Методи І форми наукового пізнання icon

Методи І форми наукового пізнання
Скачати 26.82 Kb.
НазваМетоди І форми наукового пізнання
Дата01.08.2012
Розмір26.82 Kb.
ТипДокументи
1. /jurn/Безопасность жизнедеятельности.doc
2. /jurn/Валеология.doc
3. /jurn/Введение в теор. литерат..doc
4. /jurn/Высш.образ. и Болонский проц..doc
5. /jurn/Гражданская оборона.doc
6. /jurn/Журналистика и паблик рилейшнз.doc
7. /jurn/Журналистика экстрем. событий.doc
8. /jurn/Журналистский менеджмент.doc
9. /jurn/Интеллектуальная собственность.doc
10. /jurn/Информационые жанры.doc
11. /jurn/История мировой цивилизации.doc
12. /jurn/История украинской журналистики.doc
13. /jurn/История мировой литературы.doc
14. /jurn/История украинской литературы.doc
15. /jurn/Культура украинской речи.doc
16. /jurn/Литературно-художественная критика.Современные направления и тенденции.doc
17. /jurn/Литературное редактирование.doc
18. /jurn/Масс. коммуник.и информ..doc
19. /jurn/Массовая коммуникация и информация .doc
20. /jurn/Методы и формы научного познания.doc
21. /jurn/Наука полемики.doc
22. /jurn/Основи професиональной речи журналистов.doc
23. /jurn/Основы журналистики.doc
24. /jurn/Основы и практика фотожурналистики.doc
25. /jurn/Основы информатики.doc
26. /jurn/Основы охраны труда .doc
27. /jurn/Основы педаг. высш.школы.doc
28. /jurn/Основы радиожурналистики.doc
29. /jurn/Основы тележурналистики.doc
30. /jurn/Основы экологии.doc
31. /jurn/Охрана труда в отрасли.doc
32. /jurn/Политика, пресса, власть.doc
33. /jurn/Практикум по языку СМИ.doc
34. /jurn/Практическая стилистика.doc
35. /jurn/Пресса как показатель культурной жизни общества.doc
36. /jurn/Проблематика газетных виступлений.doc
37. /jurn/Проблематика и жанры радиожурналистики.doc
38. /jurn/Прогр. обеспечение в СМИ.doc
39. /jurn/Работа в творческих мастерских.doc
40. /jurn/Реклама.doc
41. /jurn/Современные информационные системы.doc
42. /jurn/Современный русский язык.doc
43. /jurn/Специфика редакционно-издательского дела в условиях ринка.doc
44. /jurn/Теор. и метод.журн.творч..doc
45. /jurn/Теория массовой коммуникации.doc
46. /jurn/Техника и технология СМИ.doc
47. /jurn/Техника оформления газеты (дизайн газеты).doc
48. /jurn/Техника оформлення газети (комп.верстка).doc
49. /jurn/Укр .и зарубеж. культура.doc
50. /jurn/Украхнська мова ЗМ_.doc
51. /jurn/Хозяйственное право.doc
52. /jurn/Художественно-публицистические жанры.doc
53. /jurn/Экономика и организация СМИ.doc
54. /jurn/Этика журналист. творчества.doc
Безпека життєдіяльності людини
Валеологія Факультет масових комунікацій
Вступ до теорії літератури
Вища освіта І Болонський процес
Цивільна оборона
Журналістика І pr
Журналістика екстремальних подій
Журналістський менеджмент
Інтелектуальна власність
Інформаційні жанри
Історія світової цивілізації
Історія української журналістики
Історія світової літератури
Факультет масових комунікацій
Культура українського мовлення
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції
Літературне редагування
Теорія масової комунікації
Теорія масової комунікації
Методи І форми наукового пізнання
Наука полеміки Факультет масових комунікацій
Основи професійної мови тележурналістки
Основи журналістики
Основи І практика фотожурналістики
Основи інформатики
Основи охорони праці
Основи педагогіки вищої школи
Основи радіожурналістики
Основи тележурналістки
Основи екології Факультет масових комунікацій
Охорона праці в галузі
Преса, політика, влада
Практикум з мови змі
Практична стилістика
Преса як чинник культурного життя суспільства
Проблематика газетних виступів
Проблематика І жанри радіожурналістики
Програмне забезпечення змі
Робота у творчих майстернях
Реклама Факультет масових комунікацій
Сучасні інформаційні та комунікаційні системи
Сучасна російська мова
Специфіка редакційно-видавничої справи в умовах ринку
Теорія І методика журналістської творчості
Теорія масової комунікації
Техніка І технологія змі
Техніка оформлення газети (дизайн газети)
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка)
Українська та зарубіжна культура
Українська мова змі
Господарче право
Художньо-публіцистичні жанри
Економіка І організація змі
Етика журналістської творчості

Методи і форми наукового пізнання


Факультет масових комунікацій

Загальна кількість годин,

У тому числі:

54

Спеціальність 030201 Журналістика

Лекції

1 година на тиждень

10

Кафедра Управління персоналом і економічна теорія

Семінарські заняття

1 година на тиждень

5

Семестр – 10

Самостійна робота (загальний обсяг)

У тому числі:

39

Дисципліна цикл дисциплін підготовки магістра

Курсова робота
Обсяг годин у кредитах ECTS:

Всього 1,5: у тому числі: екзамен -

Підсумковий


контроль знань

залікЛектор: Ісаєв Володимир Данилович, кандидат філософських наук, професор.

Інститут/Факультет: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, філософський факультет.

Статус курсу в навчальній програмі: цикл дисциплін підготовки магістра

Цілі курсу: У процесі вивчення дисципліни «Методи та форми наукового пізнання» студенти повинні опанувати категоріальним апаратом визначення ролі науки в сучасному людському бутті, реально вивчити методи і форми сучасного наукового пізнання та опанувати практикою визначення критеріїв розпізнання ірраціональної, донаукової, ненаукової, пізнавальної діяльності.


Програма:

 1. Наукове та філософське сприйняття та розуміння світу.

 2. Наука і освіта в просторі цивілізації та культури.

 3. Наука.

 4. Методологічна функція філософії у науковому пізнанні.

 5. Основні концепції філософської методології науки.

 6. Пізнання та його форми.

 7. Проблеми істини.

 8. Структура наукового пізнання.

 9. Предмет і задачі методології наукового пізнання.

 10. Наукова проблема.

 11. Методи емпіричного дослідження.

 12. Гіпотеза і індуктивні методи дослідження.

 13. Закони і їх роль у науковому дослідженні.

 14. Методи аналізу і побудови теорії.

 15. Наукова-практична конференція «Наука на початку XXI ст..»


Бібліографія:

  1. Никифоров А.Л.Философия науки: история и методология. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1998.

  2. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники.- М.: Гардарики, 1996.

  3. Лакатос Й. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. – М.: Медіум, 1995.

  4. Философия: Ученик /Под ред. Я.Д. Губина и др..- М.: Русское слово, 1998.

  5. Ильин Я.Я. Теорія познания. Явления. Общин проблемы. - М.: 1994.

  6. Теорія познния в 4-х томах. – М.: 1991-1995.

  7. Научные и ненаучные формы мышления . Под ред.. Й.Т. Карсавина., Ц.Н.Поруса. – М.: 1996.

  8. Эволюционная эпистемология: проблемы и перспективы. Под ред. И.П. Меркулова. – М., 1997.


Метод навчання: Лекції, практичні заняття.

Методичне забезпечення: Студенти мають доступ до повнотекстових електронних них варіантів конспектів лекцій методичний вказівок. До практичних занять та самостійної роботи. На паперових носіях на кафедрі є методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи.

Екзаменаційна методика: тестування за теоретичним матеріалом.

Реєстрація на курс: немає.

Схожі:

Методи І форми наукового пізнання iconНаукового пізнання
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. / В. В. Сергієнко − Кременчук : Кременчуцький національний...
Методи І форми наукового пізнання iconНаукового пізнання
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. / В. В. Сергієнко ? Кременчук : Кременчуцький національний...
Методи І форми наукового пізнання iconМикола проценко абстрактне І конкретне на емпіричному рівні наукового пізнання
...
Методи І форми наукового пізнання iconМикола проценко абстрактне І конкретне на емпіричному рівні наукового пізнання
...
Методи І форми наукового пізнання iconФілософський факультет
Основні історичні концепції історії філософії як специфічної форми наукового знання. Історія філософії І філософія. Значення історико-філософського...
Методи І форми наукового пізнання iconФілософський факультет
Основні історичні концепції історії філософії як специфічної форми наукового знання. Історія філософії і філософія. Значення історико-філософського...
Методи І форми наукового пізнання iconМагістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія”
Основні історичні концепції історії філософії як специфічної форми наукового знання. Історія філософії І філософія. Значення історико-філософського...
Методи І форми наукового пізнання iconТематика курсових робіт з криміналістики для студентів 4-го курсу денної форми навчання на 2013-2014 н р. Криміналістика
Методи пізнання, що використовуються у «криміналістичній» практичній діяльності із розкриття та розслідування злочинів
Методи І форми наукового пізнання iconДля загальноосвітніх навчальних закладів
Роль фізичного знання в житті людини І суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Закони фізики. Фізичні...
Методи І форми наукового пізнання iconРішення на морському транспорті» зі спеціальності «Менеджмент організацій» 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання
Моделі І методи підготовки управлінських рішень: економіко-математичні методи І моделі, активізуючи методи, експертні методи, методи...
Методи І форми наукового пізнання iconТема Філософія як поєднання наукового та поза наукового пізнання. Ле
Метою курсу є поглиблене вивчення основних питань філософії науки, соціальної філософії, філософії історії. Курс передбачає ознайомлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи