Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Скачати 140.84 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Дата11.09.2012
Розмір140.84 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАФЕДРА ДЕРХАВНОЇ СЛУЖБИ, ІСТОРІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇІ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету

д.е.н., проф. ____________В.В. Прядко

«_____» ____________________2012 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА МІЖОСОБОВЕ СПІЛКУВАННЯ»

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

з галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення»

напрям підготовки 6.130102 «Соціальна робота»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня

«молодший спеціаліст»


Чернівці

2012


Укладач: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри історії, політології і державного управління, ^ Балахтар В.В.


Рецензент: кандидат психологічних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін Буковинського університету, Леко Б.А.


Розглянуто на засіданні кафедри


Протокол № 7 від 07 лютого 2012 р.


Завідувач кафедри д.і.н, доцент, Мандрик М.В___________


Пояснювальна записка


В умовах глобальних зрушень у житті нашої держави вища школа зазнає певних змін, зокрема в напрямі гуманізації освіти. Державною національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття») передбачено значне вдосконалення психолого-педагогічної підготовки студентської молоді.

Найбільш складним і найменш пізнаним явищем природи є психіка людини. До її вивчення звертаються майже всі науковці незалежно від професійного спрямування та підготовки. Дисципліна «Основи психології та між особове спілкування» покликана сприяти розширенню кола знань майбутніх фахівців про людську особистість, підвищенню психологічної культури з метою глибшого розуміння себе та інших, самовдосконалення, пристосування до змін навколишнього середовища, підвищення ефективності власної професійної діяльності, найповнішого використання особистісного потенціалу людини, налагодження стосунків між членами колективу, формування етикетної поведінки учасників акту спілкування, професіоналізму майбутнього соціального працівника, деонтологічна підготовка тощо.

При вступі до Буковинського державного фінансово-економічного університету на базі середньої спеціальної медичної освіти абітурієнт складає вступне випробування з основ психології та міжособового спілкування у вигляді тестування, яке містить тестові теоретичні питання та тести на розв’язування задач.

^ Мета тестування з основ психології та міжособового спілкування:

 • оцінити рівень знань щодо вивчення психології особистості, діяльності, спілкування, конфліктології взаємовідносин і взаємостосунків, елементів психологічного забезпечення професійної діяльності.

 • перевірити відповідність знань, умінь та навичок абітурієнтів програмовим вимогам;

 • оцінити ступінь підготовленості випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації до подальшого навчання у вищих навчальних закладах

^ Результати навчальної діяльності випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з основ психології та міжособового спілкування

Знання:

   • головних проблем та завдань психології на сучасному етапі розбудови суспільства;

   • методів дослідження загальної психології;

   • закономірностей формування та властивостей психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольової сфери;

   • психологію та психологічну структуру особистості;

   • психічний стан та психічні процеси;

   • характеристику пізнавальних та емоційно-вольових психічних процесів;

   • явища адаптації, синестезії, сенсибілізації;

   • процеси, види, властивості психічних процесів;

   • культуру спілкування та етику взаємовідносин медичних працівників;

   • психологію та мистецтво спілкування, його види, методи;

   • психологічні особливості спілкування, конфліктології, міжособистісних відносин, стосунків у колективі.

Уміння:

   • визначати індивідуально-психологічні особливості за допомогою прийомів та методів психологічного дослідження;

   • спостерігати, аналізувати, узагальнювати психологічні факти, об’єктивно оцінювати поведінку та соціальні дії суб’єктів;

   • визначати форми спілкування та відносини у практичній діяльності;

   • встановлювати психологічний контакт із співрозмовником;

   • володіти правилами спілкування;

   • планувати проведення психологічного дослідження;

   • виявляти тип клієнта та оцінювати його психічний стан;

   • використовувати прийоми саморегуляції та само релаксації;

   • володіти засобами подолання міжособистісних конфліктів;

Кожна особа, яка проходить тестування з основ психології та міжособового спілкування, отримує індивідуальне екзаменаційне завдання, а також відповідний бланк відповідей до нього.

^ Зміст навчального курсу

Тема 1. Психологія як наука. Предмет, методи та завдання.

Предмет психології завдання. Історія розвитку. Галузі психологічної науки. Психологічні напрями, школи і концепції. Місце психології в системі наук. Основні методи психології: спостереження, експеримент. Додаткові методи психології: тест, опитування, бесіда, аналіз продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, само оцінювання. Кількісний (статистичний) і якісний аналіз.

Рефлекторна природа психіки, умовно-рефлекторна діяльність людини, зовнішнє та внутрішнє гальмування. Поняття про свідомість. культурно-історична концепція розвитку психіки людини. Розвиток психіки людини. Фізіологічні основи психіки людини. Форми вияву психіки: психічні процеси, психічні властивості, психічні стани.


^ Тема 2. Особистість. Психологія особистості. Соціальні групи.

Поняття про особистість у психології, структура. Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість», «суб’єкт», «індивідуальність». Активність особистості, джерела. Історія розвитку психології особистості. Розвиток і виховання. Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху особистості. Спрямованість особистості, мотиви, система саморегуляції, індивідуально-типологічні особливості, можливості особистості. Рушійні сили розвитку особистості.

Я-концепція особистості. Визначення, компоненти: емоційний, когнітивний, поведінковий. Сутність компонентів та їх вплив на життя людини. Самосвідомість особистості. Психологічні механізми захисту за 3. Фрейдом.

Поняття про соціальні групи. Диференціація статусу членів групи в колективі. Конформізм.


Тема 3. Міжособистісні стосунки в групі. Мова. Мовлення. Спілкування. Мистецтво спілкування 1. Темперамент.

 2. Характер. Здібності.

 3. Психічні процеси (відчуття та сприймання, мислення, пам'ять, увага, уява, емоції та почуття, воля).

 4. Стрес. Фази стресу.

Етикетна поведінка учасників акту спілкування. Антиетикет. Помилки в мовленні.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Мовленнєва комунікація : підручник. – К. : ЦУЛ, 2004

 2. Балахтар В.В. Психологія і педагогіка : навч.-метод. посібник. – Чернівці, Книги ХХІ, 2011. – 156 с.

 3. Варій М.Й. Психологія особистості: навч. пос. – К.: центр учбової літ-ри, 2008. – 592с.

 4. Варій М.Й., Основи психології і педагогіки: навч. посіб./ М.Й.Варій, В.Л.Ортинський.– К.:ЦУЛ, 2009.– 376 с.

 • Главацька О.Л. Основи самовиховання особистості : навч. посібник - К. : Кондор, 2009.

 1. Гольдштейн А., Хомик В.. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним / Пер. з англ. В.Хомика. – К.: Либідь, 2003. - 520 с.

 2. Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування 6 навч. посібник [2-е вид., переробл. і доп..]. – К.: ЦУЛ, 2005. – 234 с.

 3. Лушин П.В. Психология личностного изменения. - Кировоград: Имэкс ЛТД, 2002. - 360 с.

 4. Ложкін Г.В., Повякель Н.І. Практична психологія конфлікту: Навч. Посіб. - К.: МАУП, 2000. - 256 с.

 5. Маноха І.П. Провідні методологічні конструкти сучасної психології та перспективи їх подальшого розвитку: структуралізм / Актуальні проблеми психології: Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. Академіка С.Д.Максименка. - К.: Нора-Друк, 2001. - Вип. 21. – 459 с.

 6. Максименко С.Д, Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посіб. - К., 2000.

 7. Немов Р.В. Книга 3. Психодиагностика. - М.: Владос,2003

 8. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов / Под ред. проф. В. Н. Лавриненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М., 2000.

 9. Психологія: навч. посіб . /за ред. О. В. Винославської .– К., 2005 .– 352 с.

 10. Павелків Р.В. Вікова психологія : підручник / Р.В.Павелків. – К.: Кондор, 2011. – 469 с.

 11. Психологія діяльності та навчальний менеджмент:навч. посіб./за заг. ред. М. В. Артюшиної.– К.:КНЕУ, 2008.– 336 с.

 12. Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): Навчально-методичний посібник- К.:Ніка-Центр. 2003. -204с.

 13. Роменець В.А. Історія психології XIX – поч..XX століття. - К., Вища шк., 2006. - 614с.

 14. Рузавін Г.І. Методологія наукового дослідження. Навчальний посібник. - М. ЮНІТІ, 2004.

 15. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. СПб.: Речь, 2002.

 16. Снетков И. Психология коммуникации в организациях. / И. Снетков. - М.: Ин-т общегуманит. исследований, 2002.

 17. Семиченко В., Психологія педагогічної діяльності:навч. посіб.– К: Вища шк., 2004.– 335 с.

 18. Трофімов Ю.Л., Психологія:: підруч .– К.:Либідь, 2003.– 560 с.

 19. Василюк Ф. Е. Методологічний аналіз в психології. М.: МГППУ; Сенс, 2003.—240 с.

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Айзенк М. Психология для начинающих. – СПб., 2004. – 384 с.

 2. Берн Ш. Гендерная психология. — СПб: Прайм-Еврозиак, 2001. - 320 с.

 3. Блохін.В.Г, Глудкін О.П, Гуров А.І. та ін. Сучасний експеримент підготовка, проведення, аналіз результатів. Підручник. - М. Радіо і зв'язок, 2001. – 187с.

 4. Василюк Ф. Е. Методологічний аналіз в психології. М.: МГППУ; Сенс, 2003.—240 с.

 5. Дружинін В.Н. Експериментальна психологія; СПб: Вид-во «Пітер», 2000. - 320с.

 6. Корольчук М. Психодіагностика : навч. посіб. К. : ЦУЛ, 2008

 7. Кристофер Э., Смит Л. Тренинг лидерства. – СПб., 2001.

 8. Макарова Л.Н., Шаршов И.А. Технологии профессионально-творческого саморазвития учащихся. – М., 2005.

 9. Максимова С.В. Творчество: созидание или деструкция? – М., 2006.

 10. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология: учеб.пос. – М.: Академический Проект, 2004. – 2 изд-е, испр. и дополн. – 560 с.

 11. Образцов П.И. Методы и методология психолого–педагогического исследования , Питер 2004. – 481 с.

 12. Овчарова Р. В. Технологии практического психолога в образовании: Учеб. пособие для студ. вузов и практических работников. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 448 с.

 13. Психология менеджмента: Учебник для вузов / Под ред. Г.С.Никифорова. – СПб.: Питер, 2004. – 639 с.

^ РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Органи державного управління і національні інститути

 1. www.president.gov.ua - офіційна сторінка Президента України.

 2. www.rada.gov.ua - Сервер Верховної Ради України

 3. www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України

 4. www.state – gov. uа - Кабінет Міністрів України

 5. www.kmu.gov.ua - урядовий портал Кабінету Міністрів України.

 6. www.bank.gov.ua - Національний банк України

 7. www.mfa.gov.ua - Міністерство закордонних справ України

 8. www.me.gov.ua - Міністерство економіки України

 9. www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України

 10. www.mon.gov.ua - Міністерство освіти та науки України

 11. www.customs.gov.ua - Державна митна служба України

 12. www.scnm.gov.ua - Державний комітет України у справах національностей та міграцій

 13. www.ukrdzi.com - Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків «Держзовнішінформ»

 14. www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України

 15. www.niss.gov.ua. - Національний інститут стратегічних досліджень

 16. www.niisp.gov.ua - Національний інститут проблем міжнародної безпеки

 17. www.iwer - Інститут світової економіки і міжнародних відносин

 18. www.uceps.org - Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова

 19. www.igls - Інститут глобальних стратегій

 20. www.іег.кіеv.uа - Інститут економічних досліджень і політичних консультацій

 21. www.eximbase.com - Каталог «Імпортери та експортери України

 22. www.lawukraine.com - База українського законодавства в Інтернет

 23. www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.

 24. www.internet.net - каталог українських ресурсів.

 25. alpha.rada.kiev.ua - веб-сервер Верховної Ради України.

 26. www. uazone.net - інформаційний сервер про Україну.

 27. www.eurasia.org/eerc/kiev - ЕЕRRС - консорціум економічних досліджень

 28. www.reforms.kiev.ua - Міжвідомча рада з впровадження економічних реформ в Україні

 29. www.leeal.com.ua/oqi-bin/rnatrix.ogi/pravo - Право. Україна

 30. і т.д.

Національні науково-дослідні інститути та центри, пошукові системи

 1. www.niss.gov.ua - Національний інститут стратегічних досліджень

 2. www.niisp.gov.ua - Національний інститут проблем міжнародної безпеки

 3. і т.д

Наукові та електронні бібліотеки в Україні

 1. www.nbuv.gov.ua - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

 2. www.alpha.rada.kiev.ua - Національна парламентська бібліотека

 3. www.library.if.ua - Національна бібліотека наукових видань

 4. www. Lib.-gw.univ.kiev.ua - Наукова бібліотека ім. Максимовича

 5. www.library.dongu.donetsk - Наукова бібліотека Донецького університету

 6. www.library.lg.ua - Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Горького

 7. www.libr.dp.ua - Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

 8. www.library.vinnitsa.com - Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

 9. www.lsl.lviv.ua - Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника

 10. www.ognb.odessa.ua - Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри обліку, аудиту І економічного аналізу
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Укладачі: О. В. Попадюк, К. Д. Заєць, Н. В. Миськова, С. М. Безродна, асистенти кафедри економіки підприємства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Укладачі: О. В. Попадюк, К. Д. Заєць, Н. В. Миськова, С. М. Безродна, асистенти кафедри економіки підприємства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Рецензент: к ю н., доцент кафедри теорії та історії держави І права чну ім Ю. Федьковича Місевич С. В
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Для студентів комп’ютерних спеціальностей вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтовне програмування» є однією з найважливіших складових...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
України у світову систему освіти. Розвиток банківської системи, як головного вкладника фінансового сектора покликаний прискорити...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
України у світову систему освіти. Розвиток банківської системи, як головного вкладника фінансового сектора покликаний прискорити...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
«Державне управління», зі спеціальності 15010005 «Державна служба» спеціалізація «Територіальне управління І місцеве самоврядування»,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
При сучасному розвитку економіки велике значення мають підтримка стабільності грошової одиниці, достатнє забезпечення капіталом І...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
При сучасному розвитку економіки велике значення мають підтримка стабільності грошової одиниці, достатнє забезпечення капіталом І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи