Програма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» icon

Програма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
Скачати 165.63 Kb.
НазваПрограма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
Дата23.09.2012
Розмір165.63 Kb.
ТипДокументи

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка


Програма

комплексного фахового екзамену з екології

для вступу на навчання для здобуття ОКР «спеціаліст»


за напрямом: 7.04010601 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»


Чернігів 2012

Пояснювальна записка

Програма призначена для вступників, які бажають здобути фахівця еколога за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за цією ж спеціальністю на хіміко-біологічному факультеті Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з екології, описується його структура, розкривається зміст кожного блоку питань. Програма завершується списком основної літератури, рекомендованої для опрацювання при підготовці до іспиту.
^

Мета та завдання фахового вступного випробування


Фаховий вступний іспит має на меті комплексну перевірку рівня сформованості системи вступників, що мають кваліфікацію еколога за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”.

Відповідно, завданням іспиту з теоретичних екологічних дисциплін є визначення рівня сформованості у вступників фахової компетенції, а саме: знань теоретичних засад провідних галузей екології та сучасних її напрямів.
^

Структура та зміст фахового вступного випробування


Структура фахового вступного іспиту відповідає поставленим завданням і включає три блоки питань, а саме: з теоретичних аспектів екології, прикладних галузей та практичної спрямованості сучасних екологічних знань, вмінь та навичок.

Зміст кожного блоку питань визначається ключовими проблемами, які має вміти розв’язувати фахівець під час виконання своїх виробничих функцій.

Фаховий вступний іспит за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” проводиться у формі письмового тесту множинного вибору.

Всі питання, які виносяться на тестовий іспит, розподілені на 3 варіанти, кожний з яких включає по 40 питань: 10 – теоретичні аспекти сучасної екології, 10 – практичні аспекти екології, 20 – прикладні галузі екологічної науки

Максимальна кількість балів, набраних при виконанні всіх трьох блоків питань, становить 100 балів. Кожна правильна відповідь студента оцінюється в 2,5 бали.

Час, що надається студенту для виконання чотирьох блоків завдань, становить 1 год. 20 хвилин.

Користуватися словниками, довідковими джерелами, технічними засобами під час вступного іспиту не дозволяється.

вступ. екологія як наука, її роль в сучасних суспільних процесах

Термін “ екологія”, його поява та генезис. Розуміння екології в роботах Е.Геккеля. Екологія ХХ століття в роботах В.Вернадського, Ю.Одума, М.Реймерса, К.Ситника, В.Некоса, Г.Білявського. Основні об’єкти, предмет та завдання екологічної науки.

Системний підхід як домінуюча парадигма сучасної екології. Проблематика сучасних екологічних досліджень.

Екологія ХХІ століття як синтетична наука, її різноспрямованість та комплексність. Структура та завдання сучасної екології. Положення екології в загальній системі природничих наук.

Напрямки розвитку сучасної екології. Екологія як теоретична основа раціонального природокористування та охорони довкілля. Роль прикладних галузей екології у реалізації завдань виробничої та соціальної сфер.

Екологічні проблеми планетарного масштабу та шляхи їх вирішення. Практична цінність екологічних досліджень на сучасному етапі. Роль екологічних доробок у вирішенні глобальних проблем людської цивілізації.

^ Тема 1. Загальні закономірності взаємодії надорганізмових систем і навколишнього середовища

Поняття про екологічні фактори. Підходи до класифікацій екофакторів з врахуванням різних критеріїв. Закономірності аутекології. Основні шляхи адаптацій живих організмів до змін умов абіотичного середовища. Принципи екологічних класифікацій організмів.

Популяції у екології, їх характеристики, динаміка та проблематика стабільності і стійкості. Регуляція чисельності популяцій та її механізми. Вплив людського фактора на природні зв’язки і популяційних процеси. Проблематика «шкідливих і корисних видів» в популяційній екології.

Біоценоз, його структури та проблематика стійкості. Основні типи біотичних зв’язків у біоценозах, специфіка їх прояву у міжвидових та внутрішньовидових відносинах. Мутуалістичні відносини, (симбіоз, протокооперація, аменсалізм, коменсалізм, нейтралізм), їх значення та поширення в природі.

Основні складові, принципи функціонування та стійкості екосистем. Екосистеми у розумінні А. Тенcлі. Енергетичні взаємовідносини в екосистемах. Енергетичний баланс живого організму. Ланцюги живлення, травні сітки та трофічні рівні. Втрати енергії в ланцюгах живлення. Біологічна продуктивність. Поняття про біологічну продуктивність. Первинна та вторинна продукція. Екологічні піраміди Ч. Елтона та їх типи. Сучасні проблеми біологічної продуктивності.

Вчення про біогеоценози (БГЦ) В.М. Сукачова. Структура та основні складові біогеоценозу. Характеристики структури та функціонування різних біогеоценозів, на прикладі лісових і водних БГЦ. Співвідношення понять «біогеоценоз» і «екосистема» в розумінні Ю.Одума, Є.Лавренка і К.Ситника.

Екологічні сукцесії, їх причини, спрямованість, перебіг і наслідки. Загальні закономірності сукцесій. Проблеми стабільності угрупувань. Клімаксові угруповання.

^ Тема 2. Біосфера як мегаекосистема, її характеристики, механізми функціонування та стабільності

Біосфера як оболонка Землі, перетворена життям. Межі біосфери. Нерівномірність розподілу життя у біосфері. Поняття біосфери за В.І.Вернадським. Речовини біосфери. Жива речовина планети, її хімічний склад та геохімічна роль. Світовий розподіл первинної продукції.

Геохімічна робота живої речовини: енергетична, газова, концентраційна, окисно-відновна, деструкційна функціїї. Основні біогеохімічні цикли біосфери. Кругообіг газоподібних речовин та опадовий цикл. Кругообіг води. Взаємозв’язок та регуляція основних циклів у біосфері. Космічна роль біосфери.

Стабільність біосфери. Динамічний характер стабільності. Біологічна різноманітність (біорізноманіття) як основа стабільності. Регуляційні механізми стабілізації біосфери. Історичні зміни у біосфері.

^ Тема 3. ноосфера як етап розвитку біосфери, підходи до її природничо-філософського тлумачення.

Поняття ноосфери за Е.Леруа, П.Тейярдом де Шарденом та В.І.Вернадським. Роботи В.Вернадського та умови побудови ноосфери. Перспективи та небезпека зростаючого впливу людини на біосферу.

Сучасні підходи до ідеї ноосфери, ноосферні концепції та їх екологічне та природничо-філософське тлумачення. Роботи К.Лосєва, В.Данилова-Даниляна, М.Реймерса, В.Межжеріна, В.Крисаченка та їх роль у формуванні сучасних концепцій ноосфери.

Експериментальні проекти «Біосфера-ІІ» і «Біос-3» як модельні системи створення штучно регульованих міні-біосфер.

Ідеї сталого (збалансованого) розвитку як можливі моделі ноосфери Вернадського, їх переваги, недоліки та протиріччя. Глобалізація як процес формування цивілізації ХХІ ст. Шляхи розвитку людства (американський, китайський, японський, нідерландський), їх спрямованість, реалістичність та еколого-економічні можливості. Індикатори збалансованого розвитку.

^ Тема 4. техносфера як етап трансформації біосфери людською діяльністю

Техносфера як частина біосфери, що трансформована людиною під впливом техногенної діяльності. Історичні етапи формування техносфери. Техногенні чинники довкілля. Техносфера як замкнута технологічна система. Сучасні засади техноекології.

Поняття про забруднення довкілля, підходи до різних типів забруднення (інгредієнтне, параметричне, біоценотичне, деструктивне).

Сучасні підходи до екологізації промислового виробництва. Альтернативні ресурсні і енергетичні джерела, вторинна переробка, створення нетоксичних (або малотоксичних ) речовин і матеріалів. Проблематика утилізації полімерів та інших штучно створених матеріалів.

^ Тема 5. біорізноманіття як основа підтримання СТійкості екосистем і біосфери

Біорізноманіття, його рівні та форми. Особливості формування біорізноманіття різних регіонів. Основні напрями збереження біорізноманіття (in situ, ex situ), їх особливості, переваги і недоліки. Конвенція про біорізноманіття (1992).

Біорізноманіття України в комплексі природних умов і охорони. Рівні охорони біорізноманіття. Популяційно-видовий рівень. Червона книга України. Фітоценотичний рівень охорони. Зелена книга України.

Екосистемний рівень охорони біорізноманіття. Природно-заповідний фонд (ПЗФ), особливості його формування. Класифікація ПЗФ України та міжнародні класифікації природно-заповідних територій. Види використання заповідних територій, управління в галузі організації та охорони ПЗФ.

тема 6. геосистеми та їх стійкість до антропогенних навантажень

Геосистема як предмет ландшафтної екології. Загальні закономірності еволюції геосистем. Динаміка та еволюція ландшафтних територіальних структур. Підходи до структури, основних елементів та функціонування геосистем. Соціальні функції геосистем. Природні потенціали геосистеми та їх оцінка. Антропогенні впливи та реакція геосистем на них. Оцінка антропогенних навантажень та ступеня антропізації геосистем.

Загальні форми стійкості геосистем. Кількісні показники стійкості геосистем та основні методи їх оцінювання. Картографування і типологія геосистем за їх стійкістю. Ландшафтно-екологічне прогнозне картографування. Ландшафтно-екологічні пріоритети та критерії оптимальності геосистем. Нормування антропогенних навантажень на геосистеми.

тема 7. Агроекологія як наука про агроекосистеми

Агроекологія – наука про агроландшафти і агроекосистеми. Природно-екологічне зонування агроекосистем. Грунт як сполучна ланка агроландшафту і агроекосистем. Типи грунтів. Гумус. Агроекологічна оптимізація та бонітет земель. Основні принципи організації території і земельних ресурсів. Біогеохімічні, термодинамічні і енергетичні властивості грунту.

Основні функції агроекосистем. Екологічні чинники агроекосистем. Культурні рослини як складові компоненти агроекосистем. Фотосинтетична активна радіація (ФАР). Енергетична кормова одиниця (ЕКО). Закон мінімуму і баланс NKN.

Фотосинтез. Агроекологічна оцінка міндобрив ы пестицидів. Структура та еколого-економічна оцінка агроекосистем: чинне законодавство про земельні ресурси.

тема 8. еКОЛОГІЯ МІСЬКИХ СИСТЕМ

Екосистемна характеристика міста. Поліструктура та поліфункціональність міських систем. Природна і техногенна система міста. Міські системи, зони, території. Літогенна основа, ландшафти і грунти міста. Захист міських територій від небезпек. Літогенного і техногенного походження. Територіальне зонування та екологічна компенсація міських систем.

Водне середовище та сфери використання води. Система водопостачання. Водоносні горизонти та баланс підземних вод. Система водовідведення. Системи теплогазозабезпечення. Основи проектування інженерних систем. Надійність інженерних систем.

Джерела і фактори забруднення міського середовища. Техногенна деструкція довкілля. Екологія міського транспорту. Екологія паливо-енергетичного комплексу. Екологія повітряного басейну міста. Екологія великих міст і агломерацій.

Поводження з міськими відходами. Утилізація промислових відходів. Полігони твердих і рідких побутових відходів.. комунальні очисні споруди. Технологія „Біоплато”. Фітомеліорація. Динамічна рівновага геоекосистем. Гомеостаз. Екологічна відповідальність умов життя. Оцінка антропогенного впливу.

тема 9. Соціоекологічні аспекти взаємодії людини і природи

Людське суспільство і середовище його існування. Суть поняття середовища. Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища. Ставлення до природи наших предків. Географічна оболонка як арена взаємодії суспільства та природи. Роль природного чинника у взаємовідносинах суспільства та природи.

Соціоекологія як наука, об'єкти її вивчення та передумови виникнення. Соціоекосистеми як об'єкти вивчення соціоекології. Соціум як унікальний феномен у світовому просторі. Роль інформації у вирішенні проблем взаємодії суспільства та природи.

тема 10. природокористування в контексті сталого (збалансованого) розвитку

Природні ресурси, принципи їх оцінок і класифікацій. Поняття про різні групи ресурсів (невідновні, відновні, вичерпні, невичерпні, замінні, незамінні), їх розподіл та можливості використання. Забезпеченість України природними ресурсами та місце держави за ресурсним потенціалом у світовій спільноті.

Еколого-економічні аспекти та принципи природокористування. Необхідність управління природокористуванням. Принципи штучного управління природокористуванням. Основні підходи до екологізації природокористування.

Правові засади природокористування. Основні напрямки державної політики України в галузі раціонального використання природних ресурсів. Екологічний, ресурсний, заповідний, соціальний, економічний і міжнародно-правовий напрями природокористування. Ключові принципи екологічно сталого (збалансованого) розвитку.

тема 11. Екологічна безпека та її засади для розвитку людської цивілізації

Правовий статус терміну „Екобезпека”. Екобезпека людини і довкілля. Мета, об’єкти і суб’єкти екобезпеки. Система екобезпеки. Основні структурні елементи ЕБ. Категорії, рівні, типи, класи екобезпеки і небезпек. ЕБ як система і форма взаємодії суспільства і природи. Екологічна небезпека як визначальна категорія екологічної безпеки. Екологічний ризик як рівень екобезпеки та істотна ознака еконебезпеки.

Термодинамічні процеси в біосфері та небезпечні природні явища. Екологічні біосферні небезпеки, їх класи, види і типи. Геомембранна або грунтогенна небезпека. Космогенні, атмогенні, гідрогенні, літогенні, біогенні і техногенні класи небезпек. Аварії, катастрофи, зони ураження. Діапазони небезпеки. Захворюваність населення як показник небезпеки.

Небезпека міліарного та терористичного походження.

Правові засади національної екологічної безпеки. Закон України „Про охорону навколишнього середовища”. Екологічне законодавство. Організаційно-правові форми забезпечення екобезпеки. Міжнародна співпраця з екобезпеки. Міжнародні угоди України із проблем екобезпеки. Концепції, прогнози та стратегії екологічної безпеки.

тема 12. Моніторинг довкілля як система спостереження та екологічного управління

Державний, корпоративний, місцевий та громадський моніторинг. Види моніторингу за призначенням та їх характеристика. Суб’єкти, об’єкти та основні принципи екомоніторингу. Стандарти охорони НПС (17), їх комплекси, групи; охорона праці; (12), класифікаційні угрупування, БНіП, ДСанПіН, ISO. Екологічний паспорт.

Моніторинг забруднення повітряного басейну. Лімітні та понадлімітні викиди. Розрахунок максимальної приземної концентрації ЗР Сmах. Визначення домінуючої речовини в суміші ЗР в повітрі. Підходи до розрахунків необхідної кількості повітря L (м3/год) для загально-обмінної вентиляції за сумарним приведеним викидом, Пвс, Пвп..

Моніторинг поверхневих, підземних вод Чернігівщини. Контроль якості води за гігієнічними вимогами. Гігієнічна класифікація водних об'єктів за ступенем забруднення, індексом забруднення води (ІЗВ - для поверхневих, морських водойм). Моніторинг охорони водного басейну від забруднення. Класифікація стічних вод. Методи та техніка очистки води, їх ефективність. Механічні, хімічні, фізико-хімічні та біологічні (аеробні, анаеробні) методи та техніка очистки води. Зміни в екологічному оподаткуванні за забруднення водойм.

Моніторинг забруднення літосфери. Категорії деградації грунтів. Характеристика забруднення грунтів Чернігова. Встановлення ГДКгр за ЛПШ класу небезпеки відходів. Категорії забруднення ґрунту за ГДК, ЛПШ, сумарним показником забруднення - Zc. Основні заходи охорони грунтів від забруднення. Зміни в екологічному оподаткуванні за забруднення ґрунту.

Моніторинг енергетичного забруднення (теплове, акустичне, ЕМП) небезпека, контроль, нормування, захист. Екологічне оподаткування за утворення та (або) тимчасове зберігання радіоактивних відходів за понадпроектний термін.

Еколого-корозійний моніторинг експлуатації та захисту технічних споруд в агресивних середовищах в еколого-небезпечних виробництвах.

Біологічний моніторинг та фітомоніторинг як його різновид. Фітомоніторинг забруднення атмосфери, водойм, ґрунту.

Санітарна класифікація підприємств, виробництв, споруд. Основні принципи санітарної класифікації. Розміри СЗЗ та зеленої зони.

тема 13. нормативно-правові та МІЖНАРОДНІ аспекти охорони навколишнього середовища

Правова основа охорони довкілля та його окремих компонентів. Система екологічного права в Україні. Законодавство України про різні рівні охорони навколишнього природного середовища. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” як основа екологічного законодавства. Кодекси України, які регламентують використання ресурсів. Галузеві та ресурсні природоохоронні закони та нормативні акти.

Міжнародні угоди і Конвенції, підписані Україною. Україна як учасник міжнародного екологічного нормативно-правового поля.

Екологічні права і обов’язки громадян України. Конституція України та її статті в галузі екологічних прав і обов’язків. Право на одержання екологічної інформації. Орхурська конвенція про доступ до інформації, що стосується довкілля.

тема 14. основи екологічного управління і менеджменту

Екологічне управління як система врахування пріоритетів охорони довкілля при плануванні різних видів діяльності. Вимоги до системи екологічного управління з позицій ДСТУ ISO 14001:2006.

Екологічний менеджмент як система методів забезпечення управління в сфері природокористування його основні принципи та завдання. Види екологічного менеджменту (стратегічний, корпоративний, галузевий), їх особливості і нормативно-правові засади. Рівні екоменеджменту, їх цілі і можливості.

Екологічний аудит як системний незалежний процес оцінювання об’єктів з метою підвищення екологічної ефективності. Структура типового процесу екоаудиту. Види екоаудиту (обов’язковий, ініціативний), їх цілі та нормативно-правова база. Еколого-аудиторська діяльність, її засади, об’єкти та рівні стандартів.

тема 16. екологічна стандартизація і сертифікація

Екологічна стандартизація як нормативна основа екосертифікації. Мета, задачі і функції стандартизації. Поняття про екологічну стандартизацію та екологічні стандарти, нормативні документи та технічні умови. Основні категорії нормативних документів: (ДСТУ, ТУ, ГОСТ, ІSO, ДСТУ ІSO, EN, СанПіН, СНіП (БНіП, ДБН, ПУЕ). Основні нормативні показники: ГДК, ГДВ, ГДС, ГДЕН. Класифікація та методи стандартизації (уніфікація, типізація, агрегатування (взаємозамінність). Штрихове кодування (EAN-8, EAN-13). Комплекси і групи стандартів з охорони природи (ГОСТ 17). Держспоживстандарт.

Екологічна сертифікація як письмова гарантія третьої сторони, що продукція, процес чи послуга відповідають нормативним вимогам. Сертифікація відповідності. Сертифікат відповідності. Знак відповідності. Випробовувальна лабораторія. Акредитація. Види сертифікації. Міжнародні організації ІSO, ІЕS, СЕN, EN, EOTS. Система Укр СЕПРО.

Екологічна квалітологія. Система SІ. Засоби та методи лабораторних випробувань. Математична обробка результатів екологічних вимірювань та лабораторних випробувань.

тема 16. Управління поводження з відходами

Відходи як фактор забруднення довкілля та впливу на природні системи. Основні групи відходів, підходи до їх класифікацій згідно різних критеріїв. Класи небезпеки відходів. Промислові відходи, їх види та підходи до утилізації і переробки. Радіоактивні відходи, особливості та специфіка їх утилізації. Тверді побутові відходи, їх утилізація в межах міських систем та можливості переробки.

Поводження з відходами як комплекс дій, спрямованих на виконання всіх операцій «життєвого циклу» відходів. Системи механізмів видалення відходів (термічна ліквідація, захоронення на полігонах, сортування з подальшим відбором і брикетуванням), їх особливості, переваги і недоліки.

Нормативно-правові засади щодо поводження з відходами в Україні. Закони України «Про відходи» (1998), «Про благоустрій» (2005). Стратегія поводження з відходами в країнах ЄС.

тема 17. екологічна політика україни в галузі охорони довкілля

Державна політика як система реалізації екологічних функцій держави та механізми її впровадження. Види державної екополітики (управлінський, плюралістичний, колективний), особливості їх реалізації та впливу на прийняття рішень.

Галузева екополітика як система екологізації галузей, що впливають на стан довкілля (енергетика, промисловість, сільськогосподарське виробництво, транспорт). Локальна екополітика як система локального (регіонального) розв’язання екологічних проблем. Громадська екологічна політика як система привертання суспільної уваги до важливих проблем довкілля.

Принципи, мета, основні цілі,, завдання, інструменти та механізми національної екополітики України. «Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року» (2007) як базова основа реалізації національної екополітики.

тема 18. організаційні та нормативно-правові засади охорони праці в галузі

Основні принципи державного управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві. Закон України „Про охорону праці”, його основні засади та положення.

Профілактика травматизму та професійної захворюваності. Мікроклімат виробничих приміщень, його параметри. Системи освітлення, електрозабезпечення та підтримки мікроклімату та їх безпечна експлуатація.

Система попередження пожеж, протипожежні заходи, організаційно-технічні заходи та основні характеристики пожежонебезпеки речовин.

Спектр професійної діяльності еколога та специфіка охорони праці в різних галузях виробництва, пов’язаних з професійною діяльністю фахівця-еколога.

тема 19. Основи безпеки життєдіяльності та засад цивільної оборони

Теоретичні основи і структура безпеки життєдіяльності (БЖД). БЖД в повсякденних умовах. Основи фізіологічної безпеки. Природна, техногенна та соціальна небезпека, профілактика і боротьба з ними.

БЖД в умовах надзвичайних ситуацій (НС). Основні ознаки та види НС (аварії, катастрофи, стихійні лиха, небезпечні природні явища). Категорії аварій та рівні, класи НС. Оцінка хімічної обстановки при аваріях на небезпечних об’єктах. Захист населення при НС.

Система цивільної оборони (ЦО) як система заходів упередження і захисту від впливів і ризиків. Структура та основні складові системи ЦО. Закон України „Про цивільну оборону”, його основні засади та положення.

Радіоекологічна небезпека. Оцінка радіаційної обстановки на АЕС. Зони т осередки ураження. Захист населення. Прилади хімічної та радіаційної розвідки.


Результатом вступного випробування є рекомендація або не рекомендація до продовження навчання за спеціальністю «Екологія, охорона навколишнього середовище та збалансоване природокориствання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”.
^

список рекомендованої літератури


Для підготовки до екзамену


Основна:

 1. Білявський Г. О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія і практикум. - К.: Лібра, 2006. - 368с.

 2. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища. – Суми: Університетська книга, 2002. – 284 с.

 3. Гайнріх Д., Гердт М. Екологія: dvt-Atlas. – К.: Знання-Прес, 2001. – 287 с.

 4. Злобін Ю.А. Основи екології. Підручник.-К.: Лібра, 1998.- 248 с.

 5. Реймерс Н. Ф. Экология. — М.: Россия молодая, 1994 —366 с.

 6. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон А.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – К.: Знання, 2002. – 550 с.

 7. Екологічна енциклопедія.: У 3 т. – К.:ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2006-2008. – Т. 1-3.


Додаткова:

 1. Барановський В.А. Екологічний атлас України. – К.: Географіка, 2000. – 41 с.

 2. Давиденко В.А., Білявський Г.О., Арсенюк С.Ю. Ландшафтна екологія. – К.: Лібра, 2007. – 280 с.

 3. Екологічне управління/ за ред. В.І.Шевчука, Ю.М.Салтакіна. – К: Либідь, 2004.

 4. Екологія і закон: Екологічне законодавство України. У 2-х кн. / Відп. ред. В. Андрейцев. - К: Юрінком Інтер, 1997. – Кн. 1. – 704 с. –Кн. 2. – 576 с.

 5. Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика. – К.: Заповіт, 1996. – 352 с.

 6. Кучерявий В.П. Урбоекологія. - Львів: Світ, 1999. - 360 с.

 7. Попович С.Ю. Природно-заповідна справа: Навч. посіб. – К.: Арістей, 2007. 480 с.

 8. Одум Ю. –Основы экологии. – М.:Мир, 1975 . – 436 с.

 9. Філіпчук Г.Г. Словник термінів з питань екології та безпеки життя і діяльності: Навч. посібник. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 752 с.

 10. Экология города./ Под ред. Ф.Стольберга. – К.: Либра, 1998. – 248 с.

Схожі:

Програма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» iconПрограма комплексного фахового екзамену з вищої математики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр», за напрямом: 04020101 «Математика»
Особи, які успішно завершили бакалаврську підготовку, мають право брати участь у конкурсі для продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Програма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» iconПрограма комплексного фахового екзамену з англійської мови І зарубіжної літератури та методики їх викладання для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Мова та література (англійська)»
Програма завершується списком рекомендованої для опрацювання при підготовці до іспиту основної літератури
Програма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» iconПрограма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з інформатики та методики її викладання,...
Програма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» iconПрограма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Інформатика»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з інформатики та методики її викладання,...
Програма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» iconПрограма комплексного фахового екзамену з фізики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» Напрям: 04020301, 04020301 «Фізика»
«спеціаліст» та «магістр». Спрямованість вступного іспиту визначила інтегративний характер його змісту, який розроблено на базі програм...
Програма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» iconПрограма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Теорія навчання», «Теорія національного виховання», «Школознавство» та з дошкільної педагогіки
Програма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» iconПрограма комплексного фахового екзамену з соціальної педагогіки для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Соціальна педагогіка»
Технологізація практичної діяльності соціального педагога: проблеми підходів та напрями впровадження, присвячений технологіям соціально-педагогічної...
Програма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» iconПрограма комплексного фахового екзамену з технологічної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» за напрямом: 01010301 «Технологічна освіта»
До складу тестів включено 25 комплексних питань, які відповідають змісту освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалавра за...
Програма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» iconПрограма комплексного фахового екзамену з української мови та літератури для абітурієнтів філологічного факультету за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
«спеціаліст», «магістр» проводиться у формі письмового тесту. Абітурієнти, що вступають на навчання для здобуття окр «спеціаліст»,...
Програма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання», «Історія педагогіки», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи