2012 р. Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія icon

2012 р. Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія
Скачати 250.53 Kb.
Назва2012 р. Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія
Дата01.08.2012
Розмір250.53 Kb.
ТипКонкурс


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира ДАЛЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ---------------------О.Л.Голубенко

“------“-----------2012 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до вступного випробування

з конкурсного предмету


ГЕОГРАФІЯ

для вступників 2012 року


Програма вступного випробування складається з:

 • Програми вступного випробування;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення вступного випробування.Луганськ – 2012


У якості програми для вступного випробування із вступниками до СНУ ім. В.Даля у 2012 році використано програму зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року, розроблену в Українському центрі оцінювання якості освіти того ж року.

Програма вступного випробування складається з «Переліку розділів і тем», «Вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учасників вступного випробування з географії», «Критеріїв оцінки знань при проведенні вступного випробування з географії», «Списку рекомендованої літератури», «Пояснювальної записки до тестових завдань».

ПРОГРАМА

І. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОЇ КУЛІ

^ План місцевості. Поняття про план місцевості. Горизонт. Сторони горизонту. Способи орієнтування на місцевості. Призначення та побудова компаса. Азимут. Масштаб і його види. Абсолютна і відносна висоти точок місцевості. Використання планів у практичній діяльності людей

^ Географічна карта. Поняття про географічну карту. Основні відмінності географічної карти від плану місцевості. Типи карт. Вимірювання відстаней по карті за допомогою масштабу. Зображення нерівностей поверхні місцевості горизонталями. Шкала висот і глибин. Особливості картографічного зображення. Градусна сітка на карті та її елементи. Географічна широта і довгота. Окомірна зйомка місцевості. Значення карти в житті та господарській діяльності людини.

^ Форма і рух Землі. Сонячна система та її будова. Розвиток уявлень про форму Землі. Фізико-географічне значення форми Землі. Розміри земної кулі. Добове обертання Землі. Місцевий, поясний і декретний час, лінія зміни дат. Річний рух Землі та його наслідки. Тропіки і полярні кола.

^ Літосфера і рельєф. Внутрішня будова Землі. Поняття "літосфера". Типи земної кори. Зовнішні сили, які змінюють поверхню Землі. Вивітрювання. Робота вітру. Робота текучих вод. Робота льодовиків. Внутрішні сили, що зумовлюють зміни земної кори. Вулкани та райони їх поширення. Землетруси та райони їх поширення. Утворення материків і океанів. Форми земної кори: рівнини, низовини, плоскогір’я, гори і нагір’я. Гори складчасті, брилові, складчасто-брилові. Поняття про річкову долину. Значення рельєфу в господарській діяльності людини. Мінерали і гірські породи, що складають земну кору. Рельєф дна Світового океану. Надра та їх охорона.

Атмосфера. Поняття про атмосферу. Висота, межі і будова атмосфери. Загальна циркуляція атмосфери. Нагрівання атмосфери. Зміна температури повітря залежно від географічної широти, висоти над рівнем океану. Тиск атмосфери і його вимірювання. Вітри та їх походження. Бризи, мусони, пасати, циклони і антициклони. Водяна пара в атмосфері. Атмосферні опади та їх утворення. Розподіл опадів на поверхні земної кулі. Вимірювання кількості опадів. Погода. Характеристика складових стану погоди. Спостереження за погодою. Значення вивчення погоди для народного господарства.

Клімат. Залежність клімату від географічної широти, близькості моря, морських течій, рельєфу і висоти місцевості. Значен я клімату в господарській діяльності людини.

Гідросфера. Поняття про гідросферу. Світовий колообіг води. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки. Суходіл в Океані. Географічне положення, особливості рельєфу дна Океану. Характерні риси клімату Тихого, Атлантичного, Індійського, Північно-Льодовитого океанів. Основні морські течії. Господарське освоєння океанів. Температура і солоність води. Рух води в Світовому Океані. Морські течії. Господарське освоєння морів. Розчленованість берегової лінії. Підземні води. Джерела. Використання підземних вод і джерел. Річка та її частини. Живлення річок. Басейни і вододіли. Канали та водосховища. Використання річок у господарській діяльності. Озера, типи озерних улоговин та їх господарське використання. Болота та їх використання. Льодовики.

Біосфера. Поняття про біосферу. Походження та поширення життя на Землі. Рослинність суходолу і океану. Тваринний світ суходолу і океану.

^ Географічна оболонка. Поняття про географічну оболонку. Загальні риси географічної оболонки. Поняття про природний комплекс. Взаємодія рельєфу і клімату та їх вплив на ґрунти, рослинність, тваринний світ. Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності людей.

^ Фізико-географічний огляд континентів та материків. Євразія. Африка. Північна Америка. Південна Америка. Австралія. Антарктида.

Типовий план характеристики. Фізико-географічне положення. Історія відкриття і дослідження. Рельєф. Природні ресурси. Клімат. Природні зони.

ІІ. ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

1. Предмет вивчення географії материків і океанів. Значення та завдання курсу «Географія материків і океанів». Поняття «материк» і «частина світу». Основні географічні закономірності розвитку природи Землі: закономірності формування рельефу, клімату, географічних поясів та природних зон. Формування зональних та азональних природних комплексів на материках.

2. Океани: Тихий океан, Атлантичний океан, Індійський океан. Північний Льодовитий океан.План характеристики природного комплексу океану. Особливості фізико-географічного положення океанів. Історичні відомості про освоєння та дослідження різних часин Світового океану. Геологічна будова та рельєф дна океанів. Характерні риси клімату. Властивості водних мас та океанічні течії. Своєрідність органічного світу океанів. Природні ресурси океанів та їх використання. Проблема забруднення океанічних вод ;

3. Материки:

Африка. План географічної характеристики материка. Особливості фізико-географічного положення. Основні елементи берегової лінії. Дослідження та освоєння. Геологічна будова. Основні форми рельєфу материка. Корисні копалини та закономірності їх розміщання на материку. Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу: головні річкові системи: озера, басейни підземних вод, їх гідрологічні особливості. Природні зони та закономірності їх розміщення. Особливості ґрунтового, рослинного покриву та тваринного світу. Найбільші національні парки. Населення.

Австралія. Своєрідність еографічпого положення материка. Історія відкриття і дослідження. Форми рельєфу та корисні копалини Австралії. Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси та типи клімату Австралії. Води суходолу. Природні зони. Своєрідність і унікальність органічного світу материка. Населення, його склад та розміщення.

^ Південна Америка. Особливості фізико-географічного положення. Дослідження і освоєння материка. Геологічна будова. Основні форми рельєфу. Закономірності поширення родовищ корисних копалин. Своєрідність клімату материка. Кліматичні пояси і області. Вплив клімату на формування і розподіл вод суходолу. Найбільші річки та озера. Природні зони. Ґрунти, рослинний покрив та тваринний світ. Висотна поясність в Андах. Зміна природних комплексів людиною. Походження та формування сучасного населення, його расовий склад та розміщення.

Антарктида. Своерідність географічного положення материка. Відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка. Міжнародне співробітництво у дослідженні природних умов і природних ресурсів. Українська дослідна станція «Академік Вернадсысий». Географічна будова та рельєф і'юверхні. Кліматичні умови. Рослинний і тваринний світ. Природні ресурси та їх охорона.

^ Північна Америка. Фізико-географічне положення материка. Історія відкриття та освоєння Північної Америки. Геологічна будова та основні форми рельєфу материка. Роль давнього зледеніння у формуванні сучасного рельєфу. Корисні копалини, закономірності їх поширення. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу. Основні річкові системи. Найбільші озера, їх походження. Особливості розміщення природних зон. Ґрунти, рослинний покрив і тваринний світ. Висотна поясність Кордильєр. Природоохоронні території. Найвідоміші національні парки. Особливості заселення Північної Америки. Населення, його расовий і етнічний склад.

Євразія. Фізико-географічне положення материка. Особливості берегової лінії Євразії.; Історія відкриття і дослідження окремих територій материка. Геологічна будова. Давні материкові зледеніння. Сейсмічно активні області. Основні форми рельєфу материка. Найбільші рівнини і гори. Корисні копалини, закономірності їх походження. Особливості формування клімату, кліматичні пояси і типи клімату. Внутрішні води. Найбільші річки та озера. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння. Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинний покрив і тваринний світ природних зон. Висотна поясність у горах материка. Зміна природи людиною. Населення. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення на материку.

^ 4. Земля - наш спільний дім.

Взаємодія людини і природи. Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація. Зміна взаємозв'язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природних комплексах материків та океанів. Проблема забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Природоохоронпі території. Міжнародні організації з охорони природи.

ІІІ. ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

^ 1. Фізична географія України.

Географічне положення. Предмет фізичної географії України. Оцінка вигідності фізико-географічного положення України. Географічне положення. Місце України на Землі. Дослідження території України. Джерела географічної інформації.

^ Рельєф, геологічна будова і корисні копалини. Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори. Особливості геологічної будови території України. Геоморфологічна будова і основні форми рельєфу. Закономірності поширення, характеристика і господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин.

^ Клімат і кліматичні ресурси. Основні кліматотворні чинники. Загальні риси клімату. Типи повітряних мас. Розподіл температур повітря і опадів на території України. Основні кліматичні показники. Несприятливі погодні явища. Енергетичні кліматичні ресурси. Прогноз погоди.

^ Внутрішні води. Загальні гідрографічні особливості території України. Поверхневі води, особливості їх формування і розподілу. Основні річки, річкові басейни. Канали. Озера і водосховища. Підземні води. Болота, їх типи і поширення. Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорона.

Ґрунтовий покрив, земельні ресурси. Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів. Господарське використання ґрунтів. Земельні ресурси України. Охорони земельних ресурсів.

^ Рослинність і тваринний світ. Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Рослинні комплекси лісів, степів, луків, боліт. Різноманітність видового складу тварин. Фауністичні комплекси лісової, лісостепової, степової зон, Українських Карпат і Кримських гір. Несприятливі фізико-географічні явища і процеси.

^ Природні комплекси України і фізико-географічне районування. Умови розвитку і характерні риси природних комплексів. Фізико-географічне районування України, його наукове і практичне значення. Природно-господарська характеристика природних зон України: мішаних лісів, лісостепової, степової. Українські Карпати і Кримські гори. Природні комплекси морів, що омивають Україну, проблеми використання і охорони їхніх вод.

^ 2. Економічна і соціальна географія України.

Економіко- і політико-географічне положення України. Проголошення незалежності України та її вплив на геополітичну ситуацію в Європі. Економіко- географічне положення і його господарська оцінка. Сучасний адміністративний поділ. Геополітичні аспекти взаємодії з іншими державами. Місце України на політичній і економічні карті світу.

^ Населення і трудові ресурси. Територіальні відмінності і чинники розміщення і густоти населення. Природні і екологічні умови життя населення та їхній вплив на основні показники його розміщення. Природний рух населення. Вікова і статева структура. Погіршення демографічної ситуації та шляхи розв’язання цієї проблеми. Економічна криза і демографічна політика. Міграція населення, види і причини. Національний та етнічний склад населення. Українська діаспора і причини її виникнення. Урбанізація та регіональні відмінності в її рівнях. Типи міських поселень. Функції міст і міські агломерації. Сільське розселення та його територіальні відмінності. Демографічні проблеми сільського населення України, шляхи їх вирішення. Трудові ресурси та їх розподіл за галузями господарства і в регіонах. Раціональне використання трудових ресурсів. Безробіття і його географічні аспекти.

^ 3. Формування господарського комплексу України, його структура.

Поняття про господарство і національний господарський комплекс. Історія формування господарського комплексу. Основні риси галузевої структури господарства. Сучасні проблеми розвитку та територіальної організації.

Промисловість. Загальна характеристика розвитку і розміщення промисловості. Галузева структура, спеціалізація і основні міжгалузеві комплекси. Сучасні проблеми і перспективи розвитку та розміщення промисловості.

^ Паливна промисловість. Структура, місце і роль у господарському комплексі. Вугільна промисловість. Райони добування і використання вугілля. Проблеми і перспективи дальшого розвитку. Нафтова і газова промисловість. Основні райони нафто- і газовидобутку. Перспективи розвитку нафтової та газової промисловості.

Електроенергетика. Структура, розвиток і розміщення основних типів електростанцій, ліній електропередач. Екологічні проблеми розвитку паливної промисловості та електроенергетики.

^ Металургійна промисловість. Структура, місце і роль у господарстві. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія чорної металургії. Кольорова металургія. Основні галузі та їх розміщення. Проблеми і перспективи розвитку металургії України.

^ Машинобудування та металообробка. Значення, місце і роль у господарстві. Структура і принципи розміщення. Розміщення окремих галузей. Територіальна організація машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку.

^ Хімічна промисловість. Значення, місце і роль галузі. Сировинна база. Галузева структура хімічної промисловості. Географія окремих галузей хімічної промисловості. Проблеми і перспективи розвитку.

^ Лісова та деревообробна промисловість. Структура і значення. Лісове гос- подарство (лісозаготівельна промисловість). Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперова промисловість. Лісохімічна і гідролізна промисловість. Проблеми і перспективи розвитку лісової промисловості.

^ Промисловість будівельних матеріалів. Структура і значення. Чинники розвитку і розміщення. Географія цементної промисловості.

Легка промисловість. Художні промисли. Структура, принципи розміщення і географія.

Харчова промисловість. галузева структура, особливості спеціалізації, принципи розміщення і географія. Проблеми і перспективи розвитку.

^ Сільське господарство. Роль, місце і значення сільського господарства. Галузева структура сільського господарства його основні ланки. Земельний фонд. Рослинництво. Зернові культури. Вирощування технічних культур. Вирощування картоплі та овочів, садівництво. Ягідництво і виноградарство. Тваринництво.

^ Соціальна сфера. Галузева структура, значення. Сфера послуг. Структура галузі. Рекреаційно-туристське господарство. Територіальна організація. Проблеми і перспективи розвитку галузі.

^ Транспорт і зв'язок. Роль і значення транспорту. Основні види транспорту і особливості їх розміщення.

Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв'язки України.

^ Економічні райони. Географічний поділ праці й економічне районування України. Донецький район. Придніпровський район. Північно-Східний район. Столичний район. Центральний район. Причорноморський район. Подільський район. Північно-Західний район. Карпатський район (коротка економіко- географічна характеристика).

^ Раціональне використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона. Вплив господарської діяльності на природні умови і природні ресурси. Геоекоситуація в Україні. Види впливу на довкілля. Раціональне використання та охорона природних умов і природних ресурсів. Мінерально-сировинні ресурси. Кліматичні ресурси. Проблеми охорони природних систем Чорного та Азовського морів і водних ресурсів. Земельні ресурси та їх використання. Природоохоронні комплекси.

Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України.

^ ІV. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

Сучасна політична карта світу. Етапи формування політичної карти світу. Типологія країн. Показники, що визначають рівень економічного розвитку країн. Сучасна політична карта Європи, Азії, Африки, Америки, Австралії, Океанії.

^ Міжнародні організації.

Географія світових природних ресурсів. Світові природні ресурси. Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, водних, рекреаційних, Світового океану. Ресурсозабезпеченість і ресурсозберігання.

^ Географія населення світу. Чисельність населення світу і його динаміка. Природний рух населення та його відтворення. Демографічна політика. Статевий склад населення. Віковий склад населення. Етнічний (національний) склад населення. Найчисельніші народи. Мовні сім’ї. Релігії народів світу. Нерівномірність розміщення населення на Землі. Урбанізація та її проблеми. Міське і сільське населення світу. Міграційні процеси. Трудові ресурси та зайнятість населення в різних сферах господарства країн та регіонів світу.

^ Світове господарство. Поняття про світове господарство та етапи його формування. Чинники і принципи розміщення. Світове господарство в період НТР, основні риси НТР.

^ Географія промисловості світу. Структура промисловості. Світова паливно- енергетична система. Географія вугільної, нафтової і газової промисловості. Електроенергетика світу. Чорна і кольорова металургія, основні райони розвитку і розміщення цих галузей. Машинобудування, його структура і географія основних галузей. Хімічна промисловість.

^ Географія сільського господарства. Галузева структура. Особливості розміщення галузей рослинництва (землеробства) і тваринництва.

Географія транспорту. Значення і місце у світовому господарстві. Розвиток та розміщення найважливіших видів транспорту: залізничного, автомобільного, повітряного і морського.

^ Зовнішні економічні зв'язки. Суть та основні форми економічного співробітництва.

Міжнародний географічний поділ праці. Поняття про міжнародний географічний поділ праці та його особливості. Спеціалізація і кооперування в країнах світу. Інтеграція країн світу.

^ Глобальні проблеми людства. Виникнення і суть глобальних проблем людства. Найважливіші проблеми сучасності: демографічна, екологічна, енергетична, продовольча, війни і миру, освоєння ресурсів Світового океану та шляхи їх розв'язання.

^ Економіко-географічна характеристика країн світу. Природні умови і ресурси. Населення і трудові ресурси. Загальна характеристика господарства. Промисловість та її структура. Характеристика основних галузей рослинництва і тваринництва. Транспорт, основні його види та географія.

^ Країни Європи і Азії: Німеччина. Великобританія. Франція. Італія. Польща. Білорусь. Росія. Японія. Індія. Китай. Туреччина.

Країни Америки: США. Канада.

Загальна характеристика країн Латинської Америки.

Загальна характеристика країн Африки.

Загальна характеристика країн Австралії і Океанії.

Австралійський Союз.


ВИМОГИ

^ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ

УЧАСНИКІВ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ГЕОГРАФІЇ


Учасники вступного випробування повинні:

 • формулювати цілісний географічний образ Землі через розкриття регіональних та планетарних закономірностей і процесів;

 • розкривати роль географії у вирішенні економічних, екологічних і соціальних проблем суспільства;

 • логічно викладати свої думки, що співвідносяться з реально пізнаваними географічними об’єктами;

 • обґрунтувавати доцільність наукового підходу до природокористування, єдності навколишнього середовища, людини та її діяльності в територіальному аспекті;

 • проявляти картографічну грамотність й культуру;

 • практично застосовувати здобуті географічні знання, користуватися джерелами географічної інформації, самостійно шукати, аналізувати і передавати її;КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень з географії

Оцінюючи навчальні досягнення учнів з географії, необхідно враховувати:

правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять і закономірностей, точність вживання географічної та картографічної термінології;

ступінь самостійності відповіді;

логічність, доказовість у викладенні матеріалу;

ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних умінь (робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими матеріалами).

ритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії

^ Рівні

навчальних

досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень

І.

Початковий

1

Абітурієнт розрізняє окремі географічні явища чи об’єкти (гори і рівнини, суша і океан, село і місто, галузь і т. д.)

2

Абітурієнт відтворює окремі факти на елементарному рівні, розрізняє один або декілька запропонованих географічних об’єкта

3

Абітурієнт в декількох випадках дає нечіткі характеристики географічних об’єктів;може самостійно розрізняти окремі географічні поняття.

ІІ.

Середній

 

4

Абітурієнт частково відтворює текст підручника, дає нечітке визначення основних понять і термінів.Називає, відповідно до теми, компоненти географічної оболонки та складові господарства

5

Абітурієнт відтворює частину навчального матеріалу без розкриття причинно – наслідкових зв’язків, описує географічні об’єкти чи явища за типовим планом. Намагається робити висновки без підтвердження їх прикладами; частково володіє обов’язковою географічної номенклатурою.


6

Абітурієнт самостійно дає більшість визначень, відтворює значну частину вивченого матеріалу у відповідності з його викладом у підручнику. З допомогою виявляє причинно – наслідкові зв’язки, ілюструє їх власними прикладами. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою.

ІІІ.

Достатній

7

Абітуріент має достатні географічні знання і застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій, має цілісне уявлення про природні та суспільні явища, вміє вести спостереження за навколишнім середовищем; достатньо володіє картографічним матеріалом.

8

Абітурієнт засвоїв основні уявлення, поняття і категорії географічної науки про Землю та господарську діяльність людини. Застосовує здобуті знання на практиці, використовуючи прийоми аналізу статистичних даних про господарство і населення, показує їх зміну у часі. Вміє наводити приклади взаємодії людини і природи; знає обов’язкову географічну номенклатуру.

9

Абітурієнт на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його; має чіткі уявлення про компоненти природи і просторову організацію господарства; пояснює причинно – наслідкові зв’язки в природі і господарстві; майже безпомилково працює з географічним матеріалом.

ІV.

Високий

 

10

Абітурієнт усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку певних процесів та явищ, передбачених навчальною програмою; пояснює прикладне значення географічних знань, відбирає необхідні знання; добре володіє картографічним матеріалом.

11

Абітурієнт має глибокі знання про об’єкт вивчення, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження і висновки; на високому рівні аналізує та використовує картографічну інформацію.

12

Абітурієнт володіє ґрунтовними географічними знаннями у межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення; самостійно аналізує природні та суспільні явища, робить відповідні висновки і узагальнення; здатний розв’язувати проблемні завдання; володіє картографічною інформацією та творчо її використовує.^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Географiя

Назва

Автор

Клас

Видавництво

Рiк видання
Програми для загальноосвiтнiх навчальних закладiв. Географiя

 

5-11

Педагогiчна думка

2001
Програми для шкiл (класiв) з поглибленим вивченням географiї

 

8-11

Освiта

1993
Програми для факультативiв i спецкурсiв з географiї та основ економiки

 

 

Вiпол

1997
^ Пiдручники та навчальнi посiбники

Загальна географiя (пiдручник)

Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Круглик Л.I.

6

Зодiак-Еко

1995, 1998, 2000
Географiя материкiв i океанiв (пiдручник)

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.

7

Абрис

1999, 2000
Географiя України (пiдручник)

Масляк П.О., Шищенко П.Г.

8-9

Зодiак-Еко

1997, 2000
Фiзична географiя України (пiдручник)

Заставний Ф.Д.

8

Форум, Вища школа

2000 1999
Економiчна i соцiальна географiя України (пiдручник)

Заставний Ф.Д.

9

Форум, Вища школа

2000 1999
Економiчна i соцiальна географiя України (пiдручник)

Сиротенко А.Й.

9

Освiта

2001
Економiчна i соцiальна географiя свiту (пiдручник)

за ред. Яценка Б.П.

10

АртЕк

1997, 2000
^ Додатковi пiдручники та навчальнi посiбники

Рiдний край. Географiя та краєзнавство.

за ред. Скуратовича О.Я.

5

Просвiта

1999
Довкiлля - 5

Iльченко В.Р., Гуз К.Ж

5

ПОIППО

2000
Довкiлля - 6

Iльченко В.Р., Гуз К.Ж

6

ПОIППО

2000
Словник-довiдник з економiчної та соцiальної географiї

Масляк П.О., Степаненко А.В., Олiйник Я.Б.

10

Лiбра

1996
Географiя України в опорних схемах (посiбник)

Коберник С.Г., Коваленко Р.Р.

8-9

Знання

1998
Географiя у завданнях i запитаннях (посiбник)

Шищенко П.Г., Масляк П.О., Скуратович О.Я., Тименко Л.В.

6-10

Просвiта

1995, 1996
Географiя материкiв i океанiв в опорних схемах та картосхемах

Коберник С.Г., Коваленко Р.Р.

7

Грамота

2000
Економiчна i соцiальна географiя свiту в опорних схемах

Коберник С.Г., Коваленко Р.Р.

10

Грамота

1998
Економiчна i соцiальна географiя свiту

Корнєєв В.П., Корнєєв О.В., Топузов О.М.

10

Ексoб

 
Хрестоматiя з фiзичної географiї України

Бершадська Т.В.

8

Пiдручники i посiбники.

1998
Географiя Свiтового океану (посiбник)

Волошин I.I., Чирка В.Г.

 

Перун

1996
Захоплююча географiя (посiбник)

Скарлато Г.П.

 

Альтерпрес

1998
Географiя для допитливих (посiбник)

Калита Л.М. та iн.

6

АртЕК

1998
Топонiмiчний словник України

Янко М. Т.

 

Знання

1998


^ Порядок проведення вступного випробування

Метою тестування є виявлення рівня знань абітурієнтів з дисципліни "Географія". Тестові завдання складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з географії, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14.01.2004 р., чинної програми з географії для 5-9 класів, затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-3580 від 22.08.2001 р.) і програми вступних випробувань до вищих навчальних закладів.

З огляду на запровадження обов’язкового зовнішнього незалежного оцінювання, тестова база СНУ ім. В.Даля з дисципліни "Географія" передбачає змістовну дотриманість і принципову відповідність форм тестових завдань загальним вимогам незалежного тестування.

Передбачено наявність різного типу завдань: завдання репродуктивного характеру з вибором однієї правильної відповіді. З огляду на забезпечення об’єктивності проведення та оцінювання тестових випробувань завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю не використовуються, що за умов комп’ютерної обробки даних виключає заангажованість особистісного фактору.

За умов використання комп’ютерних технологій передбачена можливість значної кількості запропонованих варіантів вступних тестових завдань індивідуальних варіантів.

Позитивним фактором є оперативність обробки інформації та її доведення до абітурієнтів, що водночас не виключає апеляції.

Тест з дисципліни "Географія" містить 24 завдання з 24 тем програми курсу географії. Для кожного з них передбачено 5 варіантів відповідей. Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді.

На виконання тестового завдання відводиться 60 хвилин.

Оцінювання результатів виконання тестового завдання здійснюється наступним чином: за кожне правильно виконане завдання абітурієнт одержує по 0,5 бала. Максимальна кількість балів, можливих на вступному іспиті з дисципліни, – 200 балів.

Тестова база завдань з географії підготовлена колективом викладачів СНУ ім. В.Даля та викладачів загальноосвітніх шкіл: доцентом кафедри соціології, Крупеніною Н. А., старшим викладачем КЗ ЛНВК № 30, Чебаненко Т.П., вчителем І категорії КЗ ЛЗОШ № 49, Шаповаловою О. О.

^

Правила проведення співбесіди з абітурієнтами


з дисципліни “Георгафії”

Відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 802 від 02.09.08, № 1065 від 25.11.08 співбесіда з дисципліни “Географія” проводиться з встановленими категоріями осіб, зазначених у пп.20, 23.

Співбесіда здійснюється за питаннями програми з географії для абітурієнтів, що складена на підставі Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист №1/6611- від 23.12.2004р.).

Абітурієнту надається можливість обрати два питання з переліку програмних питань для співбесіди з всесвітньої історії. Час підготовки до усної співбесіди – до 20-ти хвилин. Питання членів предметної комісії і відповіді абітурієнта особисто фіксуються ним у власному бланку відповідей.

Оцінювання відповіді абітурієнта здійснюється за 200 -бальною системою згідно критеріям, затвердженим МОН України.


Голова предметної комісії доц.Крупеніна Н.А.


Схожі:

2012 р. Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія icon2012 р. Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія
move to 213-161202
2012 р. Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія для вступників 2012 року
У якості програми для вступного випробування із вступниками до сну ім. В. Даля у 2012 році використано програму зовнішнього незалежного...
2012 р. Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія для вступників 2013 року
У якості програми для вступного випробування із вступниками до сну ім. В. Даля у 2013 році використано програму зовнішнього незалежного...
2012 р. Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія для вступників 2013 року
У якості програми для вступного випробування із вступниками до сну ім. В. Даля у 2013 році використано програму зовнішнього незалежного...
2012 р. Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету хімія для вступників 2013 року
Пропоновану програму вступного випробування із хімії складено з врахуванням вимог і змісту навчання хімії в школі, закладених у Державному...
2012 р. Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету хімія для вступників 2013 року
Пропоновану програму вступного випробування із хімії складено з врахуванням вимог і змісту навчання хімії в школі, закладених у Державному...
2012 р. Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету ВсесвітнЯ історія для вступників 2013 року
Метою вступного випробування є виявлення рівня знань абітурієнтів з дисципліни всесвітня історія є виявлення, рівня сформованості...
2012 р. Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету ВсесвітнЯ історія для вступників 2013 року
Метою вступного випробування є виявлення рівня знань абітурієнтів з дисципліни всесвітня історія є виявлення, рівня сформованості...
2012 р. Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія iconС. В. Савченко 2012 р. Програма фахового вступного випробування спеціальність 04010401 „Географія" освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст " Пояснювальна записка
Вступний іспит на спеціальність „географія” передбачає перевірку знань з фахових дисциплін для продовження навчання на освітньо-...
2012 р. Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету Історія України для вступників 2013 року
Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти та чинній програмі з історії України для 11-річної школи. Хронологічно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи