Програма комплексного фахового екзамену з фізики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» Напрям: 04020301, 04020301 «Фізика» icon

Програма комплексного фахового екзамену з фізики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» Напрям: 04020301, 04020301 «Фізика»
НазваПрограма комплексного фахового екзамену з фізики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» Напрям: 04020301, 04020301 «Фізика»
Дата23.09.2012
Розмір89.4 Kb.
ТипПояснювальна записка


Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка


Програма

комплексного фахового екзамену з фізики

для вступу на навчання для здобуття ОКР «спеціаліст», «магістр»

Напрям: 7. 04020301, 8. 04020301 «Фізика»


Чернігів 2012

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програму вступного іспиту з фізики призначено для абітурієнтів, які бажають здобути кваліфікацію вчителя фізики, основ інформатики, астрономії та безпеки життєдіяльності за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр». Спрямованість вступного іспиту визначила інтегративний характер його змісту, який розроблено на базі програм з усіх основних розділів як загальної, так і теоретичної фізики.

Програма включає п’ять розділів:

Механіка. Вивчається механічний рух тіл та їх взаємодія. Базовими поняттями механіки є рух, маса та сила. Іншими важливими поняттями є енергія, імпульс, момент імпульсу, які можуть передаватись між об’єктами при взаємодії. Щодо цих фізичних величин діють фундаментальні закони збереження.

^ Молекулярна, статистична фізика і термодинаміка. Вивчаються властивості та будова речовини на рівні молекул. Застосовуються два основні методи: статистичний (ґрунтується на моделюванні внутрішньої структури речовини) та термодинамічний (речовина розглядається як суцільне середовище, а її мікроскопічна структура не враховується).

Електродинаміка. Вивчається електромагнітне поле та його взаємодія з зарядженими тілами (електромагнітна взаємодія). Предмет електродинаміки включає зв’язок електричних і магнітних явищ, електричний струм і його взаємодію з електромагнітним полем, електромагнітне випромінювання.

Оптика. Вивчаються явища, пов’язані з поширенням електромагнітних хвиль переважно видимого та близьких до нього діапазонів (інфрачервоного та ультрафіолетового). Оптика описує властивості світла та пояснює пов’язані з ним явища. Поширення світла розглядається за допомогою двох методів: геометричного та хвильового.

^ Квантова, атомна і ядерна фізика. Вивчаються процеси, що відбуваються в мікросвіті – на рівні молекул, атомів, атомних ядер, елементарних частинок. Квантова механіка встановлює спосіб опису та закони руху мікрочастинок і їх систем, а також зв’язок величин, що характеризують частинки і системи, з фізичними величинами, які безпосередньо вимірюють дослідним шляхом. Квантова статистика досліджує системи багатьох частинок, що підпорядковуються законам квантової механіки.

Метою фахового вступного іспиту з фізики є комплексна перевірка рівня фахової компетенції абітурієнтів, які мають кваліфікацію вчителя фізики, основ інформатики та безпеки життєдіяльності середньої школи. Завданням іспиту є визначення:

 • рівня знання основних законів і положень фізики;

 • глибини засвоєння матеріалу;

 • вміння логічно мислити;

 • вміння використовувати набуті знання для аналізу фізичних явищ і процесів при розв’язуванні конкретних задач.

^ ПЕРЕЛІК ТЕМ

Зміст вступного іспиту включає п’ять основних розділів фізики, які містять наступний матеріал:

І. Механіка

 1. Простір і час в нерелятивістській фізиці. Кінематика матеріальної точки. Система відліку. Перетворення Галілея, їх кінематичні наслідки.

 2. Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона, межі їх застосування. Дві основні задачі динаміки точки. Принцип причинності в класичній механіці. Принцип відносності Галілея.

 3. Закони збереження у фізиці.

 4. Гравітаційне поле. Задача Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння. Досліди Кавендіша. Інертна і гравітаційна маси.

 5. Рух точки змінної маси. Рівняння Мещерського. Реактивний рух. Формула Ціолковського.

 6. Механіка твердого тіла. Момент інерції, момент імпульсу і кінетична енергія твердого тіла. Основне рівняння динаміки обертового руху.

 7. Механічні коливання в ідеальних і реальних системах. Характеристики коливань, їх зв’язок з параметрами системи. Резонанс.

 8. Неінерціальні системи відліку. Сила інерції. Поняття про принцип еквівалентності.

 9. Релятивістська механіка. Експериментальні основи спеціальної теорії відносності. Постулати Ейнштейна. Перетворення Лоренца. Релятивістська форма другого закону Ньютона.

ІІ. Молекулярна, статистична фізика і термодинаміка

 1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) та її експериментальні основи. Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ. Газові закони. Рівняння стану ідеального газу.

 2. Основні поняття термодинаміки. Перше начало термодинаміки та його застосування. Оборотні та необоротні процеси. Друге і третє начала термодинаміки. Ентропія, її термодинамічний і статистичний зміст.

 3. Статистичне обґрунтування законів термодинаміки. Розподіли Максвелла і Больцмана. Швидкість руху молекул.

 4. Теплоємність речовини. Класична та квантова теорія теплоємності.

 5. Теплове випромінювання та його закони. Рівноважний характер теплового випромінювання. Квантування енергії.

 6. Тверді тіла. Аморфні і кристалічні тіла. Класифікація кристалів за типом зв’язків. Теплоємність кристалів за Ейнштейном і Дебаєм. Рідкі кристали.

ІІІ. Електродинаміка

 1. Електричні заряди і поле. Дискретність заряду. Елементарний заряд і методи його визначення. Закон збереження заряду. Закон Кулона. Силова і енергетична характеристики електричного поля. Теорема Остроградського – Гаусса.

 2. Електричне поле в діелектриках. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникливість і сприйнятливість. Вектор електричного зміщення. Поле на межі двох діелектриків.

 3. Природа електричного струму в різних середовищах. Досліди Ріке, Мандельштама – Папалексі, Толмена – Стюарта. Закон постійного струму.

 4. Постійне магнітне поле у вакуумі, його вихровий характер. Закон Біо – Савара – Лапласа. Теорема про циркуляцію вектора напруженості магнітного поля.

 5. Магнітне поле в речовині. Діа-, пара- і феромагнетики та їх магнітні властивості на основі електронної теорії речовини.

 6. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Струми Фуко та скін-ефект. Трансформатор.

 7. Електромагнітне поле. Загальні рівняння електромагнітного поля. Система рівнянь Максвелла. Матеріальні рівняння.

 8. Змінний струм. Активний, ємнісний і індуктивний опори в колах змінного струму. Резонанс. Робота і потужність змінного струму.

 9. Електромагнітні коливання. Коливальний контур. Власні, вільні і вимушені коливання. Генерація незатухаючих електромагнітних коливань.

 10. Електромагнітні хвилі. Хвильове рівняння. Швидкість поширення хвиль. Ефект Доплера. Електромагнітна природа світла. Шкала електромагнітних хвиль.

ІV. Оптика

 1. Хвильова оптика. Когерентні і некогерентні джерела. Інтерференція, дифракція світла та їх застосування. Голографія.

 2. Поширення світла в середовищі. Відбивання і заломлення світла. Поглинання і дисперсія світла. Розсіювання світла.

 3. Поляризація світла. Поляризація при відбиванні від діелектрика. Закони Брюстера і Малюса. Поляризаційні прилади та їх застосування.

 4. Геометрична оптика як граничний випадок хвильової оптики. Основні поняття геометричної оптики. Оптичні прилади. Волоконна оптика.

 5. Оптичне випромінювання. Енергія електромагнітної хвилі. Фотометрія. Енергетичні і світлові величини та одиниці їх вимірювання. Закони фотометрії.

V. Квантова, атомна і ядерна фізика

 1. Фотоефект і ефект Комптона.

 2. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Дискретність станів мікрооб’єктів. Постулати Бора. Досліди Франка і Герца, Штерна і Герлаха. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга.

 3. Постулати і принципи квантової механіки. Хвильова функція. Рівняння Шредінгера. Властивості стаціонарних станів. Частинка в потенціальній ямі.

 4. Досліди Резерфорда і планетарна модель атома. Атом водню. Опис стану атома водню за допомогою квантових чисел.

 5. Статистика Бозе – Ейнштейна. Рівноважне випромінювання та його закони.

 6. Спонтанне і вимушене випромінювання світла атомами. Квантові генератори.

 7. Опис стану частинки за допомогою квантових чисел. Спін. Стан електрона в багатоелектронному атомі. Періодична система елементів Д. І. Менделєєва.

 8. Елементи зонної теорії кристалів. Енергетичні зони. Метали, напівпровідники і діелектрики. Статистика електронів у металах. Явище надпровідності.

 9. Ферміони і бозе-частинки. Статистика Фермі-Дірака та теплоємність речовини.

 10. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Природа альфа-, бета- і гама-випромінювання.

 11. Експериментальні методи ядерної фізики. Методи реєстрації елементарних частинок. Дія радіоактивного випромінювання. Дозиметрія і захист від випромінювання.

 12. Прискорювачі заряджених частинок, ефект Холла, масспектроскопія.

 13. Ядерні сили та їх властивості. Моделі ядра. Ядерні реакції поділу і синтезу. Ланцюгові реакції.

 14. Ядерна енергетика і екологія. Проблеми керованих термоядерних реакцій.

 15. Класифікація елементарних частинок. Основні характеристики частинок. Закони збереження і межі їх застосування. Елементарні частинки і фундаментальні взаємодії.

^ ХАРАКТЕРИСТИКА ІСПИТУ

Завдання вступних іспитів мають тестовий характер. Тести складаються з питань, на кожне з яких потрібно обрати правильну відповідь серед кількох (як правило, 4-х) запропонованих. Тестові запитання підібрані з різним рівнем складності, від якого залежить кількість балів, що даються за кожну правильну відповідь.

Максимальна оцінка за правильні відповіді на всі тестові завдання становить ^ 100 балів. Загальна оцінка за тест сумою 100 балів і оцінки за виконані завдання і, відповідно, становить 200 балів.

Шкала оцінювання відповідей абітурієнтів:

176 – 200 балів — відмінно

151 – 175 балів — добре

124 – 150 балів — задовільно

100 – 123 балів — незадовільно

Для складання вступного іспиту абітурієнтам відводиться три години (180 хв.).

ЛІТЕРАТУРА

Архангельский М.М. Курс физики. Механика. – М.: Просвещение, 1965.

БушокГ.Ф.. Півень Г.Ф. Курс фізики. – К.: Вища школа, 1981. – Т.1.

Бушок Г.Ф., Півень Г.Ф. Курс фізики. – К.: Вища школа, 1983. – Т.2.

Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. – М.: Наука, 1985.

Гершензон Е.М. Малов Н.Н. Курс общей физики. Механика. – М.: Просвещение, 1979.

Гершензон Е.М. и др. Курс общей физики: Молекулярная физика. – М.: Просв., 1982.

Дущенко В.П., Кучерук І.М. Загальна фізика. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Вища школа, 1987.

Загальна фізика: Збірник задач: Навч. посібник / В.М. Барановський, П.В. Бережний, П.О. Водний та ін.; За заг. ред. І.Т. Горбачука. – К.: Вища шк., 1993. – 359 с.

Иродов И.Е. и др. Сборник задач по общей физике. – М.: Наука, 1975.

Иородов И.Е. Задачи по общей физике: Учебное пособие. – М.: Наука, 1988.

Калашников С. Г. Электричество. – М.: Наука, 1985.

Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. – М.: Издательство Московского университета, 1987.

Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1976. – 480 с.

Королев Ф.А. Курс физики: Оптика и ядерная физика. – М.: Просв., 1974.

Кучерук І.М. Горбачук І.Т. ЛуцикП.П. Загальний курс фізики. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Техніка. 1999. – Т.1.

Кучерук І. М., Горбачук І. Т. Загальна фізика. Електрика і магнетизм. – К.: Вища школа, 1990.

Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики: Оптика: Квантова механіка. – К.: Техніка, 1999. – Т.3.

Кучерук І.М., Дущенко В.П. Загальна фізика: Оптика: Квантова фізика. – К.: Вища школа, 1991.

Лангсберг Г.Е. Оптика. – М.: Наука, 1976.

Линднер Г. Картины современной физики. – М.: Мир, 1977.

Мєняйлов М. Є. Загальна фізика. Електрика і магнетизм. – К.: Вища школа, 1974.

Римкевич А.С. Сборник задач по физике. – М.: Просв., 1975.

Савельев И.В. Курс физики. Механика. Молекулярная физика. – М.: Наука. 1989.

Савельев Н. В. Курс общей физики. – Т. 2.

Савельев И.В. Курс общей физики. – М.: Наука, 1987. – Т.3.

Сахаров Д.И. Сборник задач по физике. – М.: Просвещение, 1967.

Сборник задач по курсу общей физики / М.С. Цедрик и др. – М.: Просвещение, 1989.

Сивухин Д.В. Общий курс физики. Механика. – М.: Наука, 1975.

Сивухин Д.В. Общий курс физики. Термодинамика и молекулярная физика. – М.: Наука, 1975.

Сивухин Д.В. Оптика. – М.: Высшая школа, 1974.

Сивухин Д.В. Общий курс физики. – М.: Высшая школа, 1986. – Т.5.

Стрелков С.П. Механика. – М.: Наука, 1975.

Цедрик М.С. и др. Сборник задач по курсу общей физики. – М.: Просвещение, 1989.

Чолпан П.П. Основи фізики: Навч. посібник / Пер. з рос. – К.: Вища шк., 1995. – 488 с: іл.

Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика. – М.: Наука, 1980.

Яворський Б.М., Детлаф А.А. Курс фізики. – К.: Вища школа, 1973. – Т.3.Схожі:

Програма комплексного фахового екзамену з фізики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» Напрям: 04020301, 04020301 «Фізика» iconПрограма комплексного фахового екзамену з вищої математики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр», за напрямом: 04020101 «Математика»
Особи, які успішно завершили бакалаврську підготовку, мають право брати участь у конкурсі для продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Програма комплексного фахового екзамену з фізики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» Напрям: 04020301, 04020301 «Фізика» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики та методики її навчання затверджую
Програма комплексного державного екзамену складена на основі галузевого стандарту вищої освіти для спеціальності 04020301. Фізика*...
Програма комплексного фахового екзамену з фізики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» Напрям: 04020301, 04020301 «Фізика» iconПрограма комплексного фахового екзамену з англійської мови І зарубіжної літератури та методики їх викладання для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Мова та література (англійська)»
Програма завершується списком рекомендованої для опрацювання при підготовці до іспиту основної літератури
Програма комплексного фахового екзамену з фізики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» Напрям: 04020301, 04020301 «Фізика» iconПрограма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з екології, описується його структура, розкривається...
Програма комплексного фахового екзамену з фізики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» Напрям: 04020301, 04020301 «Фізика» iconПрограма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з інформатики та методики її викладання,...
Програма комплексного фахового екзамену з фізики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» Напрям: 04020301, 04020301 «Фізика» iconПрограма комплексного фахового екзамену з технологічної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» за напрямом: 01010301 «Технологічна освіта»
До складу тестів включено 25 комплексних питань, які відповідають змісту освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалавра за...
Програма комплексного фахового екзамену з фізики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» Напрям: 04020301, 04020301 «Фізика» iconПрограма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Інформатика»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з інформатики та методики її викладання,...
Програма комплексного фахового екзамену з фізики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» Напрям: 04020301, 04020301 «Фізика» iconТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Фізико-математичний факультет «Затверджую»
Фахового вступного випробування зі спеціальності 04020301. Фізика для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Програма комплексного фахового екзамену з фізики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» Напрям: 04020301, 04020301 «Фізика» iconТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Фізико-математичний факультет «Затверджую»
Фахового вступного випробування зі спеціальності 04020301. Фізика для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спЕціаліст»
Програма комплексного фахового екзамену з фізики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» Напрям: 04020301, 04020301 «Фізика» iconПрограма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Теорія навчання», «Теорія національного виховання», «Школознавство» та з дошкільної педагогіки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи