Східноукраїнський національний університет імені володимира даля \"затверджую\" Ректор О. Л. Голубенко icon

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля "затверджую" Ректор О. Л. Голубенко
Скачати 78.25 Kb.
НазваСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля "затверджую" Ректор О. Л. Голубенко
Дата01.08.2012
Розмір78.25 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор ________О.Л. Голубенко

"_______"_____________2012 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до вступного випробування

з конкурсного предмету


УКРАЇНСЬКА МОВА

ТА

РОСІЙСЬКА МОВА

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ 2012 РОКУ


Програма вступного випробування складається з:

 • Програми вступного випробування;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення вступного випробування.Луганськ – 2012


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У якості програми для вступних випробувань із вступниками до СНУ ім.. В. Даля у 2012 р. використано Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з української мови для 5–11 класів (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3580 від 22.08.2001 р.) і чинних програм з української літератури для 5–11 класів: за загальною редакцією Р. Мовчан (лист № 1/11-2444 від 23.07.2002 р.) і О. Бандури, Н. Волошиної (лист № 1/11-3580 від 22.08.2001 р.).

Зважаючи на варіативність програм з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, до програми вступних випробувань внесено персоналії письменників і художні твори, вивчення яких передбачено всіма чинними програмами і відображено в усіх підручниках, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

Матеріал програми вступних випробувань розподілено за такими розділами: "Українська мова" ("Фонетика. Графіка", "Лексикологія. Фразеологія", "Будова слова. Словотвір", "Морфологія", "Синтаксис", "Стилістика", "Орфоепія", "Орфографія", "Розвиток мовлення") та "Українська література" ("Усна народна творчість", "Давня українська література", "Література кінця ХVIII – початку ХХ ст.", "Література ХХ ст.", "Творчість українських письменників-емігрантів", "Сучасний літературний процес").

Програма співбесіди з української мови та літератури складається з “Програмних питань для вступних випробувань з абітурієнтами з дисциплін: “Українська мова та література” та "Російська мова та література", “Вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учасників вступного випробування з даних дисциплін”, “Критеріїв оцінювання знань при проведенні вступного випробування”, “Пояснювальної записки до тестових завдань”,


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ДАНИХ ДИСЦИПЛІН


Українська мова є державною мовою України, що передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя.

Основна мета вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах України на сучасному етапі полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами державної мови - її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо).

Головними завданнями навчання української мови є:

 • виховання потреби у вивченні української мови;

 • формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів шляхом прилучення через мову до культурних надбань українського народу й людства;

 • вироблення у школярів умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення та створення висловлювань з дотриманням українського мовленнєвого етикету;

 • засвоєння учнями базових орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних умінь і навичок;

 • ознайомлення учнів із мовною системою як основою для формування мовних, мовленнєвих умінь і навичок.

У діагностиці мовних знань, умінь і навичок абітурієнтів особливе місце за лінгвометодичним статусом посідають нетрадиційні форми контролю. Серед них у групі стимулюючих факторів на увагу заслуговує оперативний тестовий контроль, оскільки він дозволяє через активізацію аналітичного мислення та тренування практичних навичок у швидкому й аргументованому виборі варіанта відповіді з серії запропонованих перевірити якість окремих чи комплексних мовних знань, реалізувати глибокий диференційований та індивідуальний підхід до навчально-пізнавальної діяльності, покращити динаміку засвоєння навчального матеріалу, забезпечити зворотний зв'язок.

Несучи певну інформацію і водночас спонукаючи до розв'язання визначеної послідовності кроків, тести стають реальним засобом інтегративного розвитку мовленнєвої культури, у тому числі з використанням комп'ютерної техніки.

Тестування з української мови при вступі до вищих навчальних закладах має таку мету:

1. Перевірити відповідність знань, умінь та навичок абітурієнтів
програмовим вимогам. Перевірці підлягають:

 • мовні відомості, поняття, їх істотні ознаки; співвідношення tan взаємозв'язки між поняттями;

 • уміння розпізнавати мовні об'єкти різних рівнів (звуки, букви, значущі частини слова, слова, речення, тексти), орфограми за їх істотними ознаками;

 • уміння правильно вживати в мовленні слова, словосполучення та речення, обґрунтовувати вимову, написання слів з допомогою вивчених правил; знаходити та виправляти помилки відповідно до вивчених правил і граматичних, стилістичних та інших закономірностей.

2. Оцінити рівень навчальних досягнень абітурієнтів з української

мови (початковий, середній, достатній, високий).

3. Оцінити ступінь підготовленості абітурієнтів до подальшого навчання у ВНЗ.

Кожен варіант тестових завдань містить 24 запитання з основних розділів мовних курсів відповідно до державної програми з української мови. Вибір кількості тестових завдань у кожному контролюючому комплекті пов'язаний з упровадженою у шкільний навчальний процес 12-бальною системою оцінювання.

Матеріали для тестового контролю підготовлено відповідно до таких основних правил:

 1. Не використовувалися відповіді, неправильність яких на момент тестування не могла бути пояснена абітурієнтам.

 2. Неправильні відповіді конструювалися на основі типових помилок і мають правдоподібний вигляд.

 3. Правильні відповіді серед запропонованих розташовуються у випадковому порядку.

 4. Питання не повторюють формулювань підручника.

 5. Відповідь на одне питання не підказкою для відповідей на інші.

Тестові завдання характеризуються простотою процедури виконання та стандартністю структури. Вони побудовані за принципом множинного вибору та передбачають один правильний варіант відповіді.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

вступного випробування з української мови та співбесіди

за напрямом "Філологія"


Пропоновані Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів розроблені на підставі рішення колегії Міносвіти і науки від 17.08.2000 p., спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України "Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти" № 428/48 від 04.09.2000 р.

Дана система оцінювання базується на ієрархічному комплексі принципів, до яких належать принципи гуманізації, демократизації та диференціації освіти; взаємозв'язку навчання, виховання й розвитку учнів; реалізації взаємозалежності змісту і форми в процесі вдосконалення мовленнєвої діяльності; комунікативно-діяльнісний, культурологічний, проблемно-пошуковий та ін.

Предметом оцінювання є знання, вміння й навички, досвід творчої діяльності, досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу, а критеріями - ступінь навчальних досягнень в оволодінні освітнім змістом, що характеризується такими рисами, як рівень самостійності абітурієнтів у пізнавальній діяльності, результати творчої діяльності, ступінь естетико-етичного розвитку, що виявляється в мовленні.

Оцінювання результатів навчання мови ґрунтується на:

а) урахуванні головної мети, що передбачає різнобічний мовленнєвий розвиток особистості;

б) освітньому змісті навчального предмета, який розподіляється на чотири елементи - знання, вміння й навички, досвід творчої діяльності та досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу;

в) функціональному підході до курсу мови, який передбачає вивчення мовної теорії в аспекті практичних потреб мовлення.

об'єктами перевірки та оцінювання є:

 • уміння та навички з чотирьох видів мовленнєвої діяльності;

 • знання про мову й мовлення;

 • мовні вміння та навички;

 • досвід творчої діяльності;

 • досвід особистого емоційно-ціннісного ставлення до світу.

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового характеру, на виконання яких передбачено 45 хв. Тестові завдання 3 24 запитань оцінюються за шкалою 100-200 балів.

Вступник має набрати не менше як 124 бали (максимальна кількість. - 200) це дозволить йому взяти участь у конкурсі при вступі до ВНЗ. Абітурієнт, який набрав менше балів, до конкурсу не допускається.

^ Співбесіда з української мови

Співбесіда проводиться в межах Програм з української мови та літератури, затверджених міністерством освіти та науки України.

Кількість викладачів, які беруть участь у співбесіді, – 3. На листку відповіді викладач фіксує запитання, поставлені абітурієнтові, та кількість балів, одержаних за відповідь.

Оцінювання відповіді абітурієнта здійснюється за 200-бальною системою згідно критеріям, затвердженим МОН України.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 802 від 02.09.2008, № 1065 від 25.11.2008 про вступне випробування з дисциплін: "Українська мова та література" та "Російська мова та література",проводиться з встановленими категоріями осіб, зазначених у пп.20, 23.

Вступне випробування здійснюється за питаннями програм: "Українська мова та література" та "Російська мова та література" для абітурієнтів, що складена на підставі Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист №1/6611- від 23.12.2004р.).

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового характеру, на виконання яких передбачено 45 хв. тестові завдання 3 24 запитань оцінюються за 200-бальною системою. Вступник має набрати не менше як 124 бали (максимальна кількість. – 200) це дозволить йому взяти участь у конкурсі при вступі до ВНЗ.


Голова предметної комісії ст. викл. Бугоркова Н.О.Схожі:

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля \"затверджую\" Ректор О. Л. Голубенко iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля "затверджую" Ректор О. Л. Голубенко
move to 213-161209
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля \"затверджую\" Ректор О. Л. Голубенко iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля "затверджую" Ректор О. Л. Голубенко
move to 213-161205
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля \"затверджую\" Ректор О. Л. Голубенко iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Затверджую Ректор О. Л. Голубенко
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Психологія»
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля \"затверджую\" Ректор О. Л. Голубенко iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра "Маркетинг" Затверджую Ректор О. Л. Голубенко
move to 213-161231
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля \"затверджую\" Ректор О. Л. Голубенко iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра "Маркетинг" Затверджую Ректор О. Л. Голубенко
Бакалаврів з напряму підготовки „Маркетинг” на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля \"затверджую\" Ректор О. Л. Голубенко iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля \"затверджую\" Ректор О. Л. Голубенко iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля \"затверджую\" Ректор О. Л. Голубенко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля \"затверджую\" Ректор О. Л. Голубенко iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля "Затверджую"

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля \"затверджую\" Ректор О. Л. Голубенко iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля \"затверджую\" Ректор О. Л. Голубенко iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи