з фактором “праця”. Добір кадрів. Планування фонду робочого часу. Оплата праці. Основні показники плану, порядок його розробки.

Планування чисельності і складу працюючих. Обчислення показників трудомісткості робіт, визначення норм і нормативів обслуговування виробничого процесу. Визначення чисельності робітників окремих категорій.

Планування фонду оплати праці.

Планування продуктивності праці. Обчислення показників продуктивності, їх місце в обґрунтуванні потреби в робітниках.

Методика розрахунку планового фонду робочого часу на підприємстві. Оплата праці. Показники плану, що характеризують оплату праці: сукупні та середні.

Матеріальне стимулювання працівників. Система премій за результати роботи; визначення розміру пенсій. Методи розподілу прибутку: часткова участь у капіталі та трудовий внесок.
^

Тема 8. Планування витрат


Мета та завдання розробки плану собівартості продукції. Основне призначення плану собівартості продукції, його завдання; взаємозв’язок з іншими планами в системі внутрішньо фірмового планування. Послідовність розробки плану. Основні показники плану, їх загальна характеристика та взаємозумовленість.

Класифікація витрат та групування витрат за економічними елементами.

Планування та розподіл непрямих витрат. Кошториси витрат на експлуатацію та обслуговування устаткування, загально виробничих та загальногосподарських витрат, їх склад. Методика складання кошторисів непрямих витрат.

Методи розподілу непрямих витрат при калькулюванні, їх поширення. Необхідність уточнення величини непрямих витрат на одиницю продукції, що випускається.

Калькулювання собівартості продукції. Планова калькуляція, її зміст і завдання. Методика калькулювання собівартості продукції. Особливості калькулювання в різних галузях виробництва. Калькулювання за методом “покриття витрат”. Обчислення собівартості товарної продукції.

Складання кошторису витрат на виробництва. Суть кошторису, його призначення і структура. Методика основних розрахунків у кошторисі. Матрична таблиця узгодження кошторису витрат і собівартості товарної продукції. Узгодження витрат підрозділів основного та допоміжного виробництва. Обчислення собівартості валової, товарної та реалізованої продукції.

Особливості планування собівартості продукції сільськогосподарських підприємств.

Планування витрат у торгівельній діяльності. Планування собівартості перевезень на транспортних підприємствах


^ Тема 9. Планування фінансів

Зміст і завдання фінансового плану. Фінансовий план як картина очікуваного стану підприємства. Основна мета і завдання фінансового плану, його структура. Порядок розробки плану.

Планування потреби у фінансових засобах. Визначення потреби в основних та оборотних коштах, обґрунтування вибору форми скорочення потреби в капіталі (лізинг, факторинг тощо). Планування потреби в кредитних ресурсах, забезпечення ліквідності та платоспроможності підприємства.

Планування прибутковості підприємства. Пасивна й активна стадії складання плану з прибутку, їх зміст, відмінності. Прибуток від реалізації продукції і балансовий прибуток, методика їх розрахунку. Розподіл отриманого прибутку. Методи оптимізації грошових потоків підприємства. Показники прибутковості, методика їх обчислення. По факторні розрахунки зміни рентабельності виробництва.

Знос і амортизація основних засобів. Особливості планування амортизації в залежності від методу нарахування.

Баланс підприємства, його структура. Плановий баланс підприємства, його основне призначення. Активи та пасиви балансу. Характеристика їх складових. Обчислення основних показників балансу. Оцінка фінансового стану підприємства на основі балансу доходів і видатків.

.
^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

 1. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті (Наказ Міністра транспорту України від 5 лютого 2002 р. №65)

 2. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства (Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 6 березня 2002 року №47)

 3. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності (Наказ Міністерства економіки та питань Європейської інтеграції України від 22 травня 2002 року №145)

 4. Методичні рекомендації з формування собівартості (робіт, послуг) (наказ Державного комітету промислової політики Україні від 2 лютого 2001 року №47)

 5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. – К.: Компас, 2001. – 168 с.

 6. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства.К. Каравела.2005-400с.

 7. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства.Практикум:Навчальний посібник. К. Кондор.2005-266 с.

 8. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 248 с.

 9. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р., Богомолов А.Ю. Планирование на предприятии. – М.: Информационно-издательский дом “Филинъ”, 2000. – 328 с.

 10. Економіка підприємства: Підручник. За ред. акад. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2006. – 528 с.

 11. Економічний аналіз: Навч. посібник. За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченька. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

 12. Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: В 2-х ч. Часть 2. Тактическое планирование. – Мн.: ООО “Новое знание”, 2000. – 416 с.

 13. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2006. – 336 с.

 14. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. За заг. ред. В.Є. Москалика. – К.: КНЕУ, 2007. – 252 с.

 15. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: пер. с англ. – М.: Радио и связь, 2001. – 224 с.

 16. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник.- Львів «Магнолія плюс», 2004. – 268 с.

 17. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2006. – 156 с.

 18. Управління виробничою інфраструктурою: Навч. посібник / За ред. Бєлова М.А. - К.: КНЕУ, 1997. – 207 с.

 19. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: пер. с нем. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 800 с.

 20. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 647 с.

 21. Экономика и организация промышленного производства: Учеб. пособие / Ред. коллегия: М.Н. Тимохин и др. – М.: Мысль, 2003.- 416 с.


Додаткова література:


 1. Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес плану: Практикум / Л.Г. Агафонова, О.В. Рога - К.: “Знання”, КОО,1999. –158 с.

 2. Баканов М. И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 2003 г. – 451 с.

 3. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навчальний посібник. – Вид.2-ге, доп./ С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиденко, О.Г. Дерев`янко.- К.: КНЕУ, 2002.- 379с.

 4. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев, МП «ИТЕМ лтд», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.

 5. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.

 6. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.

 7. Грабовська І.В., Капінос Г.І. Планування діяльності підприємства.-Хмельницький:ТУП, 2002.-142 с.

 8. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.

 9. Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –К.:Ельга, Ніка-Центр, 2004. –208 с.

 10. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2002. – 471 с.

 11. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.

 12. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Білий М.М., Мозіль О.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –Київ: Центр навчальної літератури, 2005. –160 с.

 13. Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. – К.: Т-во “Знання” КОО, 1999. – 514 с.

 14. Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 192 с.

 15. Шевчук В. Я., Рогожин П. С. Основи інвестиційної діяльності. – К.: Генеза, 2002. – 384 с.

 16. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. -
  К.:МАУП, 2002.-128с.


^ ІНТЕРНЕТ - РЕСУРСИ:

 1. www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України

 2. www.me.gov.ua - Міністерство економіки України

 3. www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України

 4. www.lawukraine.com - База українського законодавства в Інтернет

 5. www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.

 6. www.nbuv.gov.ua - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

 7. www.alpha.rada.kiev.ua - Національна парламентська бібліотека

 8. www.library.if.ua - Національна бібліотека наукових видань

 9. www.lib.academy.sumy.ua - Бібліотека банківської справи

 10. www.dev.lac.lviv.ua/lib - Електронна бібліотека Львівської комерційної академії

 11. www.lib-gw.univ.kiev.ua - Наукова бібліотека ім. Максимовича

 12. www.library.dongu.donetsk.ua - Наукова бібліотека Донецького університету

 13. www.library.lg.ua - Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Горького

 14. www.libr.dp.ua - Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

 15. www.library.vinnitsa.com - Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

 16. www.lsl.lviv.ua - Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника

 17. www.ognb.odessa.ua - Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

 18. www.economics.com.ua - Велика економічна бібліотека

Схожі:

Пояснювальна записка-рекомендація iconПояснювальна записка-рекомендація
Укладач: Є. В. Скляр, к е н., в о доцента, Н. О. Мацюк, асистент кафедри економіки підприємства
Пояснювальна записка-рекомендація iconПояснювальна записка-рекомендація
Укладач: Є. В. Скляр, к е н., доцент, Н. О. Мацюк, асистент кафедри економіки підприємства
Пояснювальна записка-рекомендація iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Пояснювальна записка-рекомендація iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Пояснювальна записка-рекомендація iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка-рекомендація iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка-рекомендація iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка-рекомендація iconПояснювальна записка-рекомендація з метою складання вступних випробувань з дисципліни „Планування діяльності підприємства”
Планування діяльності підприємства” студентам пропонуються 300 тестових завдань та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складено...
Пояснювальна записка-рекомендація iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка-рекомендація iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи