Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую icon

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую
НазваСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую
Дата01.08.2012
Розмір89.6 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор_________Голубенко О.Л.

«___»__________________2012 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до вступного випробування

з конкурсного предмету


МАТЕМАТИКА

для вступників 2012 року


Програма вступного випробування складається з:

 • Програми вступного випробування;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення вступного випробування.Луганськ – 2012

Пояснювальна записка

У якості програми для вступного випробування із вступниками до СНУ ім. В.Даля у 2012 році використано програму зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року, розроблену в Українському центрі оцінювання якості освіти того ж року, а також, на підставі Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 5-11 кл., затвердженої МОН: наказ від 23.12.2004, № 1/11-66-11. Метою вступного випробування є виявлення рівня знань абітурієнтів з дисципліни математика. Пропоновану програму вступного випробування з математики складено з врахуванням вимог і змісту навчання математиці, закладених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти та чинній програмі з математики для 11-річної школи.


^ ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ

I. Арифметика, алгебра і початки аналізу

 1. Натуральні числа і нуль. Читання і запис натуральних чисел. Порівняння натуральних чисел. Дії над натуральними числами.

 2. Подільність натуральних чисел. Дільники і кратні натуральні числа. Парні і непарні числа. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10. Ділення з остачею. Прості і складені числа. Розкладання натурального числа на прості множники. Найбільший спільний дільник, найменше спільне кратне.

 3. Звичайні дроби, порівняння звичайних дробів. Правильний і неправильний дріб. Середнє арифметичне кількох чисел. Основні задачі на дроби.

 4. Раціональні та ірраціональні числа, їх порівняння та дії над ними.

 5. Відсотки, основні задачі на відсотки.

 6. Степінь з натуральним і раціональним показником. Арифметичний корінь та його властивості.

 7. Логарифми та їх властивості. Основна логарифмічна тотожність.

 8. Одночлен і многочлен. Дії над ними. Формули скороченого множення.

 9. Многочлен з однією змінною. Корінь многочлена.

 10. Поняття функції. Способи задання функції. Область визначення, область значень функції. Функція, обернена до даної.

 11. Графік функції. Зростання і спадання, періодичність, парність, непарність функції.

 12. Достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку. Поняття екстремуму функції. Необхідна умова екстремуму. Найбільше і найменше значення функції на відрізку.

 13. Означення і основні властивості функцій: лінійної, квадратичної, степеневої, показникової, логарифмічної, тригонометричної.

 14. Рівняння. Розв'язування рівнянь, визначення розв'язків рівняння. Равносильні рівняння. Графік рівняння з двома змінними.

 15. Нерівності. Розв'язування нерівностей, визначення розв'язків ннрівностей. Рівносильні нерівності.

 16. Системи рівнянь та системи нерівностей. Розв'язування систем рівнянь та нерівностей, визначення розв'язків системи. Рівносильні системи рівнянь і нерівностей.

 17. Числові послідовності. Арифметична і геометрична прогресії. Формула n-го члена прогресії та суми її n перших членів. Формула суми нескінченної геометричної прогресії із знаменником q<1.

 18. Залежність між тригонометричними функціями одного й того ж аргументу. Тригонометричні функції: суми та різниці двох аргументів, половинного і пдвійного аргументів. Формули зведення.

 19. Означення похідної, її механічний та геометричний змісти.

 20. Похідна. Таблиця похідних. Похідна суми, різниці, добутку, частки. Похідна складеної функції.

 21. Первісна та визначеий інтеграл. Таблиця первісних елементарних функцій.Правила знаходження первісних. Формула Ньютона-Лейбніца.

 22. Перестановки (без повторень), кількість перестановок. Розміщення (без повторень), кількість розміщень. Комбінації (без повторень). Біном Ньютона.

 23. Найпростіші випадки підрахунку ймовірностей випадкових подій.

 24. Статистичні характеристики рядів даних.

I. Геометрія


 1. Пряма, промінь, відрізок, ламана, довжина відрізка. Кут, величина кута. Вертикальні та суміжні кути. Паралельні прямі. Рівність і подібність геометричних фігур. Відношення площ побідних фігур.

 2. Приклади перетворення подібних фігур, види симетрії.

 3. Декартові координати. Вектори. Операції над векторами.

 4. Многокутник. Вершини, сторони, діагоналі многокутника.

 5. Трикутник, медіана, бисектриса, висота трикутника, їхні властивості. Види трикутників. Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника.

 6. Чотирикутник: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція. Їхні властивості.

 7. Коло і круг. Центр, діаметр, радіус, хорда, січна кола. Залежність між відрізками у колі. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор, сегмент.

 8. Центральні і вписані кути, їхні властивості.

 9. Формули площ геометричних фігур: трикутника, паралелограма, прямокутника, ромба, квадрата, трапеції.

 10. Довжина кола і довжина дуги кола. Радіання міра кута. Площа круга і площа сектора.

 11. Площина. Паралельні площини і площини, що перетинаються.

 12. Паралельність прямої і площини.

 13. Кут між прямою і площиною. Перпендикуляр до площини.

 14. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Перпендикулярність двох площин.

 15. Многогранники. Вершини, ребра, грані многогранника. Пряма і похила призми. Піраміда. Правильна призма і правильна піраміда. Паралилепіпеди, їх види.

 16. Тіла обернення: циліндр, конус, сфера, куля. Центр, діаметр, радіус сфери і кулі. Площина, дотична до сфери.

 17. Формули площі поверхонь і об'ємів призми, піраміди, циліндра, конуса.

 18. Формули площі поверхні сфери, об'єму кулі.


ВИМОГИ

^ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ

УЧАСНИКІВ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ


Учасники вступного випробування повинні:

 • виконувати математичні розрахунки (дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складання та розв'язування пропорцій, наближені обчислювання тощо);

 • виконувати перетворення виразів, що містять степеневі, показникові, логарифмі і тригонометричні функції (розуміти змістове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, числові значення виразів при заданих значеннях змінних, виражати з рівності двох виразів одну змінну через інші тощо);

 • будувати, читати й аналізувати графіки функціональних залежностей, досліджувати їхні властивості;

 • розв'язувати рівняння, нерівності та їх системи, текстові задачіскладанням рівнянь, нерівностей та їх систем;

 • зображати та знаходити на рисунках геометричні фігури, встановлювати їхні властивості й виконувати геометричні побудови;

 • знаходити кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, величини кутів, дуг, площі, об'єми);

 • обчислювати ймовірності випадкових подій та розв'язувати найпростіші комбінаторні задачі;

 • виконувати операції над векторами і використовувати їх при розв'язуванні приктичних задач і вправ;

 • застосовувати похідну при дослідженні функцій на зростання (спадання), на екстремум, а також для побудови графіків функцій;

 • аналізувати інформацію, яка подана в різних формах (графічній, табличній, текстовій та ін.);

 • будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ та досліджувати ці моделі засобами математики.література


 1. Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Зодіак - ЕКО, 2002. - 272 с.

 2. Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Зодіак - ЕКО, 2006. - 384 с.

 3. Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - Х.: Світ дитинства, 2004. - 432 с.

 4. Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - Х.: Світ дитинства, 2005. - 392 с.

 5. Афанасьєва О.М., Бродський Я.С., Павлов О.Л., Сліпенко А.К. Алгебра і початки аналізу. 10 клас: Підручник. - Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2004. - 456 с.

 6. Афанасьєва О.М., Бродський Я.С., Павлов О.Л., Сліпенко А.К. Алгебра і початки аналізу. 11 клас: Підручник. - Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2004. - 384 с.

 7. Бевз Г.П. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Освіта, 2005. - 255 с.

 8. Шкіль М.І., Колеснік Т.В., Хмара Т.М. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 кл. з поглибленим вивченням математики в середніх закладах освіти. - К.: Освіта, 2004. - 318 с.

 9. Шкіль М.І., Колеснік Т.В., Хмара Т.М. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 кл. з поглибленим вивченням математики в середніх закладах освіти. - К.: Освіта, 2001. - 311 с.

 10. Афанасьєва О.М., Бродський Я.С., Павлов О.Л., Сліпенко А.К. Геометрія 10-11 клас: Підручник - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. - 288 с.

 11. Тадеєв В.О. Геометрія 10 клас: Підручник - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. - 384 с.

 12. Тадеєв В.О. Геометрія 11 клас: Підручник - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 480 с.

 13. Бевз Г.П. та інші. Геометрія: Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Вежа, 2004. - 224 с.

 14. Нелін Є., Дворецька Л., Прокопенко Н. ін. Зовнішнє оцінювання з математики. Інформаційні матеріалі. - К.: УЦОЯО, 2006. - 40 с.

 15. Математика: Зовнішнє оцінювання. Навч. посіб. із підготов. до зовніш. оцінювання учнів загальноосвіт. навч. закл. / Л.П. Дворецька. Ю.О. Захарійченко, А.Г. Мерзляк та ін.; Укр. центр оцінювання якості освіти. - К., 2007. - 64 с.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

ТА КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах приймальної комісії.

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання” з дисципліни “Математика”, який містить Абітурієнт одержує 24 запитання практичного характеру у межах програми вступного випробування для вступників у поточному році. Відповіді повинні бути зафіксовані письмово у листку відповідей до тесту з дисципліни "Математика", виданому приймальною комісією. На виконання тестового завдання відводиться три години.

Оцінювання результатів виконання тестового завдання здійснюється наступним чином: за кожне правильно виконане завдання абітурієнт одержує по 0,5 бала. Максимальна кількість балів, можливих на вступному іспиті з дисципліни, – 200 балів. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів предметної комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години

^

Правила проведення співбесіди з абітурієнтами


з дисципліни “Математика”

Відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 802 від 02.09.08, № 1065 від 25.11.08 співбесіда з дисципліни “Математика” проводиться з встановленими категоріями осіб, зазначених у пп.20, 23.

Співбесіда здійснюється за питаннями програми з історії України для абітурієнтів, що складена на підставі Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист №1/6611- від 23.12.2004р.).

Абітурієнту надається можливість обрати два питання з переліку програмних питань для співбесіди з всесвітньої історії. Час підготовки до усної співбесіди – до 20-ти хвилин. Питання членів предметної комісії і відповіді абітурієнта особисто фіксуються ним у власному бланку відповідей.

Оцінювання відповіді абітурієнта здійснюється за 200-бальною системою згідно критеріям, затвердженим МОН України.


Голова предметноі комісії М.М. Крамар


Схожі:

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля "Затверджую"

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconУкраїна міністерство освіти І науки україни східноукраїнській національній університет імені володимира даля затверджую: Проректор з економіки І науково-технічного забезпечення
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Тендерному комітеті замовника – Східноукраїнський національний університет імені...
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconУкраїна міністерство освіти І науки україни східноукраїнській національній університет імені володимира даля затверджую: Проректор з економіки І науково-технічного забезпечення
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Тендерному комітеті замовника – Східноукраїнський національний університет імені...
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
move to 213-161215
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую
move to 213-161201
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи