Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки фахівців зі спеціальності 092402 “Інформаційні мережі зв’язку” за освітньо-кваліфікаційним icon

Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки фахівців зі спеціальності 092402 “Інформаційні мережі зв’язку” за освітньо-кваліфікаційним
Скачати 58.31 Kb.
НазваОбґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки фахівців зі спеціальності 092402 “Інформаційні мережі зв’язку” за освітньо-кваліфікаційним
Дата23.09.2012
Розмір58.31 Kb.
ТипОбґрунтування

Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки фахівців

зі спеціальності 7.092402 “Інформаційні мережі зв’язку”

за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" та

зі спеціальності 8.092402 “Інформаційні мережі зв’язку”

за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр"

у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є.Жуковського "ХАІ"


Починаючи з 2005 р. у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" кафедрою Прийому, передачі та обробки сигналів проводиться підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 6.092402 – “Інформаційні мережі зв’язку” (Ліцензія АВ № 363295 видана 21.11.2007). Таким чином, університет вже веде підготовку кадрів за спеціальністю “Інформаційні мережі зв’язку” ліцензійним обсягом 50 осіб денної форми навчання, а також 30 осіб заочної форми навчання. Зважаючи на те, що кафедра має потужний науково-технічний потенціал та багаторічний досвід у галузі досліджень і проектування систем і мереж зв’язку, цифрової обробки сигналів, а також досвід з підготовки спеціалістів і магістрів зі спеціальності Технології і засоби телекомунікацій, університет планує розпочати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр зі спеціальності 7.092402, 8.092402 – “Інформаційні мережі зв’язку”.

Відповідно до прийнятих державних програм в Україні проводиться практично повне переоснащення систем і мереж зв'язку, перехід від аналогових до цифрових сигналів, інтеграція різних систем і мереж. Це відноситься і до Харківського регіону, у котрому зосереджено багато підприємств, організацій і установ державної, акціонерної та приватної форм власності, які займаються проектуванням, виробництвом, експлуатацією чи споживанням послуг телекомунікаційних систем і мереж зв’язку, і який є одним з найбільших по насиченості різного роду інформаційними системами і мережами і, відповідно, одним з гостро потребуючих в проведенні таких робіт і зростанню їх обсягу. Тому існує нагальна потреба у висококваліфікованих фахівцях, які добре володіють технологіями проектування, розгортання і експлуатації інформаційних мереж зв’язку, що обумовлює необхідність підготовки відповідних фахівців – спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.092402, 8.092402 – “Інформаційні мережі зв’язку”. Так за даними представників всесвітньо відомої компанії виробника мережного обладнання Cisco щорічна потреба в Україні фахівців у галузі мережних технологій складає 5–6 тисяч спеціалістів. У Харкові і Харківській області, а також в довколишніх областях ця потреба складає від 300 до 350 фахівців з можливим збільшенням в залежності від економічного зростання.

В Харкові, а також у східному і північному регіонах лише один навчальний заклад (ХНУРЕ) готує фахівців зі спеціальності „Інформаційні мережі зв’язку”, але без урахування особливостей розробки та експлуатації у аерокосмічній галузі.

Підготовка спеціалістів і магістрів цієї спеціальності у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” буде відрізнятися адаптованістю до потреб регіону та замовників, ураховувати специфіку побудови та експлуатації як наземних, так і супутникових мереж зв’язку, глобальних навігаційних мереж, які у наступний час набувають широкого застосування практично у всіх галузях народного господарства. Програми практики на підприємствах дають можливість апробації та поповнення отриманих знань та умінь на конкретних робочих місцях при вирішенні науково-дослідних і виробничих завдань.

Для проходження практик, участі студентів у науково-дослідній роботі планується використання матеріально-технічної бази підприємств: Державного підприємства “Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г.Шевченко”, науково-виробничого підприємства Хартрон-Аркос, Центрального казенного КБ “Протон”, науково-виробничого об’єднання Оріон, Державного підприємства НІТІП, Державного підприємства “Виробниче об’єднання “Знамя”, ВАТ “АТ НІІРІ”, Харківської філії ЗАТ “УкрСат” (Українські сателітні системи), ЗАТ “Датагруп”, ТОВ “Реком КС”(Recom communication service), ІРЕ НАН України, Спільної Україно-Російської фірми “ІНЕК”, ТОВ “Укрвімком”, ТОВ “Телерадіо­зв’язок”, ВАТ СП “Радміртех”, ТОВ “Укргазтех”, підприємства “Вита–Сервіс”, ТОВ СП “Моніс”.

Для підготовки спеціалістів і магістрів зі спеціальності “Інформаційні мережі зв’зку” з урахуванням навчального плану залучаються 6 докторів технічних наук, що мають вчені звання професора, а також 7 кандидатів наук, що мають вчені звання доцента.

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціалісти і магістр регламентується законом України "Про освіту", "Положенням Міністерства освіти і науки України про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", державними нормативними документами. В повному об'ємі навчально-методичне забезпечення включає цілу низку документів, які регламентують провадження освітньої діяльності вищим навчальним закладом: освітньо-кваліфікаційну характеристику (ОКХ), освітньо-професійну програму (ОПП), навчальний план підготовки спеціаліста і магістра спеціальності 7.092402, 8.092402 “Інформаційні мережі зв’зку”, обґрунтування та пояснювальна записка до навчального плану, положення про підготовку фахівців, робочі програми дисциплін. Дисципліни, які вивчаються, забезпечені навчальними робочими програмами, конспектами лекцій, методичними вказівками до лабораторних, практичних і семінарських занять. Редакційно-видавничий відділ навчальної частини повністю забезпечує потреби університету у видавництві навчально-методичної літератури. За останні три роки в університеті видано близько 100 найменувань навчально-методичної літератури (конспекти лекцій, навчальні посібники, методичні вказівки) середнім тиражем до 100 примірників.

Випускаюча кафедра Прийому, передачі та обробки сигналів розробила та постійно підтримує сайт за адресою http://k504.xai.edu.ua, який відповідає вимогам сучасних інформаційних технологій, вміщає рубрики, які відображають зміст і основні напрямки навчально-методичної і наукової діяльності кафедри, основні електронні видання навчальних дисциплін, методичні розробки, деякі наукові публікації, інформацію для абітурієнтів щодо змісту спеціальностей, які випускає кафедра, у тому числі і спеціальності 7.092402, 8.092402 – “Інформаційні мережі зв’язку”, тощо.

На кафедрі виконуються фундаментальні наукові дослідження, тематика яких присвячена створенню нових адаптивних методів обробки багатоканальних даних в цифрових вимірювальних системах, системах зв’язку, дистанційного моніторингу та медичної діагностики; створенню методів та алгоритмів підвищення точності малогабаритних інтегрованих інерціальних систем навігації і каналів передачі телеметричних даних, а також виконуються госпдоговірні НДР та міжнародні контракти.

За результатами досліджень тільки за останні три роки (2006-2008 рр.) опубліковано 2 монографії, 5 навчальних посібників (два з них с грифом МОН), 48 статей, 57 доповідей у працях конференцій та 36 тез доповідей, отримано один патент України та два патенти США. За матеріалами досліджень підготовлено 4 кандидатські дисертації (три захищено, одну подано у спеціалізовану вчену раду). Два співробітника планують захист докторських робіт у найближчі два роки. Кафедра має також плідні міжнародні наукові контакти у рамках договорів про співпрацю з університетами Фінляндії, Франції, Чорногорії та Росії.

Наукові розробки кафедри використовуються для підготовки навчально-методичної літератури за фахом, нових лабораторних робіт, під час дипломного проектування.

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" порушує клопотання про підтримку пропозиції щодо надання освітньої послуги з підготовки фахівців зі спеціальності 7.092402, 8.092402 – “Інформаційні мережі зв’язку” напряму підготовки 0924 "Телекомунікації" за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” з ліцензованим обсягом прийому – 40 осіб на денну і 15 осіб на заочну форму навчання та “магістр” з ліцензованим обсягом прийому – 10 осіб на денну і 5 осіб на заочну форму навчання.

Клопотання щодо відкриття спеціальності кваліфікаційних рівнів спеціаліст і магістр підтримують 18 підприємств та організацій, які планують працевлаштовувати понад 70 випускників (спеціалістів і магістрів) щорічно: Державне підприємство “Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г.Шевченко”, науково-виробниче підприємство Хартрон-Аркос, Центральне казенне КБ “Протон”, науково-виробниче об’єднання Оріон, Державне підприємство НІТІП, Державне підприємство “Виробниче об’єднання “Знамя”, ВАТ “АТ НІІРІ”, Харківська філія ЗАТ “УкрСат” (Українські сателітні системи), ЗАТ “Датагруп”, ТОВ “Реком КС”(Recom communication service), ІРЕ НАН України, Спільна Україно-Російська фірми “ІНЕК”, ТОВ “Укрвімком”, ТОВ “Телерадіо­зв’язок”, ВАТ СП “Радміртех”, ТОВ “Укргазтех”, підприємство “Вита–Сервіс”, ТОВ СП “Моніс”.

Працевлаштування фахівців забезпечується потребами підприємств і установ м. Харкова, Харківської області та інших регіонів України.

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського ”Харківський авіаційний інститут” гарантує виконання умов, пов’язаних з проведенням ліцензування.


Схожі:

Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки фахівців зі спеціальності 092402 “Інформаційні мережі зв’язку” за освітньо-кваліфікаційним iconОБҐрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля з підготовки фахівців за спеціальністю специфічних категорій
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації Луганської області
Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки фахівців зі спеціальності 092402 “Інформаційні мережі зв’язку” за освітньо-кваліфікаційним iconОБҐрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля з підготовки магістрів за спеціальністю специфічних категорій
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації Луганської області
Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки фахівців зі спеціальності 092402 “Інформаційні мережі зв’язку” за освітньо-кваліфікаційним iconІнформація про ліцензування спеціальності Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг”
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля повідомляє про намір ліцензувати підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки фахівців зі спеціальності 092402 “Інформаційні мережі зв’язку” за освітньо-кваліфікаційним iconОБҐрунтування необхідності ліцензування
На сьогодні в організаціях та підприємствах Луганської області відчувається суттєва нестача висококваліфікованих фахівців, здатних...
Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки фахівців зі спеціальності 092402 “Інформаційні мережі зв’язку” за освітньо-кваліфікаційним iconПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402030
П. С. Атаманчук, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої...
Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки фахівців зі спеціальності 092402 “Інформаційні мережі зв’язку” за освітньо-кваліфікаційним iconОбґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки фахівців зі спеціальності 092402 “Інформаційні мережі зв’язку” за освітньо-кваліфікаційним icon3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки фахівців зі спеціальності 092402 “Інформаційні мережі зв’язку” за освітньо-кваліфікаційним icon3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки фахівців зі спеціальності 092402 “Інформаційні мережі зв’язку” за освітньо-кваліфікаційним icon3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки фахівців зі спеціальності 092402 “Інформаційні мережі зв’язку” за освітньо-кваліфікаційним iconГолова приймальної комісії Кам’янець-Подільського
Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної підготовки підготовки освітньо-професійної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи