Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Скачати 102.14 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Дата11.09.2012
Розмір102.14 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету

д.е.н., проф. ____________В.В. Прядко

"_____" ____________________2012 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВНЕ ПРОГРАМУВАННЯ»

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

з галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня

“молодший спеціаліст ”


Чернівці

2012

Укладач: к. ф.-м., старший викладач Томка Ю.Я.


Рецензент: к.ф.-м.н., доцент Прохоров Г.В.


Розглянуто на засіданні кафедри


Протокол № від 2012 р.


Завідувач кафедри ___________ к.ф.-м.н., доцент Прохоров Г.В.

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступ

Для студентів комп’ютерних спеціальностей вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтовне програмування» є однією з найважливіших складових загальної технічної освіти.

Програма вступних випробувань з курсу «Об’єктно-орієнтовне програмування» містить тестових теоретичних питань 150, 150 тестів на розв’язування задач та 40 задач на написання програмного коду. Абітурієнту при написанні програми необхідно вставляти в код пояснення до алгоритму.


Вимоги до знань і умінь:

а) студенти повинні знати:

 • предмету та головних понять курсу;

 • інтерфейси середовищ програмування;

 • основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування;

 • основи та основні принципи сучасної теорії класів та об’єктів;

 • основи сучасних об’єктно-орієнтованих мов програмування;

 • реалізацію об’єктної моделі щонайменше у двох мовах програмування;

 • архітектуру програм з графічним інтерфейсом користувача;

 • правила визначення класів в мові С++.


б) студенти повинні уміти:

 • оперувати термінологією дисципліни;

 • застосовувати теоретичні положення курсу до розв'язування задач;

 • визначати класи та розробляти методи;

 • розробляти алгоритми розв’язання задач з використанням обєктів;

 • складати програми з ієрархією класів;

 • розробляти програми з використанням абстрактних класів та поліморфізму;

 • використовувати шаблонні функції та класи;

 • розробити програмне забезпечення з використанням принципів об’єктно-орієнтованого програмування;

 • проводити тестування розробленого програмного забезпечення на ЕОМ;

Зміст програми навчальної дисципліни

«Об’єктно-орієнтовне програмування» за темами


Тема 1. Вступ. Парадигми і мови програмування

Процедурне програмування (Фортран, Алгол, Паскаль, С). Об’єктне програмування (Модула 2), об’єктно-орієнтоване програмування (Delphi, С++, Java).


Тема 2. Програмне середовище розробника

Препроцесор, компілятор. Директиви препроцесора. Програмний модуль.


^ Тема 3. Базові поняття програмування мови ООП

Літерали, їх типи. Сталі та змінні, ініціалізація змінних, присвоєння, зведення типів при присвоєнні. Вказівники (pointer), виділення та звільнення пам’яті. Вирази, оператори (операції), зведення типів у виразах. Інструкції: тотожна, розгалуження, вибір, цикли з лічильником, за умовою повторення (закінчення), передача управління: (break, continue).

Масиви. Літерні величини. Записи, поля.


^ Тема 4. Процедурно-орієнтоване програмування

Функції: визначення і оголошення, вбудовані функції. Типии формальних параметрів і тип обчисленого значення. Передача параметрів значенням, особливості передачі параметрів у разі вказівників, масивів; замовчувані значення параметрів; перетворення типів при передачі параметрів. Обчислення значення функції — вихід із функції; особливості повернення та використання значення.

Видимість: глобальна область видимості, локальна область видимості (функція, блок), визначення і оголошення глобальних об’єктів і функцій.

Тривалість життя об’єктів: автоматичні, статичні і динамічні об’єкти, оператори управління пам’яттю.


^ Тема 5. Об’єктне програмування

Принцип інкапсуляції даних. Конструктори, деструктори.

Класи і об’єкти, атрибути об’єктів — члени класів, функції класу, функції поза класом, область видимості і права доступу.

Інтерфейс класу, реалізація класу; визначення і оголошення класу; вбудовані функції класу. Ідентичність об’єктів, копіювання, ініціалізація і присвоєння, ліквідація об’єктів.

Поточний об’єкт self.

Створення та ініціалізація об’єктів, властивості конструкторів, довизначення конструкторів, замовчуваний конструктор, обмеження прав доступу до конструктора. Ліквідація об’єктів, властивості деструкторів.

Довизначення (overloading) операторів (операцій-функцій): арифметичні операції (бінарні, унарні, суміщені з присвоєнням), оператори управління пам’яттю, оператор виклику функції, оператор доступу до елемента масиву, оператор доступу за указником, оператор присвоєння, конвертори (перетворення типів).


^ Тема 6. Об’єктно-орієнтоване програмування

Ієрархія об’єктів і ієрархія класів, базовий клас, дочірній клас, успадкування, уточнення привілеїв доступу до членів ба зового класу, захищена область класу, область видимості і оператор розв’язування області видимості.

Створення дочірніх об’єктів, конструктор дочірнього класу, послідовність виклику конструкторів, ліквідація дочірніх об’єктів, деструктор дочірнього класу, послідовність виклику деструкторів.

Статичне і динамічне зв’язування: поліморфізм, віртуальні функції, заміщення функцій, віртуальні деструктори.


^ Тема 7. Проблеми розробки програмних систем

Програма, програмний комплекс, програмний продукт, комплексний програмний продукт; ознаки складних систем.

Життєвий цикл програмного забезпечення. Фази розробки програмного забезпечення: початкова, уточнення, планування, власне розробка (аналіз, проектування, програмування, тестування), приймання та приймальні випробування, супровід.

Поняття про об’єктно-орієнтоване програмування, проектування та аналіз. Об’єктна модель програмного забезпечення.

Елементи об’єктної моделі: абстрагування, інкапсуляція, модульність, ієрархічність. Переваги об’єктної моделі.


^ Тема 8. Основи програмування на С++

Мова С++ та об'єктно-орієнтоване програмування. Стандарт ANSI. Середовище розробки, компіляція, вихідний код програми. Цикл розробки.

Структура програми на мові C++. Змінні та константи: Вирази та основні оператори мови C++: Принципи розробки функцій в C++. Основні поняття та визначення.

Організація циклів в C++, циклічні оператори, основні конструкції, принципи та приклади використання.

Масиви. Основні поняття та визначення, приклади опису

Визначення функцій, структура, засоби та приклади її опису, визначення, виконання. Прототипи функції. Параметри та аргументи функцій, приклади програм. Локальні та глобальні змінні, приклади програм. Рекурсія та рекурсивні функції, засоби та приклади програм з використанням рекурсивних функцій.


^ Тема 9. Основні принципи розробки класів та об’єктів

Класи і об’єкти. Основні поняття та визначення. Опис класу. Визначення об’єкта, засоби та приклади його опису. Властивості класу та об’єкта. Способи та правила доступу до членів класу та обмеження на доступ до членів класу. Визначення методів класу, приклади програм.

^ Конструктори та деструктори. Основні поняття та визначення, приклади програм. Конструктори та деструктори, задані по замовчанню. Принципи ініціалізації параметрів класу, приклади програм.

^ Покажчики та посилання. Покажчики, основні поняття та визначення. Ім’я покажчиків, оператор разіменування. Покажчики, адреси та змінні. Структура пам’яті: стекова та динамічна. Оператор new та delete, приклади програм

^ Розміщення об’єктів у динамічній пам’яті. Доступ до членів класу, приклади програм. Динамічне розміщення членів класу. Видалення об’єктів. Покажчик this та оператор адреса &. Особливості розробки програм з покажчиками, приклади програм. Посилання, основні поняття та визначення. Нульові покажчики і нульові посилання. Передача аргументів функцій як посилань. Використання функції swap.

Масиви та покажчики, індексування, ініціалізація. Передача масивів функціям, приклади програм.


^ Тема 10. Основи спадкування та поліморфізм в ООП

Принципи спадкування, основні поняття, типи та визначення. Ієрархія об’єктів та спадкування, принципи простій та множної ієрархії, створення, синтаксис. Вимоги до конструкторів та деструкторів ієрархії класів. Передача аргументів в базові конструктори. Заміщення функцій. Похідний клас, клас бінарного дерева.

^ Віртуальні класи, основні поняття та визначення, приклади розробки віртуальних функцій. Віртуальні деструктори, приклади програм.

Поліморфізм, основні поняття та визначення. Одиночне та множинне спадкування. Спадкування від базового класу. Віртуальне спадкування. Абстрактні типи даних. Віртуальні функції та класи, приклади програм.

^ Вкладені класи, доступ до членів, фільтрація доступу, приклади програм. Закрите спадкування. Класи друзі, функції друзі, приклади програм.

Перевантаження операторів, функцій та класів. Перевантаження операторів : унарних, бінарних, присвоювання та індексування. Приклади програм


^ Тема 11. Шаблони та обробка виняткових ситуацій

Шаблони, узагальнене програмування, бібліотеки шаблонів. Родові функції, родові класи. Шаблон функції та класів, структура, правила конструювання. Шаблонний клас stack.: друзі, статичні члени, аргументи шаблона класу.
^

Бібліотека стандартних шаблонів STL. Структура та організація бібліотеки. Спеціалізовані контейнери та ітератори.


Шаблон класу Vector. Структура шаблону, члени класу, ітератори, конструктори, методи, аргументи, приклади використання.

^ Шаблон класу list. Структура шаблону, члени класу, ітератори, конструктори, методи, аргументи, приклади використання.

Шаблон basic_string. Структура шаблону, члени класу string, ітератори, конструктори, методи, аргументи, приклади використання.

Контейнери. Основні поняття та визначення. Послідовні контейнери, приклади програм. Ассоциативні контейнери, приклади програм. Адаптери контейнерів, приклади програм.

^ Шаблон класу map. Структура шаблону, члени класу, ітератори, конструктори, методи, аргументи, приклади використання. Черга з двома кінцами, з пріоритетом, пошук, хешування, видалення та повторне хешування.

^ Шаблон класу algoritm. Структура шаблону, члени класу, ітератори, конструктори, методи, аргументи, приклади використання. Алгоритми сортування.

Особливості обробки виняткових ситуацій. Загальні принципи механізму обробки виняткових ситуацій. Синтаксис та семантика генерації та обробки виключень. Обробка виняткових ситуацій при динамічному виділені пам’яті. Функції, глобальні змінні та класи підтримки механізму виключень.


^ Тема 12. Принципи організації потоків даних в ООП

Бібліотека потокового вводу-виводу. Структура та організація бібліотеки. Ієрархія класів бібліотеки вводу виводу. Спеціалізовані контейнери та ітератори.

^ Стандартні потоки вводу виводу, основні поняття та визначення. Інкапсуляція, буферізація. Потоки і буфери. Ввод-вивод даних за допомогою cin, cout. Операції вставки та видалення. Команда форматування, маніпулятори, прапори. Операції обміну з потоками. Строкові потоки.

^ Файлова система, основні поняття та визначення. Використання файлів для вводу-виводу даних. Об’єкти ofstream, стан умов. Типи файлів: бінарні та текстові. Встановлення параметрів вводу-виводу за допомогою командного рядка. Відкриття файлів та використання настроювання, приклади програм.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна

 1. В.Г. Абрамов, Н.П. Трифонов, Г.Н. Трифонова. Введение в язык паскаль. - М.: "Наука", 1988 г.

 2. А Ставровский. Турбо Паскаль 7.0. Учебник. – К.:BHV, 2000

 3. Ю.С. Бородич и др. Паскаль для персональных компьютеров: Справочное пособие. – Минск:В. Школа, 1991

 4. Т.П. Караванова. Основи алгоритмізації та програмування. 750 задач з рекомендаціями та прикладами. – К.: Форум, 2002.

 5. В. Семотюк. Програмування у середовищі Турбо Паскаль. Львів: Бак, 2000.

 6. Н. Вирт Алгоритмы и структуры данных: - М.: Мир, 1989

 7. В.О.Грязнова, С.В. Єфіменко. Основи методології програмування. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2005 р.

 8. С.В. Єфіменко, О.В. Сугакова. Програмування: мови С і С++. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2006 р.

 9. Б. Керниган, Д.Ритчи. Язык программирования С (Любое издание)

 10. Б. Страуструп Язык программирования С++. – СПб.; М.: «Невский диалект» – «Изд-во Бином», 1999

 11. С.Б. Липпман, Ж. Лажойе. Язык программирования С++. Вводный курс – СПб.; М.: «Невский диалект» – ДМК Пресс, 2001

 12. Б. Керниган, Р. Пайк. Практика программирования – СПб.; М.: «Невский диалект» , 2001

 13. Архангельский А.Я. Программирование в С++Builder 5..- М.: ЗАО"Изд-во БИНОМ", 2000.- 1152с.

 14. Архангельский А.Я. Программирование в С++Builder 6.- М.: Бином, 2002.- 1152с.

 15. Архангельский А.Я. Программирование Delphi 6.- М.: БИНОМ, 2003.- 1119с.

 16. Р. Вайнер, Л. Пинсон. С++ изнутри. - Киев: НПИФ "ДиаСофт", 1993.

 17. Х.М.Дейтел, П.Дж.Дейтел. Как программировать на С++.М.:Бином.1998.

 18. Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в C++.- СПб: Питер, 2003.- 928с.

 19. И.Пол. Объектно-ориентированное программирование с использованием С++. - Киев: НПИФ "ДиаСофт", 1995.

 20. Г. Шилдт. Самоучитель С++. BHV-Санкт-Петербург. 1997.


Додаткова

21.

Вайнер Р..Пунсон Л. С++ изнутри. – Киев: ДиаСофт, 1993.-304с

22.

Седжвик Р. Фундаментальне алгоритмы на С++. Аналіз /Структуры данных/Сортировка/Поиск. – СПб:ВHV, 2000.-608с.

23.

Романов В.Ю. Программирование на языке С++. Практический поход. –М.: Компьютер, 2003. -160с.

24.

Страуструп Б. Дизайн и эволюция С++.- М.: ДМК Пресс, 2006. – 448с.

25.

Собоцинский В.В. Практический курс С++. Основы объектно-ориентированного программирования.- М.:Свет,2003.-236с.

26.

Фридман С.А. С / С++. Архив програм. К.: Вinom, 2001.-453с.

27.

Белкин В. Обработка исключительных ситуацій в С++: что, когда, как. PC Magazine/Russian Edition, 1999.-c. 176-181

28.

Бабэ Бруно Просто и ясно о Borland C++. – М.: БИНОМ, 1998.- 400с.

29.

Липпман С.Б. С++ для начинающих. –М.:Унитех, Рязань:Гелин, 1993.-Т.1.-304с., -Т.”.-345с.

Ресурси мережі Інтернет

 1. www.6201 .org.ua

 2. www.nbuv.gov.ua

 3. http://www.borland.com


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри обліку, аудиту І економічного аналізу
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Укладачі: О. В. Попадюк, К. Д. Заєць, Н. В. Миськова, С. М. Безродна, асистенти кафедри економіки підприємства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Укладачі: О. В. Попадюк, К. Д. Заєць, Н. В. Миськова, С. М. Безродна, асистенти кафедри економіки підприємства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Рецензент: к ю н., доцент кафедри теорії та історії держави І права чну ім Ю. Федьковича Місевич С. В
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Укладач: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри історії, політології І державного управління, Балахтар В. В
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
України у світову систему освіти. Розвиток банківської системи, як головного вкладника фінансового сектора покликаний прискорити...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
України у світову систему освіти. Розвиток банківської системи, як головного вкладника фінансового сектора покликаний прискорити...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
«Державне управління», зі спеціальності 15010005 «Державна служба» спеціалізація «Територіальне управління І місцеве самоврядування»,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
При сучасному розвитку економіки велике значення мають підтримка стабільності грошової одиниці, достатнє забезпечення капіталом І...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
При сучасному розвитку економіки велике значення мають підтримка стабільності грошової одиниці, достатнє забезпечення капіталом І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи