Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Скачати 174.91 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Дата12.09.2012
Розмір174.91 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ГРОШОВОГО ОБІГУ І КРЕДИТУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету

д.е.н., проф. ____________В.В. Прядко

" ____ " ____________________2012 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА»

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за спеціальністю 8.03050802 «Банківська справа»


Чернівці

2012

Укладач: асистент кафедри грошового обігу і кредиту Федишин М.П.


Рецензент: ___________ к.е.н., доцент Н.С. Островська


Розглянуто на засіданні кафедри


Протокол №11 від 7 лютого 2012 р.


Завідувач кафедри ___________ к.е.н., доцент Н.С. Островська

^ Пояснювальна записка


При сучасному розвитку економіки велике значення мають підтримка стабільності грошової одиниці, достатнє забезпечення капіталом і звичайно захищена від криз банківська система. Для досягнення цієї мети держави здійснюють суворий всебічний контроль.

Особлива роль у державному регулюванні ринкової економіки належить грошово-кредитним системам та їx головній ланці – центральним емісійним банкам. Така роль центральних банків визначається їx статусом монопольного органу щодо постачання суспільства грошовими коштами. За сучасних умов функціонування центрального банку має вирішальний вплив на стабільність національної валюти, надійність банківських установ, дієвість платіжно-розрахункового механізму, активізація ринкової кон’юнктури, вирівнювання платіжного балансу, що загалом визначає ефективність функціонування всієї економіки країни.

Зазначені обставини обумовлюють необхідність вивчення питань, пов'язаних із визначенням статусу центрального банку в економіці та сфер його функціонування, оскільки місце центрального банку в ринковій економці багато в чому визначає хід та напрямок економічного розвитку країни.

Першочергову роль у подальшому розвитку банківської системи та фінансової інфраструктури в таких умовах повинен відігравати центральний банк. Досвід розвинутих західних країн переконує, що достатньо незалежний центральний банк маже і повинен відігравати провідне роль у формуванні міцно та стабільної банківської та фінансової системи.

Центральні банки відіграють ключову роль у фінансовій та економічній політиці різних країн світу. Такою ж мірою це стосується і України. Тому вибір моделі побудови, ролі та місця Національного банку також має відбуватися з урахуванням світового досвіду. Тут особливі роль відіграє раціональне співвідношення економічних реформ, стратегії та тактики розвитку економіки та наявність приватних інтересів, що при цьому враховуються. Саме від вибору ступеня самостійності НБУ та можливостей його впливу на розвиток економічних процесів значно залежить соціально-економічне становище держави, її економічний та політичний суверенітет.

Студенти повинні знати:

 • суть, значення існуючої банківської системи;

 • передумови виникнення, необхідність та значення інститутів центральних банків для світової економіки;

 • основи діяльності центральних банків в усьому світі та Національного банку України, зокрема комерційних банків України;

 • законодавчий, інструктивний матеріал щодо основ діяльності банківської системи України, суть та значення грошово-кредитної політики та її інструментів.

Студенти повинні вміти:

- визначати механізм та інструменти грошово-кредитної політики та їх вплив на загальну економічну ситуацію в країні;

- аналізувати основні показники грошово-кредитної політики;

- за результатами аналізу показників грошово-кредитної політики та на основі основних засад грошово-кредитної політики робити прогноз грошово-кредитного ринку;

– на основі макроекономічних показників встановлювати результат взаємодії грошово-кредитної, бюджетної, податкової політики;

- здійснювати обчислення обов’язкових економічних нормативів НБУ;

- робити ґрунтовні висновки за результатами здійснення банківської діяльності та провадження інструментів грошово-кредитної політики.

Для вступних випробувань на освітньо кваліфікаційний рівень «магістр» передбачено вирішення 300 тестових питань, в яких пропонується з чотирьох запропонованих варіантів вибрати одну єдину правильну відповідь.
^

Зміст навчальної дисципліни за темамиТема 1. Походження та основні напрямки діяльності центральних банків

Предмет, завдання, структура дисципліни. Виникнення центральних банків, форми їх організації. Функції центральних банків. Загальна характеристика статусу центральних банків. Роль і значення центрального банку в економіці країни. Організаційно-правова характеристика центральних банків. Міждержавні центральні банки.
^
Тема 2. Національний банк України - центральний банк держави

Виникнення Національного банку України. Структура Національного банку України. Керівні органи Національного банку України. Функції і операції Національного банку України. Перспективи функціонування Національного банку України. Аналіз та прогнозування економічної ситуації в країні, роль Національного банку України. Міжбанківські розрахунки. Система електронних платежів Національного банку України. Економічна самостійність національного банку.
^
Тема 3. Емісія готівки і регулювання готівкового грошового обігу

Емісійні операції національних банків як їх монопольне право. Організація грошового обігу в країні. Готівковий обіг, система і методи його регулювання Національним банком України. Структура грошової маси. Платіжна система і грошова маса України. Реорганізація грошового обліку в Україні.

^ Тема 4. Кредитно-розрахункове обслуговування комерційних банків

Суть і значення кредитів, які надаються Національним банком України. Розвиток кредитних відносин Національним банком України з комерційними банками. Рефінансування комерційних банків. Проведення Національним банком України операцій купівлі-продажу державних цінних паперів. Депозитні сертифікати Національного банку України. Світовий досвід рефінансування. Еволюція міжбанківських розрахунків в Україні. Перспективи розвитку платіжної системи в Україні.

^ Тема 5. Регулювання діяльності комерційних банків

Необхідність та завдання банківського регулювання. Система банківського регулювання. Ліцензування операцій комерційних банків в Україні. Заходи впливу на роботу комерційних банків. Повноваження регулятивних банківських органів. Страхування депозитів у банках.

^ Тема 6. Банківський нагляд

Система банківського нагляду в Україні. Методи банківського нагляду. Економічні нормативи діяльності комерційних банків. Контроль за дотримання економічних нормативів. Фінансове оздоровлення банків. Аудит в комерційних банках.
^
Тема 7. Центральний банк - банкір і фінансовий агент уряд

Виконання Національним банком України функцій фінансового агента уряду. Обслуговування Національним банком України державного боргу. Касове виконання державного бюджету. Платіжний баланс України. Інтегрована інформаційна система платіжного балансу. Розміщення державних цінних паперів на ринках України. Кредити Національного банку України від міжнародних фінансово-кредитних організацій. Касове виконання державного бюджету через казначейську систему.
^
Тема 8. Валютне регулювання і контроль

Роль центрального банку в регулюванні зовнішньоекономічних відносин. Валютне регулювання і контроль. Методи валютного регулювання, їх застосування Національним банком України. Валютні резерви. Регулювання Національним банком України поточних валютних операцій. Удосконалення системи валютного регулювання в Україні. Роль центральних банків на ринку золота. Валютне регулювання капіталу. Валютна позиція комерційних банків.
^
Тема 9. Грошово-кредитна політика

Суть грошово-кредитної політики. Завдання, зміст і цілі грошово-кредитної політики. Роль монетарної політики в загальнодержавній економічній політиці. Цілі грошово-кредитної політики Національного банку України. Стратегія і тактика грошово-кредитної політики. Грошова пропозиція в Україні і її мультиплікатор. Грошово-кредитна політика і її зв'язки з податковою бюджетною валютною політикою.
^
Тема 10. Інструменти грошово-кредитної політики

Інструменти впливу центрального банку на грошову політику. Резервні вимоги, як інструмент грошово-кредитної політики. Процентна політика Національного банку України. Операції на відкритому ринку. Роль інструментів грошово-кредитної політики в ринковій економіці. Резервні вимоги Національного банку України. Процентна ставка Національного банку України.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.

 2. Про банки і банківську діяльність : Закон України // від 7 грудня 2000 р. N 2121-ІІІ (із змінами та доповненнями).

 3. Про Національний банк України : Закон України // від 20 травня 1999 року N 679-XIV (із змінами та доповненнями).

 4. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959/ХІІ-ВР (із змінами та доповненнями).

 5. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р (із змінами та доповненнями).

 6. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: постанова правління Національного банку України від 28.08.2001р. №368/ Національний банк України //[Електронний ресурс]: - Режим доступу. – http:// www.bank.gov.ua.

 7. Про окремі питання щодо діяльності банків в період фінансово-економічної кризи: постанова Правління Національного банку України від 22.07.2009 р. № 421 //[Електронний ресурс]: - Режим доступу. – http:// www.bank.gov.ua.

 8. Про окремі питання діяльності банків (витяг) : постанова Правління Національного банку України від 5 лютого 2009 р. № 49 / Національний банк України // Баланс. - 2009 - 23 лют. - C.4-5.

 9. Про підтримання ліквідності банків: постанова Правління Національного банку України від 11.03.2009 р. №238 / Кабінет Міністрів, Національний банк України // Урядовий кур’єр . - 2009 - 25 березня. - C.4.

 10. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: постанова Правління Національного банку України, 28. 08. 2001 № 369 //[Електронний ресурс]: - Режим доступу. – http:// www.bank.gov.ua.

 11. Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок : постанова Правління Національного банку України від 17 лип. 2001 р. № 276 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - Вип. 8. - С. 73-83.

 12. Про затвердження положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України : постанова Правління Національного банку України, 30.04.2009 р. №259 / Національний банк України // Офіційний вісник України. - 2009 - № 34 . - C.59.

 13. Про внесення змін до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України : постанова Правління НБУ від 04.05.11 р. № 134 / Національний банк України // Офіційний вісник України. – 2011. – №40. – С. 35-36

 14. Про внесення змін до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України : постанова Правління НБУ від 15.02.11 р. № 40 / Національний банк України // Офіційний вісник України. – 2011. – №18. – С. 234

 15. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України: постанова правління Національного банку України від 1 лют. 2010р. №35 //[Електронний ресурс]: - Режим доступу. – http:// www.bank.gov.ua.

 16. Деякі питання участі держави у капіталізації банків : постанова Правління Національного банку України від 18 лютого 2009 р. №148 // Урядовий кур’єр. - 2009 - 5 березня. - C.12.

 17. Порядок участі держави у капіталізації банків: затверджено постановою КМ У від 4.11.2008 р. № 960 (у редакції постанови КМ України від 11 березня 2009 р. №241) // Урядовий кур’єр. - 2009 - 27 березня. - C.12.

 18. Показники , на підставі яких Національний банк України приймає рішення щодо надання кредитної підтримки банкам у разі реальної загрози стабільності їх роботи : затверджено постановою Правління Національного банку України, 30 квітня 2009 р. №262 / Національний банк України // Офіційний вісник України. - 2009 - № 34 . - C.80-81.

 19. Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України: затверджено постановою Правління НБУ від 20.07.99. № 358 (із змінами та доповненнями).

 20. Положення про автоматизовану інформаційну систему банківського нагляду “Досьє банків”: затверджено постановою Правління НБУ від 01.11.00. № 430, реєстр № 743 (із змінами та доповненнями).

 21. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затверджено Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637, остання редакція від 23.03.2011 року.

 22. Про внесення змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні: Постанова Правління Національного банку України від 26.07.2011 № 252, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.08.2011 за № 960/19698

 23. Про внесення змін до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій: Постанова Правління Національного банку України від 25.07.2011 № 250, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.08.2011 за № 988/19726

 24. Про внесення змін до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків – резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях: Постанова Правління Національного банку України від 14.07.2011 № 233, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.08.2011 за № 1004/19742

 25. Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні: Постанова Правління Національного банку України "від 01.06.2011 № 174, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за № 790/19528

 26. Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: від 30 травня 2007 року, №200 / Національний банк України, Постанова Правління Національного банку України // Нормативні акти Національного банку України – 2008. – №5. – С. 124.

 27. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валюті: Затверджено постановою Правління НБУ від 13.01.2005 р. № 639 зі змінами і доповненнями.

 28. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: навч. посіб. / Б.П. Адамик. – Тернопіль: Карт-бланш, 2007. – 393 с.

 29. Андрюшин С. Денежно-кредитная политика центральных банков в условиях глобального финансового кризиса / С. Андрюшин, В. Кузнецова // Вопросы экономики. – 2010. – №6. – С. 69-87

 30. Андрюшин С. Приоритеты денежно-кредитной политики центральных банков в новых условиях / С. Андрюшин, В. Кузнецова // Вопросы экономики. – 2011. – №6. – С. 57-70

 31. Андрюшин С. Центральный банк как кредитор последней инстанции: новые вопросы теории денежно-кредитной политики / С. Андрюшин, В. Кузнецова // Вопросы экономики. – 2010. – №12. – С. 70-81

 32. Барановський О. Антикризові заходи урядів і центральних банків зарубіжних країн / О. Барановський // Вісник Національного банку України. – 2009. – №4. – С. 8-19. – Бібліогр.: с.19

 33. Биховченко В. П. Основні цілі Національного банку України і напрями його впливу на фінансовий розвиток держави / В. П. Биховченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 175-180

 34. Бугулов В.М. Національний банк України та його операції: конспект лекцій / В.М. Бугулов, Т.В. Бугулова. – К.: МАУП, 1997. – 44 с.

 35. Васюренко О. В. Банківські операції. / О.В. Васюренко. – К.: Знання, 2004. – 435 с.

 36. Грищенко О. Гроші та грошово-кредитна політика: навч. посіб. / О. Грищенко.– К.: Основи, 1996. – 327 с.

 37. Гонсалес-Парамо Х. М. Роль центрального банку в управлінні ризиками під час кризи / Х. М. Гонсалес-Парамо // Фінансовий ринок України. – 2009. – №6. – С. 3-6

 38. Дмитренко Ю. М. Нова парадигма інституційних засад монетарної політики центрального банку / Ю. М. Дмитренко // Економіка та держава. – 2010. – №12. – С. 209-212

 39. Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки: учеб. для студентов вузов. / Е.Ф. Жуков. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 623 с.

 40. Заруба Ю. Особливості інформаційної взаємодії центрального банку з цільовими аудиторіями у кризових ситуаціях / Ю. Заруба // Вісник Національного банку України. – 2010. – №10. – С. 38-39

 41. Зварич-Блажко М. П. Незалежність центральних банків як основа ефективного функціонування фінансової системи / М. П. Зварич-Блажко, С. В. Безвух // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти : зб. ст. та доп. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 14-15 травня 2009 р. / МОНУ, Хмельницький нац. ун-т, Ін-т економіки та упр-ня. – Хмельницький, 2009. – Т.2. – С. 150-152

 42. Козюк В. В. Центральний банк і грошово кредитна політика : навч. посіб. / В. В. Козюк. – Тернопіль : Джура, 1999. – 260 с.

 43. Козюк В. В. Сучасні центральні банки: середовище функціонування та монетарні рішення : монографія / В. В. Козюк. – Тернопіль : Астон, 2001. – 300 с.

 44. Кочергін Д. А. Вплив фінансових інновацій на діяльність центральних банків / Д. А. Кочергін // Фінансовий ринок України. – 2011. – №3. – С.6-8

 45. Леончук І. Д. Операції центрального банку : навч. посіб. / І. Д. Леончук. – К. : Алерта, 2005. – 143 с

 46. Любунь О.С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності / О.С. Любунь, В.С. Любунь , І.В. Іванець. – Київ: Центр навч. л-ри Ун-т екон. та права "КРОК", 2004. – 351 c.

 47. Масюк Ю. В. Активізація процесів концентрації та централізації банківського капіталу в умовах глобальної економіки / Ю. В. Масюк // Науковий вісник БДФА. Серія: Економічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. В.В. Прядко ; Міністерство фінансів України, БДФА. – Чернівці : Технодрук, 2010. – Вип. 2. – С. 17-22

 48. Махаєва О. Оверсайт як функція центрального банку та концепція його введення в Україні / О. Махаєва // Вісник Національного банку України. – 2011. – №4. – С. 18-22

 49. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підруч. / [Мороз А. М., Савлук М. І., Пуховкіна М. Ф. та ін.]. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

 50. Романишин В.О. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч. посібник. / В.О. Романишин, Ю.М. Уманців. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

 51. Стельмах В.С. Грошово-кредитна політика в Україні: навч. посіб., 2-е вид., перероб. і доп. / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, Н.І. Гребеник. – К.: Знання, 2003. – 421 с.

 52. Степаненко А. Вплив іноземних фінансово-кредитних установ на національну банківську систему / А. Степаненко, І. Чамара // Економіка України. – 2011. – №2. – С. 60-67

 53. Степаненко А. Суть інтеграції національної банківської системи з реальним секотром економіки та форми її реалізації / А. Степаненко, І. Чамара // Вісник Національного банку України. – 2011. – №3. – С. 7-11

Додаткова література

 1. Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації і здійснення валютно-обмінних операцій на території України : затверджено Постанова НБУ від 11.08.2011 р. №278.

 2. Положення про валютний контроль: Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 р. № 49, із змінами та доповненнями.

 3. Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності : постанова від 16.02.11 р. № 121 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – №12. – С. 68-72

 4. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України: Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 р. № 485, із змінами та доповненнями.

 5. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. № 333.

 6. Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій: Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. № 266, із змінами та доповненнями.

 7. Батковський В. Політика процентних ставок центральних банків у кризових умовах / В. Батковський, В. Домрачев // Вісник Національного банку України. – 2009. – №9. – С. 14-16

 8. Белый В. В. Международный банк экономического сотрудничества: от расчетного центра к универсальному международному институту / В. В. Белый // Деньги и кредит. – 2010. – №12. – С. 3-6

 9. Буковинський С. Досвід використання інструментів рефінансування в монетарній політиці Європейського центрального банку / С. Буковинський, В. Корнівська // Вісник Національного банку України. – 2010. – №3. – С. 7-13

 10. Вожжов А. П. Об учетной ставке центрального банка / А. П. Вожжов, А. А. Белецкий, И. И. Костенко // Економіка та держава. – 2010. – №12. – С. 138-141

 11. Гаухман О. Л. Центральные банки на мировом рынке золота / О. Л. Гаухман // Банковское дело. – 2009. – №3. – С. 60-64

 12. Головко, Віктор Статистика Національного банку України у світлі сучасних викликів / В. Головко // Вісник Національного банку України. – 2011. – №5. – С. 4-9

 13. Горбачук В. М. Моделювання взаємодії Міністерства фінансів України і Національного банку у розробці та втіленні стратегії соціально-економічного розвитку України / В. М. Горбачук // Стратегія соціально-економічного розвитку України та пріоритети грошово-кредитної політики : матеріали наук.-практ. конф. – К., 2007. – С. 147-153

 14. Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні. Стаття 3. Шляхи вдосконалення політики рефінансування Національним банком України / Н. Гребеник // Вісник Національного банку України. – 2010. – №10. – С. 3-1

 15. Гримова Т. Використання SAP-систем для автоматизації бізнес-процесів Національного банку України / Т. Гримова // Вісник Національного банку України. – 2010. – №8. – С. 10-15

 16. Дорошенко І. В. Заходи щодо подолання фінансової кризи Національним банком України / І. В. Дорошенко, В. І. Дорошенко, О. О. Делі // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №24. – С. 22-23

 17. Д’яконова І.І. Валютна політика: світовий досвід / І.І. Д’яконова // Актуальні проблеми економіки.–2007.–№12.–С.84-94.

 18. Зарицька І. А. Конвергенція національних банківських систем постсоціалістичних країн в умовах євроінтеграції / І. А. Зарицька // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №7. – С. 27-41

 19. Ігнотова О. М. Статистична оцінка діяльності Національного банку України на відкритому ринку / О. М. Ігнотова, О. Ю. Філімонова // Економіка та держава. – 2011. – №8. – С. 33-36

 20. Карманов Є.В.Банківське право України: навч. посіб. / Є.В. Карманов. – Харків: Консум, 2000. – 464 с.

 21. Коваленко М. М. Новий формат незалежності Національного банку України / М. М. Коваленко // Економіка та держава. – 2011. – №8. – С. 128-131

 22. Ковальчук А. Непідконтрольність спокушає, або На чому заробляє Національний банк України / А. Ковальчук // Голос України. – 2008. – №242. – С. 19

 23. Особливості процесу карбування монет на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України / Ю. Кожуховський, М. Стародуб, О. Нога та ін. // Вісник Національного банку України. – 2011. – №6. – С. 15-18

 24. Мороз А.В. Банківські операції: Підручник / А.В. Мороз. – К.: КНЕУ, 2002.– 476 с. Моисеев С. Р. Зачем нужен центральный банк ? / С. Р. Моисеев // Банковское дело. – 2008. – №8. – С. 40-46

 25. Набок О. Організація оперативного контролінгу в банках за центрами відповідальності / О. Набок // Вісник Національного банку України. – 2011. – №7. – С. 46-49

 26. Навой А. О роли и месте эмиссии центрального банка в воспроизводственных процессах / А. Навой // Вопросы экономики. – 2009. – №5. – С. 118-128

 27. Найман Э. Индекс цен инвестиционны товаров (investment price index) - необходимый объект воздействия монетарной политики центрального банка / Э. Найман // Економіст. – 2009. – №8. – С. 16-23

 28. Островська Н.С. Таргетування, як один із методів боротьби з інфляцією в Україні / Н.С. Островська // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Зб. наук. пр. – Вип. 6: Економічні науки: Чернівці, 2005.

 29. Островська Н.С. Теоретичні аспекти регулювання інфляції в Україні // Науковий вісник Чернівецького торгово-економічний інститут КНТЕУ: Зб. наук. пр. – Вип. 4: Економічні науки: Чернівці, 2005.

 30. Петрик О. І. Незалежність центрального банку / О. І. Петрик // Економіка та держава. – 2009. – №11. – С. 49-52

 31. Прончатов Е. А. Реализация центральными банками функции кредитора последней инстанции (концептуальный аспект) / Е. А. Прончатов // Деньги и кредит. – 2010. – №2. – С. 15-18

 32. Розит Т. В. Противоречия монетарной политики Европейского центрального банка / Т. В. Розит // Стратегія розвитку фінансово-економічних та соціальних відносин: регіональний аспект : матеріали 3-го Симпозіуму (Харків, 11 листоп. 2010 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : ХІФ УДУФМТ, 2010. – С. 123-1247

 33. Степанюк Є. Фінансові дисбаланси на світових ринках та антикризова політика центральних банків / Є. Степанюк // Банківська справа. – 2008. – №6. – С. 66-80

 34. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. / Р.І. Шевченко. – К.: КНЕУ, 2003 – 160 с.

 35. Юркова Г. В. О составе активов (обеспечения), используемых в операциях центральных банков / Г. В. Юркова, Л. В. Залунина // Деньги и кредит. – 2011. – №6. – С. 45-60

 36. Юркова Г. В. Центральные банки в функции кредитора последней инстанции (на примере ФРС США и ЕЦБ в период финансового кризиса 2007-2009 годов) / Г. В. Юркова, Л. В. Залунина // Деньги и кредит. – 2010. – №7. – С. 43-55

Інтернет - ресурси

 1. Органи державного управління і національні інститути

 2. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

 3. www.bank.gov.ua – офіційний сайт Національного банку України

 4. www.me.gov.ua – офіційний сайт Міністерства економіки України.

 5. www.minfin.gov.ua – офіційний сайт Міністерства фінансів України.

 6. www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державного комітету статистики України.

 7. www.nau.kiev.ua – офіційний сайт НАУ.

 8. www.niss.gov.ua – офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень.

 9. www.niisp.gov.ua – офіційний сайт Національного інституту проблем міжнародної безпеки.

 10. www.iweir.org.ua – офіційний сайт Інституту світової економіки і міжнародних відносин.

 11. www.uceps.org – офіційний сайт Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова

 12. www.igls.com.ua – офіційний сайт Інституту глобальних стратегій

 13. www.ier.kiev.ua – офіційний сайт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій

 14. www.lawukraine.com – офіційний сайт Бази українського законодавства в Інтернет

 15. www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.

 16. www.uazone.net - інформаційний сервер про Україну.

 17. www.eurasia.org/eerc/kiev/ - EERC – консорціум економічних досліджень.

 18. www.reforms.kiev.ua – офіційний сайт Міжвідомчої ради з впровадження економічних реформ в Україні.


Наукові та електронні бібліотеки в Україні

 1. www.nbuv.gov.ua – офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського

 2. www.alpha.rada.kiev.ua – офіційний сайт Національної парламентської бібліотеки

 3. www.dev.lac.lviv.ua/lib - офіційний сайт Електронної бібліотеки Львівської комерційної академії

 4. www.lib-gw.univ.kiev.ua – офіційний сайт Наукової бібліотеки ім. Максимовича

 5. www.library.dongu.donetsk.ua – офіційний сайт Наукової бібліотеки Донецького університету

 6. www.libr.dp.ua – офіційний сайт Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки

 7. www.lsl.lviv.ua – офіційний сайт Львівської електронної бібліотеки ім. В. Стефаника

 8. www.ognb.odessa.ua – офіційний сайт Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького

 9. www.lib.com.ua – офіційний сайт Електронної бібліотеки.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри обліку, аудиту І економічного аналізу
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Укладачі: О. В. Попадюк, К. Д. Заєць, Н. В. Миськова, С. М. Безродна, асистенти кафедри економіки підприємства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Укладачі: О. В. Попадюк, К. Д. Заєць, Н. В. Миськова, С. М. Безродна, асистенти кафедри економіки підприємства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Рецензент: к ю н., доцент кафедри теорії та історії держави І права чну ім Ю. Федьковича Місевич С. В
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Укладач: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри історії, політології І державного управління, Балахтар В. В
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Для студентів комп’ютерних спеціальностей вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтовне програмування» є однією з найважливіших складових...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
України у світову систему освіти. Розвиток банківської системи, як головного вкладника фінансового сектора покликаний прискорити...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
України у світову систему освіти. Розвиток банківської системи, як головного вкладника фінансового сектора покликаний прискорити...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
«Державне управління», зі спеціальності 15010005 «Державна служба» спеціалізація «Територіальне управління І місцеве самоврядування»,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
При сучасному розвитку економіки велике значення мають підтримка стабільності грошової одиниці, достатнє забезпечення капіталом І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи