Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 79.06 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата01.08.2012
Розмір79.06 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра «Автомобілі»


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки „Автомобільний транспорт” на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

  • Програми фахових вступних випробувань;

  • Вимог до рівня підготовки вступників;

  • Переліку рекомендованої літератури;

  • Критеріїв оцінювання;

  • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Метою проведення вступних випробувань є перевірка володіння абітурієнтом обсягом теоретичних знань і навичок з фахових дисциплін «Основи конструкції автомобілів», «Основи технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів» необхідних для подальшого навчання.

Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих у середньому спеціальному навчальному закладі з наступних дисциплін.

^ Основи конструкції автомобілів. Види, класифікація АТЗ. Загальний устрій автомобіля.

Призначення, класифікація ДВЗ, основні параметри двигуна.

Призначення, схеми трансмісій, вузли. Роздаточні коробки. Класифікація зчеплень. призначення і принцип роботи фрикційного зчеплення. Гідравлічне та електропорошкове зчеплення. Привід та підсилювачі зчеплення.

Класифікація коробок. Призначення і принцип роботи механічної та автоматичної коробок передач.

Класифікація та призначення карданних передач. Карданні шарніри рівних і нерівних кутових швидкостей. Класифікація і призначення головної передачі. Вимоги до головнихпередач. Гипоїдна передача.

Призначення, класифікація та принцип роботи диференціалів. Призначення та типи напіввісій. Призначення мостів.

Призначення і устрій підвіски. Пружні і гасячі елементи підвіски. Амортизатори. Принцип роботи. Амортизатори односторонньої та двосторонньої дії.класифікація коліс та шин. Маркіровка шин і камер. Камерні і безкамерні шини. Види протекторів.

Призначення і класифікація механізмів управління. Рульові приводи. Підсилювачі рульових приводів. Розвал і зходження коліс і їх регулювання.

Системи гальм. Робоча, запасна, допоміжна та стояночна системи. Гальма дискові і барабанного типу. Приводи гальм. Підсилювачі гальмівних приводів. Гідравлічні і повітряні гальма. Лонжеронні і хребтові рами.

^ Основи технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Класифікація об’єктів ТО і ремонту машин. Структурний аналіз моделей ТО і ремонту АТЗ. Несправності і відмови АТЗ.

Загальна характеристика діагностування при ТО АТЗ. Підготовчі роботи при діагностуванні АТЗ. Процес діагностування АТЗ. Діагноз і ухвалення рішень. Методи і види прогнозування технічного стану АТЗ.

Показники ефективності використання автомобіля. Зміна технічного стану в процесі експлуатації. Конструктивні та технологічні чинники, що впливають на надійність і довговічність.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

  • класифікацію й призначення основних систем автомобіля, принцип їх дії й конструктивні особливості агрегатів, вузлів і деталей автомобіля;

  • конструкцію автомобіля, вміти самостійно оцінити новий механізм або систему, а також новий автомобіль у цілому;

  • робочі процеси агрегатів, систем і механізмів автомобіля;

  • останні досягнення в області автомобілебудування;

  • основні напрямки по конструюванню агрегатів автомобілів;

  • основні види і моделі технічного обслуговування і ремонту АТЗ;

  • основні принципи і процес діагностування АТЗ;

  • основи побудови стратегії технічного обслуговування і ремонту АТЗ;

  • шляхи підвищення довговічності автомобілів;


уміти:

  • проводити поверхневе розбирання й складання основних вузлів, агрегатів і механізмів автомобіля;

  • обгрунтовано вибирати і застосовувати моделі технічного обслуговування і ремонту АТЗ на основі аналізу конкретних умов експлуатації.^ 3. Перелік рекомендованої літератури


1. Сирота В. І. Основи конструкції автомобілів: Навчальний посібник. – 2-е видання, перероблене та доповнене. – Київ.: Арістей, 2005. – 280 с.

2. Сокол Н. А., Попов С. И. Основы конструкции и расчет автомобиля. Учебное пособие для студентов ВУЗов. – Ростов на Дону.: Изд-во «Феникс», 2006. – 303 с.

3. Вишняков Н. Н., Нарбут А. Н. Автомобиль: Основы конструкции: Учебник для ВУЗов по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». – 2-е изд., перераб. и. доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 304 с.

4. Анохин В. И. Отечественные автомобили. – М.: Машиностроение, 1969. – 829 с.

5. Краткий автомобильный справочник НИИАТ. – М.: Транспорт, 1995. – 273 с.

6. Авдонькин Ф. Н. Текущий ремонт автомобилей. – М.: Транспорт, 1978. – 271 с.

7. Боднев А. Г., Дагович В. М. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей. – М.: Транспорт, 1974. – 254 с.

8. Иващенко Н. И. Технология ремонта автомобилей. – К. Вища школа, 1978. – 358 с.

9. Карташов В. П., Мальцев В. М. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей. – М.: Транспорт, 1979. – 215 с.

10. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. – М.: Транспорт, 1986.

11. Румянцев С. И. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник для ПТУ. – М.: Машиностроение, 1989.

12. Крамаренко Г. В., Барашков И. В. Техническое обслуживание автомобилей. – М.: Транспорт, 1982.


^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

  1. Правильність відповіді;

  2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

  3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:


^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри автомобілі.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 12 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 30 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ проф. Нечаєв Г.І.

Завідувач кафедри автомобілі ______________ проф. Старченко В.М.


Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи