Пояснювальна записка Мета дисципліни «Цивільне право» icon

Пояснювальна записка Мета дисципліни «Цивільне право»
Скачати 119.31 Kb.
НазваПояснювальна записка Мета дисципліни «Цивільне право»
Дата11.09.2012
Розмір119.31 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ПРАВА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету

д.е.н., професор

_____________________В.В. Прядко


„__” _____________________ 2012 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО»

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

з галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня

«молодший спеціаліст»


Чернівці

2012

Укладач: Романюк І.І., магістр права, магістр фінансів, асистент кафедри філософії і права


Рецензент: Мартинюк Т.М., в.о. доц., к.ю.н.


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри філософії і права

Протокол № __ від 14 лютого2012 року


В.о. завідувача кафедри ___________________ в.о. доц. Мартинюк Т.М.


^ Пояснювальна записка


Мета дисципліни «Цивільне право» полягає у досягненні всебічного поглибленого розуміння студентами природи і сутності цивільно-правових відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-цивілістів, формування особистості майбутніх цивілістів.

Завдання навчальної дисципліни:

 • формування у студентів уміння орієнтуватися у системі норм цивільного права;

 • навчити студентів аналізувати і узагальнювати законодавчі акти та вивчений матеріал;

 • правильно застосовувати на практиці норми цивільного законодавства.

Студенти повинні знати:

 • поняття, ознаки та види цивільно-правових договорів;

 • поняття та елементи деліктного зобов’язання;

 • підстави та умови деліктної відповідальності;

 • порядок та умови спадкування за законом та за заповітом.

Студенти повинні уміти:

    • пояснити особливості порядку укладення (оферта та акцепт), зміни та припинення цивільно-правового договору, а також охарактеризувати всі його умови: істотні, звичайні та випадкові;

    • самостійно складати договори купівлі-продажу, поставки, майнового найму, ренти, довічного утримання, підряду, перевезення вантажу, страхування, складати та оформляти кредитні угоди, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, акредитиви, векселя, інкасові доручення на підставі норм чинного законодавства України, складати договір доручення, комісії, зберігання, управління майном, договір простого товариства, договір комерційної концесії тощо;

    • розв’язувати теоретичні та практичні задачі щодо деліктних зобов’язань, використовуючи положення Цивільного кодексу України та інших нормативних актів. Вміти також порівнювати і визначати різницю між договірною та позадоговірною (деліктною) відповідальністю;

    • складати спадковий договір на підставі норм чинного законодавства, а також визначати місце та час відкриття спадщини.

Для вступних випробувань на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр передбачено 200 теоретичних та 40 практичних тестових завдань. У запропонованих тестових завданнях передбачено чотири варіанти відповідей, одна з яких є правильною.

Практичні тестові завдання потребують обґрунтування обраного варіанту відповіді.

^ Зміст навчальної дисципліни за темами


Тема 1. Загальні положення цивільного права

Поняття приватного права. Цивільне право як галузь права, навчальна дисципліна, як наука. Джерела цивільного права. Предмет та метод цивільного права.

Місце цивільного права в системі права України.


^ Тема 2. Цивільні правовідносини

Цивільно-правові відносини. Фізична особа, юридична особа, держава, Автономна Республіка Крим та територіальна громада як суб’єкти цивільних правовідносин. Об’єкти цивільних правовідносин. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування людини та соціальне буття фізичної особи. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.

Здійснення суб’єктивних цивільних прав і виконання цивільних обов’язків. Захист цивільних прав та інтересів. Строки та терміни здійснення й захисту цивільних прав і виконання цивільних обов’язків.


^ Тема 3. Фізична та юридична особи як суб’єкти цивільного права

Фізична та юридична особи як суб’єкти цивільно-правових відносин. Правоздатність, дієздатність та деліктоздатність фізичної особи. Місце проживання фізичної особи Оголошення померлою, визнання безвісно відсутньою фізичну особу. Опіка і піклування.

Поняття та види юридичних осіб. Порядок створення та припинення діяльності юридичних осіб. Організаційно-правові форми юридичних осіб. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичних осіб. Майнові та особисті немайнові права юридичних осіб.


^ Тема 4. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, адміністративно територіальних одиниць та територіальних громад у цивільних правовідносинах. Органи, через які діє держава у цивільних відносинах. Відповідальність за зобов’язаннями держави.


^ Тема 5. Представництво. Строки та терміни. Позовна давність

Поняття відносин представництва. Представництво за законом. Комерційне представництво, представництво за довіреністю. Поняття і зміст довіреності. Умови дійсності довіреності. Поняття передоручення. Види представництва

Поняття строку та терміну у цивільному праві. Порядок обчислення строків і термінів у цивільному праві.

Поняття та види позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. Зміна тривалості, обчислення та початок перебігу позовної давності. Зупинення перебігу та переривання перебігу позовної давності. Наслідки спливу позовної давності.


^ Тема 6. Речові права і право власності

Загальні положення про право власності. Поняття, зміст права власності. Державна власність. Спільна власність. Приватна власність.

Способи набуття та припинення відносин власності.


^ Тема 7. Право інтелектуальної власності

Загальні положення про інтелектуальне право власності. Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право). Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права).

Право інтелектуальної власності на наукове відкриття. Право інтелектуальної власності на винаходи, промислові зразки, корисну модель. Право промислової власності та його види.


^ Тема 8. Зобов’язальне право

Поняття зобов’язального права як підгалузі цивільного права України. Законодавче закріплення зобов’язального права України. Принципи зобов’язального права. Поняття зобов’язань. Види зобов’язань. Елементи зобов’язань. Третя особа в зобов’язанні. Права та обов’язки сторін в зобов’язанні.

Підстави виникнення зобов’язань. Зміна зобов’язань. Заміна осіб в зобов’язанні. Припинення зобов’язання. Виконання зобов’язання.

Загальні положення про забезпечення виконання зобов’язання. Класифікація засобів забезпечення виконання зобов’язання. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язання. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Неустойка і її види як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. При тримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.

Правові наслідки порушення зобов’язання. Підстави цивільно-правової відповідальності. Види відповідальності за порушення зобов’язання. Підстави звільнення від відповідальності.


^ Тема 9. Окремі види договірних зобов’язань

Договір купівлі-продажу. Особливості та різновиди договору купівлі-продажу (поставка, обмін, контрактація сільськогосподарської продукції). Договір дарування. Договір довічного утримання. Договір майнового найму (оренда, прокат, лізинг, оренда житла).

Загальні положення про договір підряду. Особливості договору побутового підряду. Особливості договору будівельного підряду. Особливості договору підряду на проектні та пошукові роботи. Особливості договору на виконання науково-дослідних робіт або дослідно-конструкторських робіт.

Загальні положення договорів про надання послуг. Договори перевезення. Договори про транспортне експедирування. Договір зберігання. Договір страхування. Договір доручення. Договір управління майном. Договір позики. Договір кредиту, банківського вкладу, банківського рахунка, факторингу. Безготівкові розрахунки.


^ Тема 10. Зобов’язання з односторонніх дій

Зобов’язання з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу. Зобов’язання з публічної обіцянки винагороди з оголошення конкурсу. Зобов’язання із вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення.

Зобов’язання із рятування здоров’я та життя фізичної особи та юридичної особи, їх майна. Зобов’язання із створення загрози життю, здоров’ю і майну фізичної особи або майну юридичної особи.


^ Тема 11. Позадоговірні зобов’язання

Особливості відшкодування шкоди, завданої працівником. Особливості відшкодування шкоди, завданої працівником органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами. Особливості відшкодування шкоди, завданої працівником. Особливості відшкодування шкоди, завданої органами дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду. Особливості відшкодування шкоди, завданої злочином.

Особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Особливості відшкодування шкоди, завданої недоліками товарів. Особливості відшкодування шкоди, завданої моральної шкоди. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.


^ Тема 12. Спадкове право

Поняття спадщини. Правове регулювання спадкових відносин. Відкриття спадщини: місце і час відкриття спадщини. Спадкова маса.

Спадкування за законом. Спадкування за заповітом. Прийняття, оформлення та охорона спадкових прав. Спадковий договір.

Список рекомендованої літератури


Основна література

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. – К.: Атіка, 2011.- С. 280.

 3. Сімейний кодекс України від 10 січня 2004 р. К.: Атіка, 2010– С.135.

 4. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №13.

 5. Закон України “Про банки і банківську діяльність ” від 7.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст.30.

 6. Закон України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” від 22.11.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №5. – Ст.ст.: 1-5.

 7. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49.

 8. Закон України “Про кредитні спілки” від 20.12.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №15. – Ст.101.

 9. Закон України “Про страхування” в редакції Закону від 4.10.2001 р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 205.

 10. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 16.12.1997р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №16 – Ст.68. В ред. від 11.11.2003 р. // Урядовий кур’єр. – №8. – 2004.

 11. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №1.

 12. Доліненко Л.О., Доліненко В.О., Сарновська С.О. Цивільне право України: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

 13. Єрьоменко Г.В. Характеристика змісту правовідносин по забезпеченню цивільно-правових зобов'язань / Становлення і розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні: Монографія/Кол. авторів: Я.М.Шевченко, О.М.Молявко, Г.В.Єрьоменко та ін.; Кер. авт.колективу, наук.ред. Я.М.Шевченко. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. — С.81

 14. Зобов’язальне право: теорія і практика. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів / За ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер,2007.

 15. Підопригора О.А.,Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності в Україні. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 334с.

 16. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е, стереотип. – М.: Статут, 2007. – 354 с.

 17. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. — с.106-115, 128-138, 187-202, 207, 515-530

 18. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право. Юридическиелица. Вещное право. Обязательства. Видыдоговоров. Авторское право. Представительство. – К.: А.С.К., 2010. – с.3-25

 19. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; Кн.1 За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2010. – с.5-20.

 20. Цивільне право України. Академічний курс. Підручник. У 2 т./ За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн Видавничий дім “Ін Юре”, 2009. – 696 с.

 21. Цивільне право України. Академічний курс. Підручник. У 2 т./ За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Т.2. Особлива частина. – К.: Концерн Видавничий дім “Ін Юре”, 2009. – 520 с.

 22. Шевченко Я.М., Ненецька М.В., Кучеренко І.М. Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної власності : Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2008. – с.23-26/


Додаткова:


 1. Андрощук Г. А., Работягова Л. И. Патентное право: правоваяохранаизобретений. - Учебноепособие. - К.: МАУП, 2008. - 212 с.

 2. Антошкіна В. Договірне регулювання майнових відносин подружжя // Право України. – 2005. – №3. – С.95-98.

 3. Бабенко А. Деякі питання правової природи договору про закупівлю // Право України. – 2006. – №11. – С.124-128.

 4. Безлюдько І. Система договорів перевезення за новим законодавством України // Право України. – 2005. – №9. – С.46-49.

 5. Безсмертна Н. Договір купівлі-продажу житла у нотаріальній практиці // Право України. – 2007. – №5. – С.53-57.

 6. Безсмертна Н. Договір страхування в системі цивільно-правових договорів // Право України. – 2004. – №3. – С.34-37.

 7. Безсмертна Н. Практичні аспекти нотаріального посвідчення правочинів // Право України. – 2006. – №3. – С.56-59.

 8. Бервено С. Щодо концепції класифікації цивільно-правових договорів у сучасному праві України // Право України. – 2006. – №6. – С.34-38.

 9. Булаевский Б.А. Наследственное право. – М., 2008.

 10. Гуйван П. Відповідальність сторони за договором за неналежне застосування санкцій до контрагента // Право України. – 2004. – №6. – С.36-39.

 11. Демченко Н. Особливі умови договору купівлі–продажу об’єктів приватизації // Право України. – 2009. – №11. – С.49-51.

 12. Демченко Н.С. Договір купівлі-продажу об’єктів приватизації. – К.: Оріони, 2008. – 180 с.

 13. Дмитрієва Ю. Виникнення та розвиток інституту простого товариства (роль римського приватного права у цьому процесі) // Право України. – 2007. – №6. – С.126-130.

 14. Дозорець О. Договір перевезення вантажу різними видами транспорту: правова характеристика // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №7. – С.21-23.

 15. Кисіль С. Типовий договір лізингу // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2008. – №10. – С.30-36.

Органи державного управління і національні інститути

 1. www.presidentgov.ua – офіційна сторінка Президента України.

 2. www.rada.gov.ua – Сервер Верховної Ради України.

 3. www.state-gov.ua – Кабінет Міністрів України

 4. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

 5. www.bank.gov.ua – Національний банк України

 6. www.me.gov.ua – Міністерство економіки України.

 7. www.minfm.gov.ua – Міністерство фінансів України.

 8. www.ukrdzi.com – Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків “Держзовнішінформ”.

 9. www.ukrstat.ua – Державний комітет статистики України.

Національні науково-дослідні інститути та центри, пошукові системи

 1. www.іweir.org.uа – Інститут світової економіки і міжнародних відносин

 2. www.uceps.org – Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова.

 3. www.ier.kiev.ua – Інститут економічних досліджень і політичних консультацій.

 4. www.eurasia.org/eerc/kiev/ – EERC – консорціум економічних досліджень

Наукові та електронні бібліотеки в Україні

 1. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

 2. www.lib.academv.sumy.ua – Бібліотека банківської справи.

 3. www.economics.com.ua – Велика економічна бібліотека.

 4. Міжнародні економічні і фінансові організації

 5. www.imf.org – Міжнародний валютний фонд.

 6. www.in.org – Організація Об’єднаних Націй.

 7. www.wto.org – Світова організація торгівлі.

 8. www.worldbank.org – Група Світового Банку.

Схожі:

Пояснювальна записка Мета дисципліни «Цивільне право» iconПояснювальна записка Мета дисципліни «Цивільне право» полягає у досягненні всебічного поглибленого розуміння студентами природи і сутності цивільно-правових
Мета дисципліни «Цивільне право» полягає у досягненні всебічного поглибленого розуміння студентами природи і сутності цивільно-правових...
Пояснювальна записка Мета дисципліни «Цивільне право» iconПояснювальна записка Мета дисципліни
Завдання навчальної дисципліни логічно випливають із основної мети даного курсу і полягають у
Пояснювальна записка Мета дисципліни «Цивільне право» iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Пояснювальна записка Мета дисципліни «Цивільне право» iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
Програма розроблена на підставі типових програм з дисциплін «Житлове право», «Кримінальне право», «Міжнародне право», «Основи соціально-правового...
Пояснювальна записка Мета дисципліни «Цивільне право» iconПояснювальна записка Аграрне право України охоплює систему аграрних норм як предмет ап І об’єкт його вивчення права громадянина України як сільгоспвиробника та аграрні права громадян.
Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни “Аграрне право” / укладач В.І. Горевий. – Суми: Сумський державний університет,...
Пояснювальна записка Мета дисципліни «Цивільне право» iconПоложення про порядок написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Цивільне право україни» та «сімейне право україни»
«Цивільне право україни» та «сімейне право україни» студентами Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана...
Пояснювальна записка Мета дисципліни «Цивільне право» iconПитання для рубіжного контролю з предмету «Цивільне право»
Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін....
Пояснювальна записка Мета дисципліни «Цивільне право» iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Цивільне та сімейне право" для студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Цивільне та сімейне право” /Укладач Ю. В. Бордюк.– Суми: Видавництво...
Пояснювальна записка Мета дисципліни «Цивільне право» iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Цивільне та сімейне право" для студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Цивільне та сімейне право” /Укладач Ю. В. Бордюк.– Суми: Видавництво...
Пояснювальна записка Мета дисципліни «Цивільне право» iconПояснювальна записка Мета курсу
Мета курсу: ознайомлення студентів із закономірностями розвитку науки, із особливостями організації психолого-педагогічних досліджень,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи