Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Скачати 264.69 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Дата12.09.2012
Розмір264.69 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету

д.е.н., професор _____________ В.В. Прядко

„___”_______________2012р.


п р о г р а м а

вступних випробувань з НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни

«основи економіки»

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

з галузі знань 1501 «Державне управління»

зі спеціальності 8.15010002 «Державна служба»

Чернівці

2012


Укладачі: асистенти Петращак О.О., Кравчук І.П.


Рецензент: д.е.н., професор Комарницький І.Ф.______________


Розглянуто на засіданні кафедри


Протокол №6 від 17 січня 2012 р.


Завідувач кафедри д.е.н, професор Комарницький І.Ф. _____________

^ Пояснювальна записка

Мета вступного іспиту на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» зі спеціальності «Основи економіки» — визначення рівня підготовленості вступників, які бажають навчатися в магістратурі. Навчальна дисципліна «Основи економіки» належить до нормативних дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, ґрунтується на освітньо-професійній програмі підготовки фахівців за напрямом 1501 «Державне управління», зі спеціальності 8.15010005 «Державна служба» спеціалізація «Територіальне управління і місцеве самоврядування», «Бюджет і фінанси» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, яка визначає сферу його професійної компетенції.

Теоретичне осмислення трансформаційних процесів сучасного світу можливе лише за умови пізнання фундаментальних основ функціонування і розвитку економіки, взаємозв’язків і взаємозалежностей між її елементами. Такий підхід обумовлює необхідність підготовки високопрофесійних, творчо мислячих фахівців, здатних вчитися, аналізу­вати і зіставляти економічні процеси, робити правильні висновки і діяти відповідно до нових умов.

Економічна теорія закладає теоретико-методологічні засади для вивчення більш конкретних і прикладних економічних дисциплін. Вивчення даної дисципліни забезпечує розвиток економічного мислення, вміння глибоко аналізувати економічні процеси з метою осмислення необхідності їх нормативно-правового регулювання.

Тестові завдання з дисципліни «Основи економіки» мають 10 варіантів формалізованих завдань рівнозначної складності, кожне завдання складається з 40 тестових завдань.


^ Предмет навчальної дисципліни


Предметом економічної теорії є вивчення економічного життя суспільства, виробничих відносин, проблеми ефективності економічної системи, особливості різних систем господарювання та інше. Об’єктом економічної теорії є економіка в цілому (на мiкро-, макро- i глобальному рівнях).

У рамках економічної теорії досліджується не тільки оптимiзацiя виробництва при обмежених ресурсах, а й економічнi форми та закономiрностi, в яких здiйснюється суспiльне вiдтворення в цiлому. В той же час не слід вiдмовляються i вiд полiтико-економiчного аналiзу вiдносин власностi, оскiльки не можна звести економiчну науку лише до конкретно-економiчного знання.


^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою економічної теорії є формування системи знань про економічні явища, особливості їх становлення і розвитку в умовах переходу до ринкової економіки, соціально-орієнтованої економічної системи, економічного мислення для ефективного його застосування при прийнятті практичних рішень.

Основним завданням є:

- вивчення ключових економічних категорій, положень базових економічних теорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки;

- набуття вмінь аналізувати взаємовідносини господарюючих суб’єктів;

- проведення аналізу закономірностей розвитку ринкової економіки як основи функціонування різних сучасних господарських систем;

- здійснення характеристики основних рис та особливостей розвитку перехідних економік;

- оцінювання ефективність економічної політики держави;

- розкриття основного змісту сучасних шкіл економічної теорії;

- виявлення сучасних світогосподарських зв'язків та шляхів вирішення загально-цивілізаційних проблем людства.


^ Місце в структурно-логічній схемі напряму підготовки


Дисципліна «Основи економіки» взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Менеджмент», «Фінанси», «Міжнародна економіка», «Національна економіка».


^ Вимоги до знань і умінь


Вивчення курсу «Основи економіки» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, за якого він повинен:

а) знати:

- закони і принципи ринкової економіки;

 • макроекономічні показники в системі національних рахунків;

 • мікроекономічні аспекти сучасного господарства;

 • індикатори макроекономічної нестабільності;

 • особливості участі України в світовому співтоваристві;

 • використовувати набуті знання при вивченні інших економічних дисциплін навчального плану;

 • закономірності функціонування ринків товарів та послуг.

б) уміти:

 • визначати основні економічні категорії та закони;

 • аналізувати сучасний стан ринку робочої сили, грошей;

 • комплексно розкривати взаємозв’язок економічних явищ і процесів, користуючись різними теоріями;

 • аналізувати стан економічного розвитку країни та визначати фактори, що на нього впливають;

– обґрунтовувати доцільність, аналізувати та оцінювати ефективність проведення економічної політики держави та здійснювати розробки рекомендацій щодо раціональних методів господарювання;

– передбачувати перспективи соціально-економічних змін в даному суспільстві та в Україні зокрема;

– визначати заходи з ефективного використання обмежених ресурсів та максимально можливого задоволення постійно зростаючих потреб;

 • визначати основні напрями міжнародного співробітництва.


Опанування курсом «Основи економіки» повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:


Назва рівня сформованості вміння

Зміст критерію сформованості вміння

Репродуктивний

Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою

Алгоритмічний

Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язанні типових ситуацій

Творчий

Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуаційЗміст навчальної дисципліни «Основи економіки»

^

Тема 1. Загальні засади економічного розвитку


Економічна теорія та її фундаментальні складові. Політична економія як методологічне підґрунтя економічних наук. Макроекономіка і мікроекономіка: особливості їхніх предметів дослідження.

Закони і категорії політичної економії. Економічна категорія. Економічний закон: його сутність, види та функції.

Фактори виробництва та їх взаємодія. Суспільне виробництво.

Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей. Обмеженість ресурсів.

Потреби: суть і значення у суспільному виробництві. Економічні потреби, їх сутність і структура. Безмежність потреб. Закон зростання потреб та механізм його дії. Корисність.

Економічні інтереси, їх сутність і функції. Єдність і суперечності в системі інтересів.

Економічна система суспільства. Сутність економічної системи та її основні структурні елементи. Продуктивні сили суспільства. Структура продуктивних сил. Економічні відносини та їх суб’єкти. Складові елементи економічних відносин.

Власність: сутність, функції. Економічний зміст власності, форми та історичні види. Трансформація відносин власності в постсоціалістичних країнах.

^

Тема 2. Товарне виробництво, гроші і витрати виробництва


Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар та його властивості. Суперечності товару.

Гроші. Сутність і функції грошей. Закони грошового обігу. Роль грошей у суспільному відтворенні.

Витрати виробництва. Сутність витрат виробництва та їх види. Альтернативні витрати. Економічні витрати. Бухгалтерські витрати (собівартість). Постійні і змінні витрати. Валові, середні і граничні витрати.

Прибуток як економічна категорія. Сутність прибутку. Бухгал­терський та економічний прибуток. Нормальний прибуток. Норми прибутку. Норма прибутку та способи її підвищення.
^


Тема 3. Загальні засади ринку. Суб’єкти ринкової економіки


Ринок і його сутність. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти. Сутність ринку. Попит і закон попиту. Пропонування і закон пропонування. Функції ринку. Рівноважна ціна. Еластичність попиту і пропонування. Валовий дохід підприємства.

Конкуренція і моделі ринків. Сутність конкуренції. Основні функції конкуренції. Форми конкуренції та моделі ринків. Характеристика моделей ринку.

Капітал підприємства і його кругообіг. Кругообіг капіталу підприємства та його стадії. Оборот капіталу підприємства. Умови перетворення грошей у капітал. Первісне нагромадження капіталу: суть, методи та особливості здійснення в Україні.

Трудові відносини: сутність і структура. Капітал і праця. Наймана праця. Особливості робочої сили як товару. Чинники, що визначають вартість робочої сили. Заробітна плата: сутність, форми, системи. Продукт праці і заробітна плата.

Держава та її економічні функції. Необхідність та економічні засади державного втручання в економіку. Поняття економічних функцій держави. Специфічні фун­кції держави перехідного періоду.
^


Тема 4. Економічне зростання і соціально-економічний прогрес


Сутність і види економічного відтворення. Розширене відтворення та його типи. Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту. Системи національних рахунків. Валовий національний продукт.

Сутність, місце та роль розподілу в процесі відтворення. Розподіл національного доходу та його критерії. Необхідність перерозподілу національного доходу. Роль держави в перерозподілі доходів суспільства. Перерозподіл і соціальний захист окремих верств населення.

Зайнятість і відтворення робочої сили. Зайнятість: сутність і форми. Повна і неповна зайнятість. Безробіття. Фактори та показ­ники розширеного відтворення робочої сили.
^


Тема 5. Формування і розвиток сучасних соціально-економічних систем


Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економіки. Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і основні ознаки. Об’єктивні основи та шляхи виникнення капіталізму. Ознаки вільної конкуренції та вільного підприємництва.

Сутність монополістичного капіталізму. Закономірності виник­нення монополій. Концентрація і централізація капіталу. Моно­полія. Фінансово-монополістичний капітал. Фінансові групи і фінансова олігархія.

Змішана економіка. Сутність і ознаки змішаної економіки. Умови і причини виникнення змішаної економіки. Національні особливості змішаної економіки. Механізм функціонування змішаної економіки.

Економічна система соціалізму. Сутність економічної системи соціалізму. Планомірна організація суспільного виробництва. Ринок в одержавленій економіці. Криза світової системи соціалізму.

Закономірності та особливості розвитку перехідних економік. Сутність, структура та моделі перехідної економіки. Риси перехідної економіки. Зміст соціально-економічних перетворень у постсоціалістичних країнах. Характер змін у відносинах власності в перехідній економіці України.
^


Тема 6. Світове господарство і міжнародні економічні відносини


Світове господарство, його суть і структура. Класифікація груп країн світового господарства.

Міжнародний поділ праці і спеціалізація.

Міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень інтернаціоналізації.

Форми міжнародних економічних відносин. Світогосподарські зв’язки.

Розвиток міжнародних економічних відносин. Сучасний характер міждержавних економічних зв’язків.
^


Тема 7. Загальні засади аналізу національної економіки


Методологічні особливості аналізу національної економіки. Сутність і види економічної активності суб'єктів ринку. Макроекономічні ринки. Методи аналізу національної економіки: їх класифікація і сутність. Інформаційне забезпечення моніторингу національної економіки. Макроекономічні показники стану товар­ного ринку та їх взаємозв’язки.

Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва. Суть системи національних рахунків та її відмінність від системи балансу народного господарства. Основні методологічні принципи системи національних рахунків. Сектори та рахунки в системі національних рахунків.

Основні показники макроекономічних вимірювань. Валовий випуск та валовий внутрішній продукт. Кінцева та проміжна продукція. Методи обчислення валового внутрішнього продукту: виробничий, кінцевого використання, розподільчий. Безподатковий дохід. Валовий національний дохід та валовий наявний національний дохід. Макроекономічні показники на чистій основі.

Номінальні та реальні макроекономічні показники. Постійні та поточні ціни. Номінальний та реальний ВВП. Темпи зростання та приросту ВВП. Індекси цін та дефлятор ВВП. Інфліювання та дефліювання ВВП.
^


Тема8. Методологія аналізу грошово-кредитного, фондового і валютного ринків


Грошовий ринок. Грошове пропонування та грошові агрегати. Попит на гроші: попит на гроші для угод і попит на гроші як активи. Процентна ставка як ціна грошей. Залежність процентної ставки від попиту та пропонування на грошовому ринку. Механізм досягнення рівноваги на грошовому ринку.

Грошово-кредитне регулювання економіки. Основні інструменти регулювання грошового пропонування: операції з державними цінними паперами на відкритому ринку, процентна політика, нормування обов'язкових резервів комерційних банків. Вплив грошово-кредитної політики на рівень національного виробництва. Політика «дешевих» та «дорогих» грошей.

Функції, структури та індекси фондового ринку. Основні види цінних паперів. Методика аналізу фондового ринку. Сутність і методика капіталізації та дисконтування. Визначення ринкової вартості цінних паперів.

Сутність та класифікація валютного ринку. Методи визначення валютних курсів. Методика аналізу впливу зміни валютного курсу на макроекономічні та зовнішньоекономічні процеси країни.

^

Тема 9. Методика аналізу зайнятості, ринку праці та рівня життя населення


Загальна характеристика ринку праці. Функції, класифікація та показники ринку праці. Основні напрями аналізу формування і розвитку ринку праці. Методика аналізу збалансованості робочих місць і робочої сили. Методика аналізу тенденцій динаміки зайнятості, професійної підготовки робочої сили. Показники ефективного функціонування ринку праці та методика їх розрахунку.

Напрями аналізу та визначення соціально-економічних індикаторів рівня життя населення. Сутність та методологія визначення індексу людського розвитку. Методи розрахунку та аналізу прожиткового мінімуму.

^

Тема 10. Аналіз інвестиційної діяльності


Сутність та фактори інвестиційної діяльності. Структура та методика аналізу капіталовкладень. Методика аналізу інноваційної діяльності. Напрями та методика аналізу міжнародної торгівлі, показники активності країни на світовому ринку. Сутність та рахунки платіжного балансу.
^


Тема 11. Мікросистема, її роль та особливості функціонування у ринковій економіці


Економічний вибір в умовах обмеженості ресурсів. Поняття блага. Вільні економічні та суспільні блага. Альтернативність варіантів використання обмежених ресурсів для максимального задоволення потреб суспільства.

Макро- та мікроекономіка як найважливіші складові сучасної теоретичної економіки, їх взаємозв’язок та взаємозалежність. Методологія мікроекономіки: граничний аналіз, моделювання графічне, табличні, аналітичне, оптимізація та визначення рівноважного стану. Нормативний позитивний аналіз.

Поняття економічної моделі. Мікросистема, її роль та функціонування у ринковій економіці. Принципи взаємодії домогосподарств та підприємств як основних суб’єктів мікроаналізу. Різновиди ринкових структур.

^

Тема 12. Теорія граничної корисності й поведінка споживача


Поняття корисності. Об'єктивна і суб'єктивна корисність. Два підходи до вимірювання корисності: кардиналістський (кількісний) та ординалістський (порядковий).

Трактування сукупної та граничної корисності з ординалістських позицій. Графічна взаємозалежність сукупної та граничної корисності. Перший закон Госсена: принцип спадної граничної корисності для одного неперервного процесу споживання; принцип спадної граничної корисності при повторних процесах споживання, графічне зображення.

Поняття рівноваги споживача. Модель споживання набору благ. Досягнення максимальної корисності в процесі перерозподілу часу. Оптимізація вибору споживача на прикладі двох благ. Другий закон Госсена.

^

Тема 13. Ординалістська теорія поведінки споживача


Система переваг споживача та її основні елементи: здатність до
ранжування альтернатив, транзитивність переваг, ненасиченість благами, субстиціональність. Особливості аналізу функції корисності з ординалістських позицій.

Криві байдужості, їх поняття та принципи побудови. Карта кривих байдужості. Спадний характер та неможливість перетину кривих байдужості за інших однакових умов. Основні властивості кривих байдужості.

Гранична норма заміщення двох благ: суть і методика обрахунку. Вплив величини граничної норми заміщення на форму кривої байдужості. Графічні конфігурації кривих байдужості. Крайні випадки взаємозаміщення і взаємодоповнення двох благ.

Бюджетне обмеження і можливості споживача. Рівняння бюджетної лінії і її графічна побудова. Визначення нахилу бюджетної лінії та зміна кута нахилу внаслідок зміни цін на блага. Вплив зміни доходу споживача на положення бюджетної лінії та на процес споживання.

Співставлення системи кривих байдужості з бюджетним обмеженням. Оптимум споживача (стан рівноваги споживача). Різні випадки досягнень рівноваги: “кутова” і “внутрішня” рівновага.

^

Тема 14. Аналіз поведінки споживача


Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу. Графічний аналіз і побудова лінії “дохід-споживання”. Нахил ліній як свідчення ставлення споживача до блага. Поняття нормальних товарів, неякісних товарів та товарів першої необхідності. Крива Енгеля. Закон Енгеля.

Зміна вибору споживача в результаті зміни ціни одного з товарів, обох товарів. Побудова лінії “ціна-споживанн”. Траєкторія зміни споживаня внаслідок зміни цін. Побудова графіка індивідуального попиту споживача і основ лінії „ціна-споживання”.

Утворення “надлишку споживача" в результаті перевищення корисності товару над ціною. Приріст надлишку споживача як показник зміни його добробуту. Зміна надлишку споживача в результаті введення податків та дотацій на товар.
^


Тема 15. Попит і пропонування, їх взаємодія


Індивідуальний попит. Ефекти заміщення і доходу як основа побудови функції індивідуального попиту на благо. Ринковий попит як сума індивідуальних попитів всіх споживачів певного блага.

Зображення попиту: аналітичне, табличне, графічне. Закон попиту та його пояснення базовими положеннями теорії поведінки споживача. Парадокс Гіффена. Соціальні ефекти, що ускладнюють зв’язок між індивідуальним і ринковим попитом: ефект „юрби”, “ноба” і “Веблена”.

Цінові та нецінові детермінанти попиту. Зміна величини попиту під дією зміни ціни. Зміна попиту в цілому під впливом нецінових детермінант.

Методичні підходи до визначення показника еластичності. Поняття цінової еластичності попиту, діапазон її числових значень. Графічне зображення абсолютно еластичного, еластичного, одинично еластичного, нееластичного і абсолютно нееластичного попиту за ціною.

Методика обчислення коефіцієнта еластичності попиту за доходами, параметри його значень для „нормальних” товарів, „неякісних” та для товарів першої необхідності.

Суть „перехресної” еластичності попиту та параметри її значень щодо взаємозамінних, взаємодоповнюючих товарів та невзаємозв'язаних товарів.

Поняття пропонування та закон пропонування. Аналітичне, табличне і графічне зображення пропонування. Цінові та нецінові детермінанти пропонування. Зміна величини пропонування під дією зміни ціни. Зміни пропонування в цілому під впливом нецінових детермінантів.

Методика обчислення рівня цінової та перехресної еластичності пропонування, фактори, що впливають на параметри значень коефіцієнта еластичності.

Взаємодія попиту і пропонування в умовах ринку. Вплив змін попиту пропонування на рівновагу, рівноважну ціну і рівноважну кількість товару і ринку.

^

Тема 16. Мікроекономічна модель підприємстваПідприємство як суб’єкт економічних відносин. Мотивація поведінки підприємства на ринку. Фактор часу і періоди функціонування підприємств: миттєвий, короткий і тривалий.

Поняття і параметри виробничої функції. Сукупний, середній та граничний продукти. Виробнича функція з одним змінним фактором і її графічне зображення. Феномен “згасання” виробничої функції. Закон спадної віддачі змінного фактору виробництва.

Виробнича функція з двома змінними факторами. Крива однакового обсягу продукції - ізокванта. Карта ізоквант. Заміщення факторів виробництв.

Гранична норма технологічного заміщення праці капіталом. Можливі конфігурації ізоквант. Еластичність заміщення.

Збільшення випуску за рахунок пропорційного нарощування обсягу ресурсів. Постійна (стала), спадна та зростаюча віддачі від масштабу, графічне зображення. Причини позитивного і негативного ефекту віддачі від масштабу.

Лінія однакових витрат - ізокоста. Карта ізокост. Спільний графік однакового продукту та однакових витрат. Вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми.

^

Тема 17. Витрати і результати виробництва


Витрати виробництва, економічний та бухгалтерський підходи до її визначення. Альтернативні витрати. Сукупні, середні та граничні витрати. Функція витрат.

Постійні і змінні витрати. Типовий характер зміни витрат у короткостроковому періоді. Закон неминучого зростання граничних витрат, (зниження доходності).

Криві тривалих витрат (сукупних і середніх) як таких, що огинають криві

короткотермінових витрат. Види кривих тривалих середніх витрат. Концепції мінімально ефективного розміру підприємства.

Поняття загального, середнього та граничного доходів. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства. Сукупний, середній і граничний прибутки. Різні концепції прибутку.

^


Тема 18. Меркантилізм. Класична школа політичної економії


Меркантилізм як перша школа політичної економії. Історичні умови виникнення. Етапи розвитку. Теорія грошового балансу раннього меркантилізму. Теорія торгового балансу пізнього (мануфактурного) меркантилізму.

Історичні умови виникнення, загальна характеристика та значення класичноїполітекономії. У. Петтi — основоположник класичної політичної економії в Англії. Особливості економічного розвитку Франції ХVII—XVIII ст. і їх трактування П. Буагiльбером. Економічне вчення А. Сміта. Теорія цінності. Учення про доходи: заробітну плату, прибуток, земельну ренту. Учення про продуктивну і непродуктивну працю. Економічне вчення Д. Рікардо. Трактування капіталу. Учення про прибуток, заробітну плату та ренту.

Економічне вчення фізіократів: історія і сучасність. Учення фізіократів про чистий продукт, продуктивну і непродуктивну працю. «Економічна таблиця» Ф. Кене.
^


Тема 19. Політична економія другої половини ХІХ—початку ХХ століть.
Становлення неокласичної політекономіїНаукове значення економічної теорії марксизму. Загальна характеристика основних проблем «Капіталу» К. Маркса.

Суть та еволюція маржиналізму. Виникнення і суть маржиналiзму. Започаткування засад теорії граничної корисності. Австрійська школа граничної корисностi. Теоретичнi погляди К. Менгера, Є. Бем-Баверка, Ф. Вiзера. Американська школа маржиналізму в полiтичнiй економiї. Теорії Д. Б. Кларка. Економічна концепція А. Маршалла. Кембриджська школа. Математична школа в політичній економії. Зародження і розвиток теорії загальної економічної рівноваги Л. Вальраса. Теорія економічного оптимуму В. Паретто.

Теорія криз і економічної кон’юнктури М. Туган-Баранов­ського. Місце теорії криз і економічної кон’юнктури в економічному доробку вченого.

Внесок українських учених у розвиток світової економічної думки: Є. Слуцький, С. Подолинський.
^


Тема 20. Кейнсіанство. Неокласичні ідеї та їхня еволюція


Економічна сутність кейнсіанства та його значення для сучасної економічної науки. Теоретична система Дж. М. Кейнса. Теорія мультиплікатора. Економiчна програма Дж. М. Кейнса. Державне регулювання економіки. Значення кейнсіанства для сучасної економічної науки.

Виникнення і загальна характеристика неолібералізму. Історичні умови виникнення, сутність і характерні риси неолібералізму. Школи неолібералізму, їхній зв’язок із сучасністю. Лондонська школа неолібералізму. Ф. Хайєк. Неолібералізм у Німеччині. Фрайбурзька школа. Теорії «соціального ринкового господарства» та «сформованого суспільства».

Загальна характеристика, еволюція та рекомендації монетариз­му. Сутність і загальна характеристика монетаризму. М. Фрідмен.

^

Тема 21. Інституціоналізм, його сутність та еволюція


Загальна характеристика iнституцiоналізму та основні етапи його розвитку. Соціальний, технологічний інституціалізм. Теорія трансакційних витрат. Економічна теорія прав власності.

Виникнення нової інституціональної економічної теорії. Особливості методології нової інституціональної економічної теорії. Теорема Р. Коуза. Теорія суспільного вибору. Місце нової інституціональної економічної теорії в сучасній економічній думці.

«Народний капіталізм». Еволюція теорій трансформації капіталізму під впливом НТР.

Суть і еволюція реформізму. Моделі «змішаного економічного ладу»: німецька, французька, скандинавська, лейбористська.


^ Тема 22. Формування основ ринкового господарства в Україні

(90-ті роки ХХ ст.)

Становлення національної держави та проблеми реструктуризації господарського комплексу. Стан економічного потенціалу в момент проголошення незалежності та проблеми його реструктуризації.

Формування основ національної системи господарства. Початок реформування національної економіки та формування ринкових інститутів. Трансформація відносин власності. Фінансово-кредитні інститути. Законодавче забезпечення реформ.

Радикальні економічні перетворення другої половини 1990-х років та їхні наслідки. Проголошення курсу на державно регульовану, соціально спрямовану економіку. Грошова реформа 1996 р. Структурна перебудова економіки та формування основних засад ринкової економіки в Україні.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна
 1. Авраменко І.М. Тенденції розвитку світового господарства: стан і перспективи / І.М. Авраменко // Економіка і регіон. - 2009. - № 1. - С.87-90.

 2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч.посіб.: У 2 кн. – Кн.. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка/За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 4-те вид., випр. І доп. – К.: Знання, 2006. – 723с.

 3. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навч. посібник/ Л.В.Білецька, О.В.Білецький, В.І. Савич. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652с.

 4. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник/ В.Я.Бобров. – К.: Вища школа, 2003. – 720с.

 5. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посібн./ А.С.Гальчинський, П.С.Єщенко, Ю.І.Палкін. – К.: Вища школа, 2002. – 544с.

 6. Господарський кодекс України: Офіційний текст. – К.: Кондор, 2004. – 208с.

 7. Діденко В. М. Загальна теорія економіки (теоретична економіка): Навч.посіб./ В. М. Діденко. – Чернівці, 2000. – 640 с.

 8. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред В. Д. Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2007. – 719с.

 9. Земельний кодекс України від 25.10.2001р. № 2768-III // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 211- 212.

 10. Злупко С. М. Економічна історія України: навчальний посібник / С.М. Злупко. - К. : Знання, 2006. - 367 с.

 11. Історія економіки та економічної думки: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [С.В. Степаненко, В.М. Фещенко, С.Н. Антонюк, Н.О. Тимочко та ін.]; за ред. С.В. Степаненка. – К. : КНЕУ, 2008. – 248 с.

 12. Історія економічних вчень: підручник / [Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та ін.]; за ред. Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко. - К. : КНЕУ, 2006. – 564 с.

 13. Климко Г. Н. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ Г. Н. Климко. – Київ, 2004. – 615 с.

 14. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. – 115с.

 15. Макконелл К. Р., Брю С. Т. Экономикс: принципы, проблемы, політика/ К. Р.Макконелл, С. Т. Брю. – К., 1993. – 785с.

 16. Мельник Л. Ю. Економічна теорія - політекономічний контекст: навч. посіб./ Л. Ю. Мельник . – К. : Кондор, 2008. – 524 с.

 17. Мочерний С. В. Основи економічної теорії: Навч.посіб./ С. В. Мочерний. – Тернопіль, 2001. – 507 с.

 18. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000р. № 2121- ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6(зі змінами та доповненнями).

 19. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.1991р. № 803-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14 (зі змінами та доповненнями).

 20. Рибалкін В. О. Основи економічної теорії: Посіб. / В. О. Рибалкін. – Київ, 2002. – 352 с.

 21. Рябошлик В. Неоднорідна економіка (нові основи економічних знань) / В. Рябошлик // Економіст. – 2008. – №9. – С. 71-74. 


Додаткова


 1. Про основні засади державного нагляду і контролю у сфері господарської діяльності: Закон України від 5.04.2007р. № 877-V// Відомості Верховної ради України. – 2007. – № 29 (зі змінами та доповненнями).

 2. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 09.01.2007р. № 537-V // Відомості Верховної ради України. – 2007. – № 12 (зі змінами та доповненнями).

 3. Архангельський Ю. Деякі питання структурної перебудови економіки України /Ю. Архангельський // Економіка України. - 2010. - № 9. - С.26-33.

 4. Белоусова І.А. Вибір моделі економічного розвитку України у вимірі національної безпеки /І.А. Білоусова, О.А. Кириченко // Економіка та держава. - 2010. - № 8. - С.10-15.

 5. Білий О. І. Вплив теорій глобалізації на формування економічної політики в Україні / О. І. Білий // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №2. – С. 30-35.

 6. Бобровська О.Ю. Вдосконалення інституціональної бази підвищення ефективності використання комунальної власності/О.Ю. Бобровька, О.І. Замковий// Економіка та держава. - 2010. - № 6. - С.77-79.

 7. Бурлуцький С. Аналіз формування споживчих витрат домогосподарств під впливом соціальних надходжень/С. Бурлуцький// Україна: аспекти праці. - 2011. - № 2. - С.26-30.

 8. Волошенко А.В. Дослідження інфляцієутворюючих чинників в Україні /А.В. Волошенко// Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 9. - С.83-91.

 9. Гайдуцький А.П. Роль і значення міграційного капіталу у забезпеченні макроекономічної стабільності та соціального розвитку України/А.П. Гайдуцький// Економіка та держава. - 2011. - № 10. - С.9-13.

 10. Галушка З. Суперечності соціалізації як проблема організаційної культури економічної системи / З. Галушка // Банківська справа. – 2009. – №1. – С. 51-57.

 11. Галушка З. І. Нова роль держави в сучасній економіці: соціосинергетичний погляд / З. І. Галушка // Економіка та держава. – 2009. – №1. – С. 9-12. 

 12. Гальчинський А. Методологія аналізу економічної глобалізації: логіка оновлення / А. Гальчинський // Економіка України. – 2009. – №1. – С. 4-18

 13. Дацій Н.В. Роль держави у підвищенні інвестиційної привабливості галузей національної економіки /Н.В. Дацій // Економіка та держава. - 2010. - № 8. - С.103-105.

 14. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / За ред. С. М. Чистова. – К.: КНЕУ, 2006. – 316с.

 15. Дерій Ж. Міжнародна міграція в системі факторів економічного розвитку /Ж. Дерій// Економіст. - 2011. - № 19. - С.33-35.

 16. Дроздова Л. Методологічні засади дослідження якості життя працюючого населення/Л. Дроздова // Україна: аспекти праці. - 2011. - № 4. - С.24-32.

 17. Єфіменко Н.А. Особливості відтворення якості основного капіталу як об'єкту управління/ Н.А. Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С.110-117.

 18. Леоненко П.М. Історія економічних учень: підруч. / П.М.Леоненко, П.І.Юхименко. – К.: В-во «Знання», 2008. – 639 с.

 19. Мазурок П.П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях: навч. посіб. / П.П. Мазурок. – К.: В-во «Знання», 2006.– 477 с.

 20. Карпенко Н.М. Методичні підходи до антимонопольного контролю держави за процесами конкуренції та економічної концентрації / Н.М. Карпенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 12. - С.84-88.

 21. Нікіфоров П. О. Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям / П. О. Нікіфоров, А. О. Вольська // Фінанси України. – 2008. – №10. – С. 22-30

 22. Олешко А. А. Циклічні кризові явища індустріальної економіки / А. А. Олешко// Економіка та держава. – 2008. – №10. – С. 10-13.

 23. Орлов В. Підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання /В. Орлов // Економіст. - 2010. - № 10. - С.56-58.

 24. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. Ю.В. Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 540 с.

 25. Панфілова Т. Україна в глобальному торговельному та інвестиційному середовищі/ Т. Панфілова // Економіка України. - 2009. - № 6. - С.75-84.

 26. Пенькова О.Г. Цілі та пріоритети стратегічного планування розвитку економіки /О.Г. Пенькова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7. - С.62-72.

 27. Попов В. Українська економіка в параметрах інфляції та безробіття /В. Попов// Економіка України. - 2011. - № 11. - С.69-79.

 28. Предборський В. А. Тіньова економіка як кризовий засіб санації, стабілізації процесів соціально-економічної структури/ В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №9. – С. 45-48.

 29. Прядко В. В. Економічна ефективність виробництва: проблеми теорії та методології управління/ В. В. Прядко. – Київ, 2003. – 282 с.

 30. Реутов В. Інституціональні передумови трансформаційних зрушень в економіці України /В. Реутов // Економіст. - 2010. - № 6. - С.18-23.

 31. Рябініна Л. Сутнісні особливості сучасних грошей та їх функцій/Л. Рябініна// Економіка України. - 2011. - № 6. - С.40-49.

 32. Савельєв Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів/ Є. В. Савельєв. – Тернопіль, 2002. – 504 с.

 33. Череп А. Грошово-кредитна політика України в умовах фінансової кризи/ А. Череп // Журнал європейської економіки. - 2008. - Т.7, № 4. - С.438-445.

 34. Чумак П.О. Макроекономічна ситуація в Україні: регіональний аспект/П.О. Чумак. // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 18. - С.59-64.

 35. Шашина М. В. Управління державним сектором економіки України в сучасних умовах / М. В. Шашина // Економіка та держава. – 2009. – №1. – С. 51-52.

 36. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 // Відомості Верхов­ної Ради України. - 1991. - № 47 (зі змінами та доповненнями).

 37. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999р. № 679-ХІV // Відомості Верховної ради України. – 1999. – № 29 (зі змінами та доповненнями).Ресурси


 1. Офіційний сайт урядового порталу Кабінету Міністрів України[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.kmu.gov.ua.

 2. Офіційний сайт Національного банку України[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.bank.gov.ua.

 3. Офіційний сайт Міністерство економічного розвитку та торгівлі України[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.me.gov.ua.

 4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.minfin.gov.ua.

 5. Офіційний сайт Державного комітету статистики України[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

 6. Офіційний сайт національного інституту стратегічних досліджень[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.niss.gov.ua.

 7. Офіційний сайт національного інституту проблем міжнародної безпеки[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.niisp.gov.ua.

 8. Офіційний сайт інституту світової економіки і міжнародних відносин[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.iweir.org.ua.

 9. Офіційний сайт Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.uceps.org.

 10. Офіційний сайт інституту глобальних стратегій[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.igls.com.ua.

 11. Офіційний сайт бази українського законодавства в Інтернет[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.lawukraine.com.

 12. Офіційний сайт Чернівецької області[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.bucoda.cv.ua .

 13. Інформаційний сервер про Україну[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.uazone.net.

 14. Офіційний сайт національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua.

 15. Офіційний сайт електронної бібліотеки Львівської комерційної академії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.dev.lac.lviv.ua/lib.

 16. Офіційний сайт наукової бібліотеки ім. Максимовича[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.lib-gw.univ.kiev.ua.

 17. Офіційний сайт наукової бібліотеки Донецького університету[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.library.dongu.donetsk.ua.

 18. Офіційний сайт Львівської електронної бібліотеки ім. В. Стефаника[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.lsl.lviv.ua.

 19. Офіційний сайт електронної бібліотеки[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.lib.com.ua.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри обліку, аудиту І економічного аналізу
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Укладачі: О. В. Попадюк, К. Д. Заєць, Н. В. Миськова, С. М. Безродна, асистенти кафедри економіки підприємства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Укладачі: О. В. Попадюк, К. Д. Заєць, Н. В. Миськова, С. М. Безродна, асистенти кафедри економіки підприємства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Рецензент: к ю н., доцент кафедри теорії та історії держави І права чну ім Ю. Федьковича Місевич С. В
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Укладач: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри історії, політології І державного управління, Балахтар В. В
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Для студентів комп’ютерних спеціальностей вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтовне програмування» є однією з найважливіших складових...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
України у світову систему освіти. Розвиток банківської системи, як головного вкладника фінансового сектора покликаний прискорити...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
України у світову систему освіти. Розвиток банківської системи, як головного вкладника фінансового сектора покликаний прискорити...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
При сучасному розвитку економіки велике значення мають підтримка стабільності грошової одиниці, достатнє забезпечення капіталом І...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
При сучасному розвитку економіки велике значення мають підтримка стабільності грошової одиниці, достатнє забезпечення капіталом І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи