Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Скачати 172.6 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Дата12.09.2012
Розмір172.6 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету

д.е.н., проф..___________ В.В. Прядко

“____”_____________2012 р.
ПРОГРАМА


ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Планування і контроль на виробництві»

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства»


Чернівці

2012


Укладачі: О.В. Попадюк, К.Д. Заєць, Н.В. Миськова, С.М. Безродна, асистенти кафедри економіки підприємства


Рецензент: _____________________ д.е.н., проф. В.К.Євдокименко


Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри економіки підприємства


Протокол № 7 від 31.02.2012 р.


Завідувача кафедри ________________ д.е.н., проф. В.К.Євдокименко

^ Пояснювальна записка

Метою дисципліни “Планування і контроль на виробництві є засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навичок планування і контролю на підприємстві.

Основними завданнями, що підлягають безумовному розгляду є:

 • вивчення й осмислення теоретичних знань методології і методики планування та контролю діяльності підприємства;

 • ознайомлення з передовим вітчизняним та зарубіжним досвідом у сфері планування та контролю;

 • набуття студентами вміння використовувати економічний інструментарій для проведення планових техніко-економічних розрахунків, розробки альтернативних планів та обґрунтування оптимальних варіантів розвитку підприємства;

 • розвиток дослідницьких та творчих навичок у використанні студентами на практиці набутих теоретичних знань.

^ Предмет дисципліни: теоретичні основи планування та контролю.

Теоретичною основою дисципліни “Планування і контроль на виробництві” є такі дисципліни: “Економіка підприємства”, “Мікроекономіка”, “Стратегія підприємства”, “Маркетинг”, що розкривають зміст та умови використання економічних законів під час організації планування діяльності підприємства.

В результаті вивчення питань, що розглядаються, майбутній фахівець повинен знати:

 • складові планової діяльності підприємства;

 • основи моделювання, планування комплексних програм діяльності підприємства;

 • шляхи покращення організації планового процесу контролю на підприємстві.

Студент повинен вміти:

 • визначити структуру плану;

 • забезпечувати ефективне функціонування складових планового процесу;

 • гармонійно сполучати елементи планового процесу в просторі і часі, організовувати працю людей і роботу устаткування;

 • кількісно порівнювати та якісно оцінювати ефективність різних варіантів організації процесу планування;

 • вчасно діагностувати стан планування діяльності та контролю на підприємстві.

Зміст дисципліни

Змістовий модуль 1. Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві

^ Тема 1. Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві

Сутність планування, як науки. Предмет, об’єкти та методи дослідження. Синтез макро – мікропідходів до планування; узгодження ймовірного і бажаного майбутнього. Сучасний методологічний підхід до планування як діяльності, що орієнтована на прийняття рішень за умови обмеженості економічних ресурсів та альтернативності їх використання.

Процес планування і вибір рішень, філософські концепції планування. Загальна характеристика трьох філософських концепцій планування: формальної, інкрементальної та системної.

Планування, як функція управління підприємством.

Методи та інструменти планових розрахунків.

Формальне планування, його сутність, передумови, сфера використання. Можливість структурування складних проблем та пошук відповідного статистичного методу чи техніки моделювання для планування. Обмеженість формального планування.

Інкрементальне планування як антитеза формального. Визначення форми й суті планування відповідно до тих обставин, в яких воно здійснюється. Визначеня динамізму проблем, довіра до людських знань та інтуїції. Спрощення та напущення інкрементальних моделей.

Кількісні та якісні методи ідентифікації критеріїв і вибору плану. Планування як безперервний процес.

Раціональний вибір у плануванні. Раціональність як засіб аргументації допущень і висновків. Раціональний вибір, його різновиди. Технічний та економічний вибір мікросистеми. Багатоаспектність і поєднання проблем планування, їх метараціональність. Пріоритетність різних критеріїв раціонального вибору обґрунтування рішень. Загальні і спеціальні методи планування, їх характеристика.
^

Тема 2. Система планів підприємства


Система планів підприємства: зміст, особливості, взаємозв’язки. План як документ, результат планування. Різновиди планів. Техніко-економічне й оперативне планування, їх спільні риси та відмінності.

Стратегічне і поточне планування: суть, особливості, взаємозв’язок, відмінності. Відображення реальних умов, наявних людських і фінансових ресурсів у поточних планах. Безперервність планування.

Зміст та структура поточного плану. Основні сфери діяльності підприємства і структурна побудова поточного плану. Основні розділи плану та показники, їх загальна характеристика. Функції поточного плану: координація діяльності підрозділів, мотивація, управління виробництвом тощо.

Поняття короткострокового та довгострокового періодів у діяльності підприємства, їх вплив на зміст та способи розробки планів.
^

Тема 3. Маркетингові дослідження, планування збуту і контролю продукції


Зміст та призначення плану збуту. Економічний план споживання як основа планування збуту продукції широкого вжитку. Особливості планування збуту продукції промислового призначення.

Система показників плану збуту, їх характеристика.

Розробка плану збуту. Порядок розробки плану. Вартісні показники збуту, методика їх обчислення. Обчислення витрат на реалізацію. Розрахунки часткових збутових витрат за місцем їх виникнення. Обґрунтування рішень про стимулювання та обмеження збуту.

Планування реклами. Комунікаційна політика у здійсненні планів збуту продукції. Методичні обчислення витрат на рекламу. Планування обсягів робіт і розподіл коштів рекламного бюджету. Обґрунтування вибору рекламних засобів. Особливості планування рекламної діяльності стосовно товарів широкого вжитку і стосовно промислових товарів.

Економічне обґрунтування вибору рекламних засобів.
^

Тема 4. Виробництво продукції


Виробнича програма підприємства, її зміст та основні завдання. Поняття виробничої програми, її структура. Основні завдання плану виробництва продукції, зв’язок з іншими розділами поточного плану та вибраною стратегією. Показники плану, їх різновиди, зміна ролі вартісних показників у системі планування та оцінки діяльності підприємства в історичному ракурсі розвитку національної економіки.

Формування плану виробництва продукції. Особливості розробки виробничої програми як етапу стратегічного та довгострокового планів. Державний контракт і державне замовлення, їх роль у формуванні виробничої програми підприємства. Поняття номенклатури й асортименту продукції. Методика розрахунку товарної та валової продукції. Визначення оптимальних розмірів незавершеного виробництва.

Календарний розподіл виробничої програми у плановому періоді. Вимоги до календарного розподілу. Вплив угод із замовниками на оптимальність розподілу. Скорочення номенклатури виробів, що виготовляються одночасно, як основний критерій раціональності. Оптимізація виробничої програми.

^

Тема 5. Оперативно-календарне планування і контроль


Зміст, мета і завдання оперативно-календарного планування. Зв’язок оперативно-календарного і техніко-економічного планування. Роль оперативно-календарного планування у забезпеченні ритмічного виробництва.

Основні терміни і поняття оперативно-календарного планування. Поняття об’ємного і календарного планування: виробнича програма підприємства і його підрозділів, узгодженість виробничих потужностей, структура фондів робочого часу і завантаження обладнання, величини незавершеного виробництва тощо.

Календарно-планові нормативи на підприємстві. Склад елементів, що характеризують систему ОКП. Планово-облікові одиниці, їх різновиди. Календарно-планові нормативи. Форми доведення планового завдання і подання звіту про його виконання.

Особливості ОКП на підприємствах різних типів виробництва.

^

Змістовий модуль 2. Особливості планування виробничої інфраструктури

Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва


Зміст та основні завдання МТЗ. Програмне планування і специфікації як основа для складання плану матеріально-технічного забезпечення. Диференційованість виробничої програми і стандартизація за принципом агрегування. Основні показники плану, порядок його розробки. Об’єкти нормування. Зведений план матеріально-технічного забезпечення і матеріальний баланс: зміст, структура, методика розрахунків.

Планування потреби в сировині і матеріальних ресурсах. Методика обчислення потреби в ресурсах. Особливості визначення обсягу потреби щодо основних матеріалів, напівфабрикатів і допоміжних матеріалів, які нормуються стосовно окремих виробів. Планування потреби в матеріалах для допоміжних і обслуговуючих процесів.

Запаси та їх регулювання. Види запасів; методика обчислення розмірів страхового, поточного, підготовчого та сезонного запасів. Система “максимум-мінімум” у плануванні та регулювання запасів. Система “вчасно” та її доцільність. Прискорення реакції системи виробництва на якісні та кількісні зміни ринкового попиту.

Сутність незавершеного виробництва та особливості планування на підприємстві.

Визначення обсягів замовлень і планування зовнішніх перевезень. Методичні підходи до визначення оптимального розміру партії закупки. Витрати на закупку залежно від величини партії. Зберігання ресурсів і оптимізація замовлень. Вибір транспортних засобів для зовнішніх перевезень, коригування обсягів замовлень з урахуванням витрат та термінів доставки.

Особливості визначення потреби у матеріальних ресурсах в різних типах виробництва.

^

Тема 7. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю


Виробнича потужність підприємства і фактори, що її визначають. Поняття виробничої потужності. Різновиди виробничої потужності – вхідна, вихідна, середньорічна – методи їх обчислення. Баланс виробничої потужності. Поняття: “вузьке місце”, “провідна ланка”, “пропорційність”, “пропускна здатність обладнання”.

Система показників виробничої потужності.

Методика обчислення виробничої потужності. Вихідні дані, необхідні для визначення виробничої потужності. Розрахунок виробничої потужності для умов одно номенклатурного масового виробництва. Методика визначення виробничої потужності для умов багато номенклатурного одиничного або дрібносерійного виробництва.
^

Тема 8. Персонал і оплата праці


Поняття та класифікація персоналу підприємства.

Системи та форми заробітної плати: особливості визначення та планування. Потреба підприємства у трудових ресурсах, основи її планування. Основні проблеми підприємства, зв’язані з фактором “праця”. Добір кадрів. Планування фонду робочого часу. Оплата праці. Основні показники плану, порядок його розробки.

Планування чисельності і складу працюючих. Обчислення показників трудомісткості робіт, визначення норм і нормативів обслуговування виробничого процесу. Визначення чисельності робітників окремих категорій.

Планування фонду оплати праці. Планування продуктивності праці. Обчислення показників продуктивності, їх місце в обґрунтуванні потреби в робітниках.

Методика розрахунку планового фонду робочого часу на підприємстві. Оплата праці. Показники плану, що характеризують оплату праці: сукупні та середні.

Матеріальне стимулювання працівників. Система премій за результати роботи; визначення розміру пенсій. Методи розподілу прибутку: часткова участь у капіталі та трудовий внесок.
^

Тема 9. Виробнича інфраструктура


Поняття інфраструктури виробничого підприємства. Особливості планування.

Планування забезпечення підприємства технологічною оснасткою. Планування потреби в інструментах універсального та спеціального призначення. Визначення планових розмірів запасів інструментів. Методика обчислення оборотного фонду інструментів.

Ремонтне обслуговування виробництва. Методика обчислення ремонтних нормативів. Планування ремонту обладнання. Визначення трудомісткості ремонтних робіт і потреби в матеріально-технічних ресурсах, обладнанні та робітниках. Складання графіка планово-профілактичних робіт.

Енергообслуговування підприємства. Нормування енергоспоживання. Розробка планових енергетичних балансів. Визначення потреби основного та допоміжного виробництва в енергії та паливі. Розробка планових графіків навантажень власних джерел енергопостачання.

Транспортне обслуговування виробництва. Основні показники транспортного обслуговування: вантажооборот, вантажопотік. Розробка схеми вантажопотоків. Обчислення потреби в транспортних засобах.
^

Тема 10. Витрати виробництва


Мета та завдання розробки плану собівартості продукції. Основне призначення плану собівартості продукції, його завдання; взаємозв’язок з іншими планами в системі внутрішньо фірмового планування. Послідовність розробки плану. Основні показники плану, їх загальна характеристика та взаємозумовленість.

Класифікація витрат та групування витрат за економічними елементами.

Планування та розподіл непрямих витрат. Кошториси витрат на експлуатацію та обслуговування устаткування, загально виробничих та загальногосподарських витрат, їх склад. Методика складання кошторисів непрямих витрат.

Методи розподілу непрямих витрат при калькулюванні, їх поширення. Необхідність уточнення величини непрямих витрат на одиницю продукції, що випускається.

Калькулювання собівартості продукції. Планова калькуляція, її зміст і завдання. Методика калькулювання собівартості продукції. Особливості калькулювання в різних галузях виробництва. Калькулювання за методом “покриття витрат”. Обчислення собівартості товарної продукції.

Складання кошторису витрат на виробництва. Суть кошторису, його призначення і структура. Методика основних розрахунків у кошторисі. Матрична таблиця узгодження кошторису витрат і собівартості товарної продукції. Узгодження витрат підрозділів основного та допоміжного виробництва. Обчислення собівартості валової, товарної та реалізованої продукції.

Особливості планування собівартості продукції сільськогосподарських підприємств.

Планування витрат у торгівельній діяльності.

Планування собівартості перевезень на транспортних підприємствах.

^ Змістовий модуль 3. Організаційно-технічний розвиток підприємства

Тема 11. Фінансове планування і контроль на підприємстві

Зміст і завдання фінансового плану. Фінансовий план як картина очікуваного стану підприємства. Основна мета і завдання фінансового плану, його структура. Порядок розробки плану.

Планування потреби у фінансових засобах. Визначення потреби в основних та оборотних коштах, обґрунтування вибору форми скорочення потреби в капіталі (лізинг, факторинг тощо). Планування потреби в кредитних ресурсах, забезпечення ліквідності та платоспроможності підприємства.

Планування прибутковості підприємства. Пасивна й активна стадії складання плану з прибутку, їх зміст, відмінності. Прибуток від реалізації продукції і балансовий прибуток, методика їх розрахунку. Розподіл отриманого прибутку. Методи оптимізації грошових потоків підприємства. Показники прибутковості, методика їх обчислення. По факторні розрахунки зміни рентабельності виробництва.

Знос і амортизація основних засобів. Особливості планування амортизації в залежності від методу нарахування.

Баланс підприємства, його структура. Плановий баланс підприємства, його основне призначення. Активи та пасиви балансу. Характеристика їх складових. Обчислення основних показників балансу. Оцінка фінансового стану підприємства на основі балансу доходів і видатків.
^

Тема 12. Планування і контроль оновлення продукції


Формування планів оновлення продукції, їх склад і завдання. Загальна характеристика планових робіт у системі створення, підготовки виробництва і освоєння нової продукції. Завдання розробки планів. Нормативна база планування. Комплекс основних планових обчислень: трудомісткість робіт, їх тривалість і вартість.

Оптимізаційні планові розрахунки. Економічна ефективність освоєння нової продукції: методичні підходи, порядок обґрунтування. Вибір оптимального варіанту технологічного процесу. Методичні основи обчислення технологічної собівартості освоєння нової продукції.

Планування витрат на підготовку та освоєння виробництва нової продукції Особливості планування витрат на науково-дослідні роботи.

Складання кошторису витрат та кошторисної калькуляції.

Об’ємно-календарне планування підготовки виробництва. Обчислення трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості етапів технічної підготовки виробництва нового виробу. Особливості методики розрахунків тривалості робіт за паралельного та послідовного способів їх виконання.

Поняття сітьових методів і моделей, їх термінологія. Етапи сітьового планування виробництва нових виробів. Імовірнісні методи планування підготовки виробництва та освоєння нових виробів. Графік Ганта.
^

Тема 13. Організаційно-технічний розвиток


Завдання і зміст плану організаційно і технічного розвитку. Система показників технічного й організаційного розвитку, методика їх розрахунку. Порядок розробки плану.

Особливості планування організаційного розвитку підприємства. Обчислення приросту прибутку від впровадження інноваційних заходів. Обґрунтування напрямів розвитку; взаємозв’язки в системі внутрішньо фірмового планування.

Види та форми інвестицій. Планування інвестицій. Визначення прибутковості об’єктів інвестування. Методичні підходи: обчислення дисконтованої вартості капіталу, внутрішньої процентної ставки, ануїтетів. Динамічне обчислення інвестицій та нові виробничі технології.

Оцінка технічного рівня розвитку підприємства. Критерії вибору інвестицій. Вибір за умов визначеності. Прибутковість майбутніх інвестицій. Ризик інвестицій.
^

Тема 14. Бізнес-планування


Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану. Особливості економічного обґрунтування рішень, що приймаються в процесі створення нового підприємства. Основні вимоги до змісту, структури та порядку розробки бізнес-планів.

Технологія розробки бізнес-плану. Зміст основних розділів бізнес-плану.

^ Список рекомендованої літератури:

Основна:

 1. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті (Наказ Міністра транспорту України від 5 лютого 2002 р. №65)

 2. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства (Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 6 березня 2002 року №47)

 3. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності (Наказ Міністерства економіки та питань Європейської інтеграції України від 22 травня 2002 року №145)

 4. Методичні рекомендації з формування собівартості (робіт, послуг) (наказ Державного комітету промислової політики Україні від 2 лютого 2001 року №47)

 5. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства.К. Каравела.2005-312 с.

 6. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства.Практикум:Навчальний посібник. К. Кондор.2005-266 с.

 7. Агафонова Л. Підготовка бізнес-плану. Практикум. 3-є вид. – К.: Знання, 2001. – 158 с.

 8. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 248 с.

 9. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р., Богомолов А.Ю. Планирование на предприятии. – М.: Информационно-издательский дом “Филинъ”, 2000. – 328 с.

 10. Економіка підприємства: Підручник. За ред. акад. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

 11. Економічний аналіз: Навч. посібник. За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченька. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

 12. Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: В 2-х ч. Часть 2. Тактическое планирование. – Мн.: ООО “Новое знание”, 2000. – 416 с.

 13. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

 14. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. За заг. ред. В.Є. Москалика. – К.: КНЕУ, 2002. – 252 с.

 15. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. – К.: Компас, 2001. – 168 с.

 16. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.

 17. Типовая методика разработки техпромфинплана производственного объединения (комбината), предприятия. – М.: Экономика, 1979. – 448 с.

 18. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 156 с.

 19. Управління виробничою інфраструктурою: Навч. посібник / За ред. Бєлова М.А. - К.: КНЕУ, 1997. – 207 с.

 20. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авторського кол. і наук. ред. проф.. А.М. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.

 21. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: пер. с нем. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 800 с.

 22. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 647 с.

 23. Экономика и организация промышленного производства: Учеб. пособие / Ред. коллегия: М.Н. Тимохин и др. – М.: мысль, 1997. - 416 с.

Додаткова

 1.  Агафонова Л. Г., Рога О. В. Підготовка бізнес-плану: Практикум. — К.: Знання, КОО, 1999. — 158 с.

 2.  Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 248 с.

 3.  Анискин Ю. П., Павлова А. М. Планирование и контроллинг: Учебник. — М.: Омега-Л., 2003. — 280 с.

 4.  Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999. — 416 с.

 5.  Афитов Э. А. Планирование на предприятии: Учеб. пособие. — Мн.: Высш. шк., 2001. — 285 с.

 6.  Афонин И. В. Управление развитием предприятия: Стратегичес­кий менеджмент, инновации, инвестиции, цены: Учеб. пособие. — М.: Издат.-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2002. — 380 с.

 7.  Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 231 с.

 8. Бєлов М. А. та ін. Управління виробничою інфраструктурою: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1997. — 207 с.

 9. Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация: Учеб. пособие / Под ред. В. М. Попова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 418 с.

 10. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 524 с.

 11. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. — К.: Лібра, 2002. — 712 с.

 12. Гончаров В. Н., Колосов А. Н., Дибнис Г. И. Оперативное управление производством. — М.: Экономика, 1987. — 120 с.

 13. Економіка і організація інноваційної діяльності: Підручник / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Речан та ін.; Під ред. проф. О. І. Волкова, М. П. Денисенка. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 960 с.

 14. Задорожна Н. В. Мікроекономічна теорія виробництва і витрат. — К.: КНЕУ, 2003. — 219 с.

 15. Звягинцев Ю. Е. Оперативное планирование и организация ритмичной работы на промышленных предприятиях. — К.: Техника, 1990. — 135 с.

 16. Информационные технологии в бизнесе / Под ред. М. Желены. — СПб.: Питер, 2002. — 1120 с.

 17. Животова И. Тактические приемы при выводе продукта с рынка // Новый маркетинг. — 2004. — № 1. — С. 22—29.

 18. Наливайко А. П., Євдокимова Н. М., Задорожна Н. В. Мікроекономіка. Навч.-метод. посіб. — К.: КНЕУ, 1999. — 208 с.

 19. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 227 с.

 20. Неруш Ю. М. Логистика: Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 389 с.

 21. Нуреев Р. М. Основы экономической теории. — М.: Высш. шк., 1996. — 447 с.

 22. Пивоваров К. В. Планирование на предприятии: Учеб. пособие. — М.: Издат.-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004. — 232 с.

 23. Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1998. — 208 с.

 24. Татевосов К. Г. Основы оперативно-производственного планирования на машиностроительном предприятии. — Л.: Машиностроение, 1985. — 278 с.

 25. Трифилова А. А. Управление инновационным развитием предприятия. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 176 с.


Ресурси:

 1. www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України

 2. www.me.gov.ua - Міністерство економіки України

 3. www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України

 4. www.lawukraine.com - База українського законодавства в Інтернет

 5. www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.

 6. www.nbuv.gov.ua - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

 7. www.alpha.rada.kiev.ua - Національна парламентська бібліотека

 8. www.library.if.ua - Національна бібліотека наукових видань

 9. www.lib.academy.sumy.ua - Бібліотека банківської справи

 10. www.dev.lac.lviv.ua/lib - Електронна бібліотека Львівської комерційної академії

 11. www.lib-gw.univ.kiev.ua - Наукова бібліотека ім. Максимовича

 12. www.library.dongu.donetsk.ua - Наукова бібліотека Донецького університету

 13. www.library.lg.ua - Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Горького

 14. www.libr.dp.ua - Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

 15. www.library.vinnitsa.com - Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

 16. www.lsl.lviv.ua - Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника

 17. www.ognb.odessa.ua - Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

 18. www.economics.com.ua - Велика економічна бібліотека

 19. www.lib.com.ua - Електронна бібліотека

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри обліку, аудиту І економічного аналізу
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Укладачі: О. В. Попадюк, К. Д. Заєць, Н. В. Миськова, С. М. Безродна, асистенти кафедри економіки підприємства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Рецензент: к ю н., доцент кафедри теорії та історії держави І права чну ім Ю. Федьковича Місевич С. В
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Укладач: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри історії, політології І державного управління, Балахтар В. В
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Для студентів комп’ютерних спеціальностей вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтовне програмування» є однією з найважливіших складових...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
України у світову систему освіти. Розвиток банківської системи, як головного вкладника фінансового сектора покликаний прискорити...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
України у світову систему освіти. Розвиток банківської системи, як головного вкладника фінансового сектора покликаний прискорити...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
«Державне управління», зі спеціальності 15010005 «Державна служба» спеціалізація «Територіальне управління І місцеве самоврядування»,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
При сучасному розвитку економіки велике значення мають підтримка стабільності грошової одиниці, достатнє забезпечення капіталом І...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
При сучасному розвитку економіки велике значення мають підтримка стабільності грошової одиниці, достатнє забезпечення капіталом І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи