Протокол №2 д е. н., професор від 3 жовтня 2011 р. В. В. Прядко \" 4 \" жовтня 2011 р. Положення icon

Протокол №2 д е. н., професор від 3 жовтня 2011 р. В. В. Прядко " 4 " жовтня 2011 р. Положення
Скачати 122.14 Kb.
НазваПротокол №2 д е. н., професор від 3 жовтня 2011 р. В. В. Прядко " 4 " жовтня 2011 р. Положення
Дата12.09.2012
Розмір122.14 Kb.
ТипПротокол


УХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Вченою радою БДФА Ректор академії

протокол № 2 д.е.н., професор

від 3 жовтня 2011 р. _______________ В.В. Прядко

“ 4 ” жовтня 2011 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про аспірантуру

Буковинської державної фінансової академії


Це Положення розроблене відповідно до Закону України “Про вищу освіту України”, “Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 07.03.2007 р. №423 із доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. та на основі “Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. №309 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. №960, 27.08.2004 р. №1124, 02.03.2010 р. №254, 28.07.2010 р. №642, 12.09.2011 р. №955 Положення регламентує діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації в БДФА.


І. Загальні положення


1.1. Аспірантура є структурним підрозділом академії, а також формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації за спеціальністю 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” для роботи в державному і недержавному секторах національного господарства, зокрема для потреб Міністерства фінансів України та самої академії.

1.2. У своїй діяльності аспірантура керується чинним законодавством України, відповідними постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України та Міністерства фінансів України, інструкціями та наказами ВАК України, рішеннями вченої ради, наказами ректора, статутом академії та цим Положенням.

1.3. Науково-методичне керівництво та контроль за діяльністю аспірантури в БДФА здійснюють Міністерство освіти і науки України та Міністерство фінансів України.

1.4. Загальне керівництво аспірантурою та організацією наукової підготовки аспірантів і здобувачів здійснює проректор з наукової роботи академії. Контроль за роботою аспірантури та підготовкою наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснює ректор академії.

1.5. Організаційне управління аспірантурою здійснює вчений секретар (при досягненні нормативної чисельності аспірантів – завідувач аспірантури, який призначається на посаду наказом ректора та безпосередньо підпорядковується проректорові з наукової роботи та ректорові академії).


ІІ. Умови вступу та правила прийому до аспірантури


2.1. Підготовка фахівців в аспірантурі здійснюється без відриву від виробництва (заочна форма) коштом:

 • юридичних та фізичних осіб на договірній основі;

 • кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається керівником вищого навчального закладу з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва.

2.2. До аспірантури на конкурсній основі приймають осіб, які мають вищу економічну освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

2.3. Термін навчання в аспірантурі без відриву від виробництва не перевищує чотирьох років.

До терміну навчання в аспірантурі не враховують період хвороби (тривалістю понад один місяць), перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також через інші поважні причини, передбачені законодавством України. Вчена рада академії оцінює обставини, через які аспірант не мав змоги працювати над дисертацією, і продовжує термін навчання в аспірантурі (щонайбільше на один рік).

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва зараховують до науково-педагогічного стажу.

2.4. Академія вміщує в засобах масової інформації оголошення про конкурсний прийом до аспірантури не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку необхідних документів.

2.5. Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія. Членів приймальної комісії призначає ректор академії з керівників кафедр, відділів, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.

2.6. Рішення про допуск до вступних іспитів в аспірантуру ухвалює приймальна комісія за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника. Про рішення приймальної комісії вступника повідомляють у тижневий термін.

Приймальна комісія може відмовити вступникові у допуску до складання вступних іспитів у зв'язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, необхідних для вступу до аспірантури, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

2.7. Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра), яка відповідає обраній науковій спеціальності, із філософії та однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Іспит з іншої іноземної мови складають за рішенням вченої ради академії у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

2.8. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями у кількості трьох осіб, які призначаються наказом ректора академії з докторів та кандидатів наук. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть входити доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

2.9. За результатами вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника.

У разі одержання однакових оцінок, переважне право на зарахування до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою академії за результатами їх навчання в магістратурі та участі в науково-пошуковій роботі студентів, а також ті, що на момент зарахування в аспірантуру успішно склали всі або декілька кандидатських іспитів.

При зарахуванні до аспірантури пріоритетне значення мають оцінки, одержані на іспитах зі спеціальності. При рівності оцінок із спеціальності, враховуються результати інших іспитів.

Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора академії.

Про зарахування або відмову у зарахуванні до аспірантури вступникові повідомляють в п'ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

2.10. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторно вступати до аспірантури за державним замовленням.

2.11. Після закінчення прийому до аспірантури у п'ятиденний термін у Міністерство фінансів України подається звіт про виконання плану прийому до аспірантури за державним замовленням.

2.12. Переведення аспірантів до іншого вищого навчального закладу або наукової установи, а також на іншу форму навчання здійснюється наказом ректора академії. Переведення аспірантів, що навчаються за цільовим призначенням, на іншу форму навчання може здійснюватися лише за клопотанням організації, яка направила їх на навчання.


ІІІ. Взаємні зобов'язання аспіранта та академії


3.1. Взаємозобов’язання аспіранта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням, та академії визначаються договором, в якому передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення аспірантури, забезпечення відповідних умов праці тощо, та відповідальність сторін у разі невиконання умов договору.

3.2. Підготовка аспірантів понад державне замовлення здійснюється на підставі договорів, укладених між академією та вступниками до аспірантури (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку, включаючи виплату стипендії.

3.3. Особам, зарахованим до аспірантури за державним замовленням з відривом від виробництва, стипендія призначається відповідно до чинного законодавства з дня їх зарахування, а тим, які навчаються в аспірантурі за договором – відповідно до його умов.

3.4. Аспірантам можуть бути призначені у встановленому порядку іменні стипендії, засновані на честь видатних діячів, а також засновані Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними і недержавними органами, підприємствами, установами та організаціями.

3.5. За грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку академії, вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального навчального плану без поважних причин аспірант за рішенням вченої ради може бути відрахований з аспірантури наказом ректора академії.

Аспірант, зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований з неї через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно з чинним законодавством.

3.6. Аспірант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання в аспірантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з аспірантури з дня захисту дисертації.

3.7. Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі, працевлаштовуються згідно з укладеними з академією договорами.


ІV. Порядок та умови підготовки аспірантів


4.1. Кожному аспірантові одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора академії призначається науковий керівник, переважно, доктор наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидат наук – викладач однієї з профілюючих кафедр, відповідно аспірант вважається прикріпленим до цієї кафедри.

Кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника – доктора наук, не має перевищувати п'яти осіб одночасно (разом із здобувачами), а для наукового керівника – кандидата наук – трьох осіб.

На здійснення наукового керівництва відводиться щороку 50 академічних годин на одного аспіранта.

4.2. Тему дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення на кафедрі, затверджує вчена рада академії не пізніше, ніж за тримісячний термін після зарахування його до аспірантури.

4.3. Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою аспіранта над дисертацією, контролює виконання ним індивідуального плану, затверджує щорічні звіти аспіранта, що подаються у встановлені терміни вченому секретарю (завідувачу аспірантури), та вносить пропозиції щодо переведення аспіранта на наступний рік навчання або відрахування з аспірантури.

4.4. Аспірант працює за затвердженим індивідуальним планом, щонайменше двічі на рік звітує про його виконання на засіданні кафедри і щорічно подає затверджений науковим керівником звіт про виконання індивідуального плану завідувачеві аспірантури.

Індивідуальний план роботи аспірантів передбачає:

 • складання кандидатських іспитів зі спеціальності, іноземної мови та філософії, а в разі потреби – додаткового іспиту, визначеного рішенням спеціалізованої вченої ради закладу (установи), де передбачається захист дисертації, і заліків з дисциплін, визначених вченою радою академії з урахуванням профілю підготовки;

 • щонайменше раз на рік подавати на кафедру розгорнутий звіт з фахової підготовки;

 • підготувати і захистити на засіданні кафедри реферат з методики викладання фахової дисципліни;

 • проходження педагогічної практики в обсязі, який визначає вчена рада академії (програму і звіт за результатами практики затверджує кафедра).

4.5. Переведення аспірантів на наступний рік навчання або відрахування з аспірантури здійснюється наказом ректора академії за результатами заслуховування та обговорення звітів аспірантів на засіданнях відповідних кафедр, з врахуванням пропозицій наукових керівників та за результатами розгляду цього питання на вченій раді академії.

4.6. Навчаючись в аспірантурі академії, аспіранти мають такі права і обов'язки.

4.6.1. Аспіранти мають право:

 • користуватися навчально-виробничою, науковою та культурно-спортивною базою академії;

 • отримувати всі види відкритої наукової інформації та наукового консультування;

 • брати участь у науковій діяльності кафедри та академії;

 • отримувати державну стипендію встановленого розміру у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням;

 • переривати навчання з поважних причин з подальшим його продовженням;

 • на щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які включені до загального терміну навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва;

 • брати участь у виборах до органів самоврядування академії;

 • працювати за сумісництвом (для осіб, що навчаються з відривом від виробництва) відповідно до чинного законодавства;

 • на забезпечення гуртожитком (у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням) під час навчання за умови оплати вартості проживання самим аспірантом (іногороднім);

 • працевлаштуватися згідно з угодою в разі зарахування до аспірантури за державним замовленням, або контрактом (у разі навчання поза державним замовленням).

4.6.2. Аспіранти зобов'язані:

 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;

 • глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень, опанувати методологію проведення наукових досліджень;

 • виконувати індивідуальний план роботи аспіранта;

 • звітувати про хід виконання дисертації на засіданні кафедри;

 • у встановлений термін захистити дисертацію або подати її на розгляд спеціалізованій вченій раді;

 • дотримуватися статуту і правил внутрішнього розпорядку академії.


V. Прикріплення до аспірантури

здобувачів наукового ступеня кандидата наук


5.1. Самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук є однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою (далі – здобувачі), можуть бути особи, які мають вищу економічну освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

5.2. Здобувачі прикріплюються до аспірантури академії за спеціальністю 08.00.04 – “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” з метою підготовки і захисту кандидатської дисертації, а також для поглибленого теоретичного вивчення спеціальних дисциплін, вивчення іноземної мови та філософії, складання кандидатських іспитів на термін до 5 років.

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, правом прикріплення до академії як здобувачі не користуються.

5.3. Для прикріплення до академії з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає на ім'я ректора заяву, до якої додається список опублікованих наукових праць і винаходів та копія диплома про вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

5.4. Для прикріплення до академії з метою складання кандидатських іспитів здобувач подає на ім'я ректора тільки заяву та витяг з рішення вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи, де виконується дисертаційна робота.

5.5. Ректор академії на підставі письмового висновку передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди із здобувачем та висновків відповідної кафедри видає наказ про прикріплення здобувача і призначення наукового керівника.

5.6. Науковими керівниками здобувачів призначаються, здебільшого, доктори наук, або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидати наук. Кількість здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника, не має перевищувати 5 осіб одночасно, включаючи аспірантів, для докторів наук і 3 осіб – для кандидатів наук. У разі прикріплення здобувача тільки для складання кандидатських іспитів науковий керівник не призначається. На здійснення наукового керівництва щороку відводиться 25 академічних годин на одного здобувача.

5.7. Здобувачі протягом місяця після прикріплення до академії подають на відповідну кафедру на затвердження погоджений з науковим керівником індивідуальний план роботи. Теми дисертацій здобувачів після погодження на кафедрі затверджує вчена рада академії.

5.8. Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальними планами роботи та звітують про свою роботу в порядку, передбаченому для аспірантів.


VІ. Планування та організація роботи аспірантури,

відповідальність посадових осіб


6.1. Розроблені в академії, проекти річних і перспективних планів прийому до аспірантури за державним замовленням затверджує відповідно до чинного законодавства України Міністерство фінансів України. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, а також кількість здобувачів наукового ступеня кандидата наук визначає ректор академії з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва і консультування.

6.2. Планування та організацію прийому до аспірантури, її поточної діяльності, облік аспірантів і здобувачів, контроль за виконанням індивідуальних планів та ведення відповідної документації здійснює вчений секретар (при досягненні нормативної чисельності аспірантів – завідувач аспірантури).

6.3. Укладання договорів для підготовки аспірантів і здобувачів, визначення витрат на їх підготовку та оплату праці наукових керівників, належить до сфери відповідальності працівників бухгалтерії академії.

6.4. При аспірантурі можуть створюватися тимчасові структурні підрозділи (приймальна комісія, екзаменаційні комісії), рішення про створення яких та призначення відповідальних за їх роботу осіб ухвалює вчена рада та затверджуються наказом ректора академії.

6.5. Наукові керівники несуть особисту відповідальність за якість підготовки та написання дисертації їх аспірантами та здобувачами.

6.6. Вчена рада академії щонайменше раз на рік розглядає питання щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, переглядає склад наукових керівників, консультантів та усуває від наукового керівництва або наукового консультування осіб, які не забезпечують своєчасної та якісної підготовки аспірантів та здобувачів.

6.7. Відповідальність за рівень організації наукової підготовки в аспірантурі покладається на ректора академії.


ПОГОДЖЕНО


Провідний юрисконсульт А.І. Усов


Схожі:

Протокол №2 д е. н., професор від 3 жовтня 2011 р. В. В. Прядко \" 4 \" жовтня 2011 р. Положення iconПротокол №1 д е. н., професор від 29 серпня 2012 р. В. В. Прядко " " 2012 р. Положення
Кабінету Міністрів України від 14. 06. 2000 р. №960, 27. 08. 2004 р. №1124, 02. 03. 2010 р. №254, 28. 07. 2010 р. №642, 12. 09. 2011...
Протокол №2 д е. н., професор від 3 жовтня 2011 р. В. В. Прядко \" 4 \" жовтня 2011 р. Положення iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про реорганізацію деяких вищих навчальних закладів: розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. №991-р / Україна....
Протокол №2 д е. н., професор від 3 жовтня 2011 р. В. В. Прядко \" 4 \" жовтня 2011 р. Положення iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про реорганізацію деяких вищих навчальних закладів: розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. №991-р / Україна....
Протокол №2 д е. н., професор від 3 жовтня 2011 р. В. В. Прядко \" 4 \" жовтня 2011 р. Положення icon1906-2011 Бібліографічний покажчик
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №10 від 25 жовтня...
Протокол №2 д е. н., професор від 3 жовтня 2011 р. В. В. Прядко \" 4 \" жовтня 2011 р. Положення iconПоложення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року №437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. 2011. №14. С. 7-9
Про внесення змін до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність" : Закон України від 8 вересня 2011 р. №3714-vi /...
Протокол №2 д е. н., професор від 3 жовтня 2011 р. В. В. Прядко \" 4 \" жовтня 2011 р. Положення iconПорядок денний (протокол №8 від 19 жовтня 2011 року)
move to 1812-11327
Протокол №2 д е. н., професор від 3 жовтня 2011 р. В. В. Прядко \" 4 \" жовтня 2011 р. Положення iconРозпорядження " 27 " жовтня 2011 р м. Львів №107 Про проведення Всеукраїнського конкурсу молодих новаторів
...
Протокол №2 д е. н., професор від 3 жовтня 2011 р. В. В. Прядко \" 4 \" жовтня 2011 р. Положення iconПорядок проведення підсумкової атестації слухачів довузівської підготовки сумду
Сумду (далі Порядок) розроблений у відповідності до “Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році”, затверджених...
Протокол №2 д е. н., професор від 3 жовтня 2011 р. В. В. Прядко \" 4 \" жовтня 2011 р. Положення iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №46 від 14 жовтня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Протокол №2 д е. н., професор від 3 жовтня 2011 р. В. В. Прядко \" 4 \" жовтня 2011 р. Положення iconПро внесення змін до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі н а участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів На виконання статті 18 Закону України «Про вищу освіту» наказую
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року №1179, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи