Програма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта» icon

Програма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта»
Скачати 134.11 Kb.
НазваПрограма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта»
Дата23.09.2012
Розмір134.11 Kb.
ТипДокументи


Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка


Програма

комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти

для вступу на навчання для здобуття ОКР «спеціаліст»

за напрямом 7.010101 «Дошкільна освіта»


Чернігів 2012


Пояснювальна записка

Вступний іспит з педагогіки та дошкільної педагогіки передбачає визначення рівня знань та умінь абітурієнтів як майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів з основних розділів загальної педагогіки – «Загальні основи педагогіки», «Теорія навчання», «Теорія національного виховання», «Школознавство» та з дошкільної педагогіки.

Абітурієнти повинні знати методологічну основу педагогіки, а саме основні положення закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Базового компоненту дошкільної освіти. Особливу увагу слід звернути на знання абітурієнтами основних педагогічних понять, закономірностей та принципів, методів та прийомів навчання і виховання дітей, різноманітних форм організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі тощо.

При вивченні розділів загальної педагогіки та дошкільної педагогіки абітурієнти повинні знати:

1) становлення педагогіки як науки;

2) принципи та методи педагогічної діяльності;

3) особливості розвитку особистості;

4) значення дошкільного дитинства для становлення особистості;

5) надбання світової педагогічної думки та педагогічні традиції українського народу;

6) становлення і розвиток ідей дошкільної педагогіки;

7) особливості виховання і навчання дітей раннього віку;

8) особливості виховання і навчання дітей дошкільного віку;

9) шляхи здійснення гуманізації навчально-виховного процесу у ДНЗ;

10) шляхи вивчення та врахування потреб й інтересів дітей в навчально-виховному процесі.

Перевірка рівня сформованості умінь:

1) займатися самоосвітою, творчо використовувати на практиці нові досягнення педагогічної науки і передового досвіду, здійснювати необхідні педагогічні дослідження, виявляти творчий підхід, не допускати формалізму і схематичності в педагогічній діяльності;

2) планувати, організовувати і реалізовувати пізнавальні, розвиваючі і виховні аспекти педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі;

3) забезпечувати диференційований підхід до вихованців;

4) аналізувати програмно-методичні матеріали;

5) організовувати предметно-ігрове середовище у різних вікових групах дошкільного навчального закладу;

6) добирати та ефективно використовувати безпосередні та опосередковані методи керівництва різними видами діяльності дошкільників;

7) використовувати різні форми організації навчальної діяльності дітей у ДНЗ, враховуючи потреби, інтереси, попередній досвід дитини.

Вступний іспит проводиться у вигляді тестових завдань закритого та відкритого типів.

У кожному варіанті тестів передбачено завдання на виявлення розуміння основних понять педагогіки, крім того, тестові завдання включають питання практичного спрямування на вирішення психолого-педагогічної ситуації. Завдання передбачають визначення вміння студентів професійно мислити, висловлювати свою думку щодо педагогічних явищ і фактів, аналізувати висловлювання педагогів з тієї чи іншої проблеми. При підготовці відповідей на завдання слід звернути особливу увагу на розуміння студентами сучасних процесів оновлення змісту дошкільної освіти, методів та технологій навчання і виховання дітей дошкільного віку, на зв’язок між педагогічною теорією і практикою. Відповідь на питання відкритого типу має бути побудована в логічній послідовності, грамотно оформлена та відповідати вимогам, що визначені у програмі.

Оцінювання результатів складання тестового вступного іспиту здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в університеті системою контролю знань:

Загальна кількість балів за тестові завдання з педагогіки - 50 балів.

1-4 питання оцінюються в чотири бали. 5-7 питання – у 8 балів. 8 тестове питання – 10 балів.

Загальна кількість балів за тестові завдання з психології - 50 балів


Оцінювання проводиться за шкалою від 100 до 200 балів. Абітурієнти, які отримали нижче 124 балів, до конкурсу не допускаються.

На складання вступного випробування відводиться 3 академічні години.

^ Зміст програми

Розділ 1 Загальні основи початкової школи України

Тема 1. Педагогіка як наука і навчальний предмет, її зв’зок з іншими науками

Предмет і завдання педагогіки. Об’єкт, предмет, функції і завдання педагогіки. Основні категорії педагогіки. Система педагогічних наук. Звя’зок педагогічної науки з іншими науками.

^ Тема 2. Методологія і методи педагогічних досліджень

Поняття про методологію педагогіки і її рівні. Філософські основи педагогіки. Конкретно – методологічні принципи педагогічних досліджень. Організація педагогічного дослідження. Система методів і методика педагогічного дослідження.

^ Тема 3. Загальні закономірності розвитку особистості

Процес розвитку особистості. Спадковість і розвиток. Вплив середовища на розвиток особистості. Розвиток, виховання і формування особистості. Діяльнвсть як фактор розвитку. Діагностика розвитку.

^ Тема 4. Вікові та індивідуальні особливості розвитку

Вікова періодизація. Особливості виховання учнів різних вікових груп. Врахування індивідуальних особливостей.

Тема 5. Педагогічний процес

Педагогічний процес як система. Цілісність педагогічного процесу. Закономірності педагогічного процесу. Етапи педагогічного процесу.

Тема 6. . Інновації в педагогіці

Поняття інновації. Класифікація нововведень в освіті. Інноваційна педагогіка. Гуманістична педагогіка.

^ Розділ ІІ. Дидактика

Тема 7. Дидактика як теорія навчання і освіти

Загальне поняття про дидактику. Предмет і завдання дидактики. Основні дидактичні концепції. Становлення сучасної дидактичної системи.

^ Тема 8. Процес навчання як цілісна система

Поняття процесу навчання, його структура. Функції процесу навчання. Структура діяльності вчителя в навчальному процесі. Психологічні основи діяльності учнів у процесі навчання. Діяльність учителя і учня в різних видах навчання.

^ Тема 9. Принципи навчання

Принципи навчання як дидактична категорія. Закони і закономірності навчання. Характеристика принципів навчання.

Тема 10. Зміст,загальної освіти

Поняття і сутність змісту освіти. Джерела і фактори формування, зміїсту шкільної освіти. Базовий навчальний план середньої загальноосвітньої школи. Характеристика навчальних програм, підручників і навчальних посібників. Стандартизація освіти в основній школі. Стратегія розвитку варіативної освіти в Україні.

^ Тема 11. Загальні методи навчання

Поняття про методи навчання. Класифікація методів навчання. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Методи стимулювання навчальної діяльності школярів у процесі навчання. Методи контролю і самоконтролю в навчанні. Проблема оптимального вибору методів навчання.

^ Тема 12. Засоби навчання

Поняття засобів навчання та їх класифікація. Матеріальні засоби навчання. Засоби матеріалізації розумових дій.

Тема 13. Форми організації навчального процесу в початковій школі

Поняття про форми організації навчального процесу в школі. Функції форм навчання. Форми організації навчання у початковій школі та їх розвиток у дидактиці.

^ Тема 14. Урок основна форма організації навчання в сучасній початковій школі

Урок як цілісна система. Типологія і структура уроку. Організація навчальної діяльності учнів на уроці у початкових класах . Підготовка учителя до уроку. Аналіз і самооцінка уроку.

^ Тема 15. Організація самостійної роботи учнів на уроці

Самостійна навчальна діяльність та її види. Система вправ та завдань. Самостійна робота з книгою. Організація лабораторних та практичних занять.

^ Тема 16. Перевірка і оцінка результатів навчання

Суть контролю навчання як дидактичного поняття. Методи і форми контролю. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіті. Неуспішність учнів.

^ Розділ ІІІ Теорія виховання

Тема 17. Проблема мети і завдань виховання

Проблема мети виховання. Мета виховання в сучасній школі. Завдання виховання.

^ Тема 18. Загальні закономірності і принципи виховання

Характеристика закономірностей і умов виховання. Принципи педагогічного процесу. Специфіка принципів виховання. Суспільна спрямованість виховання. Опора на позитивне у дитини. Гуманізація виховання. Індивідуальний підхід. Єдність виховних впливів.

^ Тема 19. Загальні методи і засоби виховання

Поняття про, сутність методів, прийомів і засобів виховання. Умови, що визначають вибір методів виховання. Класифікація методів виховання. Методи формування свідомості особистості або методи переконань. Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки. Система засобів виховання. Засоби всебічного розвитку особистості. Взаємозв'язок методів і засобів виховання.

^ Тема 20.Форми організації виховного процесу

Загальна характеристика форм виховання та їх класифікація. Основні дії педагога при організації виховного процесу. Вибір форм виховання.

^ Тема 21. Учнівський колектив і його роль у формуванні особистості

Поняття колективу і його види. Дитячий виховний колектив, його основні аспекти. Структура виховного колективу в школі. Найважливіші педагогічні функції, стадії і перспективи розвитку виховного учнівського колективу. Методичні основи виховання учнівського колективу. Самодіяльні групи і "неформальні" об'єднання.

^ Тема 22. Основи сімейного виховання

Вплив атмосфери сімейного життя на процес і результат виховання особистості. Характеристика сімейної політики і демографії в Україні. Тенденції сімейного виховання. Сімейне виховання і сімейне право.

^ Тема 23. Взаємозв'язок школи, сім'ї та громадськості у справі виховання

Види, форми і методи роботи вчителя, класного керівника з батьками учнів. Педагогічний всеобуч батьків, шляхи підвищення його ефективності. Залучення громадськості до виховання дітей. Виховний вплив релігії і церкви у справі формування підростаючого покоління.

^ Тема24. Основи національного виховання

Сутність і особливості національного виховання. Принципи національного виховання. Національне виховання як фактор цілісного формування особистості. Основні напрями національного виховання. Система безперервного національного виховання. Основні шляхи реалізації національного виховання.

^ Тема 25, Класний керівник. Його роль, місце і значенні у формуванні особистості

Історія виникнення посади класного керівника. Завдання і функції класного керівника. Виховна робота з педагогічно занедбаними та хворими дітьми. Планування роботи класного керівника.

^ Розділ ІV. Школознавство

Тема 26. Характеристика нормативних документів про школу. Планування роботи школи

Питання теорії управління школою. Основні положення Закону України "Про освіту». Стандарт освіти в Україні. Документація управління школою. Планування роботи школи.

^ Тема 27. Методична робота в школі і атестація педагогічних кадрів

Зміст та методика роботи педагогічної ради. Предметні методичні об'єднання. Самоосвіта вчителів. Організація допомоги молодому вчителеві. Вивчення та розповсюдження передового педагогічного досвіду. Професійні вимоги до особистості педагога. Атестація вчителів. Система шкільного контролю.

^ Тема 28. Перспективи розвитку національної освіти, школи і педагогічної науки в Україні на початку XXI століття.

Національна доктрина розвитку освіти в Україні. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). Основні напрями розвитку педагогічної науки і її взаємозв'язок з практикою.

^ II. Зміст програми.

Розділ 1. Педагогіка дошкільна як наука

Тема 1. Предмет та завдання дошкільної педагогіки

Предмет дошкільної педагогіки як науки. Основні поняття (категорії) дошкільної педагогіки. Джерела розвитку дошкільної педагогіки Народна педагогіка (етнопедагогіка). Педагогічна думка минулого (історико-педагогічна спадщина минулого. Педагогічна практика. Інноваційний творчий педагогічний досвід. Зв'язок дошкільної педагогіки з іншими науками. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки.

^ Тема 2. Закономірності розвитку особистості. Вікова періодизація в дошкільній педагогіці.

Загальні закономірності розвитку. Спадковість і розвиток. Вплив середовища на розвиток особистості. Середовище. Розвиток і виховання. Діяльність як фактор розвитку. Вікова періодизація дитинства. Сучасні концепції періодизації дошкільного дитинства. Поняття про ідеальну мету виховання. Об'єктний та суб'єктний характер мети виховання. Становлення і розвиток науки про дошкільне виховання. Концепція виховання дошкільників. Сучасна система дошкільної освіти. Типи дошкільних навчальних закладів та їх функції. Програми виховання та навчання дітей дошкільного віку: державні, альтернативні, регіональні, авторські. Вимоги до особистості вихователя дошкільного навчального закладу.


^ Розділ 2. Виховання дітей дошкільного віку

Тема 3. Зміст і методи виховання дітей дошкільного віку.

Особливості розвитку дітей раннього віку. Особливості виховання дітей першого року життя. Особливості виховання дітей другого року життя. Особливості виховання та розвитку дітей третього року життя. Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку. Концепція дошкільного виховання в Україні про завдання виховання дітей дошкільного віку. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. Розумове виховання дітей дошкільного віку. Сучасні проблеми розумового розвитку дітей дошкільного віку. Система сенсорного виховання. Моральне виховання дітей дошкільного віку. Трудове виховання дітей дошкільного віку. Естетичне виховання дітей дошкільного віку.

^ Тема 4. Виховання дітей у грі.

Теорія гри. Сучасні психолого-педагогічні дослідження про гру як провідну діяльність дітей дошкільного віку. Класифікації дитячих, ігор. Іграшка - важливий засіб розвитку гри. Творчі ігри (режисерські, сюжетно-рольові, театралізовані, ігри з будівельним матеріалом), їх розвиток в дошкільному віці. Театралізовані ігри. їх види. Тра - драматизація. Гра -драматизація. Дидактичні ігри. Класифікація дидактичних ігор. Комп'ютерна гра як різновид дидактичної гри.

^ Розділ 3. Підготовка дитини до школи

Тема 5. Навчання дітей в дошкільному закладі

Загальні основи дошкільної дидактики. Принципи навчання. Поняття "навчальна діяльність"; структура навчальної діяльності. Класифікація методів навчання. Форми навчання дітей дошкільного віку. Екскурсія як форма навчання у ДНЗ. Заняття як традиційна форма навчання у ДНЗ. Види занять за дидактичними цілями. Структура заняття. Умови успішного навчання дітей на заняттях. Зв'язок навчальних завдань на заняттях з іншими формами роботи. Педагогічний процес у дошкільному навчальному закладі. Функції педагогічного процесу Закономірності педагогічного процесу. Структура. Складові педагогічного процесу. Розвивальне середовище як складова педагогічного процесу. Використання комп'ютерної техніки в дошкільному навчальному закладі. Планування педагогічного процесу. Види планування. Принципи планування. Критерії комплектування різновікових груп. Взаємозв'язок дошкільного навчального закладу зі школою. Підготовка дітей до навчання в школі. Компоненти загальної готовності до навчання и школі. Адаптація до шкільного навчання. Підготовка дітей до навчання в школі. Компоненти загальної готовності до навчання и школі. Адаптація до шкільного навчання. Форми зв'язку дошкільного закладу і школи.

^ Тема 6. Особливості сімейного виховання дошкільників.

Законодавчі акти про укріплення сім'ї, охорону материнства і дитинства, про відповідальність сім'ї за виховання дітей. Роль сім'ї у формуванні особистості дитини. Провідні функції сім'ї. Труднощі виховання у молодих сім'ях. Батьківський авторитет. A.C. Макаренко про батьківський авторитет. Педагогічна культура батьків, її компоненти. Форми роботи дошкільного навчального закладу із сім'єю.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. кер. та заг. ред. О.Л.Кононко. 3-тє вид., випр. К.: Світич, 2009. – 430 с

 2. Базовий компонент дошкільної освіти. – К., 2003.

 3. Бегей В.М. Управління загальноосвітньою школою на демократичних засадах. – Львів, 1995.

 4. Волкова Н.П. Педагогіка. Навч. пос. – К.: «Академія», 2001.

 5. Державна національна програма "Освіта". (Україна XXI століття Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р.

 6. Державний стандарт початкової загальної освіти (2011 р.)

 7. Дитина в дошкільні роки: Програма розвитку, навчання та виховання дітей. - 2-ге видання. - Запоріжжя: ТОВ "Ліпс" ЛТД, 2004. - 268 с.

 8. Дошкольное образование. Словарь терминов / Составитель Виноградова Н.А. -М.: Айрис-пресс, 2005.- 400 с.

 9. Закон про загальну середню освіту. - Відомості Верховної Ради України, 1999-№28.

 10. Закон України “Про освіту” //Освіта. – 25 червня 1991 р.

 11. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М.: Академия, 2001.

 12. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Украії: Науково-методичний посібник / Науковий редактор О.Л.Кононко. - К.: редакція журналу "Дошкільне виховання", 2003. - 243 с.

 13. Коментар до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. – К.: Ред. журналу „Дошкільне виховання”, 2004.

 14. Конституція України. К., 1997 р.

 15. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. — Тернопіль, 1994.

 16. Крок за кроком в Українї: Посібник для батьків дошкільнят та соціальних педагогів / наукова редакція Л.В.Артемової під загальною редакцією С.Чередниченко. - К.: Кобза, 2003. - 384 с.

 17. Крутій К. Концепція та методичні засади програми "Дитина в дошкільні роки". 3-є видання, стереотипне. - Запоріжжя: ТОВ "Ліпс" ЛТД, 2004. - 392 с.

 18. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. кер. та заг. ред. О.Л.Кононко. 2-тє вид., випр. К.: Світич,2009. – 208 с.

 19. Методичні рекомендації до програми розвитку та виховання дитини раннього віку "Зернятко" / Під редакцією О.Л.Кононко. - К.: Кобза, 2004. - 188 с.

 20. Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті (проект) Газета "Освіта України" № 29 (257), 18 липня 2001 р.

 21. Освітні технології: Навч.-метод. посіб./ О.М. Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; за ред. О.М.Пєхоти. – К.:2004. – 256 с.

 22. Педагогічний пошук /Укл. І.Н.Баженова. – К.:Рад Шк., 1988.

 23. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учебник для студ. В 2 кн.-М.: ВЛАДОС,2002.

 24. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. – К.: Академвидав., 2004.

 25. Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка. Практикум. – К.: Слово, 2004.

 26. Програма розвитку та виховання дитини раннього віку "Зернятко" / Науковий керівник О.Л.Кононко. - К., 2004. - 192 с.

 27. Русова С. Нова школа. Вибр. пед. твори. — К., 1996.

 28. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Абрис, 1998.

 29. Селевко Г.К. Альтернативные педагогические технологии. М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 224с.

 30. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К., 1985.

 31. Сухомлинський В.О. Сто порад вчителю. – К.: Рад. шк., 1984.

 32. Фіцула М.М. Педагогіка. Навчальний посібник.-Тернопіль: „Навчальна книга – Богдан”, 1999. – 192.

 33. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. –- К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 544 с.

 34. Чайка В. Педагогіка (тестові завдання). Навчальний посібник для студ. вищих пед. закладів освіти. – Тернопіль: ТДПУ, 2000. – 168 с.

 35. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посіб. – К.: Вища школа., 2002. – 215с.


Схожі:

Програма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта» iconДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Дошкільна освіта»
Педагогічна освіта спеціальності 010101 Дошкільна освіта, навчальних програмах дисциплін
Програма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта» iconПрограма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання», «Історія педагогіки», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія»....
Програма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта» iconПрограма комплексного фахового екзамену з технологічної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» за напрямом: 01010301 «Технологічна освіта»
До складу тестів включено 25 комплексних питань, які відповідають змісту освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалавра за...
Програма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта» iconПрограма комплексного фахового екзамену з вищої математики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр», за напрямом: 04020101 «Математика»
Особи, які успішно завершили бакалаврську підготовку, мають право брати участь у конкурсі для продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Програма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
«бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 010101 «Дошкільна освіта» / Укладачі:...
Програма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта» iconПрограма комплексного фахового екзамену з соціальної педагогіки для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Соціальна педагогіка»
Технологізація практичної діяльності соціального педагога: проблеми підходів та напрями впровадження, присвячений технологіям соціально-педагогічної...
Програма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта» iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програма фахового вступного випробування щодо здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 01010101 «Дошкільна...
Програма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта» iconПрограма комплексного фахового екзамену з англійської мови І зарубіжної літератури та методики їх викладання для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Мова та література (англійська)»
Програма завершується списком рекомендованої для опрацювання при підготовці до іспиту основної літератури
Програма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта» iconПрограма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з екології, описується його структура, розкривається...
Програма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта» iconПрограма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з інформатики та методики її викладання,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи