Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую icon

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую
Скачати 274.48 Kb.
НазваСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую
Дата01.08.2012
Розмір274.48 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ______________О.Л.Голубенко

"_______"____________2012 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до вступного випробування

з конкурсного предмету


Історія України

для вступників 2012 року


Програма вступного випробування складається з:

 • Програми вступного випробування;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення вступного випробування.Луганськ – 2012

Пропоновану програму вступного випробування з історії України складено з врахуванням вимог і змісту навчання історії в школі, закладених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти та чинній програмі з історії України для 11-річної школи. Хронологічно програма охоплює весь зміст шкільних курсів історіУкраїниї, від найдавніших часів до сьогодення.

Тестові завдання складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України (Лист МОН № 1/11-66-11, від 23.12.2004). Тестові завдання охоплюють теоретичний матеріал з історії України за період від стародавніх часів до початку ХХІ ст.

З огляду на запровадження обов’язкового зовнішнього незалежного оцінювання, тестова база СНУ ім.В.Даля з дисципліни “Історія України” передбачає змістовну дотриманість і принципову відповідність форм тестових завдань загальним вимогам незалежного тестування.

Передбачено наявність різного типу завдань (на знання хронології та понять, визнання персоналій, співвідношення подій історії України та всесвітньої історії, територіальної визначеності та ін.); завдання репродуктивного характеру з вибором однієї правильної відповіді (розділи 1-9), завдання на встановлення відповідностей або послідовності (розділи 9-11), завдання на визначення правильного судження (розділ 12). З огляду на забезпечення об’єктивності проведення та оцінювання тестових випробувань завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю не використовуються, що за умов комп’ютерної обробки даних виключає заангажованість особистісного фактору.

За умов використання комп’ютерних технологій передбачена можливість значної кількості запропонованих варіантів вступних тестових завдань індивідуальних варіантів.

Позитивним фактором є оперативність обробки інформації та її доведення до абітурієнтів, що водночас не виключає апеляції.


^ ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Поява та розселення людей на території України. Поширення землеробства й скотарства на землях України. Кочовики за раннього залізного віку. Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор’ї та Криму. Перші писемні згадки про давніх слов’ян (венедів, антів, склавинів). Велике розселення слов’ян.

^ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ Слов’яни під час Великого переселення народів. Розселення племінних союзів східних слов’ян VІІІ-ІХ ст. на території України. Сусіди східнослов’янських племен. Етнічні й державотворчі процеси в період утворення Київської Русі. Походження назви Русь. Князювання Аскольда. Правління Олега. Князь Ігор. Походи проти Візантії. Княгиня Ольга, її реформи. Прихід Святослава до влади. Похід проти Хозарського каганату. Балканські походи. Суспільний устрій Київської Русі у ІХ-Х ст. Склад та заняття населення. Життя людей у селі. Міста і міське життя.

^ КИЇВСЬКА РУСЬ НАПРИКІНЦІ Х — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІ ст. Початок правління князя Володимира. Територіальне зростання Київської Русі. Запровадження християнства як державної релігії. Внутрішня і зовнішня політика Володимира. Міжусобна боротьба між синами Володимира Великого. Утвердження Ярослава в Києві.

Розбудова Києва. “Руська правда”. Церковне та культурно-освітнє життя. Відносини з іншими державами. Політичний устрій. Основні верстви населення. Феодальні відносини та землеволодіння. Залежність селян і повинності. Розвиток сільського господарства, ремесел, торгівлі. Міста. Гроші. Повсякденне життя різних верств населення. Виникнення та розвиток української мови та писемності. Школи. Усна народна творчість. Архітектура. Малярство. Скульптура. Музична творчість.

^ КИЇВСЬКА РУСЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІ — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІІІ ст. Становище у державі за часів правління Ярославичів. Боротьба між Ярославичами за київський престол. Любецький з’їзд князів. Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха, його внутрішня і зовнішня політика. Правління Мстислава Володимировича. Поява удільних князівств. Політичний і соціально-економічний розвиток Київського і Переяславського князівств середини XII — першої половини XIIІ ст. Політичний і соціально-економічний розвиток Чернігово-Сіверського князівства середини XII — першої половини XIIІ ст. “Слово о полку Ігоревім” — історичне джерело і літературна пам’ятка Київської Русі. Політичний і соціально-економічний розвиток Галицького і Волинського князівств. Піднесення Галицького князівства за Володимира та Ярослава Осмомисла. Освіта. Наука. Усна народна творчість. Книжні пам’ятки. Літописання. Архітектура та мистецтво.

Київська Русь в історії Європи.

^ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича. Боротьба синів Романа Мстиславича за відродження Галицько-Волинської держави. Перший похід монголів на Русь. Вторгнення хана Батия на українські землі. Утворення Золотої Орди. Внутрішня та зовнішня політика князя Данила Романовича. Коронація Данила. Наступники Данила Романовича. Правління короля Юрія І. Останні галицько-волинські князі. Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за землі Галицько-Волинської держави в 40-80-ті рр. ХІV ст. Волинь за правління Любарта. Особливості розвитку культури Галицько-Волинської держави. Освіта. Літописання. Архiтектура та образотворче мистецтво. Історичне значення Галицько-Волинської держави в розвитку української державності.

^ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІV ст. —ХV ст.) Поширення влади польського короля на Галичину і Великого князівства Литовського на інші українські землі. Суспільно-політичний устрій Великого князівства Литовського. Кревська унія. Політика Великого князя литовського Вітовта щодо українських земель. Повстання Свидригайла. Відновлення та остаточна ліквідація Київського і Волинського удільних князівств.

Закарпаття під владою Угорщини. Буковина у складі Молдовського князівства. Завоювання Московською державою Чернігово-Сіверських земель. Утворення Кримського ханату. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Османської імперії. Початок татарських походів на українські землі та їх наслідки. Соціальна структура суспільства. Панівні верстви населення, їхнє повсякденне життя. Князь Костянтин Острозький. Становище духівництва та церковні відносини. Сільське господарство. Становище і повсякденне життя селянства. Зростання міст. Магдебурзьке право. Міське населення та його спосіб життя. Розвиток ремесел та торгівлі. Особливості розвитку культури українських земель в другій половині ХІV ст. — ХV ст. Освіта. Юрій із Дрогобича. Початок українського книговидання. Швайпольт Фіоль. Літописання. Архiтектура й містобудування. Малярство та книжкова мініатюра.

^ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ХVІ ст. Соціальна структура українського суспільства та економічне життя. Князі, пани й дрібна шляхта. Становище непривілейованих груп населення. Виникнення українського козацтва. Передумови Люблінської унії. Люблінський сейм 1569 р. Суспільно-політичні зміни в українських землях після Люблінської унії. Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. Православні братства. Львівська братська школа. Становище церкви. Розвиток полемічної літератури. Церковні собори в Бересті 1596 р., утворення греко-католицької церкви. Виникнення Запорізької Січі. Д. Вишневецький. Життя та побут козаків. Військове мистецтво козацтва. Утворення реєстрового козацтва. Повстання 1591-1596 рр. Умови розвитку культури. Розвиток української мови. Шкільництво. Острозька академія. Рукописна книга та книговидання. Літописання. Архітектура й містобудування. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво.

^ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ ст. Зростання магнатського землеволодіння. Поширення фільварків. Розвиток товарного виробництва. Міста. Становище селян та міщан. Вплив Берестейської унії на церковне життя в Україні. Становище церков. Морські походи козаків. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Участь українського козацтва у Хотинській війні. Козацько-польський збройний конфлікт 1625 р. “Тарасова ніч”. Повстання І. Сулими. Національно-визвольне повстання 1637—1638 рр. Митрополит Петро Могила. Шкільництво. Утворення Києво-Могилянської академії. Література. Книговидання. Театр. Література. Музика. Архітектура та образотворче мистецтво.

^ ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII ст. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ Передумови Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький, його сподвижники. Битви на Жовтих Водах, під Корсунем та Пилявцями. Визвольний похід українського війська в Галичину. Програма розбудови Української козацької держави. Збаразько-Зборівська кампанія. Укладення Зборівської угоди. Берестецька битва. Іван Богун. Білоцерківський мирний договір. Заснування козацької держави — Війська Запорізького. Політичний та адміністративно-територіальний устрій Української гетьманської держави. Фінансова система та судочинство. Українська армія. Зміни в соціально-економічному житті українського народу.

Молдовські походи Б. Хмельницького. Батозька битва. Жванецька облога. Внутрішньо- і зовнішньополітичне становище Гетьманщини наприкінці 1653 р. Українські землі в системі міжнародних відносин. Місце Гетьманщини в міжнародних відносинах тогочасної Європи. Зовнішня політика Гетьманщини. Відносини між Українською державою і Московією. Українсько-московський договір 1654 р. Воєнні дії в 1654—1655 рр.

^ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 60-80-ті рр. XVII ст. Віленське перемир’я. Зміна зовнішньополiтичної орієнтації Богдана Хмельницького. Дії українського війська в Польщі 1656-1657 рр. Богдан Хмельницький — політик та дипломат. Становище в Українській державі після смерті Богдана Хмельницького. Гетьман І. Виговський, його зовнішня та внутрішня політика. Гадяцька угода. Московсько-українська війна 1658—1659 рр. Переяславський договір 1659 р. Чуднівська кампанія 1660 р. та укладення Слободищенської угоди. Боротьба за владу на Лівобережній Україні. Андрусівське перемир’я. Гетьман П. Дорошенко, його боротьба за об’єднання України. Чигиринські походи турецько-татарського війська. Бахчисарайський мир. Занепад Правобережжя, його перехід під владу Польщі. Адміністративно-територіальний устрій Лiвобережної Гетьманщини. Органи влади. Заходи гетьманів щодо захисту державних інтересів Гетьманщини. Соціальний устрій. Слобідська Україна в другій половині XVII ст. Заснування слобідських міст. Адміністративно-політичний устрій Слобідської України. Соцiальний устрій. Запорізька Січ у складі Гетьманщини. Участь запорожців у війнах проти Польщі, Османської імперії та Кримського ханства. І. Сірко. Політика уряду Московії щодо Запорізької Січі. Господарське, культурне та церковне життя в українських землях. Землеволодіння. Сільське господарство, ремесло, промисли, торгівля. Становище церкви.

^ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVII — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст. Гетьманщина наприкінці XVIІ — на початку XVIII ст. “Вічний мир”. Перший Кримський похід. Обрання гетьманом І. Мазепи. Коломацькі статті 1687 р. Зовнішня та внутрішня політика гетьмана І. Мазепи. Правобережна Україна наприкінці XVIІ — на початку XVIII ст. Відродження козацького устрою на Правобережній Україні. Повстання Семена Палія. Україна в подіях Північної війни. Українсько-шведський союз. Воєнно-політичні акції російського царя проти українців. Полтавська битва. Гетьман Іван Мазепа в історії України. Становище в Україні після Полтавської битви. Наступ царату на українську культуру. Заходи щодо економіки Гетьманщини. Пилип Орлик і його Конституція. Гетьман Іван Скоропадський. Діяльність Малоросійської колегії. Павло Полуботок. Відновлення гетьманства. “Рішительні пункти”. Гетьман Данило Апостол, його реформи. Діяльність “Правління гетьманського уряду”. Особливості розвитку культури. Освіта і друкарство. Києво-Могилянська академія. Розвиток літератури: поезія, богословські твори, літописна та історична проза. Графіка. Живопис. Музика. Театр. Архітектура. Скульптура.

^ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст. Гетьман Кирило Розумовський, його діяльність. Остаточна ліквідація гетьманства. Діяльність П. Румянцева на Лівобережній Україні. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Ліквідація решток автономного устрою Гетьманщини. Соціально-політичне та економічне становище на Правобережній Україні. Розгортання гайдамацького руху. Коліївщина. М. Залізняк. Зміни у політичному становищі правобережних земель. Соціально-політичне та економічне становище в Галичині, на Буковині та Закарпатті. Опришківський рух. Поділи Речі Посполитої. Зміни у політичному становищі західноукраїнських земель. Адміністративно-територіальний поділ та освоєння запорізьких земель Нової (Підпільненської) Січі. Ліквідація Запорізької Січі. П. Калнишевський. Доля запорожців після ліквідації Запорізької Січі. Заселення Південної України. Кримське ханство в XVIII ст. Приєднання Криму до Росії. Особливості розвитку культури в другій половині XVIII ст. Освіта. Внесок Києво-Могилянської академії в культурно-освітній розвиток. Книговидання та розвиток літератури. Розвиток філософських ідей. Г. Сковорода. Природничі науки. Музика. Театр. Архітектура. Скульптура. Графіка. Живопис. Повсякденне життя.

^ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ — У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ ст. Українські землі у складі Російської імперії: адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Національне та соціальне становище українського населення. Проникнення буржуазних рис життя у побут мешканців міста і села. Життя великих міст. Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії: адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Політика австрійського уряду щодо українців. Національне та соціальне становище українського населення. Змiни у побуті, стилі та традиціях життя міста і села. Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині ХІХ ст. Україна в російсько-турецькій війні 1806—1812 рр. Україна в планах Наполеона та російсько-французькій війні 1812 р. Місце України в російсько-турецькій війні 1828—1829 рр. Азовське козацьке військо.

Початок національного відродження. Національна ідея в суспільно-політичному русі України. “Історія русів”. Заходи українського дворянства щодо відновлення автономії України. Місія В. Капніста в Берліні. Новгород-Сіверський гурток. Українське культурне відродження на Слобожанщині. Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні. Пробудження національного життя. Українська національна ідея в середовищі греко-католицьких священиків. “Руська трійця”. Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів. Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830—1831 рр. і Україна.

^ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Сільське господарство і аграрні відносини в українських землях. Початок промислової революції. Формування фабрично-заводської промисловості. Створення залізниць. Міста. Розвиток внутрішньої торгівлі. Зростання морських портів. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії. Кооперативний рух. Повсякденне життя українців у селі та місті. Соціально-економічне становище українського населення під владою Австрійської та Російської імперій і соціальні рухи. Форми й характер протесту козаків, селян та військових поселенців. Селянські виступи під проводом У. Кармелюка. “Київська козаччина”. Селянські виступи в Галичині, Буковині, Закарпатті. Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії. Зв’язки діячів українського руху з лідерами чеського і південнослов’янського відродження. Утворення та діяльність Головної руської ради. Українське питання на Слов’янському з’їзді у Празі. Участь українців у виборах до австрійського парламенту

^ ДУХОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Особливості розвитку культури. Капіталізація і її вплив на культуру. Освіта. Відкриття вищих і середніх навчальних закладів. Наука. Видатні вчені. Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Т. Шевченко, І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, П. Куліш. Музика, образотворче мистецтво і архітектура в пошуках українського мистецького стилю. Традиційно-побутова культура у селі та місті. Антагонізм міста і села. Релігійне життя. Доля української жінки.

^ НАШ КРАЙ НАПРИКІНЦІ XVIIІ — В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XІX ст. Особливості адміністративно-територіального устрою та регіональний поділ краю. Етнічний та соціальний склад населення. Господарське життя: стан сільського господарства, промисловості та торгівлі. Соціальне становище та соціальні рухи. Повсякденне життя мешканців краю. Духовне життя: вірування, звичаї, традиції, побут. Вплив національного відродження на свiдомість місцевого населення. Особливості розвитку культури.

^ МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СЕРЕДИНІ — У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки у західноукраїнських землях. Селянська реформа в Наддніпрянській Україні. Зміни в сільському господарстві. Капіталізація. Ринкові відносини. Поширення вільнонайманої праці. Розвиток промисловості. Особливості індустріалізації в Україні. Розвиток міст і сіл. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Українські підприємці. Реформи адміністративно-полiтичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській Україні. Зміни у соціальній структурі суспільства. Суперечливі процеси модернізації повсякденного життя. Доля української жінки. Початок трудової еміграції.

^ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Початок громадівського руху наприкінці 50-х — в 60-ті рр. Заснування та діяльність Київської та інших громад. Журнал “Основа”. В. Антонович. Валуєвський циркуляр. Основні течії суспільно-політичного руху 50— 60-х рр. на західноукраїнських землях: москвофіли та народовці. Культурно-освітнє товариство “Просвiта”. Польське повстання 1863—1864 рр. і Україна. Відродження громадівського руху в 70-х — 90-х рр. Стара Київська громада. “Південно-Західний відділ Російського географічного товариства”. “Київський телеграф”. М. Драгоманов. Емський указ. Російський громадсько-політичний рух народників в українських землях. Діяльність галицьких народовців у другій половині 70-х — 90-ті рр. Розгортання руху народовців на Буковині та в Закарпатті. Радикальний рух у Галичині. “Новоерівська” політика народовців. Утворення першої політичної партії в Україні (РУРП). Іван Франко. Утворення УНДП та УСДП. Самостійницька позиція партій Західної України.

^ ДУХОВНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. Особливості розвитку культури. Освіта. Недільні школи в Наддніпрянській Україні. Відкриття вищих навчальних закладів. Наука. Наукові товариства і видатні вчені. М. Грушевський — видатний представник української історичної науки. Література. Драматургія. Архітектура та містобудування. Живопис. Музика. Українські підприємці-благодійники. Становлення та консолідація української нації. Фольклор та декоративно-ужиткове мистецтво. Повсякденне життя: звичаї, традиції, побут. Зміни у житті українських жінок. Особливості релігійного життя. Перешкоди на шляху консолідації української нації.

^ НАШ КРАЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XІX ст. Особливості модернізації регіону і краю в другій половині ХІХ ст. Вплив адміністративно-територіальних реформ 60—70-х рр. ХІХ ст. на систему управління краю. Етнічний і соціальний склад мешканців. Переселенські рухи. Господарське життя: особливості розвитку ринкових відносин у сільському господарстві краю, промисловий переворот. Повсякденне життя різних верств місцевого населення. Духовне життя: вірування, звичаї, традиції, побут. Вплив національно-визвольного руху на свідомість місцевого населення. Особливості розвитку культури.

^ УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій. Місце української економіки в економіці імперій. Економічна криза 1900—1903 рр. Утворення монополістичних об’єднань. Вітчизняний та іноземний капітал в економіці українських земель. Стан українського підприємництва. Становище населення. Суперечливі процеси модернізації повсякденного життя. Доля жінки. Посилення міграції українського селянства. Консолідація української нації. Процес полiтизації українського суспільства і національно-визвольного руху. Українські й загальноросійські політичні партії. Зв’язки західноукраїнських політичних партій із політичними й культурними колами Наддніпрянської України. Події революції 1905—1907 рр. в Україні. Українська громада у Державній Думі. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на українські землі у складі Російської імперії.

Характерні риси розвитку культури на початку ХХ ст. Освіта. Наука. Видатні вчені. Українська преса та видавництва. Здобутки майстрів літератури та мистецтва. Зміни у побуті та звичаях українців. Діяльність національних і спортивно-фізкультурних організацій “Сокол” і “Січ”. Духовні цінності українців. Церковне життя.

^ УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВIТОВОЇ ВІЙНИ. ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу. Ставлення населення і полiтиків до війни. Заснування Головної української ради у Львові. Союз визволення України. Формування легіону Українських Січових Стрільців. Воєнні дії на території України у 1914 р. Захоплення російськими військами Східної Галичини та Північної Буковини. Воєнні дії на території України в 1915—1917 рр. Посилення економічної та політичної кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях. Життя на фронті й у тилу. Життя жінок у роки війни. Початок Української революції. Політичні настрої населення. Утворення Центральної Ради, її склад і політична програма. Початок українiзації армії. Політичні партії в боротьбі за вплив на населення. Український національний Конгрес. І і ІІ Універсали Центральної Ради. Збройний виступ самостійників. Зміни у політичних настроях, економічному та соціальному становищі населення. Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії.

^ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС (1917—1920 рр.) ІІІ Універсал. Проголошення УНР. Всеукраїнський з’їзд Рад. Війна більшовиків із УЦР. ІV Універсал. Руйнація звичайного повсякденного способу життя і настрої населення в умовах загострення політичної боротьби. Розпад армії. Мирний договір у Брест-Литовську. Вступ нiмецько-австрійських військ в Україну. Гетьманський переворот. П. Скоропадський. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави і ставлення до неї політичних партій і народу. Анулювання Брестського миру і новий наступ військ РСФРР на Україну. Утворення Директорії. Відновлення УНР. С. Петлюра. Трудовий конгрес. Отаманщина. Більшовицька агресія проти УНР. Військові поразки УНР. Боротьба з денікінцями. Об’єднані українські армії. Психологічний клімат у суспільстві, знецінення людського життя. Утворення Української Національної Ради у Львові. Проголошення ЗУНР. Є. Петрушевич. Створення УГА. Злука УНР і ЗУНР. Українсько-польська війна. Поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами. Запровадження радянської державності та її характер. Х. Раковський. Червоний терор. Повстанський рух. Н. Махно. Падіння радянської влади у 1919 р. Відновлення більшовицького режиму. Формальне визнання радянською Росією незалежності УСРР. Повернення до політики “воєнного комунізму”. Радянсько-польська війна і Україна. Варшавська угода. Наступ польсько-українських військ. Польський режим і ставлення до нього населення. Подальший хід війни та її підсумки. Припинення боротьби регулярних українських військ.

Поразка білогвардійців у Криму. Розгром махновського руху.

^ КУЛЬТУРА І ДУХОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 1917—1920 рр. Нові тенденції та чинники розвитку культури в 1917—1920 рр. Суперечливе ставлення населення до культурних цінностей. Подвижництво творців та діячів культури. Культурно-освітня діяльність громадських організацій. Культурні здобутки українських урядів в освітній політиці. Освітня політика більшовиків. Стан науки. Відкриття УАН і університетів. Література, театральне, музичне і хорове мистецтво. Революційна доба і українська церква.

ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ У 1900— 1920-ті рр. Процеси модернізації економічного і соціального життя на початку ХХ ст. Зміни у повсякденному житті населення. Політичне життя. Духовне життя, звичаї, традиції, побут. Вплив Першої світової війни на соціальне і економічне життя. Жителі краю — учасники Першої світової війни. Події української революції на території краю. Ставлення населення до полiтичних подій. Руйнація традиційного способу життя. Вплив військово-політичних подій 1918— 1920 рр. на становище в краї. Зміни влади, перерозподіл власності та ставлення населення до цих процесів. Повсякденне життя мешканців краю. Особливості культурних процесів. Внесок діячів культури краю в розвиток вітчизняної культури.

^ УКРАЇНСЬКА РCР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921—1928 рр.) Внутрішнє і міжнародне становище. Державний статус України в 1921-1922 рр. Утворення СРСР. Статус УСРР у складі Радянського Союзу. Ставлення політичних сил і населення України до її членства в СРСР. Голод 1921—1923 рр. Допомога радянських і зарубіжних організацій голодуючим. Впровадження непу в Україні. Економічне і соціальне життя населення в роки непу. Зміни в становищі жінок. Підсумки непу. Політика влади у царині культури. “Українiзація” (коренізація). Ставлення влади та населення до “українізації”. Освіта. Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Релігійне життя в Україні.

Формування нового укладу повсякденного життя і нової системи цінностей.

^ РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ (1929-1938 рр.) Перехід до форсованої індустріалізації. Директивне господарювання. Соціалістичне змагання. Результати перших п’ятирічок. Життя і побут радянських людей у місті. Доля радянської жінки. Хлібозаготівельні кризи 1927-1929 рр. Перехід до суцільної колективізації. Доля приватних сільських господарів та їхніх господарств. Змiни у житті, побуті й психології селян. Голодомор 1932-1933 років в Україні. “Закон про п’ять колосків”. “Хлібозаготівлі” та їх суть. Масштаби та наслідки голодомору. Зміни в соціальному складі населення. Формування партійно-бюрократичної номенклатури. Масові репресії та їх жертви. Конституція УРСР 1937 р. Пропагандистський ідеал радянської людини. Зміни у масовій психології та свідомості населення. Становище у галузі освіти. Досягнення науки та гальмівні чинники в її розвитку. Література і мистецтво. “Розстріляне відродження”. Політика держави щодо церкви та її наслідки.

^ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1921-1938 рр. Правовий статус Східної Галичини та українських північно-західних земель у складі Польщі. Осадництво. Промисловість і сільське господарство. Українська кооперація. Економічне і соцiальне становище населення. Політична ситуація. “Пацифікація”. Розгортання українського національного руху. Прояви культурного життя. Українські землі у складі Румунії. Економічне і соціальне становище українського населення. Татарбунарське повстання. Діяльність українських політичних партій і рухів. Культурне життя. Входження Закарпаття до складу Чехословаччини. Економічне і соціальне становище населення. Культурне життя. Течії у громадсько-полiтичному житті українців: русофільство, русинство, українофільство. Надання автономії та проголошення незалежності Карпатської України. Приєднання Закарпаття до Угорщини.

^ УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941-1945 рр.) Україна в геополітичних планах СРСР і Нiмеччини. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної армії на територію Західної України. Радянізація західних областей України. Становище в Україні в 1939 — у першій половині 1941 рр.

Початок Великої Вітчизняної війни. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи та евакуація. Військові події 1941-1942 рр. Окупація України. Нацистський “новий порядок”. Рух Опору та його течії. Розгортання радянського партизанського руху. Діяльність ОУН та УПА. Життя населення України в умовах окупації. Концтабори та масове знищення людей. Холокост. Остарбайтери. Життя в евакуації. Життя жінок і дітей. Початок визволення України. Бої на Лівобережжі. Визволення Києва. Звільнення Правобережної та Південної України. Примусове виселення з Криму в східні райони СРСР татар, греків, вірмен. Завершення вигнання окупантів з України. Становище в західних областях. Завершення Великої Вітчизняної війни. Героїзм українського народу. Ціна перемоги. Освіта, наука, преса в роки війни. Евакуація вузів і наукових установ та їх діяльність у радянському тилу. Література і мистецтво. Внесок діячів науки та культури у перемогу над Німеччиною та її союзниками.

^ УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 — ПОЧАТОК 50-х рр.) Адміністративно-територіальні зміни. Україна в ООН та інших міжнародних організаціях. Внутрішньополітичне та економічне становище республіки. Відбудовчі процеси у господарстві. Голод 1946-1947 рр. Зміни в житті та у побуті населення. Відновлення радянізації західних областей України. Придушення національно-визвольного руху. Життя населення в умовах протистояння радянської влади та ОУН і УПА. Становище церкви. Особливості суспільно-політичного життя. Відбудова і розвиток системи освіти. Наука.

Ідеологічні кампанії. Становище творчої інтелiгенції. Література і мистецтво.

^ НАШ КРАЙ У 1921 — НА ПОЧАТКУ 50-х рр. Особливості адміністративно-територіального устрою, економічного і соціального розвитку краю у 1921—1938 рр. Зміни у повсякденному житті населення. Духовне життя, звичаї, традиції, побут. Політичне життя. Вплив Другої світової та Великої Вітчизняної воєн на соціальне й економічне життя. Жителі краю — учасники війни. Зміни у повсякденному житті населення в умовах війни. Становище у краї після війни та особливості відбудовчих процесів. Повсякденне життя мешканців краю у післявоєнні роки. Особливості процесів культурного і духовного життя. Здобутки діячів культури краю.

^ УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (1953-1964 рр.) Внутрішньополітичне становище України у середині 50-х рр. Входження Кримської області до складу УРСР. Стан промисловості та сільського господарства. Соціальне та економічне життя населення. ХХ з’їзд КПРС і початок лібералізації. Реабiлітація політичних в’язнів. Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. Загострення боротьби серед вищого партійного керівництва України. Зміни в управлінні господарством. Розвиток промисловості. Аграрна політика у другій половині 50-х — першій половині 60-х рр. ХХ ст. Нові явища у соціальній сфері. Зрушення у повсякденному житті населення. Науково-технічна революція. Реформи освiти. Здобутки науки. Посилення русифікації. “Відлига” в українській літературі та у мистецтві. “Шістдесятництво” в українській культурі. Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості.

^ УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕДИНА 60-х — ПОЧАТОК 80-х рр.) Статус Комуністичної партії. Конституція УРСР 1978 р. Суспільна свідомість та моральний стан суспільства. Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років. Посилення бюрократичного централізму. Економічне становище УРСР у 70-ті — на початку 80-х рр. ХХ ст. Матеріальний рівень життя населення. Зміни в соціальній та у національній структурі населення. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери. Привілейоване становище партійно-державної номенклатури. Повсякденне життя населення. Освіта. Стан науки: здобутки і проблеми. Розвиток літератури. Формування опозиційних течій і реакція на них влади. Суперечливі тенденції в розвитку українського мистецтва. Духовне життя і моральні цінності суспільства. Активізація опозиційного руху в другій половині 60-х — на початку 70-х років. Форми діяльності дисидентів.

^ РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991 рр.) Причини та початок “перебудови”, її особливості в Україні. Чорнобильська катастрофа. Ставлення населення до процесів перебудови. Політика “прискорення” та її наслідки в Україні. Рівень життя населення. Розгортання страйкового руху. Гласність та лібералізація. Зрушення у полiтичному житті України. Пожвавлення громадської активності. Формування багатопартійної системи. Активізація національного руху у другій половині 80-х років. Формування національних громадських організацій і об’єднань. Початок та проблеми релігійного відродження. Результати виборів до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України. Загострення політичного протистояння. Україна у загальносоюзних суспільно-політичних процесах у першій половині 1991 року. Спроба державного перевороту в СРСР. ДКНС і українське суспільство. Проголошення незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. Розпад СРСР.

^ УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Початок державотворчих процесів: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Президенти незалежної України. Формування партійно-політичної системи. Участь населення у державотворчих процесах. Значення прийняття Конституції України (1996 р.). Стан господарства після розпаду СРСР. Спроби реформування економіки. Роздержавлення, приватизація та фінансова система України. Соціальне та економічне становище населення. Основні тенденції розвитку економіки в другій половині 90-х років. Пошуки шляхів стабілізації на початку ХХІ ст. Здійснення аграрної реформи. Включення населення у ринкові відносини. Кроки до інтеграції української економіки у європейський та світовий економічний простір. Основні принципи зовнішньої політики незалежної України. Ядерне роззброєння. Україна в міжнародних організаціях. Пошуки зовнішньополітичних орієнтирів наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст

^ ЕТНОСОЦІАЛЬНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. Демографічні зміни. Соціальна диференціація суспільства. Міжнаціональні відносини. Внесок національних меншин в економічний, полiтичний і духовний розвиток України. Ціннісні орієнтації населення. Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні. Модернізація національної системи освіти. Основні тенденції розвитку науки. Здобутки української літератури і мистецтва. Фізична культура, спорт. Досягнення і проблеми української культури на початку ХХІ ст. Основні чинники та особливості релігійного життя України в умовах незалежності. Взаємовідносини державної влади та релігійних конфесій. Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля. Екологічні проблеми початку ХХІ ст.

^ УКРАЇНА В СУЧАСНОМУ СВІТІ Україна в умовах глобалізації. Участь у миротворчих процесах. Науково-технічний прогрес та економічне співробітництво. Розвиток засобів масової комунікації та інформації. Інтеграція України у світовий інформаційний простір. Україна у європейському і світовому гуманітарному і освітньому просторі. Участь України у міжнародних програмах обміну та проектах співробітництва в галузі освіти, науки, культури та гуманітарної взаємодії.

^ НАШ КРАЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ — НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. Особливості економічного і соціального розвитку краю у 50-70-ті рр. ХХ ст. Зміни у повсякденному житті населення. Політичне, духовне і культурне життя, звичаї, традиції, побут. Особливості економічного, соціального і культурного розвитку краю у першій половині 80-х рр. ХХ ст. Проблеми та протиріччя процесу перетворень у другій половині 80-х рр. ХХ ст. Прояви соціальної активності населення. Зміни у повсякденному житті населення. Соціально-економічне і політичне життя краю за умов незалежності. Особливості розвитку освіти, науки, культури.


ВИМОГИ

^ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ

УЧАСНИКІВ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Учасники вступного випробування повинні:

 • називати історичні дати, хронологічні межі, періоди найважливіших подій і процесів, поняття, місця подій, обставини, учасників, результати подій, пам'ятки культури;

 • визначати хронологічні межі соціально-економічних і політичних подій, їх послідовність та синхронність, встановлювати відповідність між явищами, процесами, подіями та періодами, епохами;

 • локалізувати історико-географічні об'єкти та історичні факти (події, явища, процеси) на карті;

 • описувати хід, зовнішні ознаки подій, пам'ятки культури різних епох;

 • характеризувати (визначати істотні характерні риси, складові, етапи, віхи) подій, явищ і процесів минулого, діяльність видатних історичних постатей;

 • -встановлювати відповідність між одиночними фактами і типовими загальними явищами, групувати (класифікувати) факти за вказаною ознакою:

 • -розпізнавати найвидатніші культурні пам'ятки, описувати їх, визначати архітектурно-стильові та мистецько-стильові відмінності пам'яток різних періодів історії України, розкривати їхнє значення в українській культурній спадщині;

 • визначати найважливіші зміни, що відбувалися в житті людства, значення найважливіших подій в історії України;

 • встановлювати причини та наслідки подій і явищ, оцінювати їх значення;

 • -давати визначення історичних понять й термінів, пояснювати їх і доречно вживати;

 • працювати з історичними документами різного змісту, а саме: встановлювати відповідність між змістом фрагмента документа та певною епохою, аналізувати зміст фрагмента історичного документа та пояснювати основні ідеї, які він висвітлює.


Рекомендована літертура


1. Атлас з історії України. 7 клас. – К.: ІПТ, 2002

2. Атлас з історії України. 8 клас. - К.: ІПТ, 2002

3. Атлас з історії України. 9 клас. - К.: ІПТ, 2002

4. Атлас. Новітня історія (1939-2002 рр.). 11 клас. - К.: ІПТ, 2002.

5. Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. - К.: Генеза, 2003

6. Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. - К.: Генеза, 2005.

7. Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. - К.: Генеза, 2005.

8. Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. - К.: Генеза, 1999.

9. Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003

10. Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005

11. Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917-1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002

12. Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914-1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003.

13. Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914-1939: 10 кл.: Навч. посіб. - К.: А.С.К., 2003.

14. Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939- початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006.

15. Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія України (1939-2001):Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2005.

16. Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: Підручник для 11-го кл. - К.: А.С.К., 2007.

17. Пометун О.І., ВласовВ.С., Фрейман Г.О. Історія України: збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. – К. Генеза, 2009.

18. Історія України - завдання та відповіді зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року

19. Історія України - завдання та відповіді зовнішнього незалежного оцінювання 2007 року

20. С.О.Осмоловський, Т.В.Радченко. Всесвітня історія. Підручник для 9-ого класу загальноосвітніх навчальних закладів

21. Ф.Г.Турченко, В.М.Мороко. Історія України. Підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

ТА КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах приймальної комісії.

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання” з дисципліни “Історія України”, який містить 24 завдання, для кожного з них передбачено 5 варіантів відповідей, з кожного з 12 розділів – по два завдання. Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 60 хвилин.

Оцінювання результатів виконання тестового завдання здійснюється наступним чином: за кожне правильно виконане завдання абітурієнт одержує по 0,5 бала. Максимальна кількість балів, можливих на вступному іспиті з дисципліни, – 200 балів. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів предметної комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години

^

Правила проведення співбесіди з абітурієнтами


з дисципліни “Історія України”

Відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 802 від 02.09.08, № 1065 від 25.11.08 співбесіда з дисципліни “Історія України” проводиться з встановленими категоріями осіб, зазначених у пп.20, 23.

Співбесіда здійснюється за питаннями програми з історії України для абітурієнтів, що складена на підставі Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист №1/6611- від 23.12.2004р.).

Абітурієнту надається можливість обрати два питання з переліку програмних питань для співбесіди з історії України. Час підготовки до усної співбесіди – до 20-ти хвилин. Питання членів предметної комісії і відповіді абітурієнта особисто фіксуються ним у власному бланку відповідей.

Оцінювання відповіді абітурієнта здійснюється за 200-бальною системою згідно критеріям, затвердженим МОН України.


Голова предметної комісії доц. Д'яконіхін А.В.


Схожі:

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля "Затверджую"

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconУкраїна міністерство освіти І науки україни східноукраїнській національній університет імені володимира даля затверджую: Проректор з економіки І науково-технічного забезпечення
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Тендерному комітеті замовника – Східноукраїнський національний університет імені...
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconУкраїна міністерство освіти І науки україни східноукраїнській національній університет імені володимира даля затверджую: Проректор з економіки І науково-технічного забезпечення
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Тендерному комітеті замовника – Східноукраїнський національний університет імені...
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
move to 213-161215
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую
move to 213-161201
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи