Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Скачати 167.3 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Дата12.09.2012
Розмір167.3 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ПРАВА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету,

д.е.н., проф. ________В .В .Прядко

" ___ " _________ 2012 рік


ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

з галузі знань 1501 «Державне управління»

зі спеціальності 8.15010002 «Державна служба»


Чернівці

2012


Укладач: к.ю.н., в.о.доцента кафедри філософії і права Меленко О.В.,


Рецензент: к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права ЧНУ ім.. Ю.Федьковича Місевич С.В.,


Розглянуто на засіданні кафедри філософії і права


Протокол № 15 від 17.04.2012 р.


Завідувач кафедри - к.ю.н. Мартинюк Т.М.

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступ

У системі юридичних наук теорії держави і права завжди займала і займає чільне місце, виконуючи як академічну, так і практичну функції. Створення на сучасному етапі в Україні якісно нової правової системи, що відповідає меті формування в Україні правової держави і громадянського суспільства має сприяти створенню нової освітньої системи в державознавстві і правознавстві, яка б забезпечила високу професійну культуру випускників-юристів, озброєних сучасними знаннями, здатних приймати самостійні рішення державних і правових питань. Одним із найефективніших засобів цього завдання є формування нової інтелектуальної юридичної еліти, у якому провідну роль має відіграти загальна теорія держави і права.

Конституційне право як провідна галузь національного права України, її провідний характер обумовлений насамперед фундаментальністю та надзвичайною складністю тих суспільних відносин, які є предметом цієї галузі. Адже питання про владу, її джерело, носіїв, форму та ставлення до людини і громадянського суспільства є одним з найскладніших у житті, в юридичній, філософській, політичній та інших науках. Адміністративне право України є класичним зразком галузі публічного права. Воно опосередковує функціонування публічної влади в державі. Адміністративно-правове регулювання є своєрідним правовим механізмом реалізації норм конституційного права, в процесі якого відбувається конкретизація. Саме тому існування адміністративного права є необхідною умовою і засобом реалізації норм Конституції України у найважливішій сфері функціонування публічної влади - сфері виконавчої влади.

Законодавство про працю метою свого спрямування має підвищення суспільного виробництва, зміцнення економічних відносин, оскільки передумовою прискорення соціального розвитку є самовіддана праця громадян в усіх сферах виробництва. Саме через трудові відносини реалізуються виробничі програми, створюються, збільшуються народне багатство і фонди матеріального забезпечення працюючих. Враховуючи складну і водночас багатогранну суть зазначених навчальних дисциплін прослідковується доцільність та ефективність їх вивчення саме на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр державного управління».

^ Зміст навчальної дисципліни за темами

Теорія держави і права.

Тема 1. Теорія держави.

Роль і місце теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук. Теорія держави і права як навчальна дисципліна. її завдання і функції.

Методологія юридичної науки. Загальнонаукові методи пізнання держави і права. Спеціальні і приватно - наукові методи теорії держави і права. Поняття держави. Основні ознаки держави. Сутність та соціальне призначення держави. Поняття форми держави. Форма правління та її види. Форма державного устрою та його види. Політичний режим та його види. Поняття і значення механізму та апарату держави. Структура механізму та апарату держави. Поняття і ознаки державного органу. Види органів держави. Основні принципи організації і діяльності державного апарату. Поняття і структура політичної системи держави. Місце і роль державної влади у політичній системі держави та суспільства. Політичні партії у політичній системі суспільства. Громадські організації у політичній системі суспільства. Співвідношення державної політики, політичної діяльності і політичної культури. Становлення і розвиток громадянського суспільства. Громадянське суспільство і сучасна держава. Гарантії прав і свобод людини і громадянина у демократичній державі.

^ Тема 2. Теорія права.

Поняття і види форм права. Ознаки нормативного правового акта. Поняття, ознаки, види законів. Підзаконні нормативні правові акти. Дія нормативно-правових актів у часі. Дія нормативних правових актів у просторі за колом осіб. Колізії в законодавстві. Поняття системи права. Предмет і метод правового регулювання як критерії поділу системи права на галузі та інститути. Поняття та види систематизації. Поняття та ознаки правотворчості. Поняття і стадії правотворчого процесу. Законодавча техніка. Поняття, риси, структура та функції правосвідомості. Види правосвідомості. Правова культура: поняття та структура. Поняття, мета, функції, форми правового виховання. Стадії застосування права. Акти застосування права. Прогалини в законодавстві. Застосування права по аналогії. Способи тлумачення правових норм. Результати тлумачення. Зміст законності. Вимоги законності. Основні принципи законності. Гарантії законності. Правопорядок. Правопорядок і громадський порядок. Основні шляхи зміцнення законності і правопорядку. Поняття правопорушення і його види. Поняття юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності.


^ Конституційне право України.

Тема 3. Місце конституційного права в системі національного права України.

Конституційно-правові інститути: поняття, види та особливості. Історія світового конституційного розвитку. Зародження та основні етапи розвитку конституціоналізму в Україні. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР від 29 квітня 1918 р. Конституції України радянського періоду (1919, 1929, 1937, 1978 рр.). Особливості розробки, обговорення та прийняття Конституції України 1996 року. Передумови та основні напрями сучасної конституційної реформи в Україні. Поняття та структура Конституції України. Порядок внесення змін до Конституції України.Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина: поняття, система, сутність, гарантії.

^ Тема 4. Пряма і представницька демократія.

Вибори та виборче право. Види виборів. Поняття виборчого процесу і його основні стадії. Правова регламентація стадій виборчого процесу.Поняття референдумів та їх соціальна функція. Види референдумів. Правові наслідки референдумів. Зміна та відміна рішень, прийнятих референдумом.

^ Тема 5. Громадянство в Україні.

Громадянство України: поняття та основні принципи. Порядок набуття, виходу та втрати громадянства України. Повноваження органів, організацій і посадових осіб з вирішення питань громадянства України.

^ Тема 6. Система органів влади.

Верховна Рада — єдиний орган законодавчої влади в Україні. Президент України — глава держави. Місце і роль глави держави в механізмі державної влади. Рада національної безпеки і оборони України. Повноваження Президента України у сфері законодавчої, виконавчої та судової влади. Акти Президента України. Укази та розпорядження Президента України. Секретаріат Президента України. Система органів виконавчої влади, її елементна характеристика. Кабінет Міністрів України — вищий орган у системі органів виконавчої влади. Система місцевих органів виконавчої влади: система, порядок формування, основні функції та повноваження. Основні функції судової влади. Конституційні принципи правосуддя. Система судів загальної юрисдикції, її елементна характеристика. Верховний Суд України — найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції. Вищі спеціалізовані суди. Місцеві суди. Апеляційні суди. Конституційно-правовий статус Вищої Ради юстиції. Конституційний

Суд — єдиний орган конституційної юрисдикції України. Місце і роль органів прокуратури в системі органів державної влади. Генеральний прокурор України, особливості його конституційно – правового статусу.


^ Тема 7. Муніципальне право.

Поняття місцевого самоврядування та його органів. Система органів місцевого самоврядування, її елементна характеристика. Органи місцевого самоврядування, що представляють територіальні громади сіл, селищ, міст. Органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад. Виконавчі органи місцевого самоврядування. Органи самоорганізації населення. Місце і роль сільського, селищного, міського голови в системі місцевого самоврядування. Служба в органах місцевого самоврядування.

Система адміністративно-територіального устрою України, її елементна характеристика. Проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України в контексті конституційної, адміністративно-територіальної та муніципальної реформ.

Поняття територіальної автономії. Повноваження Автономної Республіки Крим, їх особливості. Конституція Автономної Республіки Крим. Органи Автономної Республіки Крим. Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

^ Адміністративне право України.

Тема 8. Державна служба.

Державне управління як вид соціального управління. Широке та вузьке визначення державного управління. Характерні риси державного управління. Визначення адміністративного права як самостійної галузі права. Способи регулювання управлінських відносин адміністративно-правовою нормою. Поняття джерел адміністративного права, їх види. Класифікація адміністративно-правових відносин (за цілями, складом учасників і характером зв'язку відносин між сторонами). Структура адміністративно-правових відносин: суб'єкт, об'єкт і зміст адміністративно-правових відносин (матеріальний та юридичний). Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин.

Адміністративна правоздатність і дієздатність громадян України. Основні напрями державної політики у сфері державної служби. Органи управління державною службою. Поняття та основні принципи державної служби. Поняття державного службовця та вимоги, що пред'являються до них . Види державних службовців. Визначення їх правового статусу. Поняття методів управління. Класифікація методів управління. Адміністративні методи управління: поняття та основні риси. Поняття економічних методів управління та їх основні риси. Поняття методу переконання, його зміст і роль в державному управлінні. Поняття примусу , його зміст і роль в державному управлінні. Поняття форми державного управління. Види адміністративно-правових форм. Структурні форми державного управління. Форми зовнішнього прояву управлінської діяльності. Видання актів управління, суспільно-організаційні дії, матеріально-технічні операції, укладання адміністративних угод. Правові акти державного управління: поняття, ознаки та юридичне значення. Види правових актів управління. Характеристика нормативних актів державного управління. Відмінність індивідуальних актів державного управління від нормативних. Адміністративно-правовий договір. Умови ефективності адміністративних актів. Процес прийняття актів управління. Зміна, призупинення та зупинення актів управління. Процесуальні форми державного управління.


^ Тема 9. Адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність.

Поняття адміністративної відповідальності. Адміністративне

правопорушення як підстава адміністративної відповідальності. Поняття дміністративного стягнення. Система стягнень. Основні та додаткові. Обставини, що пом'якшують та обтяжують адміністративну відповідальність.

Поняття адміністративного процесу. Види провадження. Юрисдикційні провадження. Реєстраційне провадження. Стадії адміністративного провадження: провадження адміністративної справи; перевірка по справі; розгляд справи і прийняття рішення по ній; оскарження та опротестування рішення по справі; виконання рішення по справі.


^ Трудове право України.

Тема 10. Колективний договір.

Трудове право України як самостійна галузь права, її співвідношення з суміжними галузями права. Трудове законодавство і праця державних службовців. Правовий статус суб'єктів і його зміст. Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права. Роботодавець як суб'єкт трудового права. Організації роботодавців як суб'єкти трудового права. Трудовий колектив підприємства як суб'єкт трудового права. Професійні спілки як суб'єкти трудового права. Колективний договір - акт соціального партнерства. Класифікація колективно-договірних умов. Нормативні та зобов'язальні умови колективного договору. Відповідальність за порушення законодавства про колективні договори і угоди.

^ Тема 11. Трудовий договір.

Зміст трудового договору. Форма трудового договору. Порядок укладання трудового договору. Гарантії при прийнятті на роботу. Види трудового договору. Зміна умов трудового договору. Переведення на іншу роботу; види переведень на іншу роботу; зміна істотних умов праці.

Підстави припинення трудового договору. Класифікація підстав припинення трудового договору. Підстави припинення трудового договору обумовлені згодою і ініціативою сторін. Підстави припинення трудового договору обумовлені певними юридичними фактами. Підстави припинення трудового договору обумовлені ініціативою сторін, що не є стороною трудового

договору. Відсторонення від роботи. Порядок і підстави припинення державної служби. Права та обов'язки державних службовців. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення. Етичні вимоги до державних службовців. Обмеження для державних службовців.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Основні і додаткові підстави розірвання трудового договору. Порядок оформлення звільнення. Порядок оформлення Трудової книжки. Розрахунки при звільненні та вихідна допомога.

Поняття робочого часу. Види робочого часу. Поняття відпочинку і його види. Поняття, принципи, функції оплати праці. Державний спосіб регулювання оплати праці та договірний спосіб регулювання оплати праці. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, установах, організаціях. Заохочення за успіхи в роботі. Поняття, підстави і порядок застосування заохочень. Поняття дисциплінарної відповідальності працівників. Види дисциплінарної відповідальності. Поняття дисциплінарного проступку. Види дисциплінарних стягнень. Строки для застосування дисциплінарних стягнень. Порядок застосування дисциплінарних стягнень. Оскарження і зняття дисциплінарних стягнень. Інші заходи правового впливу, що можуть застосовуватись до порушників трудової дисципліни.

Заходи громадського впливу. Повноваження трудового колективу у забезпеченні трудової дисципліни. Адміністративна, кримінальна та матеріальна відповідальність державних службовців. Система заохочення державних службовців. Особливості правового регулювання статусу державних службовців державних органів та їх апарату. Порядок вступу та проходження державної служби. Службова кар'єра державного службовця. Підстави і умови матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин. Поняття охорони праці та її значення. Державна політика і державне управління в галузі охорони праці. Правове регулювання організації охорони праці на підприємстві. Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників з питань охорони праці. Право працівника на охорону праці та його гарантії. Особлива охорона праці жінок, молоді, осіб з пониженою працездатністю.

Розслідування нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві. Акт про нещасний випадок і його значення для пенсійного забезпечення. Спеціальне розслідування нещасних випадків. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю і правил з охорони праць Державні органи, які здійснюють нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Відповідальність службових осіб за порушення законодавства про працю і правил по охороні праці.


Рекомендованої літератури

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України. - К., 1996. -35 с.

 2. Закон України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 р. № 2222-ІУ — 4180.

 3. Закон України „Про державну службу” №3723-ХІІ від 16 грудня 1993 року.

 4. Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування”№2493-ІІІ від 7 червня 2001 року.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України „Про проведення атестації державних службовців органів виконавчої влади”№950 від 14 серпня 1996 року.

 6. Указ Президента України „Про заходи щодо реалізації стратегії реформування державної служби в Україні на 2004 рік” №4/2004 від 05 січня 2004 року.

 7. Наказ Головдержслужби „Про затвердження загальних правил поведінки державного службовця” №214 від 04 . 2010 р.

 8. Коментар до Конституції України. — 2-ге вид., випр. і допов. — К., 2010.

 9. Закон України "Про громадянство України" // ВВР України. — 2001. — №13. —Ст. 65.

 10. Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 20.09.11 р. № 3773-VI

 11. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" // ВВР України. — 1991. — № 25. — Ст. 283.

 12. Закон України "Про об'єднання громадян" // ВВР України. — 1992. — № 34. — Ст. 504.

 13. Закон України "Про політичні партії" // ВВР України. — 2001. — № 23. Ст. 118.

 14. Закон України "Про національні меншини в Україні" // ВВР України.1992. — № 36. — Ст. 529.

 15. Закон України "Про звернення громадян" // ВВР України. — 1996. — №47. — Ст.251.

 16. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" // ВВР України. — 1997. — № 20. — Ст. 99.

 17. Закон України "Про вибори народних депутатів України" // ВВР України. — 2004. — № 27-28. — Ст. 366.

 18. Закон України "Про вибори Президента України" // ВВР України. — 2004. — № 20-21. — Ст. 291.

 19. Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" // ВВР України. — 2010. — № 35-36. — Ст. 491.

 20. Закон України "Про Всеукраїнський та місцеві референдуми" // ВВР України. — 1991. — № 33. — Ст. 443.

 21. Закон України "Про статус народного депутата України" // ВВР України. — 1999. — № 3. — Ст.24

 22. Закон України "Про комітети Верховної Ради України" // ВВР України 1995.

 23. Закон України "Про Центральну виборчу комісію" // ВВР України. —2004. —№5. —Ст.

 24. Регламент Верховної Ради України" // ВВР України. — 2010. — № 35 Ст. 338.

 25. Закон України "Про Рахункову Палату Верховної Ради України" // ВВР України. — 1997. — № 43. — Ст. 212.

 26. Закон України "Про місцеві державні адміністрації // ВВР України. — 1999. —№20-21. —Ст. 190.

 27. Закон України "Про судоустрій та статус суддів України" // ВВР України. — 2010. — № 27-28. — Ст. 180.

 28. Закон України "Про Вищу раду юстиції"" // ВВР України. — 1998. — № 25. —Ст. 146.

 29. Закон України "Про Конституційний Суд України" // ВВР України. — 1996. —№49. —Ст. 272.

 30. Закон України "Про прокуратуру" // ВВР України. — 1991. — № 53. — Ст. 793.

 31. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" // ВВР України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.

 32. Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" // ВВР України. — 2002. — № 40. — Ст. 290.

 33. Закон України "Про столицю України місто-герой Київ" // ВВР України. — 1999. — № 11. — Ст. 79.

 34. Конституція Автономної Республіки Крим від 21 жовтня 1998 р. — Сімферополь, 1999.

 35. Закон України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" // ВВР України. — 1998. — № 29. — Ст. 191.

 36. Закон України "Про колективні договори та угоди " від 1 липня 1993 р.

 37. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 6.03.1998 р.

 38. Закон України " Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.99 р.

 39. Закон України "Про зайнятість населення в Україні "від 27.03.1991 р.

 40. Закон України "Про охорону праці " від 14.10.1992р.

 41. Загальна характеристика Закону України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р.

 42. Закон України " Про оплату праці" від 24 березня 1995 р. 49.Закон України " Про відпустки" від 15 листопада 1996 р.

 43. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 15 лютого 1993р.

 44. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21 березня 1991 р.

 45. Закон України "Про основні заходи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16 грудня 1993р.

 46. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Наук. - практ.Коментар. - К., 1991, зі змінами та доповненнями.

 47. Кодекс адміністративного судочинства. - К., 2005. - 341 с.

 48. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року // ВВр України. - 1993. - № 52. - 490 с. зі змінами.

 49.   Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р.
  // Офіційний вісник України. – 2005. – № 32. – Ст. 1918.

 50. Кодекс доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави: Проект Закону України // www.rada.gov.ua.

 51. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст. 375.Підручники, монографії

 1. Конституційне право України: Підручник / За ред. проф. В. Ф.Погорілка. — К.: Наук, думка, 200 7.

 2. Конституційне право України: Підручник / За ред. проф. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. То дика. — К.: Укр. Правнича фундація, 2006.

 3. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю. М. Тодики, В. С.Журавського. — К.: Ін Юре, 2002.

 4. Гомель В.П., Чукаєва В.О. „Державна служба” – курс лекцій;

 5. Дніпропетровськ: Наука і Освіта, 2002. – 318 с.

 6. Фрицький Ю. Ф. Конституційне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2002.

 7. Годованець В. Ф. Конституційне право України: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2006.

 8. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2010

 9. Сравнительное конституционное право. — М.: Юристь, 1996.

 10. Чиркин В. Е. Конституционное право: Российский и зарубежньїй опьіт. М.:Зерцало, 1998.

 11. Конституционное право: Учебник / Отв. ред. В. В. Лазарев. — М.: Юристь, 2011.

 12. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. - Харків: Консум, 2011. - 832 с. .

 13. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П.Битяк. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 342 с.

 14. Адміністративне право України: Підручник / В.М.Гарущак - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 541 с.

 15. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П.Битяк. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 267 с.

 16. Адміністративне право України: Підручник / О.В.Дьяченко - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 302 с. 7

 17. Бахрах Д.Н. Адміністративне право. - М., 2011. - 364 с.

 18. Коваль Л.В. Адміністративне право. Курс лекцій для студентів юридичних вузів та факультетів. 5-е видання. - К., 2010. - 208

 19. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 736 с.

 20. Никеров Г.И. Административное право США. - Москва: Наука, 2004. - 295 с.

 21. Селіванов А.О. Адміністративний процес в Україні. - К., 2010, - 200 с. 75.

 22. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. - Чернівці., 2005. -316 с.

 23. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред.О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 688с.

 24. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. -К.: Атіка, 2009. -591с.

 25. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. - Харків: Корнсум, 2012.

 26. Загальна теорія держави і права / За ред. проф. М.В. Цвіка та ін. - Харків: Право, 2010.

 27. Теорія держави і права /За ред. В.В.Копєйчикова, С.Л.Лисенкова. - К.: Юрінком Інтер, 2002.

 28. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. - Теропіль: Лілея, 2010.

 29. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Том 1. /Под ред. проф. М.Н. Марченко. - М.: Зерцало, 2011.

 30. Теория государства и права: Хрестоматия: В 2 т. / Авт.-сост.В.В.Лазарев, В.С. Липень. - М.: Юристь, 2009.

 31. Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. -М.: Юрисгь, 2006.-591с.

 32. Теория государства и права / Под ред. М.М. Колосова, В.О. Лучина, Б.С. Збзеева. - М.: Закон и право, 2008. - 435 с.

 33. Теория государства и права: Учебник / Под ред. М.М. Рассолова, В.О. Лучина, Б.С. Збзеева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 378 с.

 34. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - М.: Юрисгь, 2009. - 767 с.

 35. Теорія держави і права: Підручник / С.Л. Лисенков та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2009.-448 с.

 36. Бержель Ж-Л. Общая теория права. - М.- 2010. - 324 с.

 37. Державна служба в Україні: Ківалов С. В., Біла Л. P. Підручник. — Одеса: Юридична література, 2003. — 323 с.

 38.   Ківалов С., Орзіх М. Парламентський контроль в умовах держав
  но-правової реформи в Україні // Юрид. вестник. – 1999. – № 4. – С. 68 – 70.

 39. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Державна служба в Україні: Підручн. – Одеса: Юрид. л-ра, 2003. – 368 с.

 40. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Закон про державну службу: Наук.-практ. коментар. – О.: Фенікс, 2007. – 316 с.

 41. Колісник В. П. Володіти мовою – обов’язок службових осіб // Державна служба і громадянин: реалізація конституційних прав, свобод, обов’язків: Наук. зб. – Х., 2000. – С. 102 – 107.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри обліку, аудиту І економічного аналізу
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Укладачі: О. В. Попадюк, К. Д. Заєць, Н. В. Миськова, С. М. Безродна, асистенти кафедри економіки підприємства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Укладачі: О. В. Попадюк, К. Д. Заєць, Н. В. Миськова, С. М. Безродна, асистенти кафедри економіки підприємства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Укладач: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри історії, політології І державного управління, Балахтар В. В
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Для студентів комп’ютерних спеціальностей вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтовне програмування» є однією з найважливіших складових...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
України у світову систему освіти. Розвиток банківської системи, як головного вкладника фінансового сектора покликаний прискорити...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
України у світову систему освіти. Розвиток банківської системи, як головного вкладника фінансового сектора покликаний прискорити...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
«Державне управління», зі спеціальності 15010005 «Державна служба» спеціалізація «Територіальне управління І місцеве самоврядування»,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
При сучасному розвитку економіки велике значення мають підтримка стабільності грошової одиниці, достатнє забезпечення капіталом І...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
При сучасному розвитку економіки велике значення мають підтримка стабільності грошової одиниці, достатнє забезпечення капіталом І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи