Українська мова змі icon

Українська мова змі
Скачати 52.44 Kb.
НазваУкраїнська мова змі
Дата01.08.2012
Розмір52.44 Kb.
ТипДокументи
1. /jurn/Безопасность жизнедеятельности.doc
2. /jurn/Валеология.doc
3. /jurn/Введение в теор. литерат..doc
4. /jurn/Высш.образ. и Болонский проц..doc
5. /jurn/Гражданская оборона.doc
6. /jurn/Журналистика и паблик рилейшнз.doc
7. /jurn/Журналистика экстрем. событий.doc
8. /jurn/Журналистский менеджмент.doc
9. /jurn/Интеллектуальная собственность.doc
10. /jurn/Информационые жанры.doc
11. /jurn/История мировой цивилизации.doc
12. /jurn/История украинской журналистики.doc
13. /jurn/История мировой литературы.doc
14. /jurn/История украинской литературы.doc
15. /jurn/Культура украинской речи.doc
16. /jurn/Литературно-художественная критика.Современные направления и тенденции.doc
17. /jurn/Литературное редактирование.doc
18. /jurn/Масс. коммуник.и информ..doc
19. /jurn/Массовая коммуникация и информация .doc
20. /jurn/Методы и формы научного познания.doc
21. /jurn/Наука полемики.doc
22. /jurn/Основи професиональной речи журналистов.doc
23. /jurn/Основы журналистики.doc
24. /jurn/Основы и практика фотожурналистики.doc
25. /jurn/Основы информатики.doc
26. /jurn/Основы охраны труда .doc
27. /jurn/Основы педаг. высш.школы.doc
28. /jurn/Основы радиожурналистики.doc
29. /jurn/Основы тележурналистики.doc
30. /jurn/Основы экологии.doc
31. /jurn/Охрана труда в отрасли.doc
32. /jurn/Политика, пресса, власть.doc
33. /jurn/Практикум по языку СМИ.doc
34. /jurn/Практическая стилистика.doc
35. /jurn/Пресса как показатель культурной жизни общества.doc
36. /jurn/Проблематика газетных виступлений.doc
37. /jurn/Проблематика и жанры радиожурналистики.doc
38. /jurn/Прогр. обеспечение в СМИ.doc
39. /jurn/Работа в творческих мастерских.doc
40. /jurn/Реклама.doc
41. /jurn/Современные информационные системы.doc
42. /jurn/Современный русский язык.doc
43. /jurn/Специфика редакционно-издательского дела в условиях ринка.doc
44. /jurn/Теор. и метод.журн.творч..doc
45. /jurn/Теория массовой коммуникации.doc
46. /jurn/Техника и технология СМИ.doc
47. /jurn/Техника оформления газеты (дизайн газеты).doc
48. /jurn/Техника оформлення газети (комп.верстка).doc
49. /jurn/Укр .и зарубеж. культура.doc
50. /jurn/Украхнська мова ЗМ_.doc
51. /jurn/Хозяйственное право.doc
52. /jurn/Художественно-публицистические жанры.doc
53. /jurn/Экономика и организация СМИ.doc
54. /jurn/Этика журналист. творчества.doc
Безпека життєдіяльності людини
Валеологія Факультет масових комунікацій
Вступ до теорії літератури
Вища освіта І Болонський процес
Цивільна оборона
Журналістика І pr
Журналістика екстремальних подій
Журналістський менеджмент
Інтелектуальна власність
Інформаційні жанри
Історія світової цивілізації
Історія української журналістики
Історія світової літератури
Факультет масових комунікацій
Культура українського мовлення
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції
Літературне редагування
Теорія масової комунікації
Теорія масової комунікації
Методи І форми наукового пізнання
Наука полеміки Факультет масових комунікацій
Основи професійної мови тележурналістки
Основи журналістики
Основи І практика фотожурналістики
Основи інформатики
Основи охорони праці
Основи педагогіки вищої школи
Основи радіожурналістики
Основи тележурналістки
Основи екології Факультет масових комунікацій
Охорона праці в галузі
Преса, політика, влада
Практикум з мови змі
Практична стилістика
Преса як чинник культурного життя суспільства
Проблематика газетних виступів
Проблематика І жанри радіожурналістики
Програмне забезпечення змі
Робота у творчих майстернях
Реклама Факультет масових комунікацій
Сучасні інформаційні та комунікаційні системи
Сучасна російська мова
Специфіка редакційно-видавничої справи в умовах ринку
Теорія І методика журналістської творчості
Теорія масової комунікації
Техніка І технологія змі
Техніка оформлення газети (дизайн газети)
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка)
Українська та зарубіжна культура
Українська мова змі
Господарче право
Художньо-публіцистичні жанри
Економіка І організація змі
Етика журналістської творчості

Українська мова ЗМІ


Факультет масових комунікацій

Загальна кількість годин,

У тому числі:

648

Спеціальність 030201 Журналістика

Лекції

2 години на тиждень

98

Кафедра журналістики

Семінарські заняття

2 години на тиждень

112

Семестр – 3-6

Самостійна робота (загальний обсяг)

У тому числі:

438

Дисципліна нормативна

Курсова робота
Обсяг годин у кредитах ECTS: Всього 21: у тому числі: екзамени - 3

Підсумковий


контроль знань

ЕкзаменЛектор: старший викладач Панкова Наталія Олександрівна.

Інститут/Факультет: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Факультет масових комунікацій.

Статус курсу в навчальній програмі: дисципліна нормативна.

Цілі курсу: Ця дисципліна передбачає опанування мовними нормами української мови, вироблення умінь і навичок високої культури мовлення як однієї зі складових професійної якості журналіста в умовах білінгвізму.


Програма:

1-й модуль:

 1. Суспільний характер орфоепічних норм.

 2. Особливості вимови ненаголошених і наголошених голосних в українській мові.

 3. Особливості вимови приголосних звуків в українській мові:

 4. Приголосні тверді і м’які;

 5. Приголосні дзвінкі й глухі;

 6. Окремі словосполучення приголосних звуків.

 7. Особливості вимови слів іншомовного походження.

 8. Акцентні норми.

 9. Норми словотворення. Уживання похідних іменників, прикметників та дієслів.

 10. Відмінювання іменників, числівників, займенників.

 11. Використання повних та коротких форм прикметників, синтаксичних та аналітичних форм вищого та найвищого ступенів порівняння якісних прикметників.

 12. Уживання активних та пасивних дієприкметників в українській мові.

 13. Синонімія дієприкметникових та дієприслівникових зворотів та підрядних речень.

 14. Норми використання порядку слів у реченні. Роль порядку слів у вираженні змісту речення.

 15. Побудова простих речень, ускладнених однорідними й відокремленими членами речення, вставними словами й словосполученнями.

 16. Синонімія сполучників і сполучних слів у складносурядних та складнопідрядних реченнях.

 17. Уживання цитат та речень з прямою та непрямою мовою.

2-й модуль:

 1. Точність мови як одна з комунікативних її ознак.

 2. Точність предметна і точність понятійна.

 3. Відтінки значення полісемантичних лексем. Розширення і звуження семантики слів.

 4. Поняття синонімії мови і точності мовлення.

 5. Слова-терміни. Точність їх уживання.

 6. Причини порушення смислової і стилістичної точності мови.

 7. Логічність мови як відповідність семантичних зв’язків між словами й реченнями інтелектуальному змістові висловлювання. Зв’язок логічності мови з її точністю.

 8. Логічні паузи і правила розстановки їх:

 9. розмежування групи слів підмета й присудка;

 10. членування групи пояснюючих слів;

 11. зупинка перед сполучниками.

 12. Розмежування логічних та психологічних пауз:

 13. пауза пригадування;

 14. пауза напруження;

 15. пауза замовчування чи перерваного мовлення.

 16. Розділові знаки як основа членування мовлення, головні показники розстановки логічних пауз.

 17. Виділення логічного наголосу: головний, другорядний, третьорядний.

 18. Основні правила розстановки логічних наголосів:

 19. нове поняття;

 20. однорідні члени речення;

 21. виділення головного слова прямої мови тощо.

 22. Аналіз поширених випадків порушення логічності мови, шляхи їх усунення.

 23. Культура ділового спілкування. Культура спілкування телефоном. Культура ділового листування. Культура ділової бесіди. Культура ділової документації. Культура прес-конференції.


Бібліографія:

 1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990

 2. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань. – Львів: Світ, 1996

 3. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1995

 4. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994

 5. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002

 6. Сопоставительная стилистика русского и украинского языков: Уч. пособие. – К.: Вища шк., 1980

 7. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К.: Укр. книга, 1997

 8. Багмут А.Й. Семантика і інтонація в українській мові. – К.: Наук. думка, 1991

 9. Берест Б. Російщення словникового складу української мови / Російщення України. – Нью-Йорк, 1984

 10. Борисюк І.В. Форми і функції інтонації українського спонтанного мовлення. – К.: Наук. думка, 1990

 11. Бортняк А.А. Ну що б, здавалося, слова... – К.: Укр. письменник, 1994

 12. Вихованець І.Р. Таїна слова. – К.: Рад. шк, 1990

 13. Волощак М. Неправильно – правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. – К.: Вид. центр „Просвіта, 2000”

 14. Капська А.Й. Виразне читання: Практичні і лабораторні заняття. К.: Вища. шк., 1990

 15. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань. – Львів: Світ, 1996

 16. Культура слова. – К.: Наук. думка. – 1990 – 1992

 17. Лизанчук В.В. О рідне слово, що без тебе я?! – К.: Т-во „Знання”, 1990

 18. Одарченко П. Про культуру української мови: Збірник статей. – К.: Вид-во „Смолоскип”, 1997

 19. Олійник Г.А. Виразне читання: Посібник для вчителів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001

 20. Олійник О.Б. Світ українського слова: Навч. пос. – К.: Хрещатик, 1994

 21. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К.: Наук. думка, 1976

 22. Сербенська О.А. Культура усного мовлення: Практикум. – К.: ЦНЛ, 2004

 23. Чак Є.Д. Барви нашого слова. – К.: Рад. шк., 1989

 24. Чак Є.Д. Складні випадки правопису та слововживання. – К.: А.С.К., 1998

 25. Чак Є.Д. Чи правильно ми говоримо? – К.: Освіта, 1997

 26. Юкало В.Я. Культура мови: Навч. пос. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999

 27. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. – К.: Либідь, 1995

 28. Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – К.: Рідна мова, 2000

 29. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К.: Рад. шк., 1986

 30. Кочерган М.П. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов („ложные друзья переводчика”) Словник російсько-українських міжмовних омонімів („фальшиві друзі перекладача”). – К.: Академія, 1997

 31. Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери. – К.: Довіра, 1998

 32. Полюга Л.М. Словник антонімів української мови. – К.: Вид-во „Довіра”, 1999

 33. Словник-довідник з культури української мови. – Львів: ФЕНІКС, 1996


Метод навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів

Методичне забезпечення: методичні вказівки до практичних занять, методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

Екзаменаційна методика: Усний іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: немає

Схожі:

Українська мова змі iconМетодичні вказівки І завдання до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова змі» для студентів III курсу спеціальності «Журналістика»
Методичні вказівки І завдання до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова змі» / укладач І. М. Серебрянська....
Українська мова змі iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
Українська мова змі iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
Українська мова змі iconТкаченко О. Мова І мислення. // Українська мова. 2007. №2. С бадер В.І. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів
Бабич Н. Д. Психологічні умови викладання і вивчення української мови //Українська мова і література в школі. 1990.№8. С. 26-31
Українська мова змі iconТеоретичний матеріал з дисципліни «Ділова українська мова» для іноземних студентів (магістерський курс) Предметом вивчення дисципліни «Ділова українська мова»
Предметом вивчення дисципліни «Ділова українська мова» є мова ділового спілкування, окремої фахової галузі, представлена двома функціональними...
Українська мова змі iconПерелік напрямів, за якими оголошується прийом до нпу імені М. П. Драгоманова у 2011 році
Філологія. Українська мова і література* (українознавство, українська мова як іноземна, історія, бібліотекознавство, літературне...
Українська мова змі iconПрограма фахового вступного випробування, спеціальність 02030301 „Українська мова І література. Мова І література (англійська)
Волох О. Т. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія....
Українська мова змі iconОпис модуля напрями – со назва модуля
Змі в системі суспільства та їх соціальні функції, змі як засоби моделювання соціальної реальності, особливості взаємодії змі та...
Українська мова змі iconІсторія зарубіжної літератури
Українська мова та література (5-Р)”, Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література (у –а)
Українська мова змі iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030301 «Українська мова І дітература»
Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови. Функціональні стилі української літературної мови
Українська мова змі iconРобоча програма навчальної дисципліни «російська (українська мова) мова»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Російська (українська мова) мова» для студентів-іноземців...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи