Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 111.86 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата01.08.2012
Розмір111.86 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

кафедра журналістики


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки "Видавнича справа та редагування"

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ – 2012


Програма фахових вступних випробувань


Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих у середньому спеціальному навчальному закладі з наступних дисциплін.


^ Журналістика та інформація”


спеціальність „Видавнича справа та редагування”


Питання книговидавництва та книговидання


Нормативно-правова база видавничої діяльності: Закони, нормативно-правові акти, підзаконні акти, державні стандарти. Видавничий процес та його основні етапи. Принципи книговидавництва на Україні. Класифікація українських видавництв, їх робота на сучасному етапі. Концепція і структура видання. Довідково-інформаційний апарат. Видавничий маркетинг: цілі, концепції, планування. Матеріальна конструкція книги. Художньо-естетичне зовнішнє оформлення книги. Редакційно - темничне оформлення таблиць і формул. Числа і знаки у тексті. Зміст як структурний компонент видання різних видів літератури. Заголовковий комплекс. Види та типи заголовків. Види співвідношень заголовку з текстом. Редакторська оцінка ілюстрацій у виданнях окремих видів літератури. Типи окремих ілюстрацій, їх функції. Типологічна характеристика перевидання. Робота редактора над змістом, композицією та апаратом перевидання. Види й типи видань окремих видів літератури. Структура допоміжно-довідкового апарату в різних типах видань. Аналіз графічної форми тексту: виділення та примітки. Загальні вимоги до друкованого тексту: основного та додаткового.


Редагування


Становлення літературного редагування як професійної діяльності в Україні. Редакторська діяльність Івана Федоровича (Федорова). Основні періоди розвитку редагування. Загальна методика редагування й редакторський аналіз. Аспекти редакторського аналізу. Загальна схема редакторського аналізу. Редакторський аналіз фактичного матеріалу рукопису. Композиція тексту як предмет роботи редактора. Елементи композиції. Жанр як композиційна форма. Логічний аспект у загальному процесі редагування тексту. Логічні помилки як об’єкт роботи редактора: порушення правил визначення (дефініції) та поділу (класифікації) понять; порушення логічних законів; помилки у доказі тощо. Оцінка рубрикацій. Аналіз відповідності рубрик і тексту за змістом. Основні вимоги до аналізу мови й стилю рукопису. Методика правки тексту. Наукова література: предмет, мета, читацька адреса. Усні та письмові наукові жанри, їх специфіка. Види читання та редакторської правки. Основні вимоги до мови наукової літератури: синтаксис наукового стилю, особливості словника (термінологічна насиченість тощо). Науковий стиль і мовленнєва особистість. Завдання редактора наукового видання. Мета та завдання науково-популярної літератури. Своєрідність стилю. Закон адресної відповідності (доступності) науково-популярного стилю визначеним групам читачів. Роль ілюстративного матеріалу у процесі популяризації. Завдання редактора науково-популярного видання. Типи науково-інформаційних видань: бібліографічні, реферативні, оглядові. Робота редактора над ними. Довідкова література: типологія, вимоги до довідкових видань. Особливості редагування різних типів довідкових видань. Довідкова література в роботі редактора. Специфіка художніх видань. Аспекти, критерії та методика редакторського аналізу художніх творів.

Робота редактора над різними видами видань та жанрами творів художньої літератури. Основні риси дитячої літератури. Особливості її редагування. Виховна цінність як основний критерій редакторської оцінки творів дитячої літератури. Визначення поняття “дитяча література”. Типологія дитячої літератури у різноманітних класифікаціях. Типологія сучасних ЗМІ. Мовна норма у ЗМІ. Причини ії порушення у засобах масової інформації. Особливості редагування інформаційних жанрів ЗМІ. Особливості редагування аналітичних жанрів ЗМІ.


Основи редакторської майстерності


Поняття норми літературної мови. Історичність та варіантність норм літературної мови. Динамічна теорія норми. Кодифікація. Стилістичні та мовленнєві помилки (типи). Основні поняття стилістики: стилістичне значення, стилістичний засіб, стиль, стилістичні ресурси, стилістична норма. Характеристика функціональних стилів мови (функціональна диференціація мови). Принципи виділення типів мовлення та стилів. Літературне редагування: тематичний аналіз тексту. Літературне редагування: класифікація мовних помилок. Текст як об’єкт роботи редактора. Головні властивості тексту: інформативність, зв’язність, цілісність. Засоби зв`язності та цілісності тексту. Структурні одиниці тексту: висловлювання, абзац, надфразна єдність. Структура висловлювання й надфразної єдності. Термінологічні основи редагування. Поняття терміну та терміносистеми. Вимоги до термінів; термінологічні стандарти; проблеми, дефініції. Терміни в текстах окремих видів літератури. Проблема доцільності, способів введення термінів у тексти наукових, науково-популярних. Поняття мовної компетентності редактора. Мовна підготовка редактора як одна із фахових складових. Основні принципи та вимоги редакторської етики. Особливості етики редактора ЗМІ. Редактор - читач: етика опосередкованого спілкування. Професійно-етичні засади роботи редактора з автором. Особливості роботи з автором художнього твору.


^ Технічне редагування

Система форматів поліграфічної продукції Зовнішнє оформлення видання. Зовнішня та внутрішня структура книги., співвідношення між ними. Апарат видання та його елементи. Специфіка титульних аркушів, функції шмульцтитулів. Типові елементи друкованих видань. Властивості композиції друкованих видань, конструювання видання. Декоративні елементи друкованих видань. Графічні елементи друкованих видань. Співвідношення ілюстрацій, діаграм і схем. Пропорції друкованої сторінки та психологічно-фізіологічних властивостей читача (пропорції шрифтів, інтерліньяжу та кількостей знаків у друкованому рядку та ін.).


Основи сучасної поліграфії


Класифікація і характеристика поліграфічної продукції. Друкарські процеси в поліграфії. Оздоблювальні процеси в поліграфії. Загальні відомості про монтажні процеси в поліграфії. Кольори у поліграфії. Характеристика та класифікація шрифтів. Настільні видавничі системи. Редактори текстів та текстові процесори.

Історія стандартів. Сучасний етап із застосуванням діючих та розробкою нових стандартів в Україні. Міжнародна стандартна нумерація книг ISBN). Міжнародний знак охорони авторського права. Сучасні поліграфічні матеріали для конструювання книги.


Коректура


Коректура – ровесниця видавничої справи, її еволюція. Співвідношення праці і функції коректора та редактора. Коректура в умовах комп’ютеризації видавничої справи. Сучасні програми комп’ютерної коректури тексту. Коректура і видавничий ринок. Вимоги до сучасного коректора. Різновиди читання. Принципи коректорського читання, типи коректорського читання. Способи коректорського читання (самостійне читання, підчитування, перехресне читання). Загальні правила використовування коректорських знаків. Система коректорських знаків. Коректурні знаки для текстових оригіналів. Особливості коректури видань різних видів літератури.


Література


 1. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста.-М.: книга, 2005.-320 с.

 2. Мильчин А.Э., Чельцова Л.К.Справочник издателя и автора: Редакционно-издательскиое оформление издания.-М.: Олма-пресс,2003.-800 с.

 3. Настольная книга издателя / Е.В. Малышкин, А.Э.Мильчин, А.А. Павлов, А.Е. Шадрин-М.: ООО „Издательство АСТ”, 2004.-811с.

 4. Мильчин А.Э. Культура издания, или как не надо, а как надо делать книги: Практическое руководство.-М.:Лотос,2002.-224с.

 5. Кузнєцова Б.А. Экономика и организация издательской деятельности: Учебник для вузов. М.: АСТ; Астрель, 2005.-319с.

 6. Стилистика и литературное редактирование /Под ред..проф. В. И. Максимова.-М.:Гардарики, 2004.-651с.

 7. Сикорский Н.М. Теория и практика редактирования.-М.: Высшая школа.-1980.-328с.

 8. Капелюшний А.О. Редагування в засобах масової інформації : Навчальний посібник.- Львів: ПАІС, 2005.-304с.

 9. Смирнова Е.В., Федотова З.Н. Издательская деятельность в современном вузе: Организационные основы и особенности редакторского процесса. М.: «Логос»-МГУП, 2001.-184с.

 10. Накорякова К.Л. Литературное редактирование. – М.: Из-во ИКАР, 2004. – 432с.

 11. Огар Е.І. Словник-довідник з видавничої справи (українська-російська, російсько-український) – Львів,: Полита друк, 2002. – 396с.

 12. Колобова В.В. Корректура: Учебно-практическое пособие.-М.:ИКЦ „МарТ”; Ростов н/Д: Изд. центр „МарТ”, 2006. – 256с.

 13. Резун В.В. Літературне редагування: Підручник. – К.: Либідь, 1996.-240 с.

 14. Тимошик М.С. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Наша культура і наука, 2006.-560 с.

 15. Редакторская подготовка издания /Под ред. С.Г. Антоновой.-М.; 2004. – 464 с.

 16. Рейсер С.А. Основы текстологии. – Изд. 2-е. – Л.: Просвещение, 1978. – 176 с.Учасник іспиту повинен:


Знати


 • мати цілісне уявлення про редакційно-видавничий процес та його етапи;

 • знати типологію та основні жанри різних видів літератури та особливості їх проходження у видавництві;

 • знати основні періоди розвитку й напрями книгознавчої науки, її складові та понятійний апарат;

 • знати основні періоди становлення й розвитку книговидавничої справи в Україні й за кордоном;

 • розуміти принципи організації книжкової справи.


Вміти

 • уміти стилістично правильно висловлювати свої думки та писати тексти;

 • використовувати надбання сучасної лінгвістичної науки для аналізу та редакторського опрацювання тексту;

 • володіти методикою аналізу тексту, написання редакційного висновку та рецензій, виправлення авторського оригіналу;

 • уміти всебічно підготувати твір будь-якого виду літератури до друку, виходячи з його специфіки та кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

 • уміти застосовувати книгознавчий підхід та засади книгознавства для цілей тематико-типологічного та редакторського аналізу видання;

 • уміти використовувати коректорські знаки для виправлення текстів.


Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.
^

Порядок проведенняФахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри журналістики.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 12 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 30 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова атестаційної комісії доц. Міронова Т.А.


Завідувач кафедри проф. Фесенко Ю.


Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи