Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки icon

Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Скачати 84.13 Kb.
НазваПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Дата11.05.2013
Розмір84.13 Kb.
ТипПояснювальна записка

Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля

Затверджую

Ректор ________________О. Л. Голубенко

«___» ____________2013 р.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки

СПЕЦІАЛІСТІВ АБО МАГІСТРІВ зі спеціальності

«Обладнання та технології ливарного виробництва»


Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої літератури», «Критеріїв оцінювання», «Порядку проведення фахового випробування».


Луганськ -2013

^ ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів

СНУ ім. В. Даля за напрямом

«Інженерна механіка»


Формувальні матеріали й суміші.

Свіжі формувальні матеріали. Допоміжні формувальні матеріали. Випробування формувальних матеріалів і сумішей. Приготування формувальних і стрижневих сумішей. Ливарні фарби. Регенерація відпрацьованої суміші.

^ Модельне оснащення.

Проектування модельного комплексу. Дерев'яні моделі. Металеві моделі. Моделі із пластмаса й інших матеріалів.

Виготовлення форм.

Оснащення й інструмент. Технологія ручного формування. Технологія машинного формування. Механізація й автоматизація формувального відділення.

^ Виготовлення стрижнів.

Елементи конструкції стрижнів. Виготовлення стрижнів вручну. Виготовлення стрижнів на машинах. Обробка й фарбування сирих стрижнів. Виготовлення стрижнів з холоднотвердіючих сумішей (ХТС).


^ Сушіння й зборка форм стрижнів.

Сушіння форм стрижнів. Контроль, обробка й зборка сухих стрижнів. Зборка форм.


Ливникові системи й харчування виливків.

Основні елементи й типи ливникових систем. Особливості конструкцій і розрахунку ливникових систем для виливків з різних сплавів. Живлення виливків.


^ Основи проектування ливарної форми.

Принципи конструювання ливарних деталей. Проектування технології виготовлення виливка.


Спеціальні види лиття.

Лиття в кокілі (металеві форми). Відцентрове лиття. Лиття під тиском. Лиття по виплавлюваних моделях. Лиття в оболонкові форми.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспиту повинен:

Знати:

 • основи загальнотеоретичних дисциплін в об’ємі що необхідні для вирішення технологічних проектних та експлуатаційних задач;

 • загально-інженерні дисципліни та дисципліни загально-технічного циклу.

 • Спеціальні дисципліни

 • Сутність фізичних процесів формування виливок та виготовлення ливарних форм, теорія та практика одержання виливок у разових піщано-глинистих формах та спеціальними видами литва, властивості основних видів формувальних та стержньових сумішей, види ливарного та модельного оснащення,

 • Основи теорії ливарних сплавів, групи ливарних сплавів та їх властивості технологію приготування сплавів та необхідне обладнання.

 • Методи проектування технологічної оснастки.

 • Основи використання електронно-обчислювальної техніки в технічних розрахунках САПР.

Уміти:

 • розробляти, планувати та організувати технологічні процеси ливарного виробництва

 • визначити технологію одержання виливок

 • проектувати технологію одержання виливок з використання елементів САПР.Література

1.А.Н. Голофаев, В.И. Лагута, Г.В. Хинчагов «Технология литейной формы» /Луганск: Изд-во ВНУ, 2001.-264с.

2. Металлургические печи. Кривандин В.А., Марков Б.Л. Изд-е 2-е, доп и пере раб. М., Металлургия, 1977-464с.

3. Аксенов П.Н. Оборудование литейных цехов. Учебник длдя машиностроительных вузов. Изд-е 2-е. М.Машиностроение, 1977.

4. Металловедение -. Самоходский А.И., Кунявский М.Н., М., Металлургия, 1990-464с.

5. Емельянова А.П. «Технология литейной формы», М.Машиностроение, 1979 – 240с.

6. Гуляев Б.Б. Теория литейных процессов. Л. Машиностроение, 1976 – 216с.

7. АПбрамов Г.Г., Панченко Б.С. Справочник молодого литейщика М.: Высшая школа 1991-319с.

8. Голофаев А.Н., Гутько Ю.И. Криволапчук Ю.В. Проетирование литейной технологии.

9. Голофаєв А.Н., Гутько Ю.І. Траненко Н.О. Технологічна оснастка ливарного виробництва: навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В. Даля, 2006.-304 с.


^ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалом;

 3. Вміння користуватись засвоєним матерілом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахуванням вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:


^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знань вступника рівню підготовки

Бал за 12-ти бальною системою

1

2

3

4

Високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняті рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

Вище середнього рівня вимог

12

На середньоому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

Середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньоому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

Достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньоому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

Низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньоому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

^ Дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатнім для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнем «спеціаліст», «магістр» проводиться у формі співбесіди (виходячи з форми та порядку проведення).

 • Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів.

 • Список допущених співбесіди ухвалюється рішенням атестаційиої комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди головами атестаційних комісій попередньо готуються перелік питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри “Промислове та художнє литво».

Співбеседа проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім. В.Даля.

 • На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує завдання. Завдання містить питання з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

• Результати випробування оцінюються за 12-бальною за правилами вказаними в розділі «Крітерії оцінювання» данної пояснювальної записки і відмічаються у протоколі, який передається до приймальної комісії. Рівень знань вступника за результатами співбеседи заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформлюється одночасно з завданням вступника і передається до приймальної комісії.

 • Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.Завідувач кафедри

«Промислове та художнє литво» Гутько Ю.І.

Голова фахової атестаційної комісії Соколов В.І.

Схожі:

Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Програма фахових вступних випробувань для скороченого терміну навчання на напрям підготовки
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Програма фахових вступних випробувань для скороченого терміну навчання на напрям підготовки
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами
Програма розроблена на основі навчальної програми з дисциплін: «Програмування», «Прикладна теорія цифрових автоматів», «Системне...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів зі спеціальності «Обладнання переробних та харчових виробництв»
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Машинобудування» забезпечують...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Програма фахових вступних випробувань складена на підставі навчальної програми з дисциплін “Документознавство”, “Теоретичні засади...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Машинобудування» забезпечують...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів або магістрів зі спеціальності «Механіка суцільних середовищ»
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Механіка», забезпечують...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмою
Взаємозв’язок політики й економіки з педагогічною теорією й педагогічною практикою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи