Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та маг і стра icon

Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та маг і стра
Скачати 123.68 Kb.
НазваПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та маг і стра
Дата11.05.2013
Розмір123.68 Kb.
ТипПояснювальна записка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


Затверджую


Ректор _______________О.Л. Голубенко


“_____”_____________2013 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахових випробувань

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та магістра

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

зі спеціальності

"Організація перевезень і управління на залізничному транспорті”


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ – 2013

^ ПРОГРАМА ДЛЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ


Програму вступних випробувань у формі тестування з професійно-орієнтованих дисциплін розроблено з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.

Мета конкурсних завдань - перевірити професійну та практичну компетенцію вступників, яка забезпечує володіння теоретичним та практичним матеріалом з фахових дисциплін писемному мовленні. Завдання охоплюють навчальний матеріал навчальних підручників та навчально-методичних комплексів із залізничного транспорту та перевезень як вітчизняних так і зарубіжних авторів.

Конкурсні завдання перевіряють ступінь оволодіння виробничими функціями (здійснення певних типів діяльності) та типовими для даної функції задачами діяльності, а також відповідність абітурієнта вимогам до властивостей і якостей випускника вищого навчального закладу як соціальної особистості у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності та системи умінь, що є відображенням наявності цих здатностей. Таким чином, конкурсні завдання дозволяють встановити рівень сформованості знань вступників при засвоєнні ними змісту професійно-орієнтованих дисциплін згідно ОПП «бакалавр» з напряму підготовки 070101 «Транспортні технології».


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Тестові завдання складені на основі змісту лекційних та практичних занять з дисциплін, які входять до наступного переліку:


^ 1. Пасажирські перевезення. Організація роботи вокзалів та пасажирських станцій залізничного транспорту.


Основні положення за технологією і організацією перевезень пасажирів з використанням різних видів транспорту, принципи роботи вокзалів, станцій, портів при перевезенні пасажирів, форми організації праці обслуговуючого персоналу, графіки руху різних видів транспортних засобів, пасажиропотоки, взаємодія різних видів транспорту в транспортних вузлах., а також:

 • аналіз розташування населених пунктів на місцевості. Прокладання маршруту;

 • розрахунок кількості транспортних одиниць на маршруті час прибуття та відправлення;

 • складання графіку руху потягів;

 • визначення прогнозного пасажиропотоку на плануємий період у майбутьньому;

 • розрахунок вартості проїзду у потязі приміського сполучення;

 • автомобільні пасажирські перевезення;

 • конфігурацію колійного розвитку пасажирських станцій;

 • технологію роботи пристроїв з продажу проїзних документів на залізничному вокзалі;

 • технологію роботи системи надання інформації на залізничному вокзалі;

 • розрахунок параметрів площ вокзалу;

 • розрахунок параметрів пасажирських платформ та переходів на залізничній станції.


Рекомендована література


 1. Кочнев Ф.П., Акулиничев В.М., Мокорошин А.М. Организація руху на залізничному транспорті. транспортне. Учебник. М.: Транспорт, 1979. – 568с.

 2. Дуднев Д.И., Климова М.И., Менн А.А. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Уч. пособие. М.: Транспорт, 1974. – 296с.

 3. Правдин Н.В. Пассажирские станции. - М.:Транспорт, 1973. - 272 с.

 4. Правдин Н.В., Рябуха Л.С., Лукашев В.И. Технология работы вокзалов и пассажирских станций. . - М.:Транспорт, 1990. - 319 с.

 5. Каликина Т.Н. Организация пассажирских перевозок. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2007. – 136 с.

 6. Кочнев Ф.П. Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте. - М.: Транспорт, 1980.-496 с.


^ 2. Вантажні перевезення.


Основні положення та знання сучасних і перспективних технологічних процесів переміщення вантажів залізницями, наукової організації робіт у вантажному перевізному процесі на залізничному транспорті, а також такі тематики:

 • Поїзд і супроводжуючі його документи.

 • Розрахунок показників технічного плану дирекції залізничних перевезень.

 • Оборот вантажного вагону і ефективність його скорочення.

 • Визначення потрібного парку рухомого складу для виконання перевезення вантажів.

 • Складання кореспонденції вагонопотоков на підрозділі залізниці.

 • Розрахунки плану формування вантажних поїздів.

 • Визначення кількісних показників вагонопотоків.

 • Побудова діаграм порожніх і навантажених вагонопотоков.

 • Розрахунки сил, які діють на вантаж в процесі перевезення.

 • Розрахунки засобів закріплення вантажу на відкритому рухомому складі.

 • Залізнічні перевезення вантажів у транспортних пакетах.

 • Організація залізничних контейнерних перевезень.

 • Організація залізничних перевезень масових сипких вантажів.

 • Залізничні перевезення наливних вантажів.

 • Залізничні перевезення небезпечних вантажів. Аварійні картки, структура документа і порядок складання.

 • Організація залізничних перевезень швидкопсувних вантажів.

 • Перевезення вантажів негабаритів. Розрахунок індексу негабаритности.

 • Перевезення негабаритних вантажів. Визначення розрахункової негабаритности.

Рекомендована література


 1. Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок на железнодорожном транспорте: Учеб. для вузов. Грунтов П.С., Дьяков Ю.В., Макарочкин А.М. и др. /Под ред. Грунтова П.С., – М.: Транспорт, 1994. – 543 с.

 2. Перепон В.П. Организация перевозок грузов. - М.: Маршрут, 2003. - 614 с.

 3. Гоманков Ф.С. Технология и организация перевозок на железнодорожном транспорте: Учеб. для вузов- М.: Транспорт, 1994. –308 с.


^ 3. Дослідження операцій в транспортних системах.


Лінійне, цільове і цілочислове програмування, сіткові моделі, задачі транспортного типу, детерміновані моделі динамічного програмування, теорію ігор і прийняття рішень, імовірнісне динамічне програмування, системи масового обслуговування, імітаційне моделювання, а саме:

 • Вступ до дослідження операцій в транспортних системах;

 • Симплекс-метод;

 • Транспортна задача;

 • Найкоротші шляхи;

 • Сіткове планування та управління;

 • Цільове програмування;

 • Цілочислове програмування;

 • Детерміновані моделі динамічного програмування;

 • Імовірнісне динамічне програмування;

 • Методи прогнозування;

 • Теорія ігор і прийняття рішень;

 • Системи масового обслуговування;

 • Моделі прийняття рішень у теорії масового обслуговування;

 • Імітаційне моделювання;

 • Класична теорія оптимізації.


Рекомендована література


 1. Акулиничев В.М. и др. Математические методы в эксплуатации железных дорог. М. Транспорт, 1981, – 224с.

 2. Таха Х. Введение в исследование операций. Т.1,2., Перевод с англ., М: Мир Т.1 стр. 480, Т2 стр. 496, 1985г.

 3. Вагнер Г. Основы исследования операций. Т.1,2,3. Перевод с англ., М.:Мир. Т.1. стр. 337 стр, Т.2. 489 стр., Т.3. 504 стр. 1973 г.

 4. Вентцель Е.С. Исследование операций. / Е.С. Вентцель. – М.: Советское радио, 1972. – 552 с.


4. Логістика.


Знання логістичного світогляду, системних знань і розуміння концептуальних основ управління матеріальними потоками і потоками, що їх супроводжують (фінансові, інформаційні, сервісні), крім того, знати понятійний апарат логістики, структуру логістичної системи, технологію просування матеріального та інформаційного потоку у логістичній системі, критерії якості транспортного обслуговування, а саме:

 • Логістика як наука і сфера професійної діяльності;

 • Теорія і практика логістичного аналізу;

 • Оцінка якості транспортного обслуговування;

 • Визначення конкурентоздатності;

 • Вибір логістичних посередників;

 • Визначення оптимального розміру партії вантажу;

 • Контроль у сфері закупівельної діяльності;

 • Практика використання моделі «точно в час»;

 • Управління запасами із використанням аналізу ABC і XYZ;

 • Визначення оптимального рівня сервісу;

 • Вибір місця для складу;

 • Розміщення товарів на складі;

 • Розрахунок оптимального числа терміналів і відстаней перевезень.


Рекомендована література


 1. Правдин Н Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – М.:ИВЦ «Маркетинг», 1998-228с.

 2. Горяїнов О.М. Практика вантажних перевезень і логістики: Навчальний посбіник. – Харків:Вид-во «Кортес-2001», 2008. – 323с.

 3. Зеваков А.М. Логистика материальных запасов и финансовых активов. – СПб.:Питер, 2005. – 352с.

 4. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах: Учеб.пособие / Под ред.д-ра техн.наук, проф. Л.Б.Миротина. – .:Юристь, 2002. – 414с.

 5. Логистика: Уч.пособие / Под ред.проф.Б.А.Аникина. – М.:ИНФРА-М, 2002. – 220с.


^ 5. Основи економіки транспорту.


Вивчити основи економiки залiзничного транспорту та плануванню його роботи згiдно з економiчними законами, якi дiють у системi ринкових вiдносин, у тiсному звязку з питаннями пiдвищення ефективностi та якостi роботи транспортноi системи, крім того знати основи розрахунку економічних вимірників з урахуванням обраної методики; методи розрахунків калькуляційних вимірників при плановому звіті та при інноваційних розробках роботи залізничного транспорту, а саме:

 • Визначення економiчного ефекту вiд створення та впровадження нової технiки та технологii;

 • Оцiнка ефективності заходiв залiзницi;

 • Основнi виробничi фонди;

 • Амортизацiя;

 • Економiчна ефективність капiтало-вкладень залiзничних транспортних систем;

 • Фактори, якi впливають на собiвартiсть вантажних перевезень;

 • Фактори, якi впливають на собiвартiсть вантажних перевезень. Залежнiсть вантажних перевезень вiд дiльничноi швидкостi руху поiздiв;

 • Фактори, якi впливають на собiвартiсть вантажних перевезень. Залежнiсть вантажних перевезень вiд ваги поїзду;

 • Фактори, якi впливають на собiвартiсть пасажирських перевезень. Залежнiсть пасажирських перевезень перевезень вiд роду вагону та його населеності.


Рекомендована література


  1. Перепелюк А.В.Экономика промышленного транспорта.- М.,1987.-370 с.

  2. Основи економіки транспорту: Підручник/Щелкунов В.І., Кулаєв Ю.Ф., Зайончик Л.Г., загорулько В.М..-К.: Кондор, 2010.- 392с.^ 6. Залізничні станції та вузли. Улаштування та експлуатація залізничної колії.


Знати методи звичайного й автоматизованого проектування основних схем і конструкцій окремих елементів станції й транспортних вузлів, взаємне розташування пристроїв і методи їхнього розрахунку, технічне оснащення, комплексну автоматизацію й механізацію основних станційних процесів в ув'язуванні з організацією будівництва нових і реконструкцією існуючих станцій і вузлів, передовий досвід технології роботи всього перевізного комплексу як на залізничному, так й інших видах транспорту, методи техніко-економічних розрахунків вибору найбільш ефективних рішень по нарощуванню потужностей, збільшення пропускної й переробної спроможності станцій і транспортних вузлів, а саме:

 • Визначення обсягу робіт по станції.

 • Розрахунки вантажо - і вагонопотоків по роздільному пункті

 • Розрахунки колійного розвитку парків приймання-відправлення.

 • Розрахунки колійного розвитку сортувальних парків, витяжних і виставних колій

 • Розрахунки вантажних пристроїв.

 • Розрахунки з'єднання колій.

 • Розрахунок основних розмірів стрілочного переводу

 • Призначення й розміщення сигналів і граничних стовпчиків

 • Норми на проектування станції. Категорійність шляхів, характеристики майданчика, економічні показники

 • Розробка схем ТП плану. Визначення основних нормативів на розробку планових рішень, практичні прийоми плануваня.

 • Устрій земляного полотна й верхньої будови станційних колій

 • Станційні колії: проектування плану й профілю

 • Проміжні станції. Розрахунок путнього розвитку, парки станції. Особливості технологічнох процесів руху поїздів на станції.

 • Проектування колійного розвитку приймально - сортувальних парків дільничної станції

 • Дільнічні станції. Порядок роботи станції з вантажними та пасажирськими поїздами.

 • Розрахунок і проектування колійного розвитку сортувальних парків

 • Сортувальні станції. Порядок роботи станції з вантажними поїздами.

 • Сортувальні станції. Розрахунок і проектування сортувальних пристроїв

 • Сортувальні станції. Розрахунок висоти гірки малої потужності

 • Пасажирські станції.Вимоги до компоновки пасажирських колій, розрахунок платформ.

 • Вузли. Порядок роботи вузлів з паралельним розміщенням станцій, радіального та трикутного типів, кільцевого та комбінованого типів.


Рекомендована література


 1. Савченко И.Е., Зембликов С.В., Стерновский И.И. Железнодорожные станции и узлы. – М.: Транспорт, 1987. – 464 с.

 2. Расчет и проектирование промежуточных станций: Учебное пособие / Н.Н. Числов; - Ростов на Дону, Ростовский гос. ун-т путей сообщения, 2005. – 79 с.

 3. Проектирование участковых станций: Учебное пособие / Н.Н. Числов, В.А. Лебедева, О.Н. Числов, Р.Л. Гайдамашко - Ростов на Дону, Ростовский гос. ун-т путей сообщения, 2000. – 96 с.

 4. Правила технічної експлуатації залізниць України. Міністерство транспорту України Транспорт України, 1995. – 253 с.

 5. Строительные нормы и правила. Железные дороги колеи 1529 мм. СНиП II – 39 – 76. – М.: Стройиздат, 1977. – 70 с.

 6. Куценко В.И.Железнодорожные станции и промышленные узлы. – ВНУ, 2003. – 232 с.

 7. Железнодорожные станции и узлы (задачи, примеры, расчеты): Учебное пособие для вузов ж.д. транспорта / Правдин Н. В., Шубко В.Г., Архангельский Е.В. и др.; Под ред. Н. В. Правдина и В.Г. Шубко. — М.: Маршрут, 2005. — 502 с.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

фахового випробування зі спеціальних дисциплін


Перевірка знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового ха­рактеру, на виконання яких передбачено 45 хв. Тестові завдання оцінюються за 12-бальною системою.

Оцінка "відмінно" (12... 10 балів) виставляється студенту, який вірно виділяє головне в поставленому запитанні, вміє логічно міркувати та знаходить найбільш правильне визначення теоретичних завдань. Швидко та правильно про­водить розрахунки; глибоко, у повному обсязі відповідає на тестові завдання. При цьому студент виявляє творчій підхід, правильно обґрунтовує прийняті рішення, володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних завдань; самостійно робить висновки і відповідні прогнози.

Оцінка "добре" (9…7 балів) виставляється студенту, який знає програмний матеріал, грамотно його викладає. При цьому студент володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні теоретичних і тестових завдань. Вміє проводите аналіз запропонованих завдань, робить розрахунки, але допускає незначні неточності при формулюванні висновків та наданні пропозицій.

Оцінка "задовільно" (6...4 балів) виставляється сту­денту, який допускає значні неточності при відповіді на теоретичні запитання, знає тільки основний програмний матеріал, припускається помилок у висновках; має непослідовні, нелогічні відповіді, зазнає складнощів під час вирішення запропонованих завдань.

Оцінка "незадовільно" (3...0 балів) виставляється студенту при його невірних відповідях на запитання, незнанні значної частини програмного матеріалу. При цьому студент припускає принципових помилок у обґрунтуванні доказів, не розуміє суті запропонованих завдань, виявляє низький рівень оволодіння основними уміннями та навичками при виконанні теоретичних та практичних задач, не вміє робити висновки.

^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення те­стування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програм фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформацій них стендах кафедри «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті».

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання" з фахових дисциплін, який містить 6 завдань, для кожного з них передбачено від 6 до 8 варіантів відповідей. Абітурієнту необхідно для кож­ного завдання знайти правильну відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один або два правильних варіантів відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 45 хвилин.

Оцінювання результатів виконання тестового завдання здійснюється наступним чином: за кожне правильно виконане завдання абітурієнт одержує до 2 балів. Максимальна кількість балів, можливих до одержання на фаховому вступному іспиті з дисципліни - 12 балів. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів предметної комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення резуль­татів до 17.00 години.


Завідувач кафедри

«Організація перевезень

і управління на залізничному

транспорті» Н.Б. Чернецька-Білецька


Голова атестаційної комісії В.І. Могила

Схожі:

Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та маг і стра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та маг і стра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та маг і стра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та маг і стра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та магістра
...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та маг і стра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та маг і стра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та маг і стра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та маг і стра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та маг і стра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та маг і стра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста
Перестановки й підстановки. Інверсії, парні й непарні перестановки, їхнє число. Множення перестановок, цикли. Подання підстановок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи