Затверджую ректор університету icon

Затверджую ректор університету
Скачати 128.79 Kb.
НазваЗатверджую ректор університету
Дата12.09.2012
Розмір128.79 Kb.
ТипДокументи

Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ україни

буковинськИЙ державнИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету


д.е.н., професор


______________ В.В. Прядко

“____”____________ 2012 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

напряму 0305 «Економіка та підприємництво»

за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит»


Чернівці

2012

Укладач: Нікіфоряк Л.С., асистент кафедри фінансів


Рецензент:_________________________


Розглянуто на засіданні кафедри фінансів


Протокол № ____ від “____”_______________ 2012 р.


Завідувач кафедри: __________________ д.е.н., професор В.В. Прядко

^ Пояснювальна записка


З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Фінансовий аналіз” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складено відповідно до робочої програми дисципліни з урахуванням змін, що відбулися в нормативно-законодавчому та інструктивному матеріалі.

Тести складені зі всіх тем навчальної дисципліни. Кожен тест має чотири рекомендовані відповіді, правильною з яких є лише одна.

Розв’язуючи задачі студенту необхідно прописати послідовні, логічні дії з розв’язку та пояснення до нього. Кожна задача також має чотири відповіді, однак правильною є лише одна.

Для того, щоб правильно відповісти на всі тестові питання та розв’язати задачі, студенти повинні вміти проводити аналіз балансу підприємства, аналіз структури, стану та ефективності використання майна, капіталу, оборотних активів, аналіз використання грошових потоків підприємством, аналіз стану ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості і кредитоспроможності підприємства, аналіз ефективності інвестиційних проектів, аналіз показників ділової активності та рентабельності, комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємств, порівнювати розраховані показники в динаміці, робити висновки за результатами аналізу та розробляти пропозиції щодо покрашення фінансового стану.

Зміст тем дисципліни

^

Тема 1. Значення і теоретичні засади фінансового аналізуНеобхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній та внутрішній).

Методи та прийоми фінансового аналізу: горизонтальний, вертикальний, трендовий аналіз, аналіз відносних показників. порівняльний та фак­торний аналіз. Класифікація методів аналізу: неформалізовані та формалізовані. Традиційні методи економічної статистики, математико-статистичні методи, що застосовуються у фінансовому аналізі.

Схема побудови аналітичного процесу. Взаємозв'язок етапів та нап­рямів аналізу. Джерела інформації для проведення фінансового аналізу.


^ Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу


Значення бухгалтерського балансу для фінансового аналізу діяльності підприємства. Характеристика форм фінансової звітності. Методи перевірки бухгалтерського балансу та оцінки активів. Необхідність та порядок перетворення бухгалтерського балансу в аналітичний баланс-нетто. Економічна оцінка балансу підприємства.

Оперативна звітність та обсте­ження як джерела інформації для фінансового аналізу.


^ Тема 3. Аналіз майна підприємств


Значення й методи аналізу майна підприємства. Аналіз структури майна підприємства. Аналіз динаміки майна підприємства. Класифікація та порядок розрахунку й методи оцінки показників, що характеризують стан використання майна підприємства. Основні напрямки поліпшення використання майна підприємства та оптимізації джерел його формування.


^ Тема 4. Аналіз оборотних активів


Суть, склад і структура оборотних активів. Аналіз структури оборотних активів. Аналіз обертання активів та ефективності їх використання.

Аналіз наявності власних оборотних коштів. Забезпеченість влас­ними оборотними коштами. Причини змін загальної суми власних оборот­них коштів. Аналіз причин створення надлишку (нестачі) власних обо­ротних коштів. Аналіз іммобілізації оборотних коштів. Використання в обороті вільних оборотних коштів.

Оцінка викорис­тання оборотних активів за видами. Аналіз стану нормативних оборотних активів по окремих статтях. Додержання планових розмірів запасів.

Аналіз дебіторської заборгованості. Аналіз кредиторської заборгова­ності.


^ Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємств


Значення й методи аналізу капіталу підприємства. Аналіз структури капіталу підприємства. Аналіз динаміки капіталу підприємства. Класифікація, порядок розрахунку та методи оцінки показників, що характеризують стан використання капіталу підприємства. Основні напрямки поліпшення ви­користання капіталу підприємства та оптимізації джерел його формування.


^ Тема 6. Аналіз грошових потоків


Поняття грошового потоку та його значення для фінансової діяль­ності підприємства. Необхідність, мета та завдання використання грошових потоків на підприємстві. Поняття чис­того грошового потоку. Класифікація вхідних грошових потоків підприємства та їх характеристика і аналіз.

Класифікація вихідних грошових потоків підприємства, їх характеристика й аналіз. Стратегія управління грошовими потоками, методи їх оцінки Аналіз грошових коштів від основної діяльності підприємства. Аналіз грошових коштів від інвестиційної діяльності підприємства.

Балансовий метод оцінки грошових надходжень. Процентний метод оцінки грошових потоків. Методи розрахунку обертання грошових потоків. Оцінка динаміки грошових потоків по періодах.

Аналіз грошових потоків із застосуванням системи коефіцієнтів. Ануїтети та дисконтування грошових потоків підприємства. Факторний аналіз грошових потоків. Шляхи поліп­шення управління грошовими потоками. Оптимізація грошових потоків.


^ Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств


Сутність ліквідності підприємства та її значення для оцінки його фінансового стану. Основні показники ліквідності підприємства: коефі­цієнти поточної та абсолютної ліквідності, критичної оцінки, поточної заборгованості та довгострокових зобов'язань; обертання активів: співвідношення вхідних грошових потоків і заборгованості акціонерам; співвідношення вхідних грошових потоків і довгострокових зобов'язань кредиторам; співвідношення пасивів та зобов'язань акціонерам; період інкасації дебіторської заборгованості; тривалість матеріальних запасів, тривалість кредиторської заборгованості. Порядок розрахунку показників ліквідності й методи їх оцінки.

Сутність платоспроможності підприємства та її значення для оцінки його фінансового стану. Основні показники платоспроможності підприємства: відношення довгострокової заборгованості до акціонерного капіталу; відношення надходження готівки від операцій до довгострокової заборгова­ності; відношення чистого прибутку до сплати податків і відсотків до вип­лачених відсотків по кредиту; відношення суми надходжень від операцій і відсотків по кредиту до відсотків по кредиту; відношення чистого прибутку до сплати податків і здійснення постійних витрат до постійних витрат; від­ношення суми надходжень готівки від операцій і постійних витрат до постійних витрат: відно­шення стійких активів до довгострокової заборгованості; співвідношення нерозподіленого прибутку до всієї суми активів: коефіцієнт зміни ліквідаційної вартості підприємства за аналізований період.

Порядок розрахунку перелічених показників платоспроможності і методи їх оцінки.


^ Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємств


Сутність фінансової стійкості підприємства. Фактори, що впливають на фінансову стійкість. Основні показники фінансової стійкості: коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт фінансової стабільності, коефіцієнт фінансового ризику, коефіцієнт інвестування, коефіцієнт маневрування, коефіцієнт забезпечення. Порядок розрахунку показників та методи їх оцінки. Типи фінансової стійкості.


^ Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємств


Сутність кредитоспроможності підприємства. Основні напрямки аналізу кредитоспроможності: аналіз фінансових коефіцієнтів, аналіз руху коштів, оцінка ділового середовища. Класифікаційні моделі для оцінки кредитоспроможності. Методика комплексного аналізу кредитоспроможності. Оцінка кредитоспроможності за методикою НБУ.


^ Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств


Сутність ділової активності підприємства. Показники, що характеризують ділову активність підприємства – порядок їх розрахунку та методи оцінки. Порядок здійснення аналізу ринкової активності підприємства. Порядок розрахунку та методи оцінки показників, що характеризують обіг акцій на вторинному ринку.


^ Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств


Поняття прибутковості та рентабельності підприємства. Аналіз рентабельності продукції. Аналіз показників прибутковості та рентабельності підприємства. Аналіз впливу факторів на зміну показників прибутковості та рентабельності.


^ Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємств


Фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів. Методи оцінки: метод розрахунку періоду окупності; метод визначення розрахункової норми доходу; метод визначення чистої приведеної вартості; метод розрахунку внутрішньої норми доходу; метод розрахунку рентабельності інвестицій. Порівняльний аналіз і вибір інвес­тиційних альтернатив. Аналіз фінансування інвестиційних проектів: засоби фінансування; джерела коштів. Оптимізація розподілу інвестицій по проектах. Аналіз ризиків впровадження інвестиційних проектів: методи аналізу ризику, методи зниження ризиків.


^ Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств


Метод комплексної оцінки фінансового стану підприємств. Сутність рейтингового методу оцінки підприємств. Методи створення рейтингу за допомогою ряду показників, кластерного аналізу, матричний метод аналізу, метод бальних оцінок.

Метод порівняльної рейтингової оцінки, метод рейтингового фінансового аналізу, інтегральна рейтингова оцінка.

Методи узагальнення результатів фінансового аналізу діяльності підприємства.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література


 1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05. 1992 року № 2343-ХІІ (в редакції Закону № 784-ХІV від 30.06.1999) // Відомості Верховної Ради України. – 1999.-№ 42 – 43.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583) зі змінами і доповненнями.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583) зі змінами і доповненнями.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583) зі змінами і доповненнями.

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 № 246 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 № 237 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов‘язання”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).

 11. Білик М.Д. Фінансовий аналіз: навч. посібник.- 2-ге вид., без змін. / М. Д. Білик – К.: КНЕУ, 2007. – 592 с.

 12. Гадзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: навч. посіб. / О. І. Гадзевич. – К., 2004. – 177 с.

 13. Дєєва Н. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Н. М. Дєєва, О. І. Дедіков. – К. : ЦУЛ, 2007. – 328 с.

 14. Економічний аналіз: навч. посібник / За ред. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

 15. Ізмайлова К. В. Фінансовій аналіз: навч. посіб. / К. В. Ізмайлова. – К. : МАУП, 2001. – 146 с.

 16. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч.посіб. / М. Я. Коробов. – К. : Знання, 2001. – 378 с.

 17. Коробов М. Я. Фінансово-економічній аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. / М. Я. Коробов. – К. : Знання, 2002. – 294 с.

 18. Подольська В.О. Фінансовий аналіз: навч. посібник. / В. О. Подольська, О. В. Яріш – Київ: Центр навчальної літератути, 2007. – 488 с.

 19. Старостенко Г. Г. Фінансовий аналіз : навч.посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – К. : ЦУЛ, 2006. – 224 с.

 20. Цал-Цалко Ю. Фінансова звітність підприємств та її аналіз : навч.посіб. / Ю. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 360 с.

 21. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз : навч.посіб. / О. О. Шеремет. – К. : Кондор, 2005. – 196 с.

 22. Шиян Д. В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Д. В. Шиян, Н. І. Строченко. – К. : "А.С.К.", 2005. – 240 с.

 23. Шморгун Н. П. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Н. П. Шморгун, І. В. Головко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 528 с.


Додаткова література


 1. Білоцький С. С. Методи фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності / С. С. Білоцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – №24. – С. 36-38.

 2. Богатиренко К. Проблеми існування вітчизняних підприємств в умовах фінансової кризи / К. Богатиренко // Вісник КІБіТ. – 2010. – №1. – С. 34-37

 3. Гладка У. Б. Інвестиційна діяльність та її державне регулювання / У. Б. Гладка // Регіональна економіка. – 2009. – №2. – С. 49-55

 4. Гнип Н. О. Організаційно-економічні засади прогнозування фінансового потенціалу підприємств / Н. О. Гнип // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №1. – С. 64-67

 5. Дубіщев В. П. Аналіз економічної моделі систематизації управління фінансово-інвестиційним потенціалом регіону / В. П. Дубіщев, В. І. Іщук, С. М. Малинський // Економіка і регіон. – 2009. – №3. – С. 38-44.

 6. Задорожний В. П. Інноваційна діяльність в системі інвестиційної політики України / В. П. Задорожний // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №4. – С. 26-29. – Бібліогр.: с.29

 7. Кириченко К. Т. Аналіз діяльності підприємств в умовах світової фінансово-економічної кризи / К. Т. Кириченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №8. – С. 9-12.

 8. Кіндрацька Г. І. Проблеми адаптації методики фінансового аналізу до умов економічної кризи / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: тези доповідей ІІ наук.-практ. конф., 23-24 жовт. 2009 р., Львів / НУ Львівська політехніка та ін. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2009. – С. 50-52.

 9. Комарницький Я. Фінансово-інвестиційний аналіз: навч. посіб. / Я. Комарницький. – К., 1996. – 300 с.

 10. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз сільськьгосподарських підприємств: навч.посіб. / Л. А. Лахтіонова. – К., 2004. – 365 с.

 11. Лахтіонова Л. А. Аналіз впливу ефективності використання трудових ресурсів на фінансові результати підприємницької діяльності / Л. А. Лахтіонова, Н. О. Кириченко // Вісник ДДФА. – 2008. – №1. – С. 22-29.

 12. Лищенко О. Г. Управління дебіторською заборгованістю як фактором фінансової стійкості підприємства / О. Г. Лищенко, І. С. Середа // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №3. – С. 84-89

 13. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: навчальний посібник. / Т. В. Майорова– К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 376 с.

 14. Маргасова В. Г. Аналіз фінансових результатів зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання / В. Г. Маргасова, А. В. Роговий, В. В. Виговська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 207-213. – Бібліогр.: с.213

 15. Прокопець О. В. Аналіз інвестиційно-фінансової діяльності підприємств / О. В. Прокопець // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №4. – С. 93-95

 16. Салига С.Я. Фінансовий аналіз: навч. посібник. / С. Я. Салига – Київ: Центр навчальної літератути, 2006. – 210 с.

 17. Старостенко Г.Г. Фінансовий аналіз: навч. посібник. / Г. Г. Старостенко, Н.В. Мірко – Київ: Центр навчальної літератути, 2006. – 224 с.

 18. Таркуцяк А.О. Фінансовий аналіз та управлінські рішення (на прикладі роботи ВУЗу) : навч. посіб. / А. О. Таркуцяк. – К., 2001. – 201 с.

 19. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.

 20. Юрій С.М. Аналіз ефективності оборотного капіталу в управлінні фінансовим станом підприємства / С. М. Юрій // Науковий вісник БДФА. Економічні науки: зб. наук. праць / Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія; гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці, 2008. – Вип. 4. – С. 383-388. – Бібліогр.: с.388

 21. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підручник / Ю.С. Цал-Цалко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.


Ресурси


 1. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [сайт http//www.kmu.gov.ua].

 2. Офіційний сайт Міністерства Економіки України[сайт http //www.me.gov.ua].

 3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [сайт http//www.minfin.gov.ua].

 4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [сайт http//www.ukrstat.gov.ua ]

 5. Офіційний сайт Чернівецької області [сайт http//www.bucoda.cv.ua].

 6. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського [сайт http//www.nbuv.gov.ua].

 7. Офіційний сайт Національної парламентської бібліотеки [сайт http//www.alpha.rada.kiev.ua ].

 8. Офіційний сайт Електронної бібліотеки Львівської комерційної академії [сайт http//www.dev.lac.lviv.ua/lib].

 9. Офіційний сайт Наукової бібліотеки ім. Максимовича [сайт http//www.lib-gw.univ.kiev.ua].

Схожі:

Затверджую ректор університету iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету
Виховна рада університету є дорадчим органом Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя для вирішення...
Затверджую ректор університету icon„затверджую ректор університету

Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор Херсонського державного університету

Затверджую ректор університету icon"Затверджую" Ректор університету проф. Голубенко О. Л

Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор Університету сучасних знань Ведєрніков Ю. А

Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор Університету сучасних знань Ведєрніков Ю. А

Затверджую ректор університету iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Зміст програми з “клінічного медсестринства” для вступників до університету з спеціальності «медична сестра» окр – «магістр»
Затверджую ректор університету iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук
Зміст програми з “Основ медсестринства” для вступників до університету з спеціальності «медична сестра» окр – «бакалавр»
Затверджую ректор університету icon"затверджую" Ректор Національного університету "Львівська політехніка" проф. Ю. Я. Бобало
Ннцпко утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка»...
Затверджую ректор університету icon"Затверджую " Ректор Івано-Франківського національного медичного університету
move to 1143-14490
Затверджую ректор університету icon"Затверджую " Ректор Івано-Франківського національного медичного університету
move to 1143-14490
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи