Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень icon

Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Скачати 94.24 Kb.
НазваПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Дата10.05.2013
Розмір94.24 Kb.
ТипПояснювальна записка


Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _____________Голубенко О.Л.

«____»_____________ 2013р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахових випробувань

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

з нормативним терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

за напрямом «Інформатика»


Пояснювальна записка складається з:

«Програми фахових вступних випробувань»;

«Вимог до рівня підготовки вступників»;

«Переліку рекомендованої літератури»;

«Критеріїв оцінювання»

«Порядку проведення фахового вступного випробування »


Луганськ - 2013


^ ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів СНУ ім. В.Даля

за напрямом підготовки 6.040302 «Інформатика»


^ Архітектура обчислювальних систем. Система переривань ПЕОМ. Порти введення-виведення. Арифметичні основи обчислювальної техніки. Системи зчислення і представлення інформації в ЕОМ. Логічні основи обчислювальної техніки. Елементна база обчислювальних систем. Організація пам'яті ПЕОМ. Види пам'яті. Формальні моделі. Архітектурна організація основних класів обчислювальних систем. Процесор. Система команд процесора. Асемблер.


Програмування. Алгоритми. Мови програмування. Технології програмування. Процедурні мови програмування. Типи даних. Структура програм. Оператори. Функції. Об‘єктно-орієнтоване програмування. Класи: інкапсуляція, наслудування, поліморфізм. Шаблони. Візуальне програмування.


^ Програмне забезпечення ЕОМ. Класифікація програмного забезпечення. Електронний документообіг. Інтегровані пакети автоматизації офісу. Онови програмування на Visual Basic. Робота з об‘єктами та елементами керування.


^

ВИМОГИ

ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ ІСПИТІВ

Учасник іспиту повинен:Знати:

 • системи зчислення та кодування в них числової iнформацiї в прямому та додатковому кодi;

 • архiтектури мiкропроцесорiв (МП);

 • логiчні умови,таблицi логiчних умов арифметично-логiчного пристрою (АЛП) процесора;

 • послiдовнiсть роботи вузлiв МП;

 • види адресацiї та їх реалiзацiї;

 • шинні iнтерфейси процесорiв та периферiї;

 • реалiзацiї контролерiв пристроїв обчислювальної системи;

 • основні вимоги до програмного забезпечення;

 • основи сертифікації та впровадження програмного забезпечення;

 • етапи розроблення та життєвий цикл програмного забезпечення;

 • технологію спадного структурного програмування;

 • типові алгоритмічні конструкції.


Уміти:

 • працювати з 2,8,16-ричними системами зчислення для довiльної форми чисел;

 • аналiзувати архiтектурнi особливостi МП;

 • будувати таблицi реалiзацiї логiчних функцiй АЛП;

 • проектувати мiкропрограми пiдтримки основного набору операцiй (пересилок, арифметичних та логiчних);

 • будувати мiкропрограмну схему реалiзацiї систем адресацiї;

 • читати схеми системних iнтерфейсiв;

 • розробляти алгоритми методом покрокового уточнення;

 • реалізувати багатомодульні програми;

 • використовувати об‘єктно-орієнтовані засоби;

 • користуватися основними видами програмного забезпечення автоматизації офісу;

 • оптимізувати та супроводжувати спеціалізоване програмне забезпечення.


Мати уявлення:

 • про існуючі технології створення електронніх документів;

 • про перспективи розвитку операційних систем;

 • про нові можливості нових версій операційних систем;

 • про перспективи розвитку систем програмування низького та високого рівня для створення програм;

 • про шляхи комплексної автоматизації у сфері інформаційних технологій.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Хокин Р. Параллельные ЭВМ: Архитектура, программирование и алгоритмы. М.; Радио и связь, 2001.

 2. Майерс Г. Архитектура современных ЭВМ: В 2 т. М.; Мир, 1985. Майко Г.В. Ассемблер для IBM PC: - М.:”Бизнес-Информ”, “Сирин”. 1997 г. – 212 с.

 3. В. Юров, С. Хорошенко. Ассемблер: учебный курс. – СПб: Питер Ком, 1999. – 672 с.

 4. В. Н. Пильщиков. Программирование на языке ассемблера IBM PC. – М.: “ДИАЛОГ-МИФИ”, 1997. – 288 с.

 5. Злобин В. К., Григорьев В. Л. Программирование арифметических операций в микропроцессорах: Учеб. пособие для технических вузов. – М.: Высш. шк., 1991. – 303 с.

 6. Аппаратное обеспечение IBM PC. Том 2, книги 1-2, М.: Диалог-МИФИ, 1992, 1 книга - 208 стр., 2 книга - 200 стр.

 7. Фиргунов В. Э. IBM PC для пользователей. Изд. 7-е. М. ИНФА.2003. 640с.

 8. Страуструп Б. Язик програмування Си++. М. «Радіо та зв'язок». 2001. 348с.

 9. Глушаков С.В. Язик програмування Си++. Харьков: Фолио, 2002. – 500с.

 10. Глушаков С.В. Программирование Visuai C++ 6.0. Харьков: Фолио, 2002. – 726с.

 11. Кулитин Н. С/С++ в примерах и задачах. – СПб.:БХВ-Петербург, 2001. – 288с.

 12. VBA 2003. Разработка приложений. – СПб.: Питер. – 2004. – 571с.

 13. Глушаков С.В., Сурядний А.С. Microsoft Office : Учебный курс. – Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 2002. 500с.

 14. Хислон Б., Энжелл Д. Microsoft Word 2000. Библия пользователя.: Пер. с англ. : Уч. пос. – Издательский дом «Вильямс», 2001. – 890с.

 15. Уокенбах Д. Microsoft Excel 2000. Библия пользователя.: Пер. с англ.: Уч. пос. – Издательский дом «Вильямс», 2001. – 873с.

^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І КРИТЕРІЇ

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» проводиться у формі співбесіди.

 • Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів.

 • Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

 • Співбесіда проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, який затверджується головою атестаційної комісії не пізніше ніж за 10 днів до їх початку.

 • На співбесіду вступник з’являється з паспортом, при пред’явленні якого він отримує «Листок співбесіди».

 • Для проведення співбесіди головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на інформаційних стендах структурного підрозділу університету.

 • Вступник одержує білет, який містить три запитання з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин в цілому.

 • Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою і відмічаються у «Листку співбесіди».

 • Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

 • Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.Таблиця критеріїв рівня

знань та практичних умінь студентів при проведенні фахових вступних випробувань

Рівень компетенції

Крітерій рівня компетенції студентів

Відповідальність знань та умінь студента критерію рівня компетенції

Бал за системою
12-ти бальна


Високий

Студент глибоко і в повному обсязі засвоїв програмний матеріал, грамотно, вичерпно та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обгрунтовує прийнятя рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

Компетентність вище середнього рівня вимог даного критерію.

12


Компетентність на рівні вимог даного критерію

11


Компетентність нижче рівня вимог даного критерію, але достатня.

10


Середній

Студент знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Компетентність вище середнього рівня вимог даного критерію

9


Компетентність на рівні вимог даного критерію

8


Компетентність нижче рівня вимог даного критерію, але достатня

7


Достатній

Студент знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривко володіїє уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

Компетентність вище середнього рівня вимог даного критерію

6


Компетентність на рівні вимог даного критерію

5


Компетентність вище рівня вимого даного критерію, але достатня

4


Низький

Студент не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах , трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань , не володіє основними уміннями та навичками привиконанні практичних задач. Студент відмовляється від відповіді на контрольні запитання.

Компетентність недостатня

Потрібна додаткова навчальна робота з дисципліни

3


Потрібна велика додаткова робота з дисциплін

2


Потрібний повторний курс вивчання дисциплін

1


Дуже низький

 

Компетентність з навчальних дисциплін відсутня

0


Голова атестаційної комісіїСтативка Ю.І.


Схожі:

Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи