За напрямом: 02030302 «Мова та література (англійська)» 02030302 «Мова та література (англійська)» icon

За напрямом: 02030302 «Мова та література (англійська)» 02030302 «Мова та література (англійська)»
Скачати 105.88 Kb.
НазваЗа напрямом: 02030302 «Мова та література (англійська)» 02030302 «Мова та література (англійська)»
Дата23.09.2012
Розмір105.88 Kb.
ТипДокументи

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка


Програма

комплексного фахового екзамену з англійської мови і зарубіжної літератури та методики їх викладання

для вступу на навчання для здобуття ОКР «спеціаліст», «магістр»

за напрямом: 7.02030302 «Мова та література (англійська)»

8.02030302 «Мова та література (англійська)»


Чернігів 2012

Пояснювальна записка


Програма призначена для вступників, які бажають здобути кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” або “магістр” на філологічному факультеті Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з англійської мови та зарубіжної літератури й методики їх викладання, описується його структура, розкривається зміст кожного блоку питань. Програма завершується списком основної літератури, рекомендованої для опрацювання при підготовці до іспиту.

Програма фахового вступного випробування затверджена на засіданні кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов (протокол № 4 від 8 грудня 2011 р.) та на засіданні кафедри германської філології (протокол № 4 від 8 грудня 2011 р.).

^

Мета та завдання фахового вступного випробуванняФаховий вступний іспит має на меті комплексну перевірку рівня сформованості лінгвістичної, літературознавчої, педагогічної та методичної компетенцій у вступників, що мають кваліфікацію вчителя англійської мови і зарубіжної літератури середньої школи за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”.

Відповідно, завданням іспиту з теоретичних мовних дисциплін є визначення рівня сформованості у вступників лінгвістичної компетенції, а саме: знань теоретичних засад провідних галузей лінгвістики та сучасних методів і підходів до вивчення мовних явищ, навичок і вмінь їх застосування при аналізі мовних одиниць різних рівнів;

завданням іспиту з історико- та теоретико-літературних дисциплін є визначення рівня сформованості літературознавчої компетенції, а саме: теоретичних знань з літературознавства та навичок і вмінь їх застосування при аналізі художнього тексту;

завданням іспиту з педагогіки є визначення рівня сформованості знаннєвого компонента професійної педагогічної компетенції вступників: знань з дидактики і теоретичних засад виховання в школі;

завданням іспиту з методики навчання іноземних мов є визначення рівня сформованості знаннєвого компонента професійної методичної компетенції вступників: знань теоретичних основ і сучасних технологій навчання іноземних мов.
^

Структура та зміст фахового вступного випробуванняСтруктура фахового вступного іспиту відповідає поставленим завданням і включає чотири блоки питань, а саме: з теоретичних мовних дисциплін, історико- та теоретико-літературних дисциплін, педагогіки, методики навчання іноземних мов.

Зміст кожного блоку питань визначається ключовими проблемами, які має вміти розв’язувати фахівець під час виконання своїх виробничих функцій.

^ Питання з теоретичних мовних дисциплін спрямовані на визначення рівня сформованості професійної лінгвістичної компетенції фахівця – знань основ теорії мови, її історичного розвитку й сучасного стану, структури та системи мови, правил і закономірностей її функціонування, навичок й умінь їх використання при аналізі мовних одиниць різних рівнів.


І. ^ Теоретична фонетика

 1. Фонема як базова одиниця мови. Диференційні ознаки й опозиції. Алофони фонеми (обов'язкові та факультативні).

 2. Артикуляційна класифікація голосних і приголосних звуків англійської мови.

 3. Пристосування приголосних звуків у зв’язному мовленні: явища сумісної артикуляції.

 4. Поняття просодії. Інтонація як складна єдність просодичних характеристик.

II. Теоретична граматика

 1. Структурна характеристика мови. Рівні мови та їх одиниці.

 2. Системні відносини в мові. Типи синтагматичних (координація, субординація й предикація: первинна та вторинна) та парадигматичних відносин (семантичні, формальні та функціональні).

 3. Граматична категорія. Граматичне значення. Лінгвістична опозиція: граматична форма: синтетична та аналітична.

 4. Класифікації частин мови. Критерії виділення частин мови у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві.

 5. Прагматика висловлення. Базові поняття теорії мовленнєвих актів (локуція, іллокуція, перлокуція, комунікативний намір, умови успішності). Класифікації мовленнєвих актів. Прямі та непрямі мовленнєві акти.

III. Історія англійської мови

 1. Специфічні риси германських мов (закон Грімма; закон Вернера; аблаут; суфікси основ у формуванні відмін).

 2. Сильні, слабкі, претерито-презентні та аномальні дієслова в давньо-англійській мові.

IV. Лексикологія

 1. Словниковий склад мови як система: лексико-семантичні парадигми (синонімія, антономія, полісемія, омонімія).

 2. Словотвір як один із шляхів кількісного збагачення словникового складу мови. Основні засоби словотвору.

 3. Запозичення в словниковому складі англійської мови.

 4. Фразеологія − один з найпродуктивніших шляхів збагачення словника.

V. Стилістика

 1. Стилістика як лінгвістична наука (основні поняття стилістики; функціональні стилі та їх типологія; виражальні (експресивні) засоби та стилістичні прийоми).

 2. Стилістична лексикологія англійської мови. Диференціація її словникового складу.

 3. Стилістична семасіологія англійської мови. Фігури й тропи та сфери їх творення.

 4. Стилістичний синтаксис англійської мови. Виражальні засоби та стилістичні прийоми на синтаксичному рівні.

VI. Теорія та практика перекладу

 1. Визначення поняття перекладу. Етапи процесу перекладу. Основні види та типи усного та письмового перекладу. Переклад за допомогою комп’ютера. Описовий та антонімічний переклад.

 2. Еквівалентність та еквіваленти у перекладі. Трансформації у перекладі. Зв’язок еквівалентності перекладу та стилю. Типи функціональних стилів.

 3. Переклад одиниць інтернаціональної лексики, одиниць специфічного національного лексикону. Переклад фразеологічних та усталених виразів.

VII. Дискурс і теорія комунікації

 1. Сутність та функції спілкування, його основні компоненти. Основні закони спілкування.

 2. Вербальні та невербальні засоби спілкування.

 3. Прагматичні аспекти комунікації. Мовленнєвий акт у структурі повідомлення.

 4. Аспекти мовного коду в міжкультурній комунікації. Національно-культурна специфіка мовленнєвого етикету. Комунікативні табу.^ Питання з історико- та теоретико-літературних дисциплін спрямовані на визначення рівня теоретико-літературної підготовки фахівця, навичок і вмінь застосування набутих знань при визначенні форми, ознак і характеру певного літературного явища та його функцій в тексті художнього твору.


 1. Героїко-історичний епос середньовіччя.

 2. Доба Відродження: загальна характеристика.

 3. Англійське Відродження.

 4. Французький ренесанс.

 5. Англійська література доби Просвітництва (представники, проблематика, композиція, герої, жанрова своєрідність).

 6. Французька література доби Просвітництва (представники, проблематика, композиція, герої, жанрова своєрідність).

 7. Класицистична трагедія (представники, теми, проблеми, герої).

 8. Загальна характеристика європейського романтизму та його представників. Філософські, суспільно-політичні, естетичні чинники.

 9. Жанр історичного роману в літературі доби романтизму.

 10. Функція казки в творчості романтиків (представники, теми, проблеми, герої).

 11. Американський романтизм (представники, теми, проблеми, герої).

 12. Своєрідність розвитку реалізму в європейській літературі XIX ст. (представники, теми, проблеми, герої).

 13. Поезія середини та кінця ХІХ ст. (представники, проблематика, композиція, герої, жанрова своєрідність).

 14. Літературознавство як наука. Структурні й функціональні визначення літератури.

 15. Поняття тексту. Актантна структура тексту.

 16. Тема та ідея як складові компоненти змісту літературного твору.

 17. Художній образ, композиція й сюжет як елементи форми літературного твору.

 18. Поняття роду, виду, жанру. Родова та жанрова специфіка літератури.

 19. “Формальні” та “змістові” ознаки жанрів.

 20. Діалогічні структури в літературному тексті.

 21. Види епічних творів.

 22. Сюжет і фабула художнього твору.

 23. Художній час і простір літературного твору.

 24. Види ліричних творів.

 25. Загальні ознаки драматичних творів.

 26. Фігури мови.

 27. Основні форми віршування в літературі.

 28. Основні системи віршування.

 29. Загальна характеристика складових елементів основних систем віршування.

 30. Зображально-виражальні засоби.


Питання з педагогіки спрямовані на визначення рівня сформованості знаннєвого компонента професійної педагогічної компетенції фахівця – ступеня засвоєння системи теоретичних знань з дидактики та теоретичних засад виховання в школі.

 1. Дидактика як наука, її зв'язок з іншими науками.

 2. Емпіризм і теоретичні узагальнення в дидактиці.

 3. Ціль, мета і завдання в дидактиці.

 4. Зміст освіти в національній школі.

 5. Методи навчання та їх класифікація.

 6. Засоби навчання та їх класифікація.

 7. Форми організації навчання.

 8. Урок як основна форма організації навчання. Класифікація типів уроків.

 9. Закони й закономірності навчання.

 10. Принципи навчання та їх характеристика.

 11. Навчальні досягнення учнів: складові, функції та принципи оцінювання.

 12. Види контролю успішності учнів.

 13. Теоретичні засади трудового виховання.

 14. Теоретичні засади естетичного виховання.

 15. Теоретичні засади етичного виховання.


Питання з методики навчання іноземних мов спрямовані на визначення рівня сформованості знаннєвого компонента професійної методичної компетенції фахівця – знань теоретичних засад і сучасних технологій навчання іноземних мов у середньому навчальному закладі.

 1. Методика викладання іноземних мов та її завдання. Зв’язок методики навчання іноземних мов з іншими науками.

 2. Принципи навчання іноземних мов.

 3. Поняття «вправа», «структура вправи»; класифікація вправ для навчання іноземних мов.

 4. Навчання граматичного матеріалу.

 5. Навчання лексичного матеріалу.

 6. Навчання фонетичного матеріалу.

 7. Навчання аудіювання.

 8. Навчання говоріння.

 9. Навчання читання.

 10. Навчання письма.

 11. Особливості викладання іноземної мови у початковій, основній і старшій школі.

 12. Контроль у навчанні іноземних мов.

 13. Позакласна робота з іноземної мови.


Фаховий вступний іспит за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” проводиться у формі письмового тесту множинного вибору.

Всі питання, які виносяться на тестовий іспит, розподілені на 3 варіанти, кожний з яких включає по 40 питань: 10 – з педагогіки, 10 – з методики навчання іноземних мов у середній школі, 10 – з теоретичних мовних дисциплін, 10 – з історико- та теоретико-літературних дисциплін.

Максимальна кількість балів, набраних при виконанні всіх чотирьох блоків питань, становить 200 балів. Кожна правильна відповідь студента оцінюється в 5 балів.

Тестування з питань педагогіки, методики навчання іноземних мов, історико- та теоретико-літературних дисциплін проводиться українською мовою, з питань теорії англійської мови – англійською мовою.

Час, що надається студенту для виконання чотирьох блоків завдань, становить 1 год. 20 хвилин.

Користуватися словниками, довідковими джерелами, технічними засобами під час вступного іспиту не дозволяється.

^
Основна літератураТеоретична фонетика


Леонтьева С.Ф. Теоретическая фонетика английского языка. – М.: Высш. шк., 1980. – 271 с.

^ Теоретическая фонетика английского языка: Учеб. пособие / М.А.Соколова, К.П. Гинтовт, И.С. Тихонова, Р.М. Тихонова. – М.: Высш. шк., 1991. – 240 с.


Теоретична граматика

Morokhovskaya E.J. Fundamentals of English Grammar. (Theory and Practice). – К.: Вища шк., 1993. – 470 с.

Харитонов І.К. Теоретична граматика сучасної англійської мови: Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов денної та заочної форм навчання. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 352 с.
^

Історія англійської мови


Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева Т.М. История английского языка. Учебник. Хрестоматия. Словарь. – СПб.: Издательство «Лань», 1999. − 512 с.

Костюченко Ю.П. Історія англійської мови. – К.: Вища шк., 1963. – 426 с.

Лексикологія


Гороть Є.І. Лексикологія сучасної англійської мови. – К., 1996. – 128 с.

Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови. – Харків: Основа, 1993. – 256 с.


Дискурс і теорія комунікації

Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. – К., 2004.


Порівняльна типологія англійської та української мов

Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. – К.: Либідь, 1995. – 239 с.


Стилістика

Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – Л.: Просвещение, 1981. – 295 с.

Galperin I.R. Stylistics. – M.: Vyssaja skola, 1981. – 334 p.
^

Теорія та практика перекладу


Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). − Вінниця: “Нова книга”, 2000. − 448 с.
Історія зарубіжної літератури

Андреев Л.Г., Карельский А.В., Павлова Н. С., Венедиктова Т. Д., Гугнин А. А. Зарубежная литература ХХ века: Учеб. для студ. вузов. – М.: Высшая школа, 2001. – 559 с.

Гребенникова Н.С. Зарубежная литература. ХХ век: Учеб. пособие для студ. филол. спец. вузов. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. – 128 с.

Денисова Т.Н. Історія американської літератури ХХ століття: Навч. посіб. для студ. філол. ф-тів вищ. навч. закл. / НАН України; Інститут літератури
ім. Т.Г.Шевченка. – К. : Довіра, 2002. – 318 с.

Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов /Л.Г.Андреев, А.В. Карельский и др. – М.: Высшая школа, 2003. – 559 с.

Курс лекцій «Література другої половини ХХ століття»: навч. посібник / під ред. Фесенко В.І. – К.: Вид центр КНЛУ, 2005. – 118 с.

^

Вступ до літературознавства / Теорія літератури


Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. О.Галича. – Київ: Либідь, 2001. – 488 с.

Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высш. шк, 2002. – 437 с.

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Ковальова, В.І.Теремка. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 752 с.


Педагогіка

Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Вид.центр «Академія»; 2002. – 528 с.


Методика навчання іноземних мов

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авт. під кер. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.

Схожі:

За напрямом: 02030302 «Мова та література (англійська)» 02030302 «Мова та література (англійська)» iconРобоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність
Напрями підготовки: 02030304, 02030304 «Переклад», 02030302, 02030302 – «Філологія англійська, німецька, французька, іспанська мова...
За напрямом: 02030302 «Мова та література (англійська)» 02030302 «Мова та література (англійська)» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Напрями підготовки: 02030304, 02030304 «Переклад», 02030302, 02030302 – «Філологія англійська, німецька, французька, іспанська мова...
За напрямом: 02030302 «Мова та література (англійська)» 02030302 «Мова та література (англійська)» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030302 Мова І література (англійська) та окр спеціаліста 02030302 Мова І література (англійська)
В основу цих блоків покладено програми обов’язкових дисциплін з англійської мови – “Лексикологія”, “Стилістика”, “Історія англійської...
За напрямом: 02030302 «Мова та література (англійська)» 02030302 «Мова та література (англійська)» iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з Країнознавства для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська,...
За напрямом: 02030302 «Мова та література (англійська)» 02030302 «Мова та література (англійська)» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання
Українська мова та література, додаткова спеціальність: мова І література (англійська)"; ’’Мова та література (англійська), додаткова...
За напрямом: 02030302 «Мова та література (англійська)» 02030302 «Мова та література (англійська)» iconПрограма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література»
Філологія*. Мова І література (англійська)” є не лише перевіркою якості професійної підготовки викладачів іноземної мови, а й свідченням...
За напрямом: 02030302 «Мова та література (англійська)» 02030302 «Мова та література (англійська)» iconМіністерство освіти І науки україни
Спеціальність пмсо. Мова та література (англійська, іспанська), пмсо. Мова та література (англійська, французька), пмсо. Мова та...
За напрямом: 02030302 «Мова та література (англійська)» 02030302 «Мова та література (англійська)» iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 Іноземна мова англійська
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 0203 – філологія, спеціальність 02030302- іноземна мова і література) складена на...
За напрямом: 02030302 «Мова та література (англійська)» 02030302 «Мова та література (англійська)» iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 Іноземна мова англійська
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 0203 – філологія, спеціальність 02030302- іноземна мова І література) складена на...
За напрямом: 02030302 «Мова та література (англійська)» 02030302 «Мова та література (англійська)» iconРобоча програма з теоретичного курсу англійської мови для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія, спеціальністю Мова І література (німецька, англійська)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи