Затверджую” Заступник директора з навчальної роботи О. П. Зубкова “ ” 2012 року робоча програма навчальної дисципліни “інформатика та комп’ютерна техніка icon

Затверджую” Заступник директора з навчальної роботи О. П. Зубкова “ ” 2012 року робоча програма навчальної дисципліни “інформатика та комп’ютерна техніка
Скачати 192.57 Kb.
НазваЗатверджую” Заступник директора з навчальної роботи О. П. Зубкова “ ” 2012 року робоча програма навчальної дисципліни “інформатика та комп’ютерна техніка
Дата03.06.2013
Розмір192.57 Kb.
ТипРобоча програма

Державний вищий навчальний заклад «Маріупольський будівельний коледж»

Циклова комісія інформаційних дисциплін


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора
з навчальної роботи

____________ О.П. Зубкова

“___”___________2012 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА


напрям підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”

спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»,

5.03050801 «Фінанси»

відділення Автомобільно-економічне

2012

Робоча програма з інформатики та комп’ютерної техніки для студентів

за напрямом підготовки 0305 “Економіка і підприємництво”, спеціальністю
5. 03050901 «Бухгалтерський облік» та 5.03050801 «Фінанси»

28серпня 2012 року – 14 с.


Розробник: Корюков І.В., викладач вищої категорії


Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії інформаційних дисциплін


Протокол від “^ 29серпня 2012 року № 1

Голова циклової комісії інформаційних дисциплін

_______________________ (Кучерява Є.О.)

29серпня 2012 року


 Корюков І.В. 2012 рік

 ДВНЗ "МБК", 2012 рік
^

1.Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0305 «Економіка та підприємство»

Нормативна

Напрям підготовки

030508 «Економіка підприємства»

Модулів – 2

Спеціальність
(професійне спрямування):

5. 03050901 «Бухгалтерський облік»,
5.03050801 «Фінанси»

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 10

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завданняСеместр

Загальна кількість годин - 108

3-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 0,84

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

8 год.

10 год.

^ Практичні, семінарські

24 год.

34 год.

Лабораторні

-

-

^ Самостійна робота

22 год.

10 год.

Індивідуальні завдання: -

Вид контролю: іспитПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи:
 • ^

  аудиторні: 70%,


 • самостійні: 30%.2.Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: сформувати знання, вміння і навички, необхідні для використання засобів сучасних інформаційних технологій при розв'язанні задач загального та спеціального призначення, пов'язаних з опрацюванням інформації: систематизацією, зберіганням; започаткувати основи інформаційної культури студентів.

Завдання:

 • формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;

 • розвиток в студентів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;

 • формування в студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: сутність комп’ютерного діловодства, правила створення ділових документів, сутність накопичення і обробки спеціалізованої інформації, сутність мережевих технологій;

вміти: готувати комп’ютери до роботи, працювати з клавіатурою, підключати периферійні пристрої, формувати дискети, виконувати основні операції з файлами і каталогами: копіювання, переміщення, перейменування, пошук, архівувати файли, використовувати антивірусні програми; працювати з різного виду меню: головним, контекстним, системним, меню додатків, користуватися довідковою системою, визначати властивості різних об’єктів, працювати зі стандартними додатками програми Windows, інсталювати прикладні програми для Windows, користуватися локальною мережею; використовуючи текстовий процесор, набирати і редагувати текст, копіювати, переміщувати, виділяти фрагмент тексту, формувати текст, здійснювати пошук і заміну тексту, зберігати текст на диску і завантажувати його з диску в оперативну пам’ять комп’ютера, виводити на друк; працювати з таблицями (створювати, заповнювати, виконувати сортування даних, будувати діаграми), виконувати операції з даними (сортування, фільтри, проміжні підсумки); зберігати дані у файлі, викликати раніше створений файл на екран, виводити дані на друк, розв’язувати оптимізаційні задачі з використанням додатку “пошук рішення”, робити аналіз даних типу “що якщо”, використовуючи команду “Добір параметру”; створювати базу даних і зберігати її на диску, відкривати раніше створену базу даних на підставі системи керування базами даних, працювати з записами і полями в режимі таблиці, виконувати сортування даних і установлювати фільтри, створювати запити, поля, що обчислюються, підсумкові запити на основі декількох таблиць, створювати звіти на основі створених таблиць або запитів; впроваджувати нові технології обробки фінансової інформації з використанням комп’ютерної техніки.


^

3.Програма навчальної дисципліни


ІІІ семестр

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Програмні засоби для математичних обчислень.

Тема 1.1. Математичний процесор MathCAD.


Класифікація, призначення і можливості програмних засобів для наукових обчислень. Огляд середовища математичного процесора. Обчислення значень різних функцій, сум та інтегралів. Побудова графіків функцій однієї та двох змінних. Пошук екстремумів. Побудова тривимірних графіків. Знайомство з функціями Maximize та Minimize. Знаходження розв’язків рівнянь і систем рівнянь. Знайомство з функціями root, Find, Minerr. Розв'язок рівнянь у символьному вигляді. Спрощення виразів, розкладання виразів (Expand), розкладання на множники (Factor), розкладання складної дроби на елементарні дроби (Convert to Partial Fractions). Обчислення інтегралів та матриць.

Змістовий модуль 2. Професійна робота з текстовим та табличним процесорами.
^

Тема 2.1. Професійна робота з текстовим процесором.


Прийоми і засоби автоматизації розробки документів, створення складних комплексних документів за допомогою Microsoft Word. Використання макросів та автозаміни в текстовому процесорі Word. Додавання в документ змісту, списку літератури, ілюстрацій, предметного покажчика. Автоматизація розсилання листів за допомогою текстового процесора Word.
^

Тема 2.2. Професійна робота з табличним процесором.


Використання основних математичних, текстових, логічних, статистичних та фінансових функцій, розширених фільтрів, проміжних підсумків, зведених таблиць та умовного форматування.


ІV семестр

Модуль 2

Змістовий модуль 3. Автоматизація обчислень в Excel за допомогою VBA.
^

Тема 3.1. Використання VBA в Microsoft Excel.


Написання і підготовка макросу на мові Visual Basic for Application. Використання макрорекодера. Організація введення і виведення повідомлень. Використання форм. Вбудовані функції, функції користувача. Організація розгалуження на мові Visual Basic for Application. Табулювання функцій в Microsoft Excel за допомогою VBA. Використання операторів циклу.

Змістовий модуль 4. Інформаційна безпека.
^

Тема 4.1. Інформаційна безпека. Захист інформації.


Захист інформації за допомогою контролю доступу, використання фаєрволу, антивірусних програм, шифрування даних.

Змістовий модуль 5. Системи керування базами даних.
^

Тема 5.1. Інформаційні системи та бази даних.


Поняття інформаційної системи, моделі даних, бази даних. Різновиди структур даних. Реляційні БД. Робота з реляційною БД в середовищі MS Excel.
^

Тема 5.2. СУБД Microsoft Access.


Призначення і функції СУБД. Об'єкти СУБД Access, їх призначення. Режими роботи основних об'єктів. Створення БД, встановлення зв'язків у БД. Складання форм, запитів і звітів в режимі конструктора, за допомогою майстра. Мова SQL.

Змістовий модуль 6. Відкрите програмне забезпечення. Операційні системи Linux (Ubuntu).

Тема 6.1. ОС Ubuntu.

Знайомство з Ubuntu. Встановлення системи, оновлення стандартного програмного забезпечення, встановлення інших програм. Налагодження системи. Робота в Ubuntu. "Стандартні" програми. Ubuntu і програми для Windows. Використання Wine.

^ Тема 6.2. Пакет Open Office. Текстовий та табличний редактори.

Текстовий процесор LibreOffice Writer. Створення, збереження і відкриття документів. Робота з текстом. Вставка малюнків, написів, діаграм, фігур, формул та інших об'єктів. Форматування тексту, абзацу, вставка і форматування таблиць, обчислення в таблицях і в тексті документа. Табличний процесор LibreOffice Calc. Створення та форматування таблиць, обчислення в таблицях за допомогою формул і функцій. Побудова діаграм і графіків.


^

4.Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин, денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Програмні засоби для математичних обчислень.

Тема 1.1. Класифікація, призначення і можливості програмних засобів для наукових обчислень. Огляд середовища математичного процесора MathCAD.

24

4

1010

Тема 1.2. Математичний процесор MathCAD.Тема 1.3. Математичний процесор MathCAD.Разом за змістовим модулем 1

24

4

1010

Змістовий модуль 2. Професійна робота з текстовим та табличним процесорами.

Тема 2.1. Професійна робота з текстовим процесором.

14

2

66

Тема 2.2. Професійна робота з табличним процесором.

16

2

86

Разом за змістовим модулем 2

30

4

1412

^ Усього годин за семестр

54

8

2422

Модуль 2

Змістовий модуль 3. Автоматизація обчислень в Excel за допомогою VBA.

Тема 3.1. Використання VBA в Microsoft Excel.

14

2

84

Разом за змістовим модулем 3

14

2

84

Змістовий модуль 4. Інформаційна безпека.

Тема 4.1. Інформаційна безпека. Захист інформації.

4

2


2

Разом за змістовим модулем 4

4

2


2

Змістовий модуль 5. Системи керування базами даних. 

Тема 5.1. Інформаційні системи та бази даних.

4

2

2


Тема 5.2. СУБД Microsoft Access.

12

2

82

Разом за змістовим модулем 5

16

4

102

Змістовий модуль 6. Відкрите програмне забезпечення. Операційні системи Linux (Ubuntu).

Тема 6.1. ОС Ubuntu.

8

2

6


Тема 6.2. Пакет Open Office. Текстовий та табличний редактори.

12
102

Разом за змістовим модулем 6

20

2

162

^ Усього годин за семестр

54

10

3410

Усього годин

108

18

5832
^

5.Теми практичних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин
ІІІ семестр


Автоматизація математичних обчислень.

2Побудова графіків функцій. Пошук екстремумів.

2Знаходження розв’язків рівнянь і систем рівнянь

2Розв'язок рівнянь у символьному вигляді.

2Обчислення інтегралів та матриць.

2Професійна робота з текстом і малюнками в MS Word 2010. Вставка дати та часу, спеціальних символів, наголосів, буквиці, використання автозаміни при введенні тексту, створення колонтитулів. Автоматична перевірка правопису і розстановка переносів.

2Створення шаблонів документів з використанням полів форми, застосування макросів.

2Додавання в документ змісту, списку літератури, ілюстрацій, предметного покажчика.

2Використання основних математичних, логічних та статистичних функцій в MS Excel.

2Використання основних фінансових та текстових функцій, функцій дати та часу в MS Excel.

2Автоматизація створення однотипних документів з різними реквізитами. Злиття документів Word і Excel.

2Моделювання умовних обчислень у табличному процесорі за допомогою умовного форматування та логічних функцій.

2
^ Разом за семестр

24
ІV семестр


Розв’язання розрахункових задач в Excel за допомогою VBA

2Рішення задач в Microsoft Excel за допомогою VBA з використанням форм.

2Організація розгалуження на мові Visual Basic for Application

2Табулювання функцій в Microsoft Excel за допомогою VBA. Використання операторів циклу.

2Робота з реляційною БД в середовищі MS Excel.

2Створення бази даних у середовищі MS Access, введення даних за допомогою форм.

2MS Access. Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора.

4MS Access. Використання SQL-запитів

2Початок роботи в Ubuntu.

2Робота в Ubuntu. "Стандартні" програми.

2Ubuntu і програми для Windows. Використання Wine.

2Текстовий процесор LibreOffice Writer. Створення, збереження і відкриття документів. Робота з текстом.

2Текстовий процесор LibreOffice Writer. Вставка малюнків, написів, діаграм, фігур, формул та інших об'єктів.

2Текстовий процесор LibreOffice Writer. Форматування тексту, абзацу, вставка і форматування таблиць, обчислення в таблицях і в тексті документа.

2Табличний процесор LibreOffice Calc. Створення та форматування таблиць, обчислення в таблицях за допомогою формул і функцій.

2Табличний процесор LibreOffice Calc. Побудова діаграм і графіків.

2
^ Разом за семестр

34
Разом

58^

6.Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Використання MathCad як суперкалькулятора.

2

2

Графіки в MathCad.

 1. Побудова тривимірних графіків.

 2. Знайомство з функціями Maximize та Minimize.

2

3
^

Розв’язання рівнянь за допомогою MathCad.

 1. Знайомство з функцією root

 2. Функції Find, Minerr.


2

4
^

MathCad. Спрощення виразів.

 1. Розкладання виразів (Expand).

 2. Розкладання на множники (Factor).

 3. Розкладання складної дроби на елементарні дроби (Convert to Partial Fractions).


2

5
^

Створення шаблонів. Використання таблиць з формулами в текстових документах.


2

6

Створення бухгалтерських та офісних документів, оформлення рефератів.

2

7

Використання довідки та ресурсів інтернет для пошуку відповіді на конкретне питання.

2

8

Створення та редагування макросів для розв'язування задач бухобліку.

2

9

Поняття і необхідність захисту даних. Захист даних від редагування та перегляду.

2

10

Введення даних в базу. Фільтрування даних. Типи фільтрів.

2

11

Створення запитів та звітів в середовищі Access.

2

12

Огляд сучасних операційних систем.

2

13

Робота в Ubuntu. Встановлення програм.

2

14

Робота в LibreOffice Writer та LibreOffice Calc. Переваги та недоліки.

2

15

Робота в Open Office Impress. Створення презентацій.

2

16

Створення бази даних у середовищі Open Office Base.

2
Разом

32
^


7.Методи навчання


Лекційні та лекційно-практичні форми навчання з використанням комп'ютерних технологій, реферативні роботи, практичні роботи з виходом на інші спеціальності з фаховою направленістю, практичні роботи, які містять в собі різні рівні складності, самостійне вивчення теоретичного матеріалу дисципліни з використанням Internet - ресурсів, методичних розробок (на сайті викладача), спеціальної та наукової літератури.
^

8.Методи контролю


Поточний, тематичний та підсумковий контроль. Тестування, захист практичних робіт. Під час виконання практичних робіт викладач використовує спостереження, усний контроль.

Застосовуються індивідуальні та фронтальні опитування.


^

9.Методичне забезпечення


 1. Презентації до лекцій (див. http://msk.edu.ua/ivk).

 2. Збірник практичних занять (розробив Корюков І.В.).

 3. Сайт з дидактичними, методичними матеріалами Корюкова І.В. (http://msk.edu.ua/ivk).
^

10.Рекомендована література


Базова

1.

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Інформатика 10 клас. Підручник для загальноосвітних навчальних закладів. Київ, Генеза, 2010

2.

Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська. Інформатика. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ,

«Школяр», 2010

3.

А.Ю. Гаевский. Информатика. 7-11 класс. Киев, «А.С.К.», 2006

4.

Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С. В. Симоновича. — СПб.: Питер, 2005. — 640 с: ил.

5.

Н.Угринович, Л. Босова, Н. Михайлова. Практикум по информатике и информационным технологиям. М.: Бином, 2004

Допоміжна

1.

А.Н. Степанов. Информатика. Учебник для вузов. Питер, 2006

2.

Информатика : учебник/ Б.В. Соболь [и др.]-Изд. 3-е, дополн. и перераб. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 446 [1] с.-(Высшее образование).

3.

Информатика для юристов и экономистов / Симонович С. В. и др. — СПб.: Питер, 2001.—688 с.: ил.^

11. Інформаційні ресурси


 1. http://msk.edu.ua/ivk/

 2. http://igor-koryukov.narod.ru/

 3. http://www.webremeslo.ru/

 4. http://ru.wikipedia.org/

 5. http://www.metod-kopilka.ru/page-2.html

 6. http://school.xvatit.com/index.php?title=Информатика_9_класс

 7. http://school.xvatit.com/index.php?title=Информатика_10_класс

 8. http://school.xvatit.com/index.php?title=Информатика_11_класс
Схожі:

Затверджую” Заступник директора з навчальної роботи О. П. Зубкова “ ” 2012 року робоча програма навчальної дисципліни “інформатика та комп’ютерна техніка iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів географічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Заступник директора з навчальної роботи О. П. Зубкова “ ” 2012 року робоча програма навчальної дисципліни “інформатика та комп’ютерна техніка iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів економічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Заступник директора з навчальної роботи О. П. Зубкова “ ” 2012 року робоча програма навчальної дисципліни “інформатика та комп’ютерна техніка iconБ.І. Погребняк
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика І комп’ютерна техніка»
Затверджую” Заступник директора з навчальної роботи О. П. Зубкова “ ” 2012 року робоча програма навчальної дисципліни “інформатика та комп’ютерна техніка iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Заступник директора з навчальної роботи О. П. Зубкова “ ” 2012 року робоча програма навчальної дисципліни “інформатика та комп’ютерна техніка iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Заступник директора з навчальної роботи О. П. Зубкова “ ” 2012 року робоча програма навчальної дисципліни “інформатика та комп’ютерна техніка iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Заступник директора з навчальної роботи О. П. Зубкова “ ” 2012 року робоча програма навчальної дисципліни “інформатика та комп’ютерна техніка iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Заступник директора з навчальної роботи О. П. Зубкова “ ” 2012 року робоча програма навчальної дисципліни “інформатика та комп’ютерна техніка iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика І комп’ютерна техніка» (для студентів денної...
Затверджую” Заступник директора з навчальної роботи О. П. Зубкова “ ” 2012 року робоча програма навчальної дисципліни “інформатика та комп’ютерна техніка iconХарківська національна академія міського господарства програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної практики (Комп'ютерна)
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної практики (Комп'ютерна) (для студентів 1 курсу денної форми напряму підготовки...
Затверджую” Заступник директора з навчальної роботи О. П. Зубкова “ ” 2012 року робоча програма навчальної дисципліни “інформатика та комп’ютерна техніка iconПрограма Дисципліни інформатика І комп'ютерна техніка
Метою дисципліни "Інформатика І комп'ютерна техніка" є надання студентам знань в галузі сучасних технологій переробки ділової інформації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи