Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень icon

Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Скачати 114.72 Kb.
НазваПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Дата10.05.2013
Розмір114.72 Kb.
ТипПояснювальна записка


Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _____________Голубенко О.Л.

«____»_____________ 2013р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахових випробувань

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

зі спеціальності «Інформатика»


Пояснювальна записка складається з:

«Програми фахових вступних випробувань»;

«Вимог до рівня підготовки вступників»:

«Переліку рекомендованої літератури»;

«Критеріїв оцінювання»;

«Порядку проведення фахового вступного іспиту »


Луганськ - 2013


^ ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів СНУ ім. В.Даля

за напрямом «Прикладна математика»


^ Бази даних та інформаційні системи. Завдання класифікації об'єктів. Ієрархічна, фасетна та дескрипторна система класифікації. Системи кодування об'єктів. Основні поняття баз даних, класи моделей, концептуальна, фізична і зовнішня модель даних. Проектування концептуальної моделі баз даних. Вимоги, що пред'являються до баз даних.

Основні етапи розробки баз даних. Транзакції баз даних. Концепція реляційної бази даних. Первинний і вторинний ключі баз даних. Структура реляційної бази даних. Види відносин в реляційній базі даних. Поняття цілісності бази даних. Формалізація відносин реляційної бази даних.


^ Операційні системи. Віртуальна пам'ять. Захист пам'яті в Windows NT. Підкачка сторінок. Диспетчер об'єктів. Об'єкти виконавської системи. Структура об'єкту. Об'єкт каталог. Домени. Маркери доступу. Списки контролю доступу. Об'єкти синхронізації. Події. Мьютекси. Об'єкт-потік. Його структура. Файлові системи Windows NT. FAT. VFAT, Windows NT. NTFS. Об'єкти синхронізації. Семафори. Очікувані таймери. Синхронізація потоків в призначеному для користувача режимі. Багатозадачність, багатопоточність і мультипроцесорна обробка. Процес в Windows NT. Структура об'єкту. Моделі Windows NT. Клієнт-сервер. Пошарова організація.

Реєстр. Основні розділи і їх призначення. Логічна і фізична організація. Ресурси. Класифікація і дії над ресурсами.


^ Системи і методи ухвалення рішень. Нестроге ранжирування. Визначення результуючої ранжировки і узгодженості думок експертів. Строге ранжирування. Розмите ранжирування. Нечіткі множини. Дії над нечіткими множинами. Метод парних порівнянь.


^ Архітектура обчислювальних систем. Система переривань ПЕОМ. Порти введення-висновку. Арифметичні основи обчислювальної техніки. Системи зчислення і представлення інформації в ЕОМ. Логічні основи обчислювальної техніки. Елементна база обчислювальних систем. Організація пам'яті ПЕОМ. Види пам'яті. Формальні моделі. Архітектурна організація основних класів обчислювальних систем. Процесор. Система команд процесора. Асемблер.


^ Системне програмування. Процеси в Windows. Створення і завершення. Базовий пріоритет процесу. Архітектура пам'яті в Windows. Захищений адресний простір процесу. Резервування, передача і звільнення. Проектовані в пам'ять файли. Потік в Windows. Створення, припинення, відновлення. Пріоритет потоку. Синхронізація потоків з використанням об'єктів ядра.


^

ВИМОГИ

ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ ІСПИТІВ

Учасник іспиту повинен:Знати:

 • системи зчислення та кодування в них числової iнформацiї в прямому та додатковому кодi;

 • архiтектури мiкропроцесорiв (МП);

 • логiчні умови,таблицi логiчних умов арифметично-логiчного пристрою (АЛП) процесора;

 • послiдовнiсть роботи вузлiв МП;

 • види адресацiї та їх реалiзацiї;

 • шинні iнтерфейси процесорiв та периферiї;

 • реалiзацiї контролерiв пристроїв обчислювальної системи;

 • органiзацiї системних обмiнiв iнформацiєю мiж вузлами МП, мiж МП та периферiєю; органiзацiї системних переривань

 • призначення та структуру операційних систем;

 • типи ресурсів операційних систем;

 • організацію пам’яті ЕОМ та її використання;

 • файлові системи різних операційних систем;

 • систему команд операційних систем та способи взаємодії з нею;

 • утиліти операційних систем;

 • методи вибору і ухвалення рішень в складних ситуаціях, у тому числі і в умовах невизначеності;

 • структуру інформаційних систем;

 • основні принципи побудови баз даних.

Уміти:

 • працювати з 2,8,16-річними системами зчислення для довiльної форми чисел;

 • аналiзувати архiтектурнi особливостi МП;

 • будувати таблицi реалiзацiї логiчних функцiй АЛП;

 • проектувати мiкропрограми пiдтримки основного набору операцiй (пересилок, арифметичних та логiчних);

 • будувати мiкропрограмну схему реалiзацiї систем адресацiї;

 • читати схеми системних iнтерфейсiв;

 • встановлювати операційні системи на ЕОМ різної конфігурації;

 • налагоджувати операційні системи та змінювати їх настройки;

 • використовувати утиліти операційних систем;

 • автоматизувати обробку даних, використовуючи алгоритми, що розгалужують;

 • отримувати різні підсумкові дані;

 • проектувати прості бази даних;

 • складати запити на вибірку;

 • моделювати науково-технічні завдання з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки і з використанням новітніх технологій.

Мати уявлення:

 • про організацію операційних систем багатопроцесорних ЕОМ;

 • про перспективи розвитку операційних систем.

 • про нові можливості нових версій операційних систем;

 • про перспективи розвитку систем програмування низького та високого рівня для створення програм;

 • про перспективу застосування отриманих знань при виконанні дипломного проектування і в подальшій діяльності в області побудови систем управління;

 • про перспективи автоматизації обробки даних;

 • про шляхи комплексної автоматизації у сфері інформаційних технологій.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Корнеев, В. В. Киселев А. В. Современные микропроцессоры. М.:НОЛИДЖ, 2007. –240с.

 2. Хокин Р. Параллельные ЭВМ: Архитектура, программирование и алгоритмы. М.; Радио и связь, 2001.

 3. Майерс Г. Архитектура современных ЭВМ: В 2 т. М.; Мир, 1985. Майко Г.В. Ассемблер для IBM PC: - М.:”Бизнес-Информ”, “Сирин”. 1997 г. – 212 с.

 4. В. Юров, С. Хорошенко. Ассемблер: учебный курс. – СПб: Питер Ком, 1999. – 672 с.

 5. В. Н. Пильщиков. Программирование на языке ассемблера IBM PC. – М.: “ДИАЛОГ-МИФИ”, 1997. – 288 с.

 6. Злобин В. К., Григорьев В. Л. Программирование арифметических операций в микропроцессорах: Учеб. пособие для технических вузов. – М.: Высш. шк., 1991. – 303 с.

 7. Аппаратное обеспечение IBM PC. Том 2, книги 1-2, М.: Диалог-МИФИ, 1992, 1 книга - 208 стр., 2 книга - 200 стр.

 8. Программирование видеоадаптеров CGA, EGA и VGA том 3, М.: Диалог-МИФИ, 1992, 287 стр.

 9. Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях : предпочтения и замещения .-М.: Радио и связь, 1981.

 10. Моисеев Н.М. Математические задачи системного анализа. - М.: Наука,1981.

 11. Вентцель Е.С. Исследование операций : задачи, принципы, методологии. -М.: Наука,1988.

 12. Дегтярев Ю.И. Методы оптимизации. Учебное пособие для вузов. -М.: Сов. радио,1980.

 13. Реклейтис Г. и др. Оптимизация в технике : в 2-х кн. -М.: Мир,1986.

 14. Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений. -М.: Мир,1998.

 15. Вагнер Г. Основы исследования операций. -М.: Мир,1973.

 16. Хелен Кастер Основы Windows NT и NTFS/ перевод с англ. – М.: Издательский отдел «Русская редакция» ТОО «Channel Trading Ltd.», 2008. – 440 с.

 17. Оливер Н. А., Оливер В. Г. Администрирование и настройка Windows NT.

 18. Рассел Ч., Кроуфорд Ш. Эффективная работа в Windows NT Server 4.0 СПб: Питер, 2008. – 592 с.

 19. Берлинер Э. М., Глазырина И. Б., Глазырин Б. Э. Windows 2005 Professional.: Русская и английская версия / Науч. ред. к.т.н. Д. Г. Красковский. – М.: КомпьютерПресс, 2005. – 360 с.

 20. Дэниелс Т. 1001 секрет реестра Windows NT 4/Пер. с англ. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 1999. – 320 с.

 21. Коберниченко А. Недокументированные возможности Windows NT. М.: «Нолидж», 1998. – 288 с.

 22. Базы данных: Учебник для высших учебных заведений / Под ред. А.Д. Хомоненко. –СПб.: КОРОНА принт, 2004. – 416 с.

 23. Г. Хансен, Д. Хансен. Базы данных: разработка и управление : Пер с англ. –М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2002. –704 с.

 24. Д. Ульман, Д. Уидом. Введение в системы баз данных. Пер с англ. –М.: «Лори», 2000. – 374 с.

 25. Винкоп С. Использование Microsft SQL Server: Пер. с англ: Издательский дом «Вильямс», 1999. – 402 С.

 26. Дженнингс З. Microsft Acces в подлиннике: Пер. с англ: СПб.: БХВ, 2005. – 386 С.

^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» проводиться у формі співбесіди.

 • Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів.

 • Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

 • Співбесіда проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, який затверджується головою атестаційної комісії не пізніше ніж за 10 днів до їх початку.

 • На співбесіду вступник з’являється з паспортом, при пред’явленні якого він отримує «Листок співбесіди».

 • Для проведення співбесіди головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на інформаційних стендах структурного підрозділу університету.

 • Вступник одержує білет, який містить три запитання з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин в цілому.

 • Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою і відмічаються у «Листку співбесіди».

 • Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

 • Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.Таблиця критеріїв рівня

знань та практичних умінь студентів при проведенні фахових вступних випробувань

Рівень компетенції

Крітерій рівня компетенції студентів

Відповідальність знань та умінь студента критерію рівня компетенції

Бал за системою
12-ти бальна

4-ри бальна

ЕСТS
Високий

Студент глибоко і в повному обсязі засвоїв програмний матеріал, грамотно, вичерпно та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обгрунтовує прийнятя рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

Компетентність вище середнього рівня вимог даного критерію.

12

5

А
Компетентність на рівні вимог даного критерію

11

5

А
Компетентність нижче рівня вимог даного критерію, але достатня.

10

5

В
Середній

Студент знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Компетентність вище середнього рівня вимог даного критерію

9

4

В
Компетентність на рівні вимог даного критерію

8

4

С
Компетентність нижче рівня вимог даного критерію, але достатня

7

4

С
Достатній

Студент знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривко володіїє уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

Компетентність вище середнього рівня вимог даного критерію

6

3

D
Компетентність на рівні вимог даного критерію

5

3

D
Компетентність вище рівня вимого даного критерію, але достатня

4

3

E
Низький

Студент не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах , трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань , не володіє основними уміннями та навичками привиконанні практичних задач. Студент відмовляється від відповіді на контрольні запитання.

Компетентність недостатня

Потрібна додаткова навчальна робота з дисципліни

3

2

FX
Потрібна велика додаткова робота з дисциплін

2

2

FX
Потрібний повторний курс вивчання дисциплін

1

2

FX
Дуже низький

 

Компетентність з навчальних дисциплін відсутня

0

-

F
Голова атестаційної комісіїСтативка Ю.І.


Схожі:

Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи