Інтелектуальна власність icon

Інтелектуальна власність
Скачати 37.51 Kb.
НазваІнтелектуальна власність
Дата01.08.2012
Розмір37.51 Kb.
ТипДокументи
1. /jurn/Безопасность жизнедеятельности.doc
2. /jurn/Валеология.doc
3. /jurn/Введение в теор. литерат..doc
4. /jurn/Высш.образ. и Болонский проц..doc
5. /jurn/Гражданская оборона.doc
6. /jurn/Журналистика и паблик рилейшнз.doc
7. /jurn/Журналистика экстрем. событий.doc
8. /jurn/Журналистский менеджмент.doc
9. /jurn/Интеллектуальная собственность.doc
10. /jurn/Информационые жанры.doc
11. /jurn/История мировой цивилизации.doc
12. /jurn/История украинской журналистики.doc
13. /jurn/История мировой литературы.doc
14. /jurn/История украинской литературы.doc
15. /jurn/Культура украинской речи.doc
16. /jurn/Литературно-художественная критика.Современные направления и тенденции.doc
17. /jurn/Литературное редактирование.doc
18. /jurn/Масс. коммуник.и информ..doc
19. /jurn/Массовая коммуникация и информация .doc
20. /jurn/Методы и формы научного познания.doc
21. /jurn/Наука полемики.doc
22. /jurn/Основи професиональной речи журналистов.doc
23. /jurn/Основы журналистики.doc
24. /jurn/Основы и практика фотожурналистики.doc
25. /jurn/Основы информатики.doc
26. /jurn/Основы охраны труда .doc
27. /jurn/Основы педаг. высш.школы.doc
28. /jurn/Основы радиожурналистики.doc
29. /jurn/Основы тележурналистики.doc
30. /jurn/Основы экологии.doc
31. /jurn/Охрана труда в отрасли.doc
32. /jurn/Политика, пресса, власть.doc
33. /jurn/Практикум по языку СМИ.doc
34. /jurn/Практическая стилистика.doc
35. /jurn/Пресса как показатель культурной жизни общества.doc
36. /jurn/Проблематика газетных виступлений.doc
37. /jurn/Проблематика и жанры радиожурналистики.doc
38. /jurn/Прогр. обеспечение в СМИ.doc
39. /jurn/Работа в творческих мастерских.doc
40. /jurn/Реклама.doc
41. /jurn/Современные информационные системы.doc
42. /jurn/Современный русский язык.doc
43. /jurn/Специфика редакционно-издательского дела в условиях ринка.doc
44. /jurn/Теор. и метод.журн.творч..doc
45. /jurn/Теория массовой коммуникации.doc
46. /jurn/Техника и технология СМИ.doc
47. /jurn/Техника оформления газеты (дизайн газеты).doc
48. /jurn/Техника оформлення газети (комп.верстка).doc
49. /jurn/Укр .и зарубеж. культура.doc
50. /jurn/Украхнська мова ЗМ_.doc
51. /jurn/Хозяйственное право.doc
52. /jurn/Художественно-публицистические жанры.doc
53. /jurn/Экономика и организация СМИ.doc
54. /jurn/Этика журналист. творчества.doc
Безпека життєдіяльності людини
Валеологія Факультет масових комунікацій
Вступ до теорії літератури
Вища освіта І Болонський процес
Цивільна оборона
Журналістика І pr
Журналістика екстремальних подій
Журналістський менеджмент
Інтелектуальна власність
Інформаційні жанри
Історія світової цивілізації
Історія української журналістики
Історія світової літератури
Факультет масових комунікацій
Культура українського мовлення
Літературно-художня критика: сучасні напрями І тенденції
Літературне редагування
Теорія масової комунікації
Теорія масової комунікації
Методи І форми наукового пізнання
Наука полеміки Факультет масових комунікацій
Основи професійної мови тележурналістки
Основи журналістики
Основи І практика фотожурналістики
Основи інформатики
Основи охорони праці
Основи педагогіки вищої школи
Основи радіожурналістики
Основи тележурналістки
Основи екології Факультет масових комунікацій
Охорона праці в галузі
Преса, політика, влада
Практикум з мови змі
Практична стилістика
Преса як чинник культурного життя суспільства
Проблематика газетних виступів
Проблематика І жанри радіожурналістики
Програмне забезпечення змі
Робота у творчих майстернях
Реклама Факультет масових комунікацій
Сучасні інформаційні та комунікаційні системи
Сучасна російська мова
Специфіка редакційно-видавничої справи в умовах ринку
Теорія І методика журналістської творчості
Теорія масової комунікації
Техніка І технологія змі
Техніка оформлення газети (дизайн газети)
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка)
Українська та зарубіжна культура
Українська мова змі
Господарче право
Художньо-публіцистичні жанри
Економіка І організація змі
Етика журналістської творчості

Інтелектуальна власність


Факультет масових комунікацій

Загальна кількість годин,

У тому числі:
Спеціальність 030201 Журналістика

Лекції

2 години на тиждень

28

Кафедра Управління проектами та економічна кібернетика

Семінарські заняття

1 година на тиждень

14

Семестр

Самостійна робота (загальний обсяг)

У тому числі:

46

Дисципліна цикл дисциплін підготовки спеціаліста

Курсова робота
Обсяг годин у кредитах ECTS:

Всього: у тому числі: екзамен - 1

Підсумковий


контроль знань

екзаменЛектор: Доцент Калюжний Валерій Вілинович, асистент Медведєва Олена Михайлівна

Інститут/Факультет: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Факультет масових комунікацій.

Статус курсу в навчальній програмі: за вибором студента.

Цілі курсу: Мета викладання дисципліни – надання у логічно вивершеній, науково обґрунтованій і систематизованій послідовності основних теоретичних знань, ілюстрованих, при необхідності, засобами наочності та демонстрацією дослідів, про всі види об'єктів інтелектуальної власності і дії з ними за всім життєвим циклом їх існування: від народження ідеї, через введення у господарський обіг нових продуктів та послуг, до утилізації об'єктів, які вже стали непотрібними або морально застарілими, а також визначити напрямок, основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи студентів з відповідної навчальної дисципліни.


Програма:

 1. Вступ до спеціальності

 2. Дослідницька та інноваційна діяльність.

 3. Об'єкти інтелектуальної власності.

 4. Об'єкти інтелектуальної власності.

 5. Патентно-кон'юнктурні дослідження.

 6. Креатологія.

 7. Патентне право.

 8. Авторські та суміжні пра-ва

 9. Міжнародне співробіт-ництво в галузі інтелек-туальної власності

 10. Економіка інтелектуальної власності

 11. Інформаційне забезпечення інноваційних проектів

 12. Ліцензійна діяльність

 13. Управління інтелектуальним капіталом або інноваційна діяльність


Бібліографія:

 1. Закони України, що регулюють правовідношення в сфері інтелектуальної власності.

 2. Закони України з питань захисту інтелектуальної власності.

 3. Нормативні акти України з питань захисту інтелектуальної власності.

 4. Міжнародні конвенції, угоди та договори з питань захисту інтелектуальної власності.

 5. Цыбулев П.Н. Введение в интеллектуальную собственность: Конспект лекций. - К.: УкрИНТЭИ, 2000. - 104 с.

 6. Основи інтелектуальної власності. - К.: Юридичне видавництво "Ін Юре", 1999. - 578 с.

 7. Пигоров Г.С., Козинец В.П. и др. Креатология и интеллектуальные технологии инновационного развития: Учебник для вузов. - Днепропетровск: Пороги, 2003. - 502 с.

 8. Патентні дослідження. Методичні рекомендації / За ред. В.Л.Петрова. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. - 264 с.

 9. Дахно І.І. Патентно-ліцензійна робота. - К.: Видавництво "Бліц-Інформ", 1996. - 256 с.

 10. Дахно И.И. Патентоведение. - Харьков: Ксилон, 1997. - 313 с.

 11. Охрана промышленной собственности в Украине: Монография / Под ред. А.Д. Святоцкого, В.Л.Петрова. - Издательский Дом "Ін Юре", 1999. - 428 с.

 12. Авторское право Украины: Сборник нормативно-правовых актов / Под ред. В.В.Ситцевого. - К.: Издательство Агентства по защите прав авторов "Рес инкорпоралес", 1996. - 164 с.

 13. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. -Наук.-прак. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д.Святоцького. - Т. 1: Право інтелектуальної власності / С.О.Довгий, В.С.Дроб'язко, В.О.Жаров та ін.; За ред. В.М.Литвина, С.О.Довгого. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. - 500 с.

 14. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. -Наук.-прак. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д.Святоцького. - Т. 2: Авторське право і суміжні права / С.О.Довгий, В.С.Дроб'язко, В.О.Жаров та ін.; За ред. Г.І.Миронюка, В.С.Дроб'язко. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. - 460 с.

 15. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. -Наук.-прак. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д.Святоцького. - Т. 3: Промислова власність / Г.О.Андрощук, С.О.Довгий, В.С.Дроб'язко та ін.; За ред. В.Л.Петрова, В.О.Жарова. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. - 656 с.

 16. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. -Наук.-прак. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д.Святоцького. - Т. 4: Оцінка інтелектуальної власності. Бухгалтерський облік та оподаткування / О.Б.Бутнік-Сіверський, О.П.Гавриленко, С.О.Довгий та ін.; За ред. О.Б.Бутнік-Сіверського, О.Д.Святоцького. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. - 343 с.


Метод навчання: Лекції, практика, самостійна робота, стажування, виконання магістерської роботи.

Методичне забезпечення: Підручники, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи

Екзаменаційна методика: залік.

Реєстрація на курс: немає.

Схожі:

Інтелектуальна власність icon«Інтелектуальна власність»
Методичні вказівки до практичних І семінарських занять, самостійної роботи та виконання контрольніх робіт з дисципліни «Інтелектуальна...
Інтелектуальна власність iconНавчальний посібник з курсу "Інтелектуальна власність" для студентів усіх спеціальностей
Розділ 1 Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності людини 8
Інтелектуальна власність iconКонспект лекцій з курсу „Інтелектуальна власність для студентів факультету економіки та менеджменту
Конспект лекцій з курсу “Інтелектуальна власність” / Укладач С. М. Махнуша. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 120 с
Інтелектуальна власність iconТ. А. Коляда програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Інтелектуальна власність iconТ. А. Коляда програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Інтелектуальна власність iconТ. А. Коляда програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Інтелектуальна власність iconТ. А. Коляда програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Інтелектуальна власність iconТ. А. Коляда програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Інтелектуальна власність iconТ. А. Коляда програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Інтелектуальна власність iconМета фахового вступного випробування: здійснити конкурсний відбір претендентів на місця державного замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр» спеціальністю Інтелектуальна власність 000002. Завдання
«магістр» (спеціальності Інтелектуальна власність 000002) розроблено на основі чинної програми державної атестації за освітньо-кваліфікаційними...
Інтелектуальна власність iconТ. А. Коляда програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи