Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства як інструменту регулювання економічної поведінки підприємств в умовах мінливого середовища (інформаційно-аналітична довідка) icon

Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства як інструменту регулювання економічної поведінки підприємств в умовах мінливого середовища (інформаційно-аналітична довідка)
Скачати 323.59 Kb.
НазваВдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства як інструменту регулювання економічної поведінки підприємств в умовах мінливого середовища (інформаційно-аналітична довідка)
Дата12.09.2012
Розмір323.59 Kb.
ТипДокументи


ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТУ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МІНЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА

(інформаційно-аналітична довідка)

У сучасній практиці управління корпоративними фінансами важливе місце займає проблема якісного і кількісного обґрунтування управлінських фінансових рішень, прийняття яких неможливе без використання ефективної оцінки. Водночас значна їх частина потребує комплексного підходу до дослідження об’єкта. В умовах мінливого як зовнішнього, так і внутрішнього середовища такий підхід є актуальним як для власників, управлінські інтереси яких визначаються їхнім бізнесом, так і для державних інституцій, що мають забезпечувати управління економікою в розрізі галузей, регіонів та країни в цілому. Особливо велику цінність становить інформація для органів державного управління та місцевого самоврядування, оскільки спираючись на неї, вони мають обґрунтовувати рішення у сфері інвестиційної, грошово-кредитної, бюджетної, податкової, а також в інших важливих галузях життєдіяльності держави та суспільства.

Обґрунтування управлінських рішень в економічній сфері неможливе без широкого використання інформації про фінансовий стан підприємств, які є основними об’єктами економічних відносин. Водночас у контексті реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України стає актуальним завдання комплексного підходу при оцінці фінансового стану господарюючих суб’єктів, що репрезентується інтегральним показником.

У вітчизняній науково-практичній літературі з фінансового аналізу та фінансового менеджменту використовуються такі терміни, як інтегральна оцінка, інтегральний фінансовий аналіз та комплексний фінансовий аналіз. Усі наведені терміни застосовуються для позначення однієї й тієї самої функціонально-організаційної форми фінансового аналізу.

При дослідженні об’єкта управління як цілісної системи взаємопов’язаних фінансових відносин постає питання щодо узагальнення результатів дослідження окремих фінансових аспектів операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства з метою формування єдиного (інтегрального) показника як індикатора ефектив­ності фінансового менеджменту на підприємстві.

Мету рейтингової оцінки фінансового стану підприємства можна інтерпретувати наступним чипом: у достатньо короткі строки провести розрахунки на основі обраної математичної моделі комплексного фінансового дослідження операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства — об’єкта дослідження, ідентифікувати фактичні результати та обґрунтувати прогнозний тренд розвитку фінансового стану суб’єкта господарювання у коротко- або довгостроковому періодах. Результатом такого аналізу буде кількісне вираження спроможності об’єкта дослідження забезпечити стабільність фінансово-господарської діяльності, приріст ринкової вартості підприємства та забезпечення доходу його власників у коротко- та довгостроковій перспективах.

У працях зарубіжних і вітчизняних економістів досліджено широке коло питань, пов’язаних з комплексним аналізом фінансового стану підприємств, його оцінкою та управлінням.

Серед науковців, які приділили значну увагу комплексному дослідженню фінансового стану підприємств, слід виділити таких як М.Д. Білик, Г.С. Белай, Т.М. Байчак, Б.Є. Грабовський, П.А. Знахуренко, К.В. Ізмайлова, О.Є. Кузьмін, Д.В. Кабаченко, М.І. Лагун, Л.А. Лахтіонова, В.М. Литвин, В.С. Михайлов, В.П. Мартиненко, А.О. Музиченько, І.М. Сафронська, В.М. Стельмах, С.О. Іщук, О.В. Павловські, О.А. Романенко, А.В. Череп, О.Б. Хотетовська, О.Л. Хотомлянський та інші.

Кожен науковець обґрунтовує власне бачення методики проведення інтегральної оцінки фінансового стану підприємства (табл. 1).


Таблиця 1.

Підходи до інтегральної оцінки фінансового стану підприємства

Автор

Зміст підходу

І.М. Сафронська, Г.С. Белай

проведення комплексної оцінки фінансового стану підприємства за допомогою розрахунку інтегрального показника [11, с. 67];

В.С. Михайлов, О.Б. Хотетовська

оцінка фінансового стану за допомогою рейтингової експрес-оцінки шляхом порівняння досліджуваного підприємства за показниками рентабельності, ефективності управління, ділової активності, ринкової стійкості, ліквідності з еталонним підприємством [8, с.28];

М.І. Лагун

розглядає проблему системного підходу до формування комплексу показників фінансового стану компаній, дає перелік приватних показників фінансового стану, що призначені для більш поглибленого аналізу [6, с.40];

С.О. Іщук

пропонує використати три інтегральних показники: результат господарської діяльності, результат фінансової діяльності та результат фінансово-господарської діяльності [4, с.29];

Т.М. Бойчак

розрахунок інтегрального показника здійснювати виходячи зі стану фінансової стійкості і платоспроможності підприємства [1, с.356];

А.О. Музиченко

пропонує використання методу головних компонент, що дозволить виявити латентні першопричини, які пояснюють кореляції між ознаками та змістовно інтерпретуються при рейтинговій оцінці фінансового забезпечення розвитку підприємства[9, с.85].


Широко використовуваними сьогодні є складні інтегральні методики рейтингування підприємств різних галузей, їхніх систем корпоративного управління, що використовують провідні рейтингові агентства-Standart&Poor’s, Institutional Shareholder Services, Brunswick UBS Warbung [12].

Актуальність інформаційно-аналітичної довідки полягає в тому, що за допомогою інтегральної оцінки фінансового стану з’являється можливість в узагальненому вигляді представити діяльність підприємства на ринку та визначити рейтинг ефективності його діяльності. Це дозволить суб’єктам ринкових відносин визначитись із найефективнішими способами інвестування капіталу і таким чином сприяти росту віддачі використовуваних ресурсів в умовах їх обмеженості.

Метою її є обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення методів проведення інтегральної оцінки фінансового стану підприємств з урахування існуючих науково-методологічних розробок досліджуваної проблематики.

^ АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА


Методологія розрахунку інтегрального показника фінансового стану підприємства має задовольняти вимоги системного підходу [5, с. 56].

Системний підхід до аналізу фінансового стану підприємства передбачає розгляд під­приємства як складної, багаторівневої і взаємопов'язаної системи, що характеризується ря­дом специфічних принципів, до яких належать:

- цілісність – підприємство як цілісна сис­тема володіє рядом властивостей, які якісно перевищують суму властивостей окремих складових, що створюють дану систему;

- структурність – динаміка розвитку під­приємства багато в чому визначається не властивостями окремих його структурних компонентів, а, перш за все, властивос­тями його структури, тим, як елементи розташовані і взаємодіють у системі;

- взаємозалежність системи і середо­вища – підприємство як система відокре­млюється від середовища, формується і виявляє свої властивості у взаємодії із середовищем, у якому воно функціонує;

- автономність – підприємство як система існує і розвивається згідно не тільки із загальним, а й власним, тільки їй притаманним законом;

- адаптивність – підприємство як система володіє певною здатністю пристосову­ватися до змін зовнішнього середовища, адаптуватися до нових умов; по суті розвиток системи є саме процесом ада­птації до змінюваних умов зовнішнього і внутрішнього середовища;

- ієрархічність – взаємодія елементів сис­теми може бути подана у вигляді ієрархії зв'язків, причому характер і особливості зв'язків елементів системи мають не менш важливе системоутворювальне значення, ніж самі елементи; кожен ком­понент системи, у свою чергу, може бути поданий як ієрархічна система, а сама си­стема - як компонент найбільшої системи;

- унікальність – у кожній великій і складній системі, такій як підприємство, завжди спостерігається неповторність деяких властивостей, якостей, елементів; уні­кальність властива і системам, і особли­востям їх функціонування;

- множинність описів – через принципову складність кожної системи її пізнання вимагає всебічного розгляду, побудови безлічі різних моделей, кожна з яких описує лише певну сторону системи; розробка єдиної цілком адекватної моделі неможлива, всі прогнози поведінки систем мають імовірнісний характер.

Таким чином, для виконання вимог системності при інтегральній оцінці фінансового стану підприємства не­обхідно оцінювати не тільки окремі коефіцієнти, але і їх співвідношення, структуру, що дасть змогу звести і відобразити в об’єднаному показнику множинні взаємозв'язки фінансових показників підприємства.

Дотримуючись принципів системного підходу, необхідно перейти до використання для аналізу не окремих коефіцієнтів, а їх поєднань, для чого коефіцієнти треба об'єд­нати в блоки відповідно до їх економічного змісту. Опираючись на принцип ієрархічності, можна об'єднати блокові оцін­ки в цілісну систему комплексної оцінки фі­нансового стану підприємства. З позиції принципу цілісності є підстави припускати, що уза­гальнений показник дасть оцінку, яка якісно перевершує сукупність коефіцієнтів, котрі входять у цей блок.

Комплексна оцінка фінансо­вого стану підприємства може проводитись із використанням наступних методів: створення рангу за допомогою ряду показників, кластерного аналізу, матричного методу, методу бальних оцінок, методу порівняльної рейтингової оцінки, метод рейтингового фінансового аналізу тощо.

Метод створення рейтингу за допомогою ряду показників досить простий і оснований на рангуванні підприємств відповідно до значень відібраних для аналізу ключових показників - виручка, чистий прибуток, капіталізація, сукупний доход інвестора. Однак слід відмітити, що відібрані показники не повністю характеризують фінансовий стан підприємства, а такі показники, як капіталізація та сукупний доход інвестора є більшою мірою показниками для рейтингової оцінки цінних паперів на основі фондових індексів [11, с. 66].

Кластерний аналіз дозволяє поділити за визначеними критеріями сукупність підприємств, що вивчається, на групи, які називаються кластерами. В даній методиці обираються елементарні кластери, а потім відбувається їх об'єднання в один сполучений (підсумковий) кластер.

Для формування рейтингу фінансового стану підприємства методом кластерного аналізу рекомендується використовувати наступні показники: коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами, коефіцієнт оборотності, коефіцієнт рентабельності виробництва. Якщо підприємство посідає за критерієм максимізації відповідного показника перше місце в кластері, то йому надається 1 бал, друге місце – 2 бали і т. д. Підсумковий кластер являє собою рейтингову оцінку фінансового стану підприємства. Таким чином, стабільно низькі значення показників кластерного аналізу визначають високий рейтинг підприємства [10, с. 131].

Метод бальних оцінок є відносно простим і ґрунтується на думці досвідчених спеціалістів-експертів. Рейтинг встановлюється за системою показників як сума балів. Всі показники поділяються на класи: перший клас – значення показників перевищують встановлені або теоретично обґрунтовані нормативи; другий клас – значення показників перебувають на рівні нормативу; третій клас – значення показників менше нормативного рівня.

Система показників складається з коефіцієнтів ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності. Показник в першому класі оцінюється в 3 бали, в другому – в 2 бали, в третьому – в 1 бал. Критерієм формування рейтингу виступає максимум суми балів за всіма показниками [11, с. 66].

Система вихідних показників для порівняльної рейтингової оцінки фінансового стану підприємства включає показники: оцінки ліквідності; фінансової стійкості; ділової активності; рентабельності.

В основу методики покладено порівняння підприємства по кожному показнику фінансового стану з умовним еталонним підприємством, яке має найкращі показники з усіх порівнюваних підприємств. Тобто базою розрахунку для отримання рейтингової оцінки є не суб'єктивні оцінки експертів, а найбільш високі результати з усієї сукупності реальних показників.

Методика порівняльної рейтингової оцінки може бути представлена у вигляді послідовності наступних дій:

 • вихідні дані подаються у вигляді матриці, тобто таблиці, де за стрічками записані номера показників (і = 1, 2, 3, ... n), а за стовпчиками-номера підприємств (j = 1, 2, 3, ... n);

 • за кожним показником знаходиться максимальне значення і заноситься в стовпчик умовного еталонного підприємства (m + 1);

 • вихідні дані матриці стандартизуються у співвідношенні відповідного показника еталонного підприємства за формулою:

, (1)

де Хij - стандартизовані показники стану і-го підприємства;

Аij - значення і-го показника у j-го підприємства;

mах Аij - значення і-го показника у еталонного підприємства;

- для кожного підприємства, що аналізується, значення його рейтингової оцінки визначається за формулою:

, (2)

де Рj - рейтингова оцінка j-го підприємства;

Хij ...Xnj - стандартизовані показники j-го підприємства;

- підприємства впорядковуються в порядку зменшення рейтингової оцінки.

Найвищий рейтинг має підприємство з мінімальними значеннями порівняльної оцінки [9, с. 86].

Розглянута методика рейтингової оцінки має наступні переваги: базується на комплексному багатомірному підході до оцінки фінансової діяльності підприємства; здійснюється на основі даних публічної фінансової звітності підприємства; враховує досягнення всіх конкурентів; здійснюється з врахуванням математичних моделей.

Методика рейтингового фінансового аналізу базується на тому, що система фінансових коефіцієнтів рейтингової оцінки підприємства повинна відповідати наступним вимогам:

- фінансові коефіцієнти повинні бути максимально інформативними, не суперечити один одному і давати цілісну картину стійкості фінансового стану підприємства;

- в економічну розумінні фінансові коефіцієнти повинні мати однакову направленість (зростання коефіцієнта означає покращення фінансового стану);

- для всіх показників повинні бути вказані числові нормативи мінімального задовільного рівня або діапазону змін;

- фінансові коефіцієнти повинні розраховуватися лише за даними публічної фінансової звітності підприємства.

Рейтингове число визначається за формулою:

, (3)

де Р - рейтингове число;

L - кількість показників, що використовується для рейтингової оцінки;

Ni - нормативне значення для і-го коефіцієнта;

- ваговий індекс і-го коефіцієнта;

Кі - і-й коефіцієнт.

При повній відповідності значень фінансових коефіцієнтів їх нормативним значенням рейтинг підприємства буде рівним 1. Якщо рейтингове число менше 1, фінансовий стан підприємства характеризується як незадовільний [3, с. 41].

Огляд вищенаведених методик дає підстави стверджувати про існування таких недоліків при використанні наведених діагностичних підходів:

— діагностику ідентичних об'єктів, процесів, явищ дослідники пропонують здійснювати з допомогою відмінних методик, що спричиняє неспіввимірність і незіставність результатів досліджень;

— одні й ті самі індикатори в різних методиках запропоновано розраховува­ти за різними формулами, використовуючи відмінне інформаційне забезпечення, що спотворює сприйняття ідентичних показників;

— різноманітність методик для оцінювання аналогічних об'єктів сприяє ма­ніпулюванню підходами з метою досягнення особистих цілей суб'єктів оцінюван­ня (свідоме покращання чи погіршення реальної ситуації);

— окремі інтегральні методики містять показники, отримання значень яких потребує використання експертних методів, проведення соціологічних дослід­жень, що зумовлює високий рівень суб'єктивності оцінювання.

Отже, спектр методичних підходів до інтегральної оцінки досить широкий. Однак, деякі методики (кластерний, бальний аналіз) на наш погляд, не забезпечують адекватної комплексної оцінки фінансового стану підприємства. Ґрунтовнішими є метод порівняльної рейтингової оцінки та метод рейтингового фінансового аналізу. Порівняльна рейтингова оцінка націлена на порівняння результатів діяльності досліджуваного підприємства з еталоном (найкращим підприємством у вибірці). Суттєвим недоліком такого підходу є нехтування корегуванням окремих показників на вагові коефіцієнти, які б відображали ступінь їх впливу на кінцевий результат. Рейтинговий фінансовий аналіз, навпаки, враховує міру впливу показників, однак нехтує порівнянням у просторі, тобто з рештою підприємств галузі чи регіону. Тому є актуальним удосконалення даних методів проведення інтегральної оцінки фінансового стану підприємств.


^ АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА


Для проведення інтегральної оцінки фінансового стану підприємства пропонуємо сукупність показників фінансово-господарського стану підприємства поділити на дві групи: нормативні та тенденційні (рис. 1). Під нормативними показниками розуміємо такі показники, для яких встановлено рекомендовані значення. Під тенденційними показниками фінансового стану підприємства слід розуміти такі показники, для яких не встановлено загальноприйнятих значень та які оцінюються бажаним вектором направлення (збільшення або ж зменшення).Рис. 1. Поділ показників фінансового стану підприємства


Доцільність такого поділу показників пояснюється зменшення міри фінансового ризику при визначенні рейтингу підприємства. Оскільки відповідність встановленим нормативам діяльності має бути першочерговою вимогою для фінансового менеджменту господарюючого суб’єкта. Бажана динаміка тенденційних показників має бути похідною від нормованих значень.

Інтегральну оцінку фінансового стану підприємства пропонуємо проводити в два етапи:

 • етап 1: оцінка фінансового стану за нормованими показниками і відбір підприємств, результати діяльності яких відповідають встановленим нормативним значенням;

 • етап 2: оцінка фінансового стану за тенденційними показниками і формування рейтингу підприємств за інтегральним показником їх діяльності.

Дослідження пропонуємо проводити за алгоритмом (рис. 2):Рис. 2. Алгоритм визначення інтегральної рейтингової оцінки

фінансового стану підприємства


Істинність запропонованого підходу інтегрального оцінювання фінансового стану підприємств підтверджують розрахунки за даними публічної фінансової звітності ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» та ТзОВ «Цукровий комбінат «Хрещатик». Дослідження проводилось за останні три звітних періоди з метою розширення вибіркової сукупності та приймались інтегральні оцінки кожного підприємства за окремі етапи аналізу.

Оцінку за методом рейтингового фінансового аналізу об’єктів дослідження подано в табл. 1, 2 та 3. Рейтингове число розраховане за формулою 3.


Таблиця 1

Рейтинговий фінансовий аналіз господарської діяльності

ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» у 2008-2010 роках

період

показник

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Ваговий індекс

Кі

Рі

Кі

Рі

Кі

Рі

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

-

-

-

-

-

-

0,57

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,063

0,149

0,901

0,126

0,636

0,089

0,14

Коефіцієнт критичної оцінки

0,568

0,102

0,279

0,050

0,348

0,063

0,18

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,774

0,224

0,617

0,179

0,497

0,144

0,29

Коефіцієнт фінансової стабільності

3,426

0,480

0,907

0,127

0,990

0,139

0,14

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами

0,060

0,086

-0,428

-0,612

-0,852

-1,218

1,43

Коефіцієнт маневрування

0,019

0,006

-0,186

-0,054

-0,465

-0,135

0,29

Підсумковий рейтинг ()

Х

1,047

Х

-0,193

Х

-0,918

Х


Таблиця 2

Рейтинговий фінансовий аналіз господарської діяльності

ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» у 2008-2010 роках

період

показник

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Ваговий індекс

Кі

Рі

Кі

Рі

Кі

Рі

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,012

0,007

0,012

0,007

0,009

0,005

0,57

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,127

0,158

1,308

0,183

1,435

0,201

0,14

Коефіцієнт критичної оцінки

0,577

0,104

0,761

0,137

0,782

0,141

0,18

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,332

0,096

0,393

0,114

0,267

0,077

0,29

Коефіцієнт фінансової стабільності

0,505

0,071

0,647

0,091

0,470

0,066

0,14

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами

0,099

0,141

0,236

0,337

0,100

0,142

1,43

Коефіцієнт маневрування

0,220

0,064

0,477

0,138

0,304

0,088

0,29

Підсумковий рейтинг ()

Х

0,641

Х

1,007

Х

0,721

ХТаблиця 3

Рейтинговий фінансовий аналіз господарської діяльності

ТзОВ «Цукровий комбінат «Хрещатик» у 2008-2010 роках

період

показник

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Ваговий індекс

Кі

Рі

Кі

Рі

Кі

Рі

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,002

0,001

0,010

0,005

0,096

0,055

0,57

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,514

0,212

3,332

0,467

4,711

0,660

0,14

Коефіцієнт критичної оцінки

0,611

0,110

1,070

0,193

1,647

0,296

0,18

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,211

0,061

0,134

0,039

0,167

0,049

0,29

Коефіцієнт фінансової стабільності

0,268

0,038

0,155

0,022

0,201

0,028

0,14

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами

-0,055

-0,078

-0,022

-0,032

-0,113

-0,162

1,43

Коефіцієнт маневрування

-0,193

-0,056

-0,139

-0,040

-0,505

-0,146

0,29

Підсумковий рейтинг ()

Х

0,288

Х

0,654

Х

0,780

Х


Для того, щоб перейти до другого етапу аналізу, необхідно відібрати об’єкти аналізу, підсумковий рейтинг яких більший одиниці, що свідчитиме про повну відповідність проаналізованих фінансових коефіцієнтів теоретично-обґрунтованим нормативним значенням (табл. 2.4).

Таблиця 4

Підсумкові значення рейтингового фінансового аналізу господарської діяльності підприємств у 2008-2010 роках

Підприємство

2008 рік

2009 рік

2010 рік

ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»

1,047

-0,193

-0,918

ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат»

0,641

1,007

0,721

ТзОВ «Цукровий комбінат «Хрещатик»

0,288

0,654

0,780


Проведені розрахунки свідчать, що для подальшого аналізу та формування рейтингу слід використовувати дані звітності ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2008 р. та ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» за 2009 р. Для підтвердження істинності запропонованого підходу, розрахунки проведемо за три звітні періоди. Можемо припустити, що інтегральні значення звітних періодів, які слід було відкинути, будуть гіршими за значення відібраних.

ТоЗВ «Цукровий комбінат «Хрещатик» вилучено з подальшого дослідження, оскільки більшість нормативних коефіцієнтів не відповідають загальноприйнятим значенням. Товариство є ліквідним, проте є серйозні проблеми з фінансової стійкістю та власними оборотними коштами.

Виконуючи другий етап дослідження, за методом порівняльної рейтингової оцінки, використаємо тенденційні показники 2008-2010 років (табл. 5 та 6).

Таблиця 5

Порівняльна рейтингова оцінка господарської діяльності

ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» у 2008-2010 роках

період

показник

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Еталонне значення

Кі

Хі

Кі

Хі

Кі

Хі

Фондовіддача

0,759

0,548

0,449

0,324

1,385

1

1,385

Коефіцієнт оборотності запасів

4,526

0,252

6,273

0,349

7,480

0,417

17,950

Коефіцієнт оборотності капіталу

0,552

0,582

0,376

0,396

0,949

1

0,949

Валова прибутковість реалізованої продукції

0,076

0,760

-0,123

-1,230

0,085

0,85

0,100

Прибутковість (збитковість) майна

-0,042

1,105

-0,102

2,684

-0,038

1

-0,038

Віддача майна

0,552

0,582

0,376

0,396

0,949

1

0,949

Коефіцієнт зносу

0,321

2,816

0,234

2,053

0,300

2,632

0,114

Коефіцієнт оновлення

0,115

1

0,033

0,287

0,108

0,939

0,115


Інтегральний показник розрахуємо за формулою 2.
Таблиця 6

Порівняльна рейтингова оцінка господарської діяльності

ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» у 2008-2010 роках

період

показник

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Еталонне значення

Кі

Хі

Кі

Хі

Кі

Хі

Фондовіддача

6,375

0,679

9,395

1,000

7,075

0,753

9,395

Коефіцієнт оборотності запасів

4,600

0,768

5,989

1,000

3,597

0,601

5,989

Коефіцієнт оборотності капіталу

1,645

0,862

1,909

1,000

1,286

0,674

1,909

Валова прибутковість реалізованої продукції

0,237

0,882

0,247

0,923

0,268

1,000

0,268

Прибутковість (збитковість) майна

0,071

0,595

0,119

1,000

0,049

0,411

0,119

Віддача майна

1,645

0,862

1,909

1,000

1,286

0,674

1,909

Коефіцієнт зносу

0,305

1,000

0,389

1,274

0,364

1,193

0,305

Коефіцієнт оновлення

0,125

0,274

0,131

0,286

0,456

1,000

0,456


Інтегральний показник розрахуємо за формулою 2.Сформований рейтинг фінансового стану досліджуваних підприємств наведено в табл. 7.

Таблиця 7

Рейтинг фінансового стану підприємств

Рейтинг

Підприємство

Інтегральний показник

Звітний період, рік

1

ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат»

0,768

2009

2

ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»

0,904

2008

3

ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат»

0,949

2008

4

ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат»

1,109

2010

5

ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»

1,741

2010

6

ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»

3,267

2009

Проведені розрахунки показали, що найкращий інтегральний показник фінансового стану мало ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» у 2009 р. за рахунок зростання ділової активності та ефективності використання наявного майна. Друге місце в рейтингу зайняло ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за результати господарської діяльності 2008 р.

Висунута гіпотеза щодо узгодженості інтегральних оцінок 2009 р. ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» та 2008 р. ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за методами рейтингового фінансового аналізу та порівняльної рейтингової оцінки підтверджена. Отже, запропоновану нами методику інтегрального оцінювання фінансового стану через поділ показників на нормовані та тенденційні можна вважати істинною.


ВИСНОВОК

Що стосується наукової новизни одержаних результатів, то вона полягає у наступних основних положеннях: Вперше: запропоновано альтернативну методику проведення інтегральної оцінки фінансового стану підприємства шляхом поділу показників фінансового стану на нормовані та тенденційні.

Альтернативним підходом до інтегральної оцінки фінансового стану підприємства може стати оцінка через поділ всієї сукупності показників на нормативні та тенденційні. Доцільність такого поділу показників пояснюється зменшенням міри фінансового ризику при визначенні рейтингу підприємства. Оскільки відповідність встановленим нормативам діяльності має бути першочерговою вимогою для фінансового менеджменту господарюючого суб’єкта. Бажана динаміка тенденційних показників має бути похідною від нормованих значень.

Проводити оцінку варто в два етапи. Спочатку необхідно здійснити розрахунки за нормативними показниками та визначити підсумковий рейтинг підприємств. Підприємства, рейтингове число яких більше 1, оцінювати за тенденційними показниками і формувати підсумковий інтегральний показник.

Удосконалено методику оцінки фінансового стану підприємства як інструменту регулювання його економічної поведінки в умовах мінливого середовища.

Практичне значення одержаних результатів: альтернативний підхід до інтегральної оцінки фінансового стану підприємства дає можливість формувати якісно нову систему показників, які можуть використовуватись агентами економічних відносин з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Таким чином, інтегральна оцінки фінансового стану дає можливість в узагальненому вигляді представити діяльність підприємства на ринку та визначити рейтинг ефективності його діяльності. Це дозволить суб’єктам ринкових відносин визначитись із найефективнішими способами інвестування капіталу і очікувати зростання віддачі від використовуваних ресурсів в умовах їх обмеженості.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Бойчак Т.М. Модель комплексної оцінки фінансової стійкості підприємств харчової промисловості / Т.М. Бойчак // Науковий вісник БДФА. Серія: Економічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. В.В. Прядко ; Міністерство фінансів України, БДФА. – Чернівці : Технодрук, 2009. – Вип. 4. – С. 352–357.

 2. Волик Н.Г. Удосконалення моделі комплексного оцінювання фінансової стійкості банків на основі рейтингової системи / Н.Г. Волик // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 45–49.

 3. Грабовецький Б.Є. Ранжування показників фінансово-господарської діяльності підприємства для побудови комплексної стратегічної програми на основі методу експертних оцінок Дельфі / Б.Є. Грабовецький, О.В. Антонюк // Економіка та держава. – 2010. – №9. – С. 40–41.

 4. Іщук О.С. Моделі інтегрального оцінювання результатів фінансово-господарської діяльності промислових підприємств регіону / Іщук О.С. // Регіональна економіка. – 2008. – № 2. – С. 25–33.

 5. Кабаченко Д.В. Використання системного підходу при формуванні комплексної оцінки фінансового стану підприємства / Д.В. Кабаченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 3. – С. 56–62.

 6. Лагун М.І. Методика системного підходу до формування комплексу показників фінансового стану підприємства / М.І. Лагун // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 6. – С. 40–43.

 7. Мельник О.Г. Уніфікована матрична модель діагностики діяльності підприємства / О.Г. Мельник // Фінанси України. – 2009. – № 3. – С. 109–117.

 8. Михайлов В.С. Панорама методів рейтингового оцінювання та використання їх у статистиці фінансів підприємств / В.С. Михайлов, О.Б. Хотетовська // Статистика України. – 2008. – № 3. – С. 23–29.

 9. Музиченко А. О. Рейтингова оцінка фінансового забезпечення розвитку підприємства / А. О. Музиченко // Економіка АПК. – 2009. – №11. – С. 84–87.

 10. Романенко О.А. Рейтингова оцінка фінансового стану корпоративних підприємств торговельного холдингу / О.А. Романенко // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 127–133.

 11. Сафронська І. М. Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства / І. М. Сафронська, Г. С. Бєлай // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №17. – С. 65–67.

 12. Система корпоративного управління: формування та оцінювання на засадах економічних індикаторів (на прикладі машинобудування) : монографія / О.Є. Кузьмін, А.Д. Дідик, О.Г. Мельник, О.В. Мукан; під ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьміна. – Львів : Тріада плюс, 2008. – 369 с.


Схожі:

Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства як інструменту регулювання економічної поведінки підприємств в умовах мінливого середовища (інформаційно-аналітична довідка) iconАнотація казбан О. Я. Історичні аспекти формування методології оцінки фінансового стану підприємства та ефективність використання нових методик на сучасному етапі розвитку економіки на прикладі Прат «Тернопільський молокозавод».
Казбан О. Я. Історичні аспекти формування методології оцінки фінансового стану підприємства та ефективність використання нових методик...
Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства як інструменту регулювання економічної поведінки підприємств в умовах мінливого середовища (інформаційно-аналітична довідка) iconРобоча програма навчальної дисципліни «економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» для студентів спеціальності «Облік І аудит»
Саме таким інструментарієм є комплекс економіко-математичних методів та моделей, який вивчає навчальна дисципіна «Економіко-математичне...
Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства як інструменту регулювання економічної поведінки підприємств в умовах мінливого середовища (інформаційно-аналітична довідка) iconСучасні методи оцінювання фінансово-економічного стану підприємства: теоретичні та практичні аспекти
Актуальність. На сьогоднішній день оцінка фінансово-економічного стану підприємства є досить актуальною для будь-якого суб’єкта господарської...
Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства як інструменту регулювання економічної поведінки підприємств в умовах мінливого середовища (інформаційно-аналітична довідка) iconСергійчук В. О. асистент внзу “Полтавський університет економіки І торгівлі” оцінка інноваційного розвитку підприємств туристичного бізнесу на основі нематеріальних активів
Но-економічного розвитку підприємств туристичного бізнесу України потребує кардинальних змін, метою яких є інноваційне оновлення...
Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства як інструменту регулювання економічної поведінки підприємств в умовах мінливого середовища (інформаційно-аналітична довідка) iconМ. П. Драгоманова інститут української філології кафедра журналістики навчальна Інформаційно-аналітична практика студентів програма
Метою навчальної практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань з документознавчих дисциплін та інформаційно-аналітичної...
Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства як інструменту регулювання економічної поведінки підприємств в умовах мінливого середовища (інформаційно-аналітична довідка) iconУправління грошовими потоками підприємства
При цьому ефективність прйнятих рішень фінансового характеру залежить від комплексної та адекватної оцінки можливостей підприємства...
Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства як інструменту регулювання економічної поведінки підприємств в умовах мінливого середовища (інформаційно-аналітична довідка) iconПроблеми та шляхи вдосконалення податкового обліку у господарській діяльності підприємства студентка Прокопчук Юлія Миколаївна
...
Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства як інструменту регулювання економічної поведінки підприємств в умовах мінливого середовища (інформаційно-аналітична довідка) iconДовідка Довідка
Довідка — це документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих грома­дян, а також діяльності установ,...
Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства як інструменту регулювання економічної поведінки підприємств в умовах мінливого середовища (інформаційно-аналітична довідка) iconВасильцов О. В., Щокін В. П. Кривий Ріг
Вдосконалення методики планування енергетичного аудита на об’єктах енергоємних підприємств
Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства як інструменту регулювання економічної поведінки підприємств в умовах мінливого середовища (інформаційно-аналітична довідка) iconВасильцов О. В., Щокін В. П. Кривий Ріг
Вдосконалення методики планування енергетичного аудита на об’єктах енергоємних підприємств
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи