Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб icon

Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Скачати 120.05 Kb.
НазваПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Дата10.05.2013
Розмір120.05 Kb.
ТипПояснювальна записка


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


КАФЕДРА АРХІВОЗНАВСТВА ТА СУСПІЛЬНО-ПРАВОВИХ НАУК


Затверджую


Ректор _______ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2013 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
„Архівознавство”
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • програми фахових вступних випробувань;

 • вимог до рівня підготовки вступників;

 • переліку рекомендованої літератури;

 • критеріїв оцінювання;

 • порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2013

1. Програма фахового вступного випробування


Програму розроблено на підставі Програми державної атестації студентів СНУ ім. В.Даля за напрямом "Історія".

Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Історія» або спеціаліста зі спеціальності „Архівознавство” забезпечують такі теми з нормативних дисциплін, передбачених навчальним планом.


^ Архівна справа України

Поняття про архівну справу як галузь життєдіяльності суспільства. Визначення терміну „архів" та „архівна установа" в сучасній професійній лексиці. Основні вимоги щодо застосування сучасних архівних технологій. Визначальні принципи використання сучасних архівних технологій державними архівними установами під час формування НАФ, комплектування його документами, організації документів НАФ на усіх рівнях, архівного описування та обліку документів, створення довідкового апарату до них та використання інформації, що міститься в архівних документах.


^ Архівна система України: загальні принципи формування та перспективи розвитку

Провідні тенденції формування архівних систем та їхні основні групи. Система архівних установ України, її сучасний стан, та перспективи розвитку та напрями реформування.

Сучасне трактування поняття „архівна система". Принципи побудови і характер управління архівної системи України. Провідні тенденції розвитку архівних систем на сучасному етапі розвитку архівної галузі. Система архівних установ України та принципи її ієрархічності. Мережа архівних установ. Державні архівні установи як основна ланка системи архівних установ Держкомархіву України.


^ Національний архівний фонд України: склад, структура та правові засади

Проблема сукупного архівного фонду на сучасному етапі розвитку архівної справи в Україні. Основні історичні етапи формування поняття „сукупного архівного фонду" за радянських часів та їхня сучасна трансформація. Запровадження в архівну справу України поняття „Національний архівний фонд". Роль першої редакції Закону України „Про Національний архівний фонд і архівні установи" у вирішенні проблеми національної архівної спадщини. Основні групи документів у складі НАФ. Принципи та критерії визначення унікальних документів у складі НАФ. Класифікація НАФ за аспектами власності на архівні документи.


^ Організація архівних документів

Принципи формування документальних комплексів на всіх структурних рівнях НАФ. Основні структурні рівні організації документів НАФ. Організація документів на рівні системи архівних установ. Комплекси документів загальнодержавного та місцевого значення. Організація документів на рівні окремої архівної установи. Фондування архівних документів. Поняття „документального" та „архівного" фондів. Основні категорії архівних фондів. Організація документів на рівні фонду. Визначення схеми систематизації документів архівного фонду. Організація документів на рівні архівної справи як одиниці обліку. Основні ознаки організації документів на документальному рівні.


^ Формування Національного архівного фонду

Загальне поняття „формування" НАФ. Основні завдання, мета, принципи та критерії експертизи культурної цінності архівних документів. Система експертних органів в архівній галузі. Оформлення підсумків проведеної експертизи цінності документів. Види переліків документів та їхня роль у визначенні термінів зберігання документів.


^ Комплектування державних архівних установ документами НАФ

Загальне поняття процесів комплектування державних архівних установ документами НАФ. Визначення зон та профілю комплектування архівних установ. Вимоги щодо складання списків установ, що формують НАФ. Принципи складання списку №1 установ-джерел комплектування архіву. Основні форми приймання документів НАФ на державне зберігання. Державна реєстрація документів НАФ. Принципи роботи державних архівних установ з установами-джерелами комплектування та їхній вплив на якісне формування НАФ.


^ Описування архівних документів

Сучасні правила та прийоми описування архівних документів. Основні функції архівного описування та його об'єкти. Інформаційні характеристики або елементи архівного описування. Поняття „описової статті". Види архівного описування, його принципи та методи. Категорії архівних фондів. Інформаційні зони архівного описування документів.


^ Облік документів Національного архівного фонду

Поняття про облік архівних документів. Основні вимоги щодо обліку архівних документів. Визначальні принципи обліку архівних документів. Основні та допоміжні облікові документи архівних установ. Індивідуальний та сумарний облік одиниць зберігання. Централізований державний облік документів Національного архівного фонду.


^ Довідковий апарат до документів Національного архівного фонду

Загальне поняття про довідковий апарат архівних установ. Забезпечення правового, фізичного та інтелектуального доступу до архівних документів. Найсуттєвіші ознаки довідкового апарату до архівних документів. Основні вимоги до довідкового апарату архівних установ.


^ Типо-видова структура довідкового апарату архівних установ

Горизонтальний та вертикальний рівні типо-видової структури довідкового апарату архівів. Основні типи архівних довідників. Міжархівні, міжфондові та внутріфондові архівні довідники. Електронні версії реєстрів фондів. Архівні описи. Архівні каталоги. Путівники по фондах. Анотовані реєстри архівних описів. Архівні огляди.


Інформатизація архівної справи

Інформаційні технології в архівній галузі. Мета і завдання інформатизації архівної справи. Комп'ютеризація як головний засіб реалізації інформатизації архівної справи. Основні складові загального процесу інформатизації архівної справи. Світовий досвід з інформатизації архівної галузі. Інформатизації архівної справи в Україні.


^ Використання ретроспективної документної інформації

Використання архівної інформації як один з найважливіших напрямів діяльності архівних установ. Потреби в архівній інформації та основні групи її споживачів. Основні напрями та форми використання архівної інформації. Архівна евристика. Архівний маркетинг та ефективність використання архівних джерел.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Учасники іспиту мають володіти певними спеціальними та предметно-історичними навичками:

• оцінювати, порівнювати, пояснювати факти та явища історичного процесу на підставі інформації, що міститься в архівних джерелах;

• користуватися спеціальною термінологією;

• розглядати суспільний розвиток архівної галузі в конкретно-історичних умовах певного часу;

• орієнтуватися в складових системи архівних установ України та вміти оцінювати їхню ієрархічну специфіку;

• знати групи документів, що входять до складу Національного архівного фонду України;

• аналізувати процеси підвищення соціальної ролі архівних установ на сучасному етапі розвитку українського суспільства;

• характеризувати головні складові державної політики в галузі архівної справи та діловодства;

• розкривати сутність внутрішньоархівних процесів роботи архівних установ та запровадження новітніх архівних технологій;

• виявляти суспільні протиріччя, що значною мірою впливають на формування законодавчої та нормативно-правової базі архівної галузі, знати потреби соціальних груп та окремих осіб в архівній інформації;

• критично аналізувати та оцінювати спеціальні джерела;

• оцінювати діяльність архівних установ та Національного архівного фонду України з позиції загальнолюдських та національних цінностей.


^ 3. Перелік рекомендованої літератури


 1. Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: Доп. та повідомлення наук. конф. 15-16 березня 1995 р. – К.. 1996.

 2. Архівістика: термінологічний словник. Посібник для студентів вищих навчальних закладів України. – К., 1998. – 105 с.

 3. Архівознавство: Підручник для студентів іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / За заг. ред. Я.С.Калакури та І.Б.Матяш. – К.: Академія, 2002. – 356с.

 4. ДСТУ 2732-94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. – К., 1994.

 5. Загальний міжнародний стандарт архівного описання ISAD(G)-1994: пер. з англ. // Студії з архівної справи та документознавства. Т. 2. – К., 1995.

 6. Лозицький В. Управління архівною справою в Україні: історія, проблеми, перспективи // Константи. – 1996. - №2(5). – С.5-9.

 7. Лозицький В., Селіверстова К. Організація архівної справив Україні: тенденції, шляхи модернізації // Студії з архівної справи та документознавства. – Т.4. – 1999. – С.33-52.

 8. Ляхоцький В.П. до проблеми визначення оптимальної моделі архівної справи в сучасній Україні // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи. Наукова доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листопада 1996 р.). – Ч.1. – К., 1997. – С.29-37.

 9. Новохатський К.Є. Архівне законодавство України. (1991-2001) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. збірник наук. праць. – К., 2002. – Вип. 5: Архіви – складова інформаційних ресурсів суспільства. – С.67-74.

 10. Новохатський К.Є. Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази діяльності архівних установ // Архіви України. – 2000. – 31-3. – С. 3-8.

 11. Основні положення організації науково-дослідної та методичної роботи в державних архівних установах України / Держкомархів України УНДІАСД; Уклад.: І.Б. Матяш та ін. – К., 2001. – 51 с.

 12. Основні правила роботи державних архівів України. – К., 2004 – 228 с.

 13. Пількевич С.Д. Головні етапи розвитку архівної справи на Україні (1917-1965рр.) // Історичні джерела та їх використання. – Вип. 3. – С.5-30.

 14. Планово-звітна документація державних архівних установ України: Збірник форм Держкомархіву України УДНДІАСД; Упоряд.: В.В. Сендик та ін. – К., 2000. – 142 с.: табл.

 15. Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 р. № 853 // Архіви України. – 1995. - № 4-6.

 16. Положення про державну реєстрацію документів Національного архівного фонду: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 р. № 853 // Архіви України. – 1995. - № 4-6.

 17. Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій / Держкомархів України. – К., 2001. – 11 с.

 18. Про затвердження Положення про Державний комітет архівів України: Указ Президента України від 22 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - №12. – с.454.

 19. Про НАФ та архівні установи: Закон України від 13 грудня 2001 р. (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №11. Ст.81.

 20. Про невідкладні заходи щодо розвитку архівної справи: Розпорядження Президента України від 2 вересня 2000 р. // Урядовий кур’єр. – 6 вересня.

 21. Хрестоматія з архівнознавства: Навч. посіб. для студентів іст. спец. вищ. навч. закл. / Упоряд.: Г.Б.Боряк та ін. – К.: Академія, 2002. – 408 с.^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і вмінь вступника, відбувається на підставі таких критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Уміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12 бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12 бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми вміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними вміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет).

Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди, яка здійснюється по запитах програми з архівознавства для абітурієнтів, що складена на підставі Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист №1/6611 - від 23.12.2004 р.). Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Екзаменаційний білет зі вступних випробувань освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” містить три теоретичних питання, а зі вступних випробувань освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” містить два теоретичних питання з тем, вказаних у програмі фахових вступних випробувань. Час підготовки для усної співбесіди до 20-ти хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Питання членів предметної комісії і відповіді абітурієнта особисто фіксуються ним у власному бланку відповідей. Оцінювання відповіді абітурієнта здійснюється за 12-бальною системою згідно критеріям, затвердженим МОН України.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами, вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються в«Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості й підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ проф. Лазор Л.І.


Завідувач кафедри

архівознавства та суспільно-правових наук______________проф. Довжук І.В.Схожі:

Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою
...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою
...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
move to 213-161311
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. Володимира Даля за напрямом «Безпека інформаційних...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового випробування для осіб
move to 213-161243
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Програма розроблена на основі навчальної програми з дисциплін: «Програмування», «Прикладна теорія цифрових автоматів», «Системне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи