Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб icon

Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Скачати 203.78 Kb.
НазваПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Дата10.05.2013
Розмір203.78 Kb.
ТипПояснювальна записка


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра безпеки інформаційних систем


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2013 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
"Безпека інформаційних та комунікаційних систем"

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2013


^ ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ


Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів СНУ ім. Володимира Даля за напрямом «Безпека інформаційних та комунікаційних систем».


^ БАЗИ ДАНИХ

(«Системи управління базами даних»,

«Інформаційні системи та структури даних»)

Поняття бази даних. Класифікація моделей СУБД. Реляційна модель даних. Реляційні оператори: реляційна алгебра і реляційне числення. Проектування реляційної БД. Основи проектування БД. Інфологічне моделювання. Основні поняття ER-діаграм. Зв'язки, класифікація зв'язків. Захист даних. Адміністрування баз даних. Мови SQL – сучасні мови маніпулювання даними. Розподілені БД і системи клієнт/сервер. Інформаційно-пошукові системи. Об'єктно-орієнтовані СУБД. Об'єктний-реляційні СУБД. Web-технології і СУБД. Сховища даних. Концепції оперативної аналітичної обробки даних.


^ ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Операційні системи. Поняття операційної системи; еволюція розвитку операційних систем; функції операційних систем і підходи до побудови операційних систем. Процеси. Планування процесів. Кооперація процесів і основні аспекти її логічної організації. Алгоритми синхронізації. Механізми синхронізації. Організація пам'яті комп'ютера. Прості схеми управління пам'яттю. Віртуальна пам'ять. Архітектурні засоби підтримки віртуальної пам'яті. Апаратно-незалежний рівень управління віртуальною пам'яттю. Файли з погляду користувача. Реалізація файлової системи. Система управління введенням-виводом. Мережі і мережеві операційні системи. Основні поняття інформаційної безпеки. Захисні механізми операційних систем.

^ Системи передачі даних. Протоколи і архітектура. Передача даних. Середовища, що передають. Кодування даних. Інтерфейс передачі даних. Управління каналом передачі даних. Ущільнення. Комутація каналів. Комутація пакетів. АТМ і Frame Relay. Перевантаження в мережах передачі даних. Технології локальних мереж. Системи локальних мереж. Протоколи міжмережевого обміну. Міжмережева взаємодія. Транспортні протоколи. Мережева безпека. Розподілені застосування.


ПРОГРАМУВАННЯ

Походження мови Сі. Використання мови Сі. Використання текстового редактора для підготовки програм. Початкові і виконувані файли. Структура простій програми. Дані, символьні рядки, директива #define. Основні операції. Додаткові операції. Перелік операцій мови Сі.

Вирази. Прості вирази. Оператори. Складені оператори. Еквівалентність типів. Перетворення типів. Неявне перетворення типу. Арифметичні перетворення. Явні перетворення типів. Синтаксис типів. Введення і виведення одного символу. Буфери. Читання одного рядка. Читання файлу. Перемикання і робота з файлами.

Оператор if. Розширення оператора if. Операції відношення. Логічні операції. Операція умови: ?:. Множинний вибір. Цикл з передумовою. Цикл з лічильником. Цикл з умовою поста. Інші оператори, що управляють. Структурне програмування.

Створення і використання функцій. Аргументи функції. Повернення значень. Локальні змінні. Знаходження адрес. Покажчики, перше знайомство. Функції із змінною кількістю аргументів.

Класи пам'яті і область дії. Автоматичні змінні. Зовнішні змінні. Статичні змінні. Зовнішні статичні змінні. Регістрові змінні.

Символічні константи: #define. Використання аргументів з #define. Макроозначення або функція? Включення файлу #include. Умовна компіляція.

Покажчики і масиви. Динамічні об'єкти. Створення динамічних об'єктів. Доступ до динамічних об'єктів. Рядки - додаткові відомості про зв'язок між покажчиками і масивами. Ініціалізація масивів і класи пам'яті. Функції. Операції з покажчиками.

Рядкові константи. Масиви символьних рядків і їх ініціалізація. Масив і покажчик: відмінності. Покажчики і рядки. Уведення-виведення рядків. Обробка рядків.

Визначення структурних змінних. Доступ до компонентів структури. Поля бітів в структурах. Об'єднання. Перерахування. Змінні структури. Покажчики структури. Масив структур. Перейменування типів.

Функція отримання випадкових чисел. Пошук вузлів з простих чисел. Матриця інцидентності. Структури даних. Робота з файлами. Всі операції із стеком. Приклади з графіки, всі перетворення тривимірного простору.


^ ПРИКЛАДНА ТЕОРІЯ ЦИФРОВИХ АВТОМАТІВ

Логічні функції та способи їх завдання. Досконалі диз’юнктивна та кон’юктивна нормальні форми. Мінімальна диз’юнктивна нормальна форма (МДНФ). Тупикова диз’юнктивна нормальна форма. Імпліканта булівської функції. Скорочена диз’юнктивна нормальна форма. Методи мінімізації ДДНФ та ДКНФ. Метод карт Карно (діаграми Вейча). Мінімізація частково визначених булівських функцій. Приклади логічних елементів та їх умовне позначення. Основні параметри логічних елементів. Проектування комбінаційних схем з урахуванням параметрів логічних елементів. Визначення дешифратора. Повні та неповні дешифратори. Каскадування дешифраторів. Реалізація булівських функцій на дешифраторах. Визначення мультиплексора. Повні та неповні мультиплексори. Каскадування мультиплексорів. Реалізація булівських функцій на мультиплексорах.

Визначення тригера. Структурна схема. Класифікація. Тригери, які керуються рівнем тактуючего сигналу. Тригери, які керуються перепадом тактуючего сигналу. Запам'ятовуючі елементи тригерів: MS - схема з інвертором у ланцюгу тактування, MS - схема з забороненими зв'язками, схема 3-х тригерів. Синтез тригерів. Класифікація та побудова ПЛМ. Реалізація булівських функцій на ПЛМ. Постійні запам'ятовуючі пристрої. Реалізація булівських функцій на ПЗП.

Визначення цифрового автомата. Структурні схеми автоматів Мура та Мілі. Синхронні автомати. Мінімізація числа станів. Структурний синтез автомата. Кодування станів автомату. Вибір елементів пам'яті. Побудова синхронних автоматів Мура та Мілі. Асинхронні автомати. Мінімізація таблиць переходів. Структурний синтез автомата. Еквівалентні та псевдоеквівалентні стани. Протигоночне кодування асинхронних автоматів. Побудова асинхронних автоматів Мура та Мілі з блоком пам'яті та без блока пам'яті.


^ СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

Асемблери. Сегментні регістри: CS, DS, SS і ES. Регістри загального призначення: AX, BX, CX і DX. Регістрові покажчики: SP і BP. Індексні регістри: SI і DI. Регістр командного покажчика: IP. Регістр прапора. Обробка двійкових даних. Беззнакові і знакові дані. Множення. Зрушення регістрової пари DX:AX. Ділення. Перетворення знаку. Обробка даних у форматах ASCII і BCD. Двоично_десятичный формат (BCD). Зрушення і округлення. Властивості операцій над рядками. REP: Префікс повторення цепочечной команди. MOVS: Пересилка рядків. LODS: Завантаження рядка. STOS: Запис рядка. CMPS: Порівняння рядків. SCAS: Сканування рядків. Сканування і заміна. Альтернативне кодування. Дублювання зразка. Визначення таблиць. Прямий табличний доступ. Табличний пошук.

Транслюча команда XLAT. Оператори типу, довжина і розміри. Команда переривання INT. Установка курсора. Очищення екрану. Використання символів повернення каретки, кінця рядка і табуляції для виводу на екран. Розширені можливості екранних операцій. Розширений код ASCII. Інші операції введення/виводу. Введення з клавіатури по команді BIOS INT 16H. Функціональні клавіші. Колір і графіка. Коментарі в програмах на Асемблері. Формат кодування. Директиви. Пам'ять і регістри. Ініціалізація програми. Введення програми. Підготовка програми для виконання. Асемблювання програми. Компоновка програми. Виконання програми. Файл перехресних посилань. Двухпроходный Асемблер — перший прохід. Структура таблиць Асемблера. Двухпроходный Асемблер — другий прохід. Деякі додаткові директиви. Директиви скріплення. Одно- і багатопрохідний Асемблер.


^ СИСТЕМНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Введення в системне програмне забезпечення (СПЗ). Структура СПЗ. Класифікація СПЗ. Управляючі системні програми. Обробляючі системні програми. Групи системних програм. Призначення груп системних програм. Вимоги до системних програм.

Структура та основні компоненти обчислювальної системи. Функціональна структура обчислювальної системи. Центральний процесор. Режими роботи мікропроцесора. Шина даних. Організація пам'яті.

Введення в ОС. Поняття ОС. Еволюція ОС. Призначення та функції ОС. Управління локальними ресурсами. Вимоги до сучасних ОС. Класифікація сучасних ОС.

Архітектура ОС. Ядро ОС. Адро та допоміжні модулі ОС. Режими роботи ядра. Багатошарова структура ОС. Типові засоби апаратної підтримки ОС. Мікроядерна архітектура. Функції мікроядра. Переваги та недоліки мікроядерного підходу.

Архітектура ядра Windows NT. Режим ядра. Виконавча частина. Абстрагування від обладнання. Користувальні процеси. Підсистеми середи та бібліотеки DLL.

Процеси та потоки. Мультипрограмування та багатопроцесорна обробка. Процес та поток. Операції над процесами. Стан потоку. Планування та диспетчеризація потоків. Типи багатозадачності. Алгоритми планування виконанням потоків.

Синхронізація процесів та потоків. Паралельна обробка. Проблеми критичних ділянок. Взаємовиключення. Синхронізація паралельних процесів на низькому і високому рівні.

Управління пам’яттю. Типи адресів. Віртуальна пам'ять. Алгоритми розподілення пам'яті. Алгоритми розподілення, що не використовують віртуальну пам'ять. Алгоритми розподілення, що використовують віртуальну пам'ять. Типи сегментної адресації.

Реалізація файлової системи. Загальна структура файлової системи. Управління зовнішньої пам’яттю. Управління вільним та зайнятим дисковим простором. Структура файлової системи на диску.

Файлові системи ОС Windows, Unix і Linux. Принципи розміщення файлів. Принципи зберігання інформації про розташування файлів. Структура файлової системи. Основні особливості. Структура і розміщення каталогів. Надійність зберігання даних. Монтовані файлові системи. Файлова система FAT. Файлові системи VFAT FAT32. Основні особливості NTFS. Структура тома з NTFS.

Основи компіляторів. Основні поняття компіляції. Компілятори та інтерпретатори. Поняття вхідного мови, цільової мови та мови реалізації. Т-діаграми. Пряма компіляція, крос-компіляція, розкручування. Віртуальні машини. Компіляція "на льоту".

Теорія мов. Різні способи завдання мов в компіляції. Граматики. Кінцеві та магазинні автомати. Співвідношення між різними способами завдання мов. Додатки до цієї теорії в компіляції.

Таблиця ідентифікаторів. Короткий зміст. Призначення та особливості побудови таблиці ідентифікаторів. Методи побудови. Хеш-функції та хеш-адресація.

Лексичний аналіз. Основні завдання лексичного аналізу. Регулярні вирази. Використання кінцевих автоматів для лексичного аналізу. Використання кінцевих автоматів для лексичного аналізу. Алгоритми побудови кінцевих автоматів. Мінімізація. Утиліта Lex.

Синтаксичні аналізатори. Спадні аналізатори. Синтаксичний аналіз. Контекстно-вільні граматики. Спадні. Метод рекурсивного узвозу. Передбачаючий аналіз. LL-граматики. Приведення граматики к LL-виду. LL-аналізатори.

Висхідні аналізатори. Висхідні аналізатори. LR (K)-аналізатори. Побудова LR (0)-аналізатора. LR (1)-аналізатор. LALR-аналізатори. Неоднозначні граматики. Різні типи конфліктів. Розв'язання конфліктів. Використання генератор аналізаторів Yacc.

Семантичний аналіз. Призначення семантичного аналізу. Етапи аналізу. Фаза контролю типів. Ідентифікація. Робота з таблицями. Ідентифікація. Робота з типами.

Управління пам'яттю та збирання сміття. Управління пам'яттю з погляду розробника компілятора. Проблеми управління пам'яттю. Статичне і динамічне розміщення пам'яті. Стековий механізм керування пам'яттю. Управління купою. Підрахунок посилань і розмітка пам'яті.

Генерація коду. Принципи генерації коду. Синтаксично-керуємий переклад. Причини та засоби використання проміжних мов у компіляторах. Різні форми представлення проміжних мов (ПМ) в компіляторах. Атрибутивні дерева розбору. Прямий та зворотній польські запису. Тріади та тетроди.

Оптимізація. Задачі оптимізації. Види оптимізуючих перетворень. Представлення програми, що використовуються в оптимізаційних перетвореннях. Приклади оптимізуючих перетворень.


^ КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

Основи мережних технологій. Оглядовий аналіз многопользовательских систем. необхідність створення інформаційних систем.

Введення в мережні технології. Локальні обчислювальні мережі. Задачі вирішуймо за допомогою мереж. Мережні адаптери. Функції мережного адаптера. Мережні провідникові системи. Властивості кабелю, стандарти кабельних систем. Прокладка кабелю. Топології мереж. Однорангові мережі і мережі з викресленим сервером. Загальні відомості про мережне обладнання та його призначення. Мережні операційні системи.

Принципи функціонування мереж. Еталонна мережна модель OSI. Межуровневі взаємодії. Фізичний рівень. Канальний рівень. Мережний рівень. Транспортний рівень. Сеансів рівень. Представниковий рівень. Прикладний рівень. Мережні протоколи Ethernet, FastEthernet, 100VG-AnyLan, GigabitEthernet, Token Ring, FDDI. Стек протоколів IPX/SPX, NetBIOS/SMB, TCP/IP. Протоколи прикладного рівня HTTP, FTP, SMTP, IMAP, POP3, TELNET. Призначення протоколів TCP/IP, NetBIOS, NetBEUI.

Мережне обладнання. Розрахунок локальної мережі. Повторювач, відключення портів, підтримка резервних зв’язків, захист доступу. Багато сегментні концентратори та принципи їх керування. Міст. Принципи роботи прозорого міста. Комутатори. Типи комутаторів. Полнодуплексний і полудуплексний режим роботи комутатора, управління потоком кадрів. Додаткові можливості комутаторів. Підтримка віртуальних мереж. Маршрутизатор. Алгоритми маршрутизації. Класифікація маршрутизаторів. Корпоративні модульні маршрутизатори. Комутатори третього рівня. Шлюз, між мережний екран (firewall), прокси-сервер. Розрахунок коректності функціонування локальної мережі.

Організація мережі на підставі Microsoft Windows. Викресані особистості мережі на підставі Microsoft Windows. Файлова система NTFS. Розподілена файлова система DFS. Динамічні диски у Windows 2003. Служба каталогів Active Directory. Служби DNS, WINS, DHCP. Маршрутизація та загальний доступ. Диспетчер служб Інтернету IIS. Служба Telnet. Диспетчер служби терміналів. Керування комп’ютером. Система безпеки Windows 2003.

Інсталяція та адміністрування спеціальних програм у локальній мережі підприємства. Особливості інсталяції та адміністрування конструкторських програм. Установка драйверів апаратного захисту. Інсталяція систем автоматизованого проектування. Управління ліцензіями програмних продуктів.

Технологія глобальних мереж. Викреслені та комутуємі канали. Аналогові телефонні лінії. Цифрові виділені лінії PDH та SONET/SDH. Технологія PDH. Технологія SONET/SDH. Цифрові комутуємі лінії ISDN. Абонентські лінії ADSL. Глобальні мережі з комутацієй пакетів. Мережі X.25. Мережі Frame Relay. Мережі ATM. Мережі TCP / IP (мережа Internet).


^ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Зміст інформаційної безпеки. Основні поняття. Визначення деяких понять. Доступність, цілісність, конфіденційність. Рівні інформаційної безпеки. Вразливі місця. Інкапсуляція Наслідування. Поліморфізм.

Законодавчій рівень; Адміністративний рівень; Процедурний рівень; Програмно-технічний рівень. Правові акти. Стандарти інформаційної безпеки. «Помаранчева» книга . Рекомендації X.800.

Міри безпеки. Принципи архітектурної безпеки Сервіси безпеки. Розподілення доступу. Криптографічні методи захисту. Електронний цифровий підпис. Екранування. Тунелювання. Управління.

Вивчення симетричного шифрування Вивчення асиметричного шифрування

Схеми відкритого розподілу ключів Вивчення стандартних методів криптографічної аутентифікації Засвоєння програмних продуктів AVP, Dr. Web, ADinf Аутентифікація користувачів Web-систем засобами технології РНР Захист інформації за допомогою пароля Реалізація атаки типу «Троянський кінь»

^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспиту повинен:

Знати:

- операційні середовища;

- інтегровані середовища розробки програмних продуктів;

- прикладні додатки.


Вміти:

- проводити тестування програмних модулів в процесі відлагодження програмного продукту за допомогою сучасного технічного забезпечення, використовуючи методи тестування „білої скриньки”, „чорної скриньки”.

- проводити тестування розробленого програмного продукту в умовах державних, міжвідомчих, приймо-здавальних випробувань за допомогою сучасної технічної бази, використовуючи реальні вхідні дані, виробничі ситуації, критичні режими роботи програми, штатні і нештатні ситуації.

- адаптувати прикладне програмне забезпечення до технічних особливостей, операційного середовища і вимог системи управління в процесі експлуатації і супроводження програмного забезпечення за допомогою технічних засобів, використовуючи вихідні коди, реальні бази тощо.

- виявляти, аналізувати та оперативно усувати збої в роботі програмного забезпечення в процесі його експлуатації за допомогою програмних і технічних засобів, використовуючи технічну документацію на програмну систему, ситуаційний аналіз об’єкта.

- супроводжувати розроблений програмний продукт в період його експлуатації за допомогою технічних засобів, використовуючи технічну документацію на програмну продукцію.

- використовувати сучасні інтегровані середовища розробника прикладних програм та програмні системи користувача в умовах розробки та документування прикладних програм за допомогою відповідних програмних та технічних засобів.

- визначати необхідні компоненти і параметри операційних систем в умовах настроювання конфігурації системних програмних засобів за допомогою технічних засобів, технічної документації на систему, використовуючи конфігураційні файл, системні реєстраційні бази даних, резервні копії системи тощо.

- забезпечувати надійне функціювання системного програмного забезпечення в умовах прикладного програмного забезпечення, використовуючи системи захисту технічних і програмних засобів від несанкціонованого доступу.

- виконувати адміністрування комп’ютерних мереж в умовах виникнення несправностей і конфліктів за допомогою платформи мережевого управління, використовуючи процедури пошуку несправностей в шлюзах, серверах, окремих комп’ютерах, сегментів мережі, автоматизованого тестування мережі, контроль адміністративної бази даних.

- забезпечувати захист даних в мережах в умовах несанкціонованого доступу за допомогою спеціальних програмних і технічних засобів, використовуючи процедури дистанційної реєстрації подій, резервування даних на сервері, перевірки захищеності комп’ютера і паролів, контроль змін в системних файлах, систему аутентифікації тощо.

- відновлювати роботу комп’ютерної мережі в умовах аварійних ситуацій за допомогою програмних і технічних засобів, використовуючи план відновлення працездатності мережі

- визначати структуру томів на сервері, склад каталогів в окремих томах, рівень безпеки кожного каталогу, необхідність резервування даних на сервері в умовах адміністрування комп’ютерної мережі за допомогою програмних та технічних засобів, використовуючи систему моніторингу.

- в умовах виробництва на підставі технологічних матеріалів, використовуючи відповідну нормативно-правову документацію організовувати і контролювати безпечні умови праці інженерів;

- організовувати роботи по підготовці персоналу до експлуатації наукової апаратури, комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.

- вміти підбирати групу фахівців за їх професійними і моральними якостями для виконання виробничих завдань, уміти правильно обирати стиль та форми керівництва, вміти приймати управлінські рішення, вміти користуватись різноманітними методами менеджменту персоналу.

- розробляти структурні схеми імітаційних моделей в умовах автоматизованого або неавтоматизованого проектування за допомогою систем моделювання або мов моделювання чи програмування.

- виконувати статистичне оцінювання вихідних змінних імітаційної моделі в умовах автоматизованого або неавтоматизованого проектування за допомогою технічного і програмного забезпечення, використовуючи системи і процедури статистичного аналізу.

- робити структурний синтез моделі в умовах необхідності формалізації предметної області за допомогою методології об’єктно-орієнтованого програмування, використовуючи процедури об’єднання абстрактних частин системи і абстрактних алгоритмів в єдину систему.

- робити об’єктно-орієнтований синтез інформаційної та функціональної моделі в умовах проектування складних об’єктів і систем за допомогою процедур об’єктно-орієнтованого аналізу, об’єктно-орієнтованого проектування, об’єктно-орієнтованого програмування, використовуючи діаграми класів, процесів, об’єктів.

- розробляти об’єктно-орієнтовану модель предметної галузі за допомогою мов об’єктно-орієнтованого моделювання в умовах проектування складних об’єктів і систем.

- розробляти складні офісні документи за інформацією, поданою у вигляді графіки, тексту, звуку, відео тощо в умовах офісних інформаційних систем за допомогою засобів роботи з гіпертекстом та мультимедіа, мов програмування що інтегровані до офісних інформаційних систем, використовуючи інтеграцію різних видів представлення та обробки інформації.

- будувати звіти-форми, звіти-таблиці, звіти по зв’язаним таблицям баз даних в процесі підготовки вихідних документів за допомогою відповідних програмних засобів, використовуючи методи будування звітів за допомогою форм, компонентів, конструкторів, інструментальних засобів СУБД тощо.

- розробляти програмні засоби та організаційні заходи щодо захисту баз даних від несанкціонованого доступу і екстремальних умовах (локальні і глобальні комп’ютерні мережі, багато чисельний склад користувачів) за допомогою сучасних програмних і технічних засобів, використовуючи фізичні методи захисту, персональної ідентифікації користувача, шифратори в комп’ютерній мережі тощо.

- управляти транзакціями бази даних в умовах спільного використання баз даних різними користувачами одночасно за допомогою інструментальних програмних засобів розробки баз даних і SQL, використовуючи рівні розмежування транзакції, системи управління доступом.

- досліджувати системи управління базами даних в екстремальних умовах (робота з великими таблицями, з різними SQL-серверами, робота в глобальних мережах) за допомогою сучасних візуальних інтегрованих середовищ розробника (IDE), використовуючи різні засоби розробки застосування баз даних.

- використовуючи мови та засоби програмування для комп’ютерних мереж, вміти розробляти Web – сторінки та програмні аплети для Internet

- застосовувати отримані знання при розробці прикладного програмного забезпечення;

- розробляти елементи системного програмного забезпечення;

- розробляти інтерпретатори, компілятори та інші аналізатори вхідних даних для різноманітних програмних продуктів;

- користуватися інформаційними мережами, управляти правами доступу до пристроїв і папок;

- управляти обліковими записами користувачів мережі, настроювати програмне забезпечення для роботи у мережі;

- проектувати інформаційні мережі використовуючи програму NetCracker Professional;

- знати основні поняття інформаційної безпеки, структуру мір в області інформаційної безпеки, міри законодавчого, адміністративного, процедурного та програмно-технічних рівнів;

- мати уявлення про розширення сучасних засобів захисту інформації; тенденціях розвитку і застосування.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Вершинин Е.В. Системное программирование (ОС). Курс лекций. ФН1-КФ КФ МГТУ, 2002 г.

 2. Гарсиа-Молина Г., Ульман Д., Уидом Д. Системы баз данных. Полный курс.: Пер. с англ.: — М.: Издательский дом "Вильямс", 2003.

 3. Гектор Г.-М., Ульман Д., Уидом Д. Системы баз данных. Полный курс.: Пер. с англ.: — М.: Издательский дом "Вильямс", 2003.

 4. Голубенко О.Л., Хорошко В.О., Петров О.С., Головань С.М., Яремчук Ю.Є. Політика інформаційної безпеки: підручник з грифом МОН України. // Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – 296 с.

 5. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение. – СПб.: Питер, 2001. – 736 с.

 6. Грофф Дж., Вайнберг П. SQL: Полное руководство: Пер. с англ. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: Издательская группа BHV, 2001.

 7. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных, 6-е издание: Пер. с англ. — К.; М.; СПб.: Издательский дом "Вильямс", 2002.

 8. Ленков С.В., Перегудов Д.А., Хорошко В.А. Методы и средства защиты информации. В 2-х томах- К.: Арий, 2008.

 9. Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение. Лабораторный практикум. – СПб.: Питер, 2005. – 284 с.

 10. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник для ВУЗов. 2-е изд. Питер, 2002. – 864 с

 11. Олифер Н.А., Олифер В.Г. Сетевые операционные системы. – СПб.: Издательство «Питер Ком», 2001 г. 

 12. Основы организации сетей Cisco, том 1. Под. ред. Амато Вито.: Пер. с англ. — М. : Издательский дом "Вильяме", 2002. — 512 с.

 13. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 2-е изд. — СПб.: Издательство «Питер», 2002 г.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Фахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах і Web-сайті (http://www.bezpeka.lg.ua) кафедри безпеки інформаційних систем.

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить три питання з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової

атестаційної комісії проф. Губачева Л.О.


Схожі:

Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою
...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою
...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
move to 213-161311
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Програму розроблено на підставі Програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом "Історія"
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового випробування для осіб
move to 213-161243
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Програма розроблена на основі навчальної програми з дисциплін: «Програмування», «Прикладна теорія цифрових автоматів», «Системне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи