Теорія масової комунікації icon

Теорія масової комунікації
Скачати 44.77 Kb.
НазваТеорія масової комунікації
Дата01.08.2012
Розмір44.77 Kb.
ТипДокументи
1. /jurn/Безопасность жизнедеятельности.doc
2. /jurn/Валеология.doc
3. /jurn/Введение в теор. литерат..doc
4. /jurn/Высш.образ. и Болонский проц..doc
5. /jurn/Гражданская оборона.doc
6. /jurn/Журналистика и паблик рилейшнз.doc
7. /jurn/Журналистика экстрем. событий.doc
8. /jurn/Журналистский менеджмент.doc
9. /jurn/Интеллектуальная собственность.doc
10. /jurn/Информационые жанры.doc
11. /jurn/История мировой цивилизации.doc
12. /jurn/История украинской журналистики.doc
13. /jurn/История мировой литературы.doc
14. /jurn/История украинской литературы.doc
15. /jurn/Культура украинской речи.doc
16. /jurn/Литературно-художественная критика.Современные направления и тенденции.doc
17. /jurn/Литературное редактирование.doc
18. /jurn/Масс. коммуник.и информ..doc
19. /jurn/Массовая коммуникация и информация .doc
20. /jurn/Методы и формы научного познания.doc
21. /jurn/Наука полемики.doc
22. /jurn/Основи професиональной речи журналистов.doc
23. /jurn/Основы журналистики.doc
24. /jurn/Основы и практика фотожурналистики.doc
25. /jurn/Основы информатики.doc
26. /jurn/Основы охраны труда .doc
27. /jurn/Основы педаг. высш.школы.doc
28. /jurn/Основы радиожурналистики.doc
29. /jurn/Основы тележурналистики.doc
30. /jurn/Основы экологии.doc
31. /jurn/Охрана труда в отрасли.doc
32. /jurn/Политика, пресса, власть.doc
33. /jurn/Практикум по языку СМИ.doc
34. /jurn/Практическая стилистика.doc
35. /jurn/Пресса как показатель культурной жизни общества.doc
36. /jurn/Проблематика газетных виступлений.doc
37. /jurn/Проблематика и жанры радиожурналистики.doc
38. /jurn/Прогр. обеспечение в СМИ.doc
39. /jurn/Работа в творческих мастерских.doc
40. /jurn/Реклама.doc
41. /jurn/Современные информационные системы.doc
42. /jurn/Современный русский язык.doc
43. /jurn/Специфика редакционно-издательского дела в условиях ринка.doc
44. /jurn/Теор. и метод.журн.творч..doc
45. /jurn/Теория массовой коммуникации.doc
46. /jurn/Техника и технология СМИ.doc
47. /jurn/Техника оформления газеты (дизайн газеты).doc
48. /jurn/Техника оформлення газети (комп.верстка).doc
49. /jurn/Укр .и зарубеж. культура.doc
50. /jurn/Украхнська мова ЗМ_.doc
51. /jurn/Хозяйственное право.doc
52. /jurn/Художественно-публицистические жанры.doc
53. /jurn/Экономика и организация СМИ.doc
54. /jurn/Этика журналист. творчества.doc
Безпека життєдіяльності людини
Валеологія Факультет масових комунікацій
Вступ до теорії літератури
Вища освіта І Болонський процес
Цивільна оборона
Журналістика І pr
Журналістика екстремальних подій
Журналістський менеджмент
Інтелектуальна власність
Інформаційні жанри
Історія світової цивілізації
Історія української журналістики
Історія світової літератури
Факультет масових комунікацій
Культура українського мовлення
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції
Літературне редагування
Теорія масової комунікації
Теорія масової комунікації
Методи І форми наукового пізнання
Наука полеміки Факультет масових комунікацій
Основи професійної мови тележурналістки
Основи журналістики
Основи І практика фотожурналістики
Основи інформатики
Основи охорони праці
Основи педагогіки вищої школи
Основи радіожурналістики
Основи тележурналістки
Основи екології Факультет масових комунікацій
Охорона праці в галузі
Преса, політика, влада
Практикум з мови змі
Практична стилістика
Преса як чинник культурного життя суспільства
Проблематика газетних виступів
Проблематика І жанри радіожурналістики
Програмне забезпечення змі
Робота у творчих майстернях
Реклама Факультет масових комунікацій
Сучасні інформаційні та комунікаційні системи
Сучасна російська мова
Специфіка редакційно-видавничої справи в умовах ринку
Теорія І методика журналістської творчості
Теорія масової комунікації
Техніка І технологія змі
Техніка оформлення газети (дизайн газети)
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка)
Українська та зарубіжна культура
Українська мова змі
Господарче право
Художньо-публіцистичні жанри
Економіка І організація змі
Етика журналістської творчості

Теорія масової комунікації


Факультет масових комунікацій

Загальна кількість годин,

У тому числі:

81

Спеціальність 030201 Журналістика

Лекції

1 година на тиждень

14

Кафедра журналістики

Семінарські заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 10

Самостійна робота (загальний обсяг)

У тому числі:

53

Дисципліна вибіркова

Курсова робота
Обсяг годин у кредитах ECTS:

Всього 3,5: у тому числі: екзамен - 1

Підсумковий


контроль знань

екзаменЛектор: старший викладач Шепєлєва Ірина Анатоліївна

Інститут/Факультет: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Факультет масових комунікацій.

Статус курсу в навчальній програмі: за вибором студента.

Цілі курсу: Мета викладання дисципліни – дати студентам поглиблені наукові знання фундаментальних основ масовокомунікаційних процесів, надати інформацію про видатних діячів цієї наукової дисципліни та їх творчі досягнення, про завдання, які окрема людина, суспільство і держава ставлять перед сферою масової комунікації. Навчальний курс має допомогти студентам поглибити знання проблематики теорії і методики журналістики, закласти фундамент самостійного вивчення як власне масовокомунікаційних процесів у контексті розвитку журналістики України, так і актуальних проблем дослідження сфери масової комунікації.


Програма:

 1. Предмет, структура, завдання курсу, основні поняття, література й джерела.

 2. Поняттєвий апарат наукової дисципліни. Зміст понять інформації, масової інформації, комунікації та масової комунікації. Історичний аспект, сучасний стан і основні проблеми дослідження сфери масової комунікації. Поняття про сферу масової комунікації та про теорію масової комунікації як специфічну галузь наукової діяльності, як про науку та складову частину системи наук про людину і суспільство.

 3. Завдання, принципи, функції теорії масової комунікації, їх значення, тенденції розвитку у процесі демократизації суспільства.

 4. Основні визначення адресантів. адресатів інформації, каналів комунікації, шумів. особливості їх трактовки у природознавчих та суспільствознавчих науках та у сфері масової свідомості. Співвідношення теорії інформації, теорії масової інформації, теорії комунікації та теорії масової комунікації, місце журналістикознавства в цій системі наукових дисциплін. Підходи теоретиків фізики та інформаціологів до змісту інформації й комунікації, зв’язки між інформацією й річчю, свідомістю, комунікацією.

 5. Виникнення інформації з хаосу на індивідуальному рівні свідомості, її піднесення каналами комунікації й масової комунікації до рівнів масової свідомості.

 6. Теорія і об’єктивна реальність. Істина і метод, істина і інформація, істина та її розуміння у сфері масової комунікації.

 7. Новітні тенденції розвитку теорії масової комунікації. Просторово-часові континууми індивідуального й масового розуміння, інтерпретаційні матриці та масовогерменевтичні фрейми як структурні утворення масовокомунікаційного процесу..

 8. Методи аналізу масової комунікації. Соціальна позиція дослідника масової комунікації. Особливості здійснення наукової свободи, професіоналізму та відповідальності у проведенні досліджень у сфері масової комунікації.

 9. Теорія масової комунікації у системі соціального управління і самоуправління. Організаційні структури діяльності даної наукової галузі.

 10. Маси як суб’єкт, об’єкт і фактор масової комунікації. Масова аудиторія, публіка, натовп, їхнє особливе ставлення до масової комунікації.

 11. Свідомість, поведінка, настрої і думки мас у контексті масової комунікації. Міра керованості й самокерованості інформаційного стану масової свідомості, ресурси масової комунікації в підтриманні їхнього балансу. Межі бажаного і можливого у сфері масової комунікації стосовно її формалізованих і неформальних сегментів.

 12. Перешкоди у масовій комунікації. Погляди К.Шеннона, Г.-Г. Гадамера на природу перекручень інформації під час комунікування. Особливості дії закону Гумбольдта-Потебні у сфері масової комунікації.

 13. Методологічні аспекти теорії масової комунікації. Інформаційні, духовні, матеріальні ресурси упливу на перебіг масовокомунікаційних процесів у суспільствах різних соціально-політичних моделей і станів. Ефективність, дієвість, результативність досліджень у сфері масової комунікації.. Дослідник масової комунікації як суб’єкт соціального процесу.


Бібліографія:

 1. Різун В.В. Наукові записки Інституту журналістики Київського національного університету, 2000-2004 рр.

 2. Іванов В.Ф. Актуальні проблеми українського журналістикознавства. Щоквартальник Київського національного університету, 2000-2004 рр.

 3. На пошану професора Володимира Здоровеги з нагоди 70-річчя від дня народження // Збірник праць української преси. – Львів: ЛНУ ім.. Ів Франка, 2000.- Вип..3.- 411с

 4. Москаленко А..З. Основи теорії журналістики. - К., 1998.

 5. Бочковський О., Сірополко С. Українська журналістика на тлі доби. – Мюнхен, 1993.

 6. Прохоров Е..П. Введение в теорию журналистики - М., 1999.

 7. Владимиров В.М. Проблема розуміння інформації в журналістиці. Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, спец. 10.01.08 „журналістика”. – К., Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка, 2004.

 8. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб. Пособие / Под. ред. А.А. Лудченко. – 2-е изд., стер. – К.: О-во «Знання», КОО, 2001. – 113 с.

 9. Українське журналістикознавство. Дисертаційні дослідження, 1982-200 рр.: Бібліографічний покажчик / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики; Укладач Б.І. Черняков. – К., 2000 – 63 с.

 10. Методические указания к изучению практического курса „Основы профессиональной речи” (для студентов специальности „Журналистика”)./ Сост. В.М. Москалюк – Луганск: Изд-во Восточноукр. нац. ун-та, 2001 66 с.


Метод навчання: Лекції, семінари.

Методичне забезпечення: методичні посібники.

Екзаменаційна методика: Усний іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: немає.

Схожі:

Теорія масової комунікації iconКурс Лекційні
Теорія масової комунікації”, „Теорія І практика журналістики”, «Міжнародна комунікація» та ін., адже аудівізуальні засоби масової...
Теорія масової комунікації iconРобоча навчальна програма
Теорія масової комунікації”, „Теорія І практика журналістики”, «Міжнародна комунікація» та ін., адже крім друкованих та аудівізуальних...
Теорія масової комунікації icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
...
Теорія масової комунікації iconМетодичні вказівки відповідають навчальній програмі з дисципліни «Соціологія масової комунікації»
Вона зв’язана практично з усіма дисциплінами, які є базовими для спеціальності „журналістика”, оскільки з’ясовує роль змі у суспільстві,...
Теорія масової комунікації icon«затверджую» Декан факультету журналістики 200 р. Робоча навчальна програма предмет «Зарубіжні теорії та моделі масової інформації»
Лекція Вступ. Масова інформація в системах засобів масової інформації І засобів масової комунікації
Теорія масової комунікації iconПроректор Київського університету імені Бориса Грінченка з
Різун В. В. Теорія масової комунікації: підруч для студ галузі 0303 “журналістика та інформація”. – К. Просвіта, 2008. – 260 с
Теорія масової комунікації iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Теорія комунікації» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дисципліна «Теорія комунікації» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яка присвячена провідним лінгвістичним...
Теорія масової комунікації iconПолітична комунікація
Курс послідовно розглядає теоретичні основи процесу комунікації, види комунікації, особливості вербальної та невербальної, перформансної...
Теорія масової комунікації iconРобоча програма навчальної дисципліни теорія масової культури напряму підготовки 0302 „Журналістика" для спеціальності 030201 "Журналістика"
Теорія масової культури. Програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика....
Теорія масової комунікації iconНазва курсу Політична комунікація
Курс послідовно розглядає теоретичні основи процесу комунікації, види комунікації, особливості вербальної та невербальної, перформансної...
Теорія масової комунікації iconНазва курсу Політична комунікація
Курс послідовно розглядає теоретичні основи процесу комунікації, види комунікації, особливості вербальної та невербальної, перформансної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи