Східноукраїнський національний университет імені володимира даля затверджую icon

Східноукраїнський національний университет імені володимира даля затверджую
Скачати 153.57 Kb.
НазваСхідноукраїнський національний университет імені володимира даля затверджую
Дата01.08.2012
Розмір153.57 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор_________ Голубенко О. Л.


«____»________________ 2012 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до вступного випробування

з конкурсного предмету


БІОЛОГІЯ

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ 2012 РОКУ


Програма вступного випробування складається з:

 • Програми вступного випробування;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення вступного випробування.Луганськ – 2012


У якості програми для вступного випробування із вступниками до СНУ ім.. В. Даля у 2012 році використано програму з біології для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) та програму зовнішнього незалежного оцінювання поточного року, розроблену в Українському центрі оцінювання якості освіти того ж року.

Метою тестування є виявлення рівня знань абітурієнтів з дисципліни "Біологія". Тестові завдання складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з біології (рівень стандарту) та програми зовнішнього незалежного оцінювання поточного року, розроблену в Українському центрі оцінювання якості освіти.

З огляду на запровадження обов’язкового зовнішнього незалежного оцінювання, тестова база СНУ ім. В.Даля з дисципліни "Біологія" передбачає змістовну дотриманість і принципову відповідність форм тестових завдань загальним вимогам незалежного тестування.

Передбачено наявність різного типу завдань: завдання репродуктивного характеру з вибором однієї правильної відповіді. З огляду на забезпечення об’єктивності проведення та оцінювання тестових випробувань завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю не використовуються, що за умов комп’ютерної обробки даних виключає заангажованість особистісного фактору.

За умов використання комп’ютерних технологій передбачена можливість значної кількості запропонованих варіантів вступних тестових завдань індивідуальних варіантів.

Позитивним фактором є оперативність обробки інформації та її доведення до абітурієнтів, що водночас не виключає апеляції.


^ ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ

 1. Біологія як наука.

Система біологічних наук. Зв'язок біологічних наук з іншими науками. Завдання сучасної біології. Методи біологічних досліджень. Рівні організації життя. Значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства.

 1. Неорганічні речовини.

Елементний склад організмів. Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи. Роль неорганічних речовин (води, кисню, мінеральних солей) у життєдіяльності організмів.

 1. Органічні речовини.

Органічні речовини живих істот, їх різноманітність та біологічне значення. Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів малих органічних молекул: ліпідів, моноcахаридів, амінокислот, нуклеотидів. Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів макромолекул (біополімерів): полісахаридів, білків, нуклеїнових кислот. Принципи дії ферментів, їх роль у життєдіяльності організмів.

 1. Неклітинні форми життя.

Віруси, їх хімічний склад, будова, життєві цикли. Роль в природі й житті людини. Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань людини. Характеристика пріонів.

 1. Клітинний рівень організації живого.

Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень. Хімічний склад, будова і функції клітинних мембран (біомембран). Транспорт речовин через мембрани. Функції та особливості будови клітин організмів різних царств живої природи. Будова і функції клітин еукаріотів. Значення нуклеоїду клітин прокаріотів. Особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів.

 1. Клітина як цілісна система.

Принципі функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів. Клітинний цикл еукаріотів. Механізми відтворення і загибелі клітин. Хімічний склад і будова хромосом на різних стадіях клітинного циклу. Мітоз. Мейоз. Обмін речовин і енергії в клітині – енергетичний і пластичний обмін. Сучасна клітинна теорія як уточнення и доповнення клітинної теорії Т. Шванна. Сучасні цитотехнології, використання їх для діагностування і лікування захворювань людини.

 1. Одноклітинні організми.

Характеристика прокаріотів – еубактерій і архебактерій. Особливості їх організації і життєдіяльності. Роль бактерій у природі та в житті людини. Профілактика бактеріальних захворювань людини. Особливості організації і життєдіяльності одноклітинних еукаріотів. Колоніальні одноклітинні організми.

 1. Багатоклітинні організми.

Багатоклітинні організми без справжніх тканин. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами. Стовбурові клітини. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин. Утворення тканин у тварин. Будова і функції тканин тварин, їх здатність до регенерації. Гістотехнології. Застосування штучних тканин для лікування захворювань людини. Утворення, будова і функції тканин рослин, їх здатність до регенерації. Органи багатоклітинних організмів. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів. Колонії багатоклітинних організмів.

 1. Розмноження організмів

Нестатеве розмноження організмів. Статеве розмноження організмів. Будова і утворення статевих клітин.

 1. Закономірності спадковості.

Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Взаємодія генів.

 1. Закономірності мінливості.

Комбінативна мінливість. Мутаційна мінливість. Види мутацій. Мутагени. Модифікаційна мінливість.

 1. Генотип як цілісна система.

Основні закономірності функціонування генів у про- і еукаріотів. Генетика людини. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу. Химерні та трансгенні організми. Генетичні основи селекції організмів. Основні напрямки сучасної біотехнології.

 1. Індивідуальний розвиток організмів.

Запліднення. Періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму. Діагностування вад розвитку людини та їх корекція. Життєвий цикл у рослин і тварин. Ембріотехнології. Клонування.

 1. Надорганізмені системи.

Популяція. Екосистема. Біосфера. Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції. Екологічні чинники. Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів. Біологічні адаптивні ритми організмів. Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Взаємодії організмів в екосистемах.
Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем. Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем. Загальна характеристика біосфери. Вчення В. І. Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса. Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери.

 1. Основи еволюційного вчення.

Становлення еволюційних поглядів. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції. Природний добір. Вид, видоутворення. Мікроеволюція. Адаптації як результат еволюційного процесу. Макроеволюційний процес. Сучасні уявлення про фактори еволюції.

 1. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу.

Система органічного світу як відображення його історичного розвитку. Гіпотези виникнення життя на Землі. Еволюція одноклiтинних та багатоклітинних організмів. Перiодизація еволюційних явищ. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем. Основні властивості живих систем. Можливості й перспективи застосування досягнень біології у забезпеченні існування людства.

 1. Гриби та лишайники.

Загальна характеристика грибів. Різноманітність грибів. Поширення, середовища існування. Загальна характеристика лишайників як симбіотичних організмів. Значення грибів та лишайників у природі і в житті людини.

 1. Будова та життєдіяльність рослин.

Клітина, тканини, органи рослини, їх функції та взаємозв’язок. Розмноження й розвиток рослин. Водорості, вищі спорові, голонасінні, покритонасінні рослини. Загальна їх характеристика та різноманіття. Особливості їх розвитку та життєдіяльності.. Значення їх у природі та у житті людини.

 1. Будова і життєдіяльність тварин.

Клітина, тканини, органи і системи органів тварин, їх функції. Розмноження й розвиток тварин. Найпростіші, губки, кишковопорожнинні, черви, членистоногі, молюски, риби, земноводні, плазуни, птахи та ссавці. Загальна їх характеристика та різноманітність. Особливості їх розвитку та життєдіяльності.. Значення їх у природі та у житті людини.

 1. Організм людини як біологічна система.

Поняття про біологічні системи. Особливості будови клітин. Характеристика тканин. Органи. Фізіологічні системи органів людини. Регуляторні системи організму людини.

 1. Системи органів людини.

Опора і рух. Кістяк людини. Види м’язів. Механізм скорочення м’язів. Сила м’язів. Втома м’язів. Кров і лімфа, їх колообіг. Специфічний і неспецифічний імунітет. Групи крові. Дихання. Газообмін у легенях і тканинах. Харчування і травлення. Енергетичні потреби організму. Виділення. Регуляція кількості води в організмі. Їх значення, будова і функції.

 1. Нервова та ендокринна регуляція функцій організму людини.

Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини. Регуляція рухової активності. Спинний мозок. Головний мозок. Стовбур мозку. Мозочок. Підкоркові ядра. Довільні рухи і кора головного мозку. Регуляція роботи внутрішніх органів. Вегетативна (автономна) нервова система. Симпатична та парасимпатична нервові системи, їх функції. Взаємодія регуляторних систем організму. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Терморегуляція. Принципи роботи ендокринної системи. Залози внутрішньої секреції. Гормони.

 1. Розмноження та розвиток людини.

Етапи онтогенезу людини. Формування статевих ознак. Генетичне визначення статі. Будова статевих органів. Розвиток статевих клітин. Менструальний цикл. Запліднення. Ембріональний розвиток. Функції плаценти. Постембрiональний розвиток людини.

 1. Сенсорні системи.

Сприйняття інформації нервовою системою. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів. Зорова сенсорна система, слухова сенсорна система. Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю. Формування поведінки і психіки людини. Сон. Біоритми. Види навчання. Пам’ять. Види пам’яті.
Мислення і свідомість.


ВИМОГИ

^ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ УЧАСТНИКІВ

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З БІОЛОГІЇ


Учасники вступного випробування повинні:

назвати: властивості живих систем; таксономічні одиниці; основні характеристики популяції; надорганізмові системи; методи селекції; завдання сучасної біотехнології; види мінливості; види мутацій; методи генетичних досліджень; способи розмноження організмів; органи рослин і системи органів тварин; тканини багатоклітинних організмів; одноклітинні організми; неклітинні форми життя; положення сучасної клітинної теорії; фази мітозу і мейозу; мембранні і немембранні органели і включення клітини; механізми транспорту речовин через біомембрани; органічні речовини, що входять до складу організмів; органогенні елементи; рівні організації життя; царства живої природи; органи ростин та тварин, їх будова; види розмноження рослин та тварин; відділи рослин; типи тварин

наводити приклади: властивостей живого, що характерні для різних рівнів його організації; угруповань, екосистем; застосування біотехнологій; спадкової та неспадкової мінливості; мутацій; вегетативного розмноження у тварин і рослин; одноклітинних прокаріотів; одноклітинних рослин, тварин, грибів; захворювань людини, які спричинені вірусами і пріонами; про- та еукаріотичних організмів; застосування ферментів у господарської діяльності людини; значення біологічних наук в житті людини і суспільства; господарської цінності рослин та тварин;

характеризувати: рушійні сили еволюції; популяцію як елементарну одиницю еволюції; екологічні фактори; пристосованості організмів до умов середовища; запліднення у тварин і рослин; етапи онтогенезу у рослин і тварин; критичні періоди розвитку людини; гіпотези старіння людини; напрямки сучасної біотехнології; функції генів; норму реакції; основні положення хромосомної теорії спадковості; нестатеве і статеве розмноження організмів; типи тканин рослин та тварин; регуляторні системи тварин на прикладі людини (нервову, ендокринну, імунну); тканинний, органний, організменний рівні організації життя; особливості будови прокаріотів та одноклітинних еукаріотів; типи живлення бактерій; хімічний склад, будову та життєвий цикл вірусів; стадії клітинного циклу еукаріотів; хімічний склад, будову і функції хромосом; генетичний код та його значення в біосинтезі білків; процеси гліколізу, біосинтезу білка, фотосинтезу; клітинного дихання; будову клітини прокаріотів і еукаріотів; хімічній склад, будову і функції клітинних мембран; молекулярний рівень організації життя; роль води, кисню, мінеральних солей в існуванні живих систем різного рівня; будову квітки як органа розмноження рослин; особливості будови та розвитку характерних представників відділів рослин, особливості будови та розвитку характерних представників типів тварин;

формулювати означення понять: поняття генотип, фенотип, домінантний стан ознаки, рецесивний стан ознаки, алельні гени, гомозиготи, гетерозиготи;

пояснювати: різноманіття адаптацій організмів як результат еволюції; основні закономірності дії екологічних факторів на живі організми; значення колообігу речовин у збереженні екосистем; роль організмів (продуцентів, консументів, редуцентів) і людини в штучних і природних екосистемах; вплив зовнішніх умов на формування, ріст та розвиток організму; значення генотипу і умов середовища для формування фенотипу; значення медико-генетичного консультування; значення спадкової та не спадкової мінливості; значення статевих клітин в забезпеченні безперервності життя виду; значення процесу диференцiації клітин, утворення тканин і органів; взаємодію систем регуляції у людини; значення стовбурових клітин багатоклітинних організмів, створення «банків» для їх зберігання; значення бактерій у господарській діяльності людини; роль одноклітинних рослин і тварин у природі; заходи профілактики вірусних захворювань людини, зокрема ВІЛ-інфекції/СНІДу, вірусного гепатиту; значення гліколізу; процесів анаеробного і аеробного дихання; значення фотосинтезу, його планетарну та космічну роль; роль АТФ для клітини та нуклеїнових кислот у спадковості та мінливості організмів;

порівнювати: штучний і природний добір; життєві цикли організмів різних царств; класичні методи селекції з біотехнологічними; модифікаційну та мутаційну мінливість; статеве і нестатеве розмноження; організацію багатоклітинних рослин, тварин і грибів; процеси мітозу і мейозу; обмін речовин і енергії в клітинах автотрофних і гетеротрофних, аеробних і анаеробних організмів; будову клітин рослин, тварин, грибів; два типи організації клітин; процеси фотосинтезу та дихання;

обґрунтовувати: необхідність обережного ставлення до втілення продуктів від генетично модифікованих організмів; способи боротьби з вірусними захворюваннями; подібність і відмінності в будові клітин організмів різних царств живої природи у зв’язку зі способом їхнього життя; взаємозв'язок клітини із зовнішнім середовищем;

робить висновок: про ускладнення тваринного і рослинного світу в процесі еволюції; про єдність органічного світу; про цілісність і саморегуляцію живих систем; про роль біологічного різноманіття, регулювання чисельності видів, охорони природних угруповань для збереження рівноваги у біосфері; про роль спадковості й факторів зовнішнього середовища в онтогенезі; про значення розмноження для існування виду; про принципи організації та функціонування багатоклітинних організмів; про особливості будови одноклітинних еукаріотів; віруси – неклітинні форми життя, обов’язкові внутрішньоклітинні паразити; клітина – елементарна цілісна жива система; про схожість процесів обміну речовин, що відбуваються в клітинах організмів різних царств живої природи; про загальний план будови клітин прокаріотів і еукаріотів та їх особливості; про єдність хімічного складу організмів; про відмінності між живою та неживою природою, які пов’язані з різним кількісним співвідношенням хімічних елементів; про різноманітність живої природи.

застосовувати знання: про особливості функціонування популяцій, екосистем, біосфери для обґрунтування заходів їх охорони; для прогнозування наслідків впливу людини на екосистеми; для оцінки можливих позитивних і негативних наслідків застосування сучасних біотехнологій; для оцінки спадкових ознак у родині і планування родини; про процеси життєдіяльності бактерій для профілактики інфекційних захворювань та використанні у господарській діяльності людини; про процеси життєдіяльності вірусів для профілактики вірусних захворювань людини; про процеси життєдіяльності клітини для збереження здоров’я; про будову клітин для доказу єдності органічного світу; про поверхневий апарат клітин для обґрунтування небезпеки тютюнокуріння і вживання алкоголю і наркотичних речовин; для профілактики захворювань людини, що виникають через нестачу або надлишок деяких хімічних елементів;


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Балан П. Г., Вервес Ю. Г., Поліщук В. П. Біологія. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 класу.– К.: Генеза.– 2010.– 153 с.

 2. Тагліна О.В. Загальна біологія. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 класу.– Харків, Ранок.– 2010.– 143 с.

 3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза.– 2003

 4. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Генеза.– 2001

 5. Данилова О.В., Шабанов Д.А., Брайон О.В., Данилов С.А., Біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −Х.: Торсінг.– 2001

 6. Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000

 7. Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза.– 2007.

 8. Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів -К.: Генеза. – 2002.

 9. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів -К.: Генеза. – 2004

 10. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів.– К.: Генеза.– 2003, 2004

 11. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 9 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Генеза.– 2004

 12. Підгірний В.І. Біологія: типові тестові завдання. – Х.: Веста.– 2009

 13. Біологія - завдання та відповіді зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року.

 14. Данилова О. В., Данилов С. А. Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс старшої школи. К. Генеза. – 2004.– 175 с.

 15. Матяш Н. Ю., Костылев А. В., Вихренко А. С. и др. Задания для государственной итоговой аттестации по биологии за курс основной школы.– Г.: Генеза.– 2005.– 255 с.^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

ТА КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах приймальної комісії.

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання” з дисципліни “Біологія”, який містить 24 завдання з 24 тем програми курсу біології. Для кожного з них передбачено 5 варіантів відповідей. Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 60 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Оцінювання результатів виконання тестового завдання здійснюється наступним чином: за кожне правильно виконане завдання абітурієнт одержує по 0,5 бала. Максимальна кількість балів, можливих на вступному іспиті з дисципліни, – 200 балів. Відповіді повинні бути зафіксовані письмово у листку відповідей до тесту з дисципліни «Біологія», виданому приймальною комісією.

Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів предметної комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години

^

Правила проведення співбесіди з абітурієнтами


з дисципліни “Біологія”

Відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 802 від 02.09.08, № 1065 від 25.11.08 співбесіда з дисципліни “Біологія” проводиться з встановленими категоріями осіб, зазначених у пп.20, 23.

Співбесіда здійснюється за питаннями програми з хімії для абітурієнтів, що складена на підставі Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист №1/6611- від 23.12.2004р.).

Абітурієнту надається можливість обрати два питання з переліку програмних питань для співбесіди з всесвітньої історії. Час підготовки до усної співбесіди – до 20-ти хвилин. Питання членів предметної комісії і відповіді абітурієнта особисто фіксуються ним у власному бланку відповідей.

Оцінювання відповіді абітурієнта здійснюється за 200-бальною системою згідно критеріям, затвердженим МОН України.


Голова предметної комісії доц.Форощук В.П.


Схожі:

Східноукраїнський національний университет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний университет імені володимира даля затверджую
move to 213-161208
Східноукраїнський національний университет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Східноукраїнський національний университет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Східноукраїнський національний университет імені володимира даля затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Східноукраїнський національний университет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Східноукраїнський національний университет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Східноукраїнський національний университет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Східноукраїнський національний университет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля "Затверджую"

Східноукраїнський національний университет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Затверджую Ректор О. Л. Голубенко
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Психологія»
Східноукраїнський національний университет імені володимира даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую
move to 213-161206
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи