Основи інформатики icon

Основи інформатики
Скачати 34.65 Kb.
НазваОснови інформатики
Дата01.08.2012
Розмір34.65 Kb.
ТипДокументи
1. /jurn/Безопасность жизнедеятельности.doc
2. /jurn/Валеология.doc
3. /jurn/Введение в теор. литерат..doc
4. /jurn/Высш.образ. и Болонский проц..doc
5. /jurn/Гражданская оборона.doc
6. /jurn/Журналистика и паблик рилейшнз.doc
7. /jurn/Журналистика экстрем. событий.doc
8. /jurn/Журналистский менеджмент.doc
9. /jurn/Интеллектуальная собственность.doc
10. /jurn/Информационые жанры.doc
11. /jurn/История мировой цивилизации.doc
12. /jurn/История украинской журналистики.doc
13. /jurn/История мировой литературы.doc
14. /jurn/История украинской литературы.doc
15. /jurn/Культура украинской речи.doc
16. /jurn/Литературно-художественная критика.Современные направления и тенденции.doc
17. /jurn/Литературное редактирование.doc
18. /jurn/Масс. коммуник.и информ..doc
19. /jurn/Массовая коммуникация и информация .doc
20. /jurn/Методы и формы научного познания.doc
21. /jurn/Наука полемики.doc
22. /jurn/Основи професиональной речи журналистов.doc
23. /jurn/Основы журналистики.doc
24. /jurn/Основы и практика фотожурналистики.doc
25. /jurn/Основы информатики.doc
26. /jurn/Основы охраны труда .doc
27. /jurn/Основы педаг. высш.школы.doc
28. /jurn/Основы радиожурналистики.doc
29. /jurn/Основы тележурналистики.doc
30. /jurn/Основы экологии.doc
31. /jurn/Охрана труда в отрасли.doc
32. /jurn/Политика, пресса, власть.doc
33. /jurn/Практикум по языку СМИ.doc
34. /jurn/Практическая стилистика.doc
35. /jurn/Пресса как показатель культурной жизни общества.doc
36. /jurn/Проблематика газетных виступлений.doc
37. /jurn/Проблематика и жанры радиожурналистики.doc
38. /jurn/Прогр. обеспечение в СМИ.doc
39. /jurn/Работа в творческих мастерских.doc
40. /jurn/Реклама.doc
41. /jurn/Современные информационные системы.doc
42. /jurn/Современный русский язык.doc
43. /jurn/Специфика редакционно-издательского дела в условиях ринка.doc
44. /jurn/Теор. и метод.журн.творч..doc
45. /jurn/Теория массовой коммуникации.doc
46. /jurn/Техника и технология СМИ.doc
47. /jurn/Техника оформления газеты (дизайн газеты).doc
48. /jurn/Техника оформлення газети (комп.верстка).doc
49. /jurn/Укр .и зарубеж. культура.doc
50. /jurn/Украхнська мова ЗМ_.doc
51. /jurn/Хозяйственное право.doc
52. /jurn/Художественно-публицистические жанры.doc
53. /jurn/Экономика и организация СМИ.doc
54. /jurn/Этика журналист. творчества.doc
Безпека життєдіяльності людини
Валеологія Факультет масових комунікацій
Вступ до теорії літератури
Вища освіта І Болонський процес
Цивільна оборона
Журналістика І pr
Журналістика екстремальних подій
Журналістський менеджмент
Інтелектуальна власність
Інформаційні жанри
Історія світової цивілізації
Історія української журналістики
Історія світової літератури
Факультет масових комунікацій
Культура українського мовлення
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції
Літературне редагування
Теорія масової комунікації
Теорія масової комунікації
Методи І форми наукового пізнання
Наука полеміки Факультет масових комунікацій
Основи професійної мови тележурналістки
Основи журналістики
Основи І практика фотожурналістики
Основи інформатики
Основи охорони праці
Основи педагогіки вищої школи
Основи радіожурналістики
Основи тележурналістки
Основи екології Факультет масових комунікацій
Охорона праці в галузі
Преса, політика, влада
Практикум з мови змі
Практична стилістика
Преса як чинник культурного життя суспільства
Проблематика газетних виступів
Проблематика І жанри радіожурналістики
Програмне забезпечення змі
Робота у творчих майстернях
Реклама Факультет масових комунікацій
Сучасні інформаційні та комунікаційні системи
Сучасна російська мова
Специфіка редакційно-видавничої справи в умовах ринку
Теорія І методика журналістської творчості
Теорія масової комунікації
Техніка І технологія змі
Техніка оформлення газети (дизайн газети)
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка)
Українська та зарубіжна культура
Українська мова змі
Господарче право
Художньо-публіцистичні жанри
Економіка І організація змі
Етика журналістської творчості

Основи інформатики


Факультет масових комунікацій

Загальна кількість годин,

У тому числі:

108

Спеціальність 030201 Журналістика

Лекції

1 година на тиждень

14

Кафедра інформатика

Семінарські заняття

2 години на тиждень

28

Семестр – 4

Самостійна робота (загальний обсяг)

У тому числі:

66

Дисципліна нормативна

Курсова робота
Обсяг годин у кредитах ECTS:

Всього 4: у тому числі: екзамен - 1

Підсумковий


контроль знань

екзаменЛектор: старший викладач Арлинський Олег Юрійович.

Інститут/Факультет: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Факультет масових комунікацій.

Статус курсу в навчальній програмі: нормативна.

Цілі курсу: Мета викладання дисципліни – Сформувати у студента фундамент сучасної інформаційної культури, достатній для впевненого та ефективного використання сучасних інформаційних технологій у власній професійній діяльності.


Програма:

 1. Інформатика - предмет і завдання. Короткий зміст. Мета й завдання курсу, зв'язок його з іншими дисциплінами. Інформаційні ресурси. Інформаційні продукти й послуги. Вимір і надання інформації. Інформація і її властивості. Міри інформації. Класифікація й кодування інформації. Система класифікації. Система кодування. Класифікація інформації з різних ознак.

 2. Інформаційні системи. Короткий зміст. Роль структури керування в інформаційній системі. Елементи й функціонування інформаційної системи. Основні інформаційні системи: фінансова, виробнича, ринкова, кадрова. Інформаційні технології. Етапи розвитку інформаційних технологій. Види інформаційних технологій: технологія обробки даних, технологія керування, технологія підтримки прийняття рішень, технологія експертних систем.

 3. Логічний і технічний пристрій ЕОМ Короткий зміст роботи. Архітектура персонального комп'ютера. Подання інформації в ЕОМ. Логічні основи побудови ПК.

 4. ОС Windows Короткий зміст. Загальні подання, базова архітектура системи. Структура інтерфейсу користувача. Текстовий редактор Word. Типова структура інтерфейсу. Робота з текстом і таблицями.
 5. Програмні продукти Короткий зміст. Класифікація програмних продуктів. Класи програмних продуктів. Системне програмне забезпечення. Інструментарій технології програмування. Пакети прикладних програм


 6. Табличний процесор. Короткий зміст. Основні поняття. Інтерфейс табличного процесора. Робота з даними й формулами. Автозаполнение й автозамещение. Вставка функцій. Побудова діаграм.

 7. Пакети математичних обчислень Короткий зміст. Основні характеристики пакета MathCAD. Інтерфейс пакета. Види змінних. Базові обчислювальні конструкції. Убудовані й користувальницькі функції пакета. Побудова графіків. Матрична алгебра в середовищі пакета. Рішення рівнянь, систем рівнянь і нерівностей. Символьні обчислення.


Бібліографія:

  1. Богумирский Б. Эффективная работа на IBM PC в среде WINDOWS 95. – СПб.: Питер, 1997. – 1120 с.

  2. Деордица Ю.С., Степанова Е.М. Практикум по Windows 95. – Луганск: ВУГУ, 1998. – 64 с.

  3. Деордица Ю.С., Савченко В.Т. Компьютерные технологии в маркетинге. – Луганск: ВУГУ, 1998. – 238 с.

  4. Деордица Ю.С. Информационные системы и базы данных. Луганск: ВУГУ, 1999. – 238 с.

  5. Методические указания к изучению стандартных программ Windows 95 по дисциплинам «Информатика», «Компьютерная техника». // Сост. Деордица Ю.С., Степанова Е.М. – Луганск: ВУГУ, 1998. – 27 с.

  6. Методические указания к изучению редактора документов Microsoft Word // Сост. Деордица Ю.С., Степанова Е.М. – Луганск: ВУГУ, 1998. – 35 с.

  7. Деордица Ю.С. Персональный компьютер в курсовом и дипломном проектировании. – Луганск: ВУГУ, 1997. – 120 с.

  8. Информатика: Учебник / Под. ред. проф. Н.В.Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 768 с.

  9. Экономическая информатика / Под. ред. проф. Евдокимова В.В. – СПб.: Питер, 1997. – 592с.


Метод навчання: Лекції, практичні заняття.

Методичне забезпечення: методичні посібники

Екзаменаційна методика: екзамен за розкладом.

Реєстрація на курс: немає.

Схожі:

Основи інформатики icon1. Теоретичні основи інформатики
Зміст І порядок проходження дисципліни. Методика освоєння програмних засобів. Джерела інформації. Об'єкт інформатики. Інформаційні...
Основи інформатики iconТема Теоретичні основи інформатики
Зміст І порядок проходження дисципліни. Методика освоєння програмних засобів. Джерела інформації. Об'єкт інформатики. Інформаційні...
Основи інформатики iconМатематичні основи інформатики
Основи теорії чисел: прості числа, ділення із залишком, найбільший спільний дільник, взаємно прості числа. Основи алгебри: многочлени...
Основи інформатики iconОснови інформатики навчальна програма
Програма розрахована на вивчення основ інформатики у вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку...
Основи інформатики icon1. Теоретичні основи інформатики

Основи інформатики iconМетодика ознайомлення учнів з основними можливостями електронних таблиць на уроках інформатики
Одним з таких розділів є "Прикладне програмне забезпечення загального призначення" курсу "Основи інформатики та обчислювальної техніки"...
Основи інформатики iconПрограма проведення районного семінару вчителів інформатики на тему «сучасні технології навчання інформатики у 5 класі»
Вправа Програма з інформатики: компетентнісний, діяльнісний, особистісний підхід
Основи інформатики iconПрограма комплексного державного екзамену з модуля «Основи інформатики з методикою навчання в початкових класах»
Мета курсу – формування у студентів студент повинен розкрити теоретичні основи різних технологій; уміння обґрунтувати їх особливості,...
Основи інформатики iconІнститут інформатики пропонує вступ у 2014 році на державну і контрактну форми навчання
Спеціаліст інформатики, вчитель інформатики, адміністратор навчальних комп’ютерних систем, вчитель математики, економіки, фізики,...
Основи інформатики iconКонкурс на кращу методичну розробку уроків «Сходинки до інформатики»
Минуло кілька років, як Ви розпочали викладати інтегрований курс «Сходинки до інформатики» у Вашому навчальному закладі та стали...
Основи інформатики iconСтруктурно-логічна схема освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 01010301 Технологічна освіта. Спеціалізація: основи інформатики

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи