Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 79.16 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата01.08.2012
Розмір79.16 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ

з напряму підготовки
05020202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих у середньому спеціальному навчальному закладі з наступних дисциплін.


^ Вища математика. Матриці. Системи лінійних рівнянь. Системи координат. Вектори. Лінії та поверхні. Множини. Функції. Похідні. Дослідження функції, екстремум. Інтеграли та інтегрування. Ряди, їх застосування, збіжність ряду. Диференціальні рівняння. Елементи теорії стійкості. Комплексні числа, дії над ними. Ряди Тейлора і Фур’є. Перетворення Лапласа.

^ Алгоритмізація і програмування. Структура і характеристики персональних ЕОМ. Сучасні операційні системи та сервісні програми. Робота з масивами. Робота з файлами даних. Робота з символьними даними. Розробка програм з мов Basic, Pascal, C та ін.

^ Числові методи і моделювання на ЕОМ. Прямі і ітераційні методи. Алгоритми та програми розрахунків за формулами та таблицями. Методи рзв‘язання систем алгебраїчних рівнянь. Методи розв‘язання диференціальних рівнянь та їх систем. Числові методи моделювання систем з розподіленими параметрами. Методи розв‘язання оптимізаційних задач. Моделювання лінійних систем. Моделювання стохастичних систем. Моделювання та оптимізація типових процесів тепло- та масообміну. Програмні засоби моделювання на ЕОМ.

^ Комп‘ютерна техніка і організація обчислювальних робіт. Структура комп‘ютера. Процесори. Оперативна пам‘ять. Дискова підсистема. Клавіатура. Відеоадаптер і дисплей. Послідовний і паралельний адаптери. Операційна система Windows і організація обчислювальних робіт.

Електротехніка. Процеси в електротехнічних пристроях. Магнітні поля та магнітні кола. Лінійні та нелінійні електричні кола. Магнітозв‘язані електричні кола. Багатофазні системи. Перехіні процеси в електричних колах.

Електромеханіка. Трансформатори. Електромагніти та електромагнітні апарати. Електромашини та мікро машини пристроїв автоматизації. Електропривід та системи управління електроприводом.

Електроніка. Електропровідність напівпроводників. Діоди, триоди та транзистори. Інтегральні мікросхеми. Підсилювачі. Джерела живлення та стабілізатори.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Учасник іспиту повинен

 • знати:

 • історію України, її місце у системі світової культури та цивілізації;

 • форми і типи культур, основні культурно-історичні центри та регіони світу, закономірність їх функціонування та розвитку;

 • основи фізичної культури та здорового образу життя;

 • основні поняття і методи математичного аналізу, аналітичної геометрії, лінійної алгебри, теорії функцій комплексної змінної, операційного числення, теорії ймовірностей і математичної статистики, числові методи математики;

 • математичні детерміновані та ймовірнісні моделі найпростіших систем і процесів у природознавстві й техніці;

 • основні поняття, закони і моделі механіки, електрики та магнетизму, коливань і хвиль, квантової фізики, статистичної фізики і термодинаміки, хімічних систем, реакційної здатності речовин, хімічної ідентифікації, екології;

 • сучасні комп‘ютерні технології;

 • методи розрахунку електричних, електронних та електромеханічних схем і систем;

 • основні розділи електротехніки, електроніки.
 • уміти:
 • вільно володіти Державною мовою України;

 • висловлювати та обґрунтовувати свою позицію і ставлення до історичного минулого;

 • застосовувати математичну символіку для вираження кількісних та якісних відношень об‘єктів;

 • досліджувати та аналітично чи числовими методами розв‘язувати алгебраїчні і звичайні диференціальні рівняння;

 • досліджувати моделі з урахуванням їх ієрархічної структури та оцінкою меж придатності отриманих результатів;

 • програмувати та використовувати можливості обчислювальної техніки та програмного забезпечення;

 • використовувати засоби комп‘ютерної графіки;

^ 3. Перелік рекомендованої літератури


 1. Плоткін Я.Д., Якушкевич О.К. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві: Навч. посібн. – Львів: Світ, 1996.

 2. Меренков Д. Аспекти автоматизации документооборота предприятия сов, Киев, 2002.

 3. Скурихич В.И. и др. АСУ гибкими технологиями – Киев: Техника, 1987.

 4. Советов Б.Я., Цехановский В.В. АСУ современным производством. – Л.: Машиностроение, 1988.

 5. Технические средства АСУ: Справочник. В 2-х т. /Под ред. Г. Б. Кезлинга. – Л.: Машиностроение, 1986.

 6. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 1989.

 7. Твердохлеб Н.Г. Безбумажная технология управления производством. – М.: Высш. школа, 1991.

 8. Федотов Н.Н., Венчковский А.Б. Средства информационного обеспечения АСУ. – М.: Изд-во стандартов, 1989.

 9. Калянов Г. CASE и структурный системный анализ. – М.: ЛОРИ, 1996. – 262 с.

 10. Марка Д., Мак Гоуэн К. Методология структурного анализа и проектирования. – М.: Мета Технология, 1993. – 240 с.^ 4. Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» проводиться у формі співбесіди.

 • Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів.

 • Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

 • Співбесіда проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, який затверджується головою атестаційної комісії не пізніше ніж за три дні до їх початку.

 • На співбесіду вступник з‘являється з паспортом, при пред‘явлені якого він отримує «Листок співбесіди».

 • Для проведення співбесіди головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) і на інформаційних стендах кафедри АКІТ.

 • Вступник одержує питання і відповідає на них без попередньої підготовки.

 • Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою і відмічаються у «Листку співбесіди».

 • Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

 • Заяву про апеляцію вступник може подати в день проведення співбесіди до 17.00 години.Голова атестаційної комісії проф. Губачева Л.О.


Завідуючий кафедри доц. Малахов О.В.

Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи