Положення «Про переведення» на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «Спеціаліст» та «Магістр» icon

Положення «Про переведення» на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «Спеціаліст» та «Магістр»
Скачати 249.2 Kb.
НазваПоложення «Про переведення» на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «Спеціаліст» та «Магістр»
Дата23.09.2012
Розмір249.2 Kb.
ТипПоложення


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Чернігівський національний педагогічний університет

імені Т.Г. Шевченка


Програма

фахового вступного випробування з “Теоретичних основ фізичного виховання і спорту” для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» та «Магістр»

(денної та заочної форми навчання)
Напрям підготовки: 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»


Спеціальність: 7.010201 «Фізичне виховання»

8.010201 «Фізичне виховання»


Освітньо-кваліфікаційний

рівень: ^ Спеціаліст, Магістр
Кваліфікація: Спеціаліст фізичного виховання,
вчитель фізичного виховання
Магістр фізичного виховання,
викладач фізичного виховання


Чернігів 2012


ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Т.Г. ШЕВЧЕНКА

^

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


з “Теоретичних основ фізичного виховання і спорту” для абітурієнтів на спеціальність 7.010201 «Фізичне виховання»;

8.010201 «Фізичне виховання»
^

(денної та заочної форми навчання)
Пояснювальна записка


Програма призначена для абітурієнтів, які бажають здобути кваліфікацію вчителя фізичної культури за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» та «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та «Спеціаліст» за цією ж спеціальністю на факультеті фізичного виховання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Програма розроблена згідно положення «Про переведення» на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «Спеціаліст» та «Магістр».

У програмі визначаються мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з теоретичних основ фізичного виховання та спорту», описується його структура, розкривається зміст кожного блоку питань. Програма завершується списком основної літератури, рекомендованої для опрацювання при підготовці до іспиту.

Програма фахового вступного випробування затверджена на засіданні вченої ради факультету фізичного виховання Чернігівського національного педагогічного університету (протокол № 5 від 31 січня 2012 р.)

^ Мета та завдання фахового вступного випробування

Фаховий вступний іспит має на меті комплексну перевірку рівня сформованості компетентності з фахових дисциплін. Відповідно, завданнями іспиту з “Теоретичних основ фізичного виховання і спорту” є: визначення рівня сформованості у вступників системи спеціальних знань, щодо основних теоретичних та методичних положень, науково-педагогічних закономірностей фізичного виховання та спорту; визначення рівня сформованості системи знань з медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту, педагогіки, психології та особливостях їх застосування в практиці фізичної культури та спорту.

^ Абітурієнти повинні знати:

 • основи загальнотеоретичних, психолого-педагогічних та спортивно-педагогічних дисциплін в обсязі, достатньому для вирішення педагогічних, науково-методичних та організаційних завдань поставлених перед учителем;

 • спеціально-педагогічні дисципліни, які формують теоретичні основи фізичного розвитку і виховання, методичні рекомендації щодо організації занять із фізичної культури в різних вікових групах, організації та проведення змагань, нормативні вимоги до обладнання та його експлуатації;

 • фундаментальні основи вікової фізіології, психологічні особливості дітей дошкільного віку, вікової педагогіки.

 • програмні та директивні документи в галузі фізичного виховання;

 • зміст програм та підручників у організації шкільної освіти, питання керівництва учнівськими колективами, виховання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах;

 • соціально-екологічні умови стану здоров'я учнів;

 • основні методи проведення лікувального контролю і обстеження;

 • основи науково-дослідницької роботи;

 • основні напрямки і перспективи розвитку освіти, педагогічної науки, масової фізичної культури і спорту.

 • методику виховної роботи, у тому числі методику роботи класного керівника, вихователя групи продовженого дня, спираючись на виховання учнів у дусі національної культури і загальнолюдських цінностей;

 • загальні питання методики викладання фізичної культури в середній загальноосвітній школі, (завдання, зміст, принципи, методи, прийоми навчання, типологія уроків, суть лекційно-практичного навчання);

 • методичний досвід кращих учителів, викладачів області, держави;

 • систему позакласної роботи з фізичного виховання.


^ Структура та зміст фахового випробування


Структура фахового вступного іспиту відповідає поставленим завданням і включає питання з таких дисциплін:


Філософія (5% питань від загальної кількості) включає питання за такими напрямками:

 1. Історична реконструкція уявлень про тіло, в духовній культурі.

 2. Життєтворчість особистості як суспільна та індивідуальна проблема.

 3. Співвідношення раціонального та духовно-тілесного в особистій життєтворчості.

 4. Проблема гармонії душі і тіла у філософії фізичного виховання.

 5. Морально-естетичні цінності.

 6. Філософські і педагогічні аспекти формування потреб людини в особистому вдосконаленні.

 7. Методологія науки та філософія.

 8. Філософське тлумачення становлення та розвитку науки.

 9. Наука як система знань та сфери її впливу.

 10. Основи методології науково-дослідної діяльності.

Педагогіка (10% питань від загальної кількості) включає питання за такими напрямками:

 1. Предмет педагогіки, її основні категорії. Методи науково-педагогічних досліджень.

 2. Особистість учня. Вплив спадковості, середовища й виховання на розвиток особистості учня.

 3. Всебічний розвиток особистості – мета виховання в сучасному суспільстві.

 4. Цілісний педагогічний процес. Закон і принципи цілісного педагогічного процесу.

 5. Інновації в педагогіці.

 6. Суть процесу виховання. Зміст виховання в сучасній школі. Виховання й самовиховання.

 7. Загальні методи виховання.

 8. Виховання особистості в колективі. Взаємовідносини особистості і колективу.

 9. Основи сімейного виховання. Взаємодія школи, сім’ї й громадськості у виховній роботі.

 10. Розумове виховання. Формування світоглядних позицій учнів в процесі навчально-виховної діяльності.

 11. Основи морального виховання учнів.

 12. Патріотичне виховання учнів. Формування культури міжнаціональних відносин.

 13. Система трудового виховання й професійної орієнтації учнів. Трудове виховання й спорт.

 14. Основи естетичного виховання. Естетичне виховання засобами фізичної культури.

 15. Екологічне виховання учнів середніх загальноосвітніх шкіл.

 16. Фізичне виховання. Організаційні форми фізичного виховання на сучасному етапі.

 17. Поняття про дидактику, основні категорії дидактики. Процес навчання, його методологічні основи, структура.

 18. Різні підходи до навчання. Характеристика окремих систем навчання.

 19. Закономірності та принципи навчання.

 20. Методи навчання. Характеристика методів навчання.

 21. Засоби навчання та їх класифікація.

 22. Організаційні форми навчання. Урок як основна форма навчання.

 23. Нетрадиційні форми організації навчання в школі.

 24. Роль учителя в процесі навчання. Процес учіння.

 25. Вибрані проблеми дидактики.

 26. Контроль і оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 27. Наукові проблеми внутрішкільного управління. Методична робота в школі.

 28. Зміст освіти в національній школі. Система освіти в Україні.

 29. Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. Втілення досягнень педагогічної науки в шкільну практику/

 30. Професія вчителя і її призначення на сучасному етапі.

 31. Зміст педагогічної майстерності і шляхи її формування.

 32. Педагогічна техніка як форма організації поведінки учителя, А.С.Макаренко і В.О. Сухомлинський про розвиток вмінь учителя.

 33. Майстерність мови вчителя.

 34. Майстерність педагогічного спілкування.

 35. Майстерність вчителя на уроці.

 36. Майстерність виховання.

 37. Народна педагогіка про формування сімейних цінностей.

Загальна психологія (4% питань від загальної кількості) включає питання за такими напрямками:

 1. Предмет психології.

 2. Розвиток психіки.

 3. Структура і методи сучасної психології

 4. Психологічна характеристика особистості

 5. Основні теорії особистості.

 6. Психологічна теорія діяльності.

 7. Спілкування.

 8. Соціальні групи.

 9. Відчуття і сприймання.

 10. Пам’ять.

 11. Мислення і уява.

 12. Увага.

 13. Емоції і почуття.

 14. Воля.

 15. Темперамент.

 16. Характер.

 17. Здібності.

Психологія спорту (6% питань від загальної кількості) включає питання за такими напрямками:

 1. Предмет і задачі психології спорту і фізичного виховання.

 2. Особистість і спорт.

 3. Психологічні закономірності спортивних досягнень.

 4. Психологічні основи навчання і виховання у фізичному вихованні.

 5. Розвиток емоційно-вольової сфери в процесі фізичного виховання та спортивної діяльності.

 6. Основні характеристики психічних станів, які виникають в процесі фізкультурно-спортивної діяльності.Анатомія та фізіологія (10% питань від загальної кількості) включає питання за такими напрямками:

 1. Організм та його основні функції.

 2. Будоватіла людини.

 3. Вчення про м’язи.

 4. Вчення про судини

 5. Гомеостаз і адаптація.

 6. Індивідуальна адаптація до фізичних навантажень.

 7. Фізіологія збудливих тканин.

 8. Анатомія та фізіологія опорно-рухового апарата.

 9. Анатомія та фізіологія основних нервових структур.

 10. Фізіологія центральної нервової системи.

 11. Гормональна регуляція фізіологічних функцій.

 12. Фізіологія сенсорних систем.

 13. Вища нервова діяльність.

 14. Фізіологія систем життєзабезпечення та підтримання постійного внутрішнього середовища

Біохімія (10% питань від загальної кількості) включає питання за такими напрямками:

 1. Обмін речовин і енергії.

 2. Тонка будова м’язового волокна та хімічний склад м’язової тканини.

 3. Креатинкіназна реакція, міокіназна. Ресинтез АТФ в процесі гліколізу. Динаміка молочної кислоти при мязовій роботі.. Принцип гетерохроності. Закон суперкомпенсації.

 4. Залежність біохімічного стану організму від особливостей нервової діяльності спортсменів. Особи легкозбуджувані, урівноваженні та з переваженням гальмівних процесів. Біохімічні механізми нервової регуляції обміну речовин. Роль гормонів у регуляції біохімічних процесів в організмі спортсменів. Вплив передстартового стану на обмін речовин в організмі. Біохімічні основи спортивного тренування і характеристика тренованого організму. Спортивне тренування та тренувальний ефект – терміновий, відставлений та кумулятивний.

 5. Біохімічна характеристика різних видів спорту. Реакції дитячого та юнацького організму на фізичне навантаження. Особливості тренування в дитячому та юнацькому віці.

 6. Біохімічні основи раціонального харчування спортсменів. Енергетична та біологічна цінність харчування. Роль білків, жирів та вуглеводів.

Біомеханіка (5% питань від загальної кількості) включає питання за такими напрямками:

 1. Вступ до біомеханіки.

 2. Основи біомеханічної методології.

 3. Організм людини як біомеханічна система.

 4. Біомеханіка рухового апарату людини.

 5. Біомеханічні характеристики руху людини.

 6. Індивідуальні та групові особливості моторики.

 7. Геометрія маси тіла людини.

 8. Біоенергетика рухових дій.

 9. Види рухових дій.

 10. Основи дидактики рухових дій.

 11. Психомоторика рухових дій.

 12. Фізичні вправи. Спортивна техніка.

Метрологія (5% питань від загальної кількості) включає питання за такими напрямками:

 1. Предмет спортивної метрології.

 2. Інструментальні методи контролю в спорті.

 3. Оптичні та оптико-електронні методи реєстрації рухів.

 4. Метрологічні основи тестування.

 5. Основи теорії оцінок, Кваліфікація.

Методики викладання плавання, гімнастики, лижного спорту, легкої атлетики, туризму (5% питань від загальної кількості) включає питання за такими напрямками:

 1. Методика викладання плавання.

 2. Методика викладання гімнастики.

 3. Методика викладання лижного спорту.

 4. Методика викладання легкої атлетики та туризму.

Теорія і методика фізичного виховання та основи спортивного тренування (40% питань від загальної кількості) включає питання за такими напрямками:

 1. Фізичне виховання як соціальна система. (Характеристика національної системи фізичного виховання України. Нормативно-організаційні документи діяльності компонентів національної системи фізичного виховання. Системний підхід до організації роботи у фізичному вихованні та спорті. Соціологічні основи фізичного виховання та спорту. Національні традиції фізичного виховання).

 2. ТіМФВ як наукова і навчальна дисципліна. (Зміст предмету, поняття та категорії, етапи розвитку, методологічні основи загальної теорії фізичної культури).

 3. Характеристика теорії функціональних систем (за П.К. Анохіним) та її впровадження в практику роботи вчителя фізичного виховання та тренера (операціональна архітектоніка формування акту поведінки, акцептор результатів дії, стадія аферентного синтезу, системоутворюючий фактор, система, провідний принцип діяльності компонентів в функціональній системі).

 4. Характеристика основ теорії управління та реалізація її положень у фізичному вихованні та спортивному тренуванні. (Система управління, зворотній зв’язок, коректування. Предмет педагогічної, біологічної, економічної, медичної кібернетики. Значення логістики як науки в організації фізичного виховання та спортивного тренування. Маркетинг та менеджмент у сфері фізичної культури та спорту)

 5. Застосування діалектико-матеріалістичного підходу до вирішення педагогічних задач у фізичному вихованні та спортивному тренуванні. (Поняття, категорії, закони.)

 6. Характеристика теорії адаптації та її використання у фізичному вихованні та спортивному тренуванні: (Гомеостаз. Механізм адаптації, види, особливості. Резерви організму людини. Стан, проблеми, перспективи розвитку адаптивної фізичної культури.)

 7. Управління адаптивним функціонуванням організму людини як предмет роботи вчителя фізичного виховання та тренера. (Можливості, механізм та перспективи керованого розвитку, навчання, виховання. Реалізація навчальних, розвиваючих, оздоровчих, пізнавальних та виховних цілей у фізичному вихованні в загальноосвітній школі).

 8. Дидактичні основи спортивного тренування. Науково-педагогічний та медичний контроль у фізичному вихованні та спорті. (Розробка науково обґрунтованих коректив в управлінні руховою поведінкою людини.)

 9. Біокібернетичні основи розробки технології педагогічного впливу на організм людини в процесі фізичного розвитку та фізичного удосконалення. (Інформаційно-управляюча діяльність мозку. Гуморальний і нервовий механізм управління і зв’язку в організмі. Саморегуляція вегетативних функцій організму. Регуляція рухів.)

 10. Організм людини як система. (Принцип системності та цілісності роботи організму. Значення наукових праць І.П.Павлова, П.К.Анохіна в обґрунтуванні функціонування організму людини та управління його поведінкою. Системогенез, рефлекс мети).

 11. Управління рухами. (Взаємодія сенсорних систем. Характеристика рефлекторної теорії (І.П.Павлов) рефлексів головного мозку та довільних рухів (І.М.Сєченов), теорії координації рухів (М.О.Бернштейн) як основи побудови методики навчання руховим діям.)

 12. Шляхи накопичення та трансформації вільної енергії в процесі життєдіяльності. (Особливості обміну речовин та енергії в умовах тренувальних та змагальних навантажень.)

 13. Біохімічні, анатомічні, фізіологічні, біомеханічні та психологічні аспекти адаптації організму людини до рухової діяльності та використання їх в реалізації задач фізичного виховання та спортивного тренування. (Прояв, показники, механізми, уроки фізичної культури, спортивні тренування, педагогічний контроль).

 14. Рухова активність – необхідна умова гармонійного розвитку людини. (Фізіологічні механізми м’язового скорочення .Сучасні концепції та теорії м’язового скорочення. Режими роботи м’язів, функціональні особливості м»язів. Методологія проектування інноваційних процесів у фізичному вихованні дітей і молоді.)

 15. Характеристика загальної теорії підготовки висококваліфікованих спортсменів. Прогнозування та моделювання в спорті. Фактори та тенденції розвитку спортивних досягнень. Роль М.Г. Озоліна, В.М. Дячкова, Д.Д. Донського, В.М. Заціорського, В.В.Петровського, Л.П.Матвєєва, В.Н.Платонова у формуванні сучасної теорії спорту. Тенденції в оптимізації спортивного тренування. Професійний і олімпійський спорт. Реабілітація та відновлення працездатності спортсменів.)

 16. Система фізичного виховання в сім’ї, дитячих дошкільних закладах, загальноосвітній школі, в період трудової діяльності людини. Валеологічна освіта населення України. Засоби та форми агітації і пропаганди здорового способу життя в навчальних закладах та по місцю проживання. Досвід К.Ф. Нікітіна, М.Амосова в застосуванні засобів фізичного виховання. Характеристика "фонових" видів фізичної культури.

 17. Наука - продуктивна сила суспільства.(Основні проблеми науки у фізичному вихованні та спорті. Методи та організація досліджень. Експериментально-емпіричний та теоретичний рівні дослідження. Педагогічні, психологічні, фізіологічні та біомеханічні методики дослідження рухової активності людини. Види наукових праць. Структура атестації наукових кадрів у фізичному вихованні та спорті.)

 18. Система підготовки вчителя фізичного виховання в світлі вимог законів України про народну освіту, фізичну культуру і спорт. (Кваліфікаційні вимоги до спеціаліста з фізичної культури міжнародного взірця. Науково-методичне забезпечення підготовки фахівців з рекреації і оздоровчої фізичної культури. Фітнесіндустрія.)

 19. Формування особистості. (Концепція національного виховання. Принципи національного виховання. Зв’язок фізичного виховання з іншими видами виховання. Спорт та особистість. Структура виховного процесу у фізичному вихованні в сучасній школі. Національні традиції фізичного виховання.

 20. Поняття про цілісний педагогічний процес, закономірності та принципи його. Взаємозв’язок змісту, форм і методів у педагогічному процесі. Шляхи інтенсифікації навчально-виховного процесу в навчальних закладах. (Системний підхід в організації і управлінні фізичним вихованням дітей різного віку. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні.)

 21. Руховий апарат людини як біомеханічна система. (Біомеханіка як наука. Основні аспекти застосування біомеханіки в оптимізації фізичного виховання та спортивного тренування.)

 22. Форми організації занять у фізичному вихованні та спортивному тренуванні. (Різноманітність, обумовленість, класифікація. Шкільний урок з фізичної культури як комплексний подразник, як засіб педагогічного впливу. Структура уроку, класифікація та характеристика типів уроків у фізичному вихованні та спортивному тренуванні. Моделі уроків із заздалегідь відомою дією. Режими чергування вправ з відпочинком. Підготовка вчителя та тренера до проведення уроку.)

 23. Психологія як наука. (Значення загальної, вікової, соціальної психології, психології спорту та психодіагностики в підготовці спеціаліста з фізичної культури. Видатні вчені-психологи про психологічні основи побудови роботи вчителя фізичного виховання та тренера.)

 24. Формування педагогічної майстерності вчителя фізичного виховання та тренера. (Культурологічні та науково-методичні основи педагогічної діяльності, основи майстерності вчителя в управлінні собою. Педагогічний креатив студента, розвиток, розвиток професійно-ціннісних здібностей на різних рівнях педагогічної творчості. Вміння і навички з педагогічної техніки як форми організації поведінки вчителя фізичної культури.)

 25. Сучасний досвід викладання спортивно-педагогічних дисциплін у фізичному вихованні в загальноосвітній школі. (Характеристика наукових праць провідних вчених в галузі фізичного виховання та спортивного тренування. Провідні вчені фізичного виховання України, тренери з легкої атлетики, плавання, спортивних ігор, гімнастики, лижного спорту.)

 26. Вимоги до якості знань з фізичної культури. (Система оцінювання знань, вмінь та навичок. Управління процесом засвоєння знань та вмінь. Облік успішності з фізичної культури в школі.)

 27. Характеристика засобів фізичного виховання, їх класифікація. (Виникнення та розвиток фізичних вправ, їх класифікація. Фактори, які визначають вплив фізичних вправ на організм людини. Техніка фізичних вправ. Принципи використання засобів фізичного виховання. Засоби спортивного тренування.)

 28. Дидактика, її категорії. (Розвиток дидактики. Принципи та методи навчання. Особливості навчання у фізичному вихованні у відповідності до рішення освітніх, виховних та оздоровчих задач. Вимоги та методика викладання теоретичних відомостей. Рухові вміння та навички як предмет навчання. Структура процесу навчання руховим діям. Побудова технології навчання руховим діям.)

 29. Розвиток рухових якостей. (Фактори, які обумовлюють їх прояв. Закономірності розвитку: гетерохронність, етапність, фазовість. Взаємодія рухових якостей та рухових навиків. Характеристика рухових якостей та методик їх розвитку).

 30. Особливості проведення уроків різних типів (однопредметний, навчальний, тренувальний, контрольний, змішаний, вступний, заключний). Заходи з фізичного виховання упродовж навчального дня (гімнастика перед заняттями, фізкультхвилинки і паузи, організовані перерви, спортивні години у групах продовженого дня – школа, клас і момент проведення за вибором студента), в позакласних заняттях (секції, фізкультурно-спортивні свята, дні здоров’я, турпоходи, вечори, змагання тощо – за вибором студента), в секціях з обраного виду спорту в ДЮСШ. Домашні завдання з фізичної культури.

Фаховий вступний екзамен за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» проводиться у формі письмового тесту.

Всі питання, які виносяться на тест розподілені на 2 варіанти, кожен з яких включає 20 питань відсоткове співвідношення за дисциплінами наведено вище.

Всі питання, які виносяться на тестове випробування розподілені за двома рівнями складності у відповідності з освітньо-кваліфікаційним рівнем на який вступає абітурієнт.

У кожному питанні передбачено один правильний варіант відповіді. На виконання завдання відводиться 40 хвилин.

Максимально кількість балів набрана при тестування становить 100 балів. Кожна правильна відповідь оцінюється в 5 балів.

Для денної форми навчання результат тестування оцінюється згідно з нормами відповідної оціночної таблиці, що в сумі дає 200 балів (максимально можливих), за 100 бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів (згідно умов прийому до вищих навчальних закладів України, пункт 16, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 02.09.08 р. № 802).

Відповідні завдання оформлюються на окремому аркуші та оцінюються згідно з нормами відповідної оціночної таблиці:

^ Сума балів

Абсолютна кількість

правильних відповідей

Оцінка по п’ятибальній шкалі

Відносна кількість

правильних відповідей, %

100

0

2

0-25%

105

1

110

2

115

3

120

4

125

5

3

30-55%

130

6

135

7

140

8

145

9

150

10

155

11

160

12

4

60-80%

165

13

170

14

175

15

180

16

185

17

5

85-100%

190

18

195

19

200

20

^ Основна літератураАгаджанян Н.А., Катков А.Ю. Резервы нашего организма. - М. : Знание, 1990, с.240.Анохин П.К. Очерки по физиологии Функциональных систем. - М.: Медицина, 1975.Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании, М. : ФиС, 1978, с. 222.Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. М. : ФИС, 1991, с.287.Бернштейн Н.А. О построении движений М.,ФИС, 1947.Берштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. - М. : Медицина, 1966.- 349с.Браснавец М.Е., Гуревич Т.Ф., Кибернетика. – К. : Вища школа, 1977.Василевский Н.Н. Адаптативная саморегуляция функций. М. : Медицина, 1977. - 327с.Введение в теорию физической культуры. – М. : «Физкультура и спорт», 1983, Л.П.Матвеев.Волков М.І., Осипенко Г.А.. Корсун С.М / Біохімія м’язової діяльності. – К. : Олімп. л-ра.Гордон М. Хронічне стомлення та рухова активність. – Київ : “Олімпійська література”, 1999. – С. 128.Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1996. - №9. - С. 9-16.Державні тести і нормативні оцінки фізичної підготовленості населення України.Дьячков В.М. Совершенствование технического мастерства спортсменов: педагогические проблемы управления. - М. : ФИС, 1972.Энока Р.М. Основы кинезиологии. – К. : Олимпийская литература, 1993.Закон України “Про фізичну культуру і спорт” // Україна молода . – 1994. - 18 лютого.Зациорский В.М. Кибернетика, математика, спорт. - М. : ФИС, 1969.Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. - М. : ФИС, 1970.Коган А.Б. Биологическая кибернетика (Учебное пособие для студентов биологич.спец.университетов) – М. : “Высшая школа” , 1972.Лесгафт П.Ф. Собрание педагогических сочинений. М., ФИС, т.1-У, 1951-1954.Масальгин М.А. Математико-статистические методы в спорте. - М.: ФИС, 1974.Петровский В.В. Кибернетика и спорт.- К.: 3доровье, 1983.Петровский В.В. Организация спортивной тренировки. К.: Здоровье, 1978, 92с.Платонов В.М. Загальна теорія підготовки спортсменів в олімпійському спорті.-Київ: Олімпійська література, 1997, 584 с..Платонов В.Н. Адаптация в спорте.-К.:Здоровье, 1988.Романенко В.А. Двигательные способности человека. Донецк, Ук. Центр, 1999, 336с.Зимер Н. Кибернетика или связь в животном и машине.-М.: Сов. радио, 1958.Донской Д.Д. Законы движений в спорте.-М.: ФИС, 1968, 166с.Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга, Санкт-Петербург, 1863 г.Фарфель В.С. Управление движениями в спорте. – М.: ФИС ,1975 ,208.Цільова комплексна програма “Фізичне виховання- здоров‘я нації”: Затверджено Указом президента України від 1 вересня 1998 року № 963/98 //Спортивна газета-1998-27 листопада, 11 грудня.Чхаидзе Л.В. Об управлении движениями.-М.: ФИС, 1970.Явоненко А.Ф. и др. Химия и биологическая химия , Учебн. Пособие для факультетов ф/в пед. инст., К.: Высшая школа ., 1988.Павлов И.П. Избранные труды по физиологии высшей нервной деятельности. – М.: Учпедгиз, 1950.Ухтомский А.А. Собр. сочин. Т.1 Ученик о доминанте,-М.:Изд. Ленинградский университет, 1950.Клименко В.В., Омельчук В.П. Фізкультура і соматичне виховання.-К.: Рад. школа, 1987.Боген М.М. Обучение двигательным действиям.-М.: ФИС, 1985.Аросьев Д.А., Жоров П.А., Назарова И.Г. Как увлечь физической культурой. Ж-л: ”Физическая культура в школе”. – N4, 1987. – С. 6-10.Богданов Г.П. Пособие для учителей. Уроки физической культуры в IV-VI классах. Издательство 2-е. – М. : Просвещение, 1984.Богданов Г.П. Школьникам – здоровый образ жизни. Методическое пособие – М.: ФИС, 1989.Богданов И.П. Уроки физкультуры в IV-V кл. –М.: Просвещение, 1984.Богданов И.П. Уроки физкультуры в IX-XI кл. –М.: Просвещение, 1981.Богданов И.П. Уроки физкультуры в VII-VIII кл. - М.: Просвещение, 1981.Булич Э.Г. Физическое воспитание в специальных медицинских группах. М.: Высшая школа, 1986г.-254с.Волков Л.В. Основи спортивної підготовки дітей і підлітків: Навчальний посібник для студентів факультету фізичної культури педінститутів.-К.:Вища школа, 1993, с.152.Гриневский В.В. Избранные произведения. М.: ФИС, 1951.Гужаловский А.А. Развитие двигательных качеств у школьников.- Минск. Нар. Асвета, 1978 .Ємець О.Й. Фізкультура: педагогічні ситуації. Чернігів, 1997.Ємець О.Й. Педагогічні ситуації в підготовці вчителя фізкультури. // Фізичне виховання в школі.,-1998.- №4, с. 10-12.Программа по ф/к в школе.Физическая культура в школе. Научно-методический журнал Министерства образования РФ, М., «Школа-пресс», №1, Изд. с 1958.Фізичне виховання в школі: Науково-методичний журнал Міністерства освіти України; Ж., “Педагогічна преса”, №1, 1995.Булатова М.М., Платонов В.М. Спортсмен у різних клімато-географічних і погодних умовах. К.: Олімпійська література, 1996, с.176.Рыбковсий А.Г. Управление двигательной активностью человека (системный анализ).-Донецк:ДонГУ, 1998, 300 с.Спортивная физиология: Учебник для институтов физкультуры. / Под ред. Я.М.Коца.- М.-ФИС.,1986.Сурков Е.Н. Адаптация в спорте. М., “Физкультура и спорт”, 1982.Сурков Е.Н. Психомоторика спортсмена.-М.: ФИС, 1984, 126 с.Платонов В.Н. Теорія спорту, К., Вища школа, 1987,-424с.Тер- Ованесян А.А., Тер-Ованесян И.А. Педагогика спорта. - К. «Здоровье», 1986.Уилмор Дж.Х., Костилл Д.Л. Физиология спорта и двигательной активності.-Пер. с англ.-К.:Олимпийская литература, 1997.Ученик о тренировке. Под общ. Ред. Д.Харре. М., ФИС, 1971.Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта. –М.:ФИС, 1987, с. 12.Фізіологічне тестування спортсмена високого класу. За ред.Дж.Д.Мак-Дугалла, Київ: Олімпійська література , 1997.Шварц В.Б.,Хрущев О.В. Медико-биологические аспекты спортивной ориентации и отбора. М.: ФИС, 1984, с.151.Платонов В.М. Загальна теорія підготовки спортсменів в олімпійському спорті.-Київ: Олімпійська література, 1997, 584 с.Платонов В.Н., Сахновский К.П. Подготовка юного спортсмена.-К.:Рад. школа, 1988, 288 с.Платонов В.М., Гуськов С.І. Олімпійський спорт. Підручник у 2-х книгах.-Київ: Олімпійська література 1994, 1997.Дон Дункан Мак-Дугал и др. Физиологическое тестирование спортсмена высокого класса.-К.:Олимпийская литература, 1998.Гуськов С.І. Спортивний маркетинг. Київ: Олімпійська література., 1996.-296с.Енциклопедія сучасного спорту. Колектив авторів. Київ: Олімпійська література, 1998, 600 с.Кубертен П.Ф. Олімпійські мемуари. Київ: Олімпійська література, 1997, 180 с.Моногаров В.Д. Утомление в спорте.-Киев: Здоровье, 1986.Озолин Н.Г. Современная система спортивной тренировки. М.: ФИС, 1970, 479с.Запорожанов В.А. Контроль в спортивной тренировке. - Киев: Здоровье, 1988, 144 с.Спорт для всех: Международный журнал спортивной информации на русском языке. / для организаторов спортивной деятельности и специалистов спорта / М.: ФИС.Теорія і методика фізичного виховання і спорту: Вітчизняний науково-теоретичний журнал для спеціалістів у галузі фізичного виховання і спорту; К., “Олімпійська література”, №1, 1999.Теория и практика физической культуры: Ежемесячный научно-теоретический ж-л Государственного комитета РФ по ф/к и спорту, Российской Государственной Академии физической культуры: основан в 1925 г., М.,

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. // Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии образования Российской государственной Академии физической культуры; №1, 1996; М., “Теория и практика физической культуры”.Схожі:

Положення «Про переведення» на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «Спеціаліст» та «Магістр» iconПоложення Стандарту вищої освіти мон україни про державний екзамен
Психології, Української і світової художньої культури та методики її викладання, Творчої роботи (виконання театральних постановок)...
Положення «Про переведення» на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «Спеціаліст» та «Магістр» icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)", спеціальності 07010104 "Організація І регулювання дорожнього руху" для прийому на...
Положення «Про переведення» на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «Спеціаліст» та «Магістр» icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)", спеціальності 07010102 "Організація перевезень І управління на транспорті" для прийому...
Положення «Про переведення» на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «Спеціаліст» та «Магістр» icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)", спеціальності 07010101 "Транспортні системи " для прийому на навчання осіб, які здобули...
Положення «Про переведення» на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «Спеціаліст» та «Магістр» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Менеджмент", спеціальності 03060107 "Логістика" для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр",...
Положення «Про переведення» на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «Спеціаліст» та «Магістр» iconПрограма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання 0401 Природничі науки Спеціальність
Зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" та "магістр" здійснюється на конкурсній основі за результатами...
Положення «Про переведення» на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «Спеціаліст» та «Магістр» iconПрограма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання. 0401 Природничі науки Спеціальність
Зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" та "магістр" здійснюється на конкурсній основі за результатами...
Положення «Про переведення» на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «Спеціаліст» та «Магістр» iconПоложення про магістерську роботу загальні положення
Магістерська робота виконується протягом навчання студента за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Положення «Про переведення» на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «Спеціаліст» та «Магістр» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» — виявлення рівня знань, умінь І навичок,...
Положення «Про переведення» на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «Спеціаліст» та «Магістр» iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності
Спеціальність «Управління фінансово-економічною безпекою» відноситься до специфічних категорій. За цією спеціальністю можуть навчатися...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи