Пояснювальна записка з напряму підготовки Журналістика (творчий конкурс) для вступників 2012 року Програма вступного випробування складається з icon

Пояснювальна записка з напряму підготовки Журналістика (творчий конкурс) для вступників 2012 року Програма вступного випробування складається з
Скачати 75.04 Kb.
НазваПояснювальна записка з напряму підготовки Журналістика (творчий конкурс) для вступників 2012 року Програма вступного випробування складається з
Дата01.08.2012
Розмір75.04 Kb.
ТипКонкурс

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ______________О.Л.Голубенко

"_______"____________2012 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

з напряму підготовки

Журналістика

(творчий конкурс)

для вступників 2012 року


Програма вступного випробування складається з:

 • Програми вступного випробування;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення вступного випробування.Луганськ – 2012

Програму творчого конкурсу розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-6611 від 23.12.2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень стандарту, наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 28.10.2010 р.).

Творчий конкурс – професійно зорієнтоване випробування абітурієнта, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його здатність до опанування журналістського фаху й спроможність виконувати творчі завдання.

Мета творчого конкурсу – розкрити творчий потенціал абітурієнта, що підтвердить його професійну придатність.

Програма творчого конкурсу містить: пояснювальну записку; вимоги до рівня підготовки вступників; описання завдання творчого конкурсу та порядку його проведення; критерії оцінювання; список рекомендованої літератури.

Творчий конкурс є  випробуванням, яке виконуються в письмовій формі.

Завданням творчого конкурсу є написання письмового твору (есе) за однією із запропонованих тем, яку абітурієнт обирає за власним бажанням.

Творчий конкурс складається з одного туру (етапу) і проводиться в аудиторії. За його підсумками абітурієнт отримує від 100 до 200 балів відповідно до наявної шкали оцінювання.

Завдання творчого конкурсу є єдиним для вступників на денну й заочну форми навчання.

Членами предметної комісії є висококваліфіковані викладачі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

 

^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

Творчий конкурс проводиться відповідно до Правил прийому до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Під час творчого конкурсу з журналістики вступник має продемонструвати володіння темою й мовою (лексика, граматика, стилістика, орфографія, пунктуація); вміння точно й повно відображати соціально значущі факти, події, проблеми чи суспільні явища у письмовій формі; вміння викладати свої думки грамотно, логічно й послідовно; культуру письма; знання програмного шкільного матеріалу; загальну ерудицію; фахову зацікавленість; розуміння загальнополітичної, соціально-економічної ситуації в країні та світі; аналітичні здібності, тобто здатність адекватно оцінювати, коментувати, пояснювати у письмовій формі громадсько-політичні, економічні, історичні, культурні чи спортивні події, проблеми на основі фактів.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

Творчий конкурс складається з одного етапунаписання письмового твору (есе) на одну із 5 тем, які будуть запропоновані в день проведення творчого конкурсу.

Абітурієнти пишуть твір (есе) обсягом 3-4 сторінки формату А4 в аудиторії впродовж трьох годин.

Орієнтовний перелік тем для підготовки до написання письмового твору під час творчого конкурсу:

1. Молодь у соціальних мережах.

2. Немає державної мови – немає й нації.

3. Мій Кобзар.

4. Інтернет і криза газет.

5. Комп'ютер: друг чи ворог?

6. Євро-2012: як ми вболювали за наших…

7. Батьки та діти – одвічна проблема.

8. Коли я стану журналістом...

9. Природа і ми.

10. Що таке журналістика?

11. Чому занепадає духовність?

12. Телебачення – володар дум.

13. «Хто володіє інформацією, той володіє світом...»

14. Мої улюблені літературні герої.

15. Політика має бути чесною.

16. Чи варто дивитися реаліті-шоу?

17. Герої нашого часу.

18. Література і сучасність.

19. Чи слід вірити рекламі?

20. Кіно – найважливіше з усіх мистецтв.


Саме з цього переліку в день проведення творчого конкурсу буде запропоновано 5 тем для написання твору. Абітурієнт обирає будь-яку з них за власним бажанням.

Творчий конкурс проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань.

На творчий конкурс абітурієнт з'являється з паспортом.

Рівень знань вступника заноситься до відомості і підтверджується підписами членів предметної комісії. Відомість оформлюється належним чином і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів творчого випробування до 17 години.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ АБІТУРІЄНТА

Максимальна кількість балів за письмову роботу – 200.

У тому числі (нижче наведено максимальну кількість балів стосовно кожного із зазначених критеріїв):

1. Рівень розкриття теми – 15 балів:

 • тематична єдність – 3 балів;

 • глибина висвітлення теми – 3 балів;

 • виклад фактичного матеріалу – 3 балів;

 • інформативність (інформаційна насиченість тексту) – 3 балів;

 • обсяг твору – 3 балів.

^ 2. Композиція твору (наявність усіх обов’язкових структурних частин: вступ, основна частина, висновки) – 5 балів.

3. Логіка і послідовність викладу – 10 балів:

 • логічність – 5 балів;

 • послідовність викладу думок – 5 балів.

^ 4. Літературно-художній рівень тексту – 10 балів:

 • цитування літературних і публіцистичних творів, його точність, доречність і коректність; наведення прикладів з історії, суспільно-політичного життя чи власного досвіду – 5 балів;

 • мовне багатство, використання художньо-виразних засобів, образів –
  5 балів.

^ 5. Здібність до аналітичної роботи – 5 балів:

Вміння відбирати, систематизовувати, порівнювати, оцінювати факти, виявляти їх причинно-наслідковий зв'язок.

^ 6. Креативність – 5 балів:

Креативність передбачає особливість авторського стилю, оригінальність інтерпретації фактів, наявність власної позиції.

^ 7. Культура писемного мовлення – 50 балів:

 • риторичні якості писемного мовлення: впливовість, аргументованість – 10 балів;

 • лексична, стилістична нормативність – 5 балів;

 • граматична нормативність – 5 балів;

 • орфографічна грамотність – 15 балів;

 • пунктуаційна грамотність – 15 балів.

Примітка: за одну лексичну, граматичну, стилістичну помилку знімається 2 бали; за одну орфографічну або пунктуаційну помилку – 3 бали.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна література


 1. Владимиров В. М. Основы журналистики в понятиях и комментариях : учеб. пособ. для студ. спец-ти «Журналистика». – Луганськ : Изд-во Восточноукр. гос. ун-та, 1998. - 144 с.

 2. Владимиров В. М. Вступ до спеціальності «Журналістика» : навч. посіб. – К. : МАУП, 2007. - 166 с.

 3. Ворошилов В. В. Журналистика : учебник. - М. : КНОРУС, 2009. – 496 с.

 4. Гетьманець М. Ф., Михайлин І. Л. Сучасний словник літератури і журналістики. – Х. : Прапор, 2009. – 384 с.

 5. Дэннис Э., Мэррилл Д. Беседы о масс-медиа. – М. : Вагриус, 1997. – 383 с.

 6. Еверетт Д. Учбовий посібник репортера. – К. : IREX-ПроМедіа, 1999. – 22 с.

 7. Засорина Т., Федосова Н. Профессия – журналист. – Ростов н/Д : изд-во «Феникс», 1999. - 320 с.

 8. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник. – Львів : ПАІС, 2008. – 276 с.

 9. Инджиев А. А. Универсальный справочник начинающего журналиста. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 496 с.

 10. Карпенко В. Основи професіональної комунікації. – К. : Нора-прінт, 2002. - 348 с.

 11. Коновалова О. В. Основы журналистики : учеб. пособ. – М. : ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д : Изд. центр «Март», 2005. – 272 с.

 12. Корконосенко С. Г. Основы журналистики : учебник для вузов. - М.: Аспект_Пресс, 2004. – 287 с.

 13. Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник. - К. : ЦУЛ, 2002. – 284 с.

 14. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики : учеб. пособ. – М. : РИП-Холдинг, 2002. - 322 с.

 15. Цвик В. Л. Телевизионная журналистика : учеб. пособ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 495 с.

 

Додаткова література


 1. Аграновский В. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике. - М. : Вагриус, 1999. - http://www.lib.ru/NEWPROZA/AGRANOWSKIJ_W/

 2. Аграновский В. А. Ради единого слова. – М. : Мысль, 1978. – 168 с.

 3. Ганапольский М. Кисло-сладкая журналистика. – М. : АСТ: Зебра Е, 2008. – 413 с.

 4. Гід журналіста : зб. навч. матер.; упоряд. А. Лазарєва. – К. : Поліграф центр Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка, 1999. – 96 с.

 5. Григораш Д. С. Журналістика у виразах і термінах. – Львів, 1974.

 6. Лось Й. Д. Публіцистика й тенденції розвитку світу : навч. посіб. - Львів : ПАІС, 2008. - 376 с.

 7. Моисеев В. А. Журналистика и журналисты. - К. : Дакар, 2002. – 400 с.

 8. Москаленко А. З. Вступ до журналістики : підручник - К. :  Школяр, 1997. – 300 с.

 9. Потятинник Б. В. Медіа: ключі до розуміння. - Львів : ПАІС, 2004. – 312 с.

 10. Прутцков Г .В. Введение в мировую журналистику: Антология в 2-х т. : учеб. пособ. – М. : Омега-Л, ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2003.

 11. Свитич Л. Г. Введение в специальность: Профессия: журналист : учеб. пособ. - М. : Аспект Пресс, 2008. – 255 с.

 12. Ученова В. В. Беседы о журналистике. – М. : Эврика, 1978.


***

З метою успішної підготовки до творчого конкурсу з журналістики абітурієнтам рекомендується також широко використовувати матеріали друкованих і електронних ЗМІ.


Голова предметної екзаменаційної комісії Т. А. Міронова

                                     

Схожі:

Пояснювальна записка з напряму підготовки Журналістика (творчий конкурс) для вступників 2012 року Програма вступного випробування складається з iconПояснювальна записка з напряму підготовки Журналістика (творчий конкурс) для вступників 2012 року Програма вступного випробування складається з
move to 213-161203
Пояснювальна записка з напряму підготовки Журналістика (творчий конкурс) для вступників 2012 року Програма вступного випробування складається з iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка з напряму підготовки Журналістика (творчий конкурс) для вступників 2012 року Програма вступного випробування складається з iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка з напряму підготовки Журналістика (творчий конкурс) для вступників 2012 року Програма вступного випробування складається з iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка з напряму підготовки Журналістика (творчий конкурс) для вступників 2012 року Програма вступного випробування складається з iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка з напряму підготовки Журналістика (творчий конкурс) для вступників 2012 року Програма вступного випробування складається з iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія для вступників 2012 року
У якості програми для вступного випробування із вступниками до сну ім. В. Даля у 2012 році використано програму зовнішнього незалежного...
Пояснювальна записка з напряму підготовки Журналістика (творчий конкурс) для вступників 2012 року Програма вступного випробування складається з iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Пояснювальна записка з напряму підготовки Журналістика (творчий конкурс) для вступників 2012 року Програма вступного випробування складається з iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Пояснювальна записка з напряму підготовки Журналістика (творчий конкурс) для вступників 2012 року Програма вступного випробування складається з iconПояснювальна записка фахового вступного випробування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра з нормативним терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на напрям «Інженерна механіка»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка з напряму підготовки Журналістика (творчий конкурс) для вступників 2012 року Програма вступного випробування складається з iconПояснювальна записка фахового вступного випробування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра з нормативним терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на напрям «Інженерна механіка»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи