Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую icon

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Скачати 100.08 Kb.
НазваСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Дата01.08.2012
Розмір100.08 Kb.
ТипДокументи

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _______________О. Л. Голубенко

„____” ______________2012 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


щодо проведення фахових випробувань

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

з нормативним терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за напрямом

Документознавство та інформаційна діяльність


Пояснювальна записка складається з: “Програми фахових вступних випробувань”; “Вимог до рівня підготовки вступників”; “Переліку рекомендованої літератури”; “Критеріїв оцінювання”; “Порядку проведення фахового вступного іспиту”.


Луганськ 2012


^ Програма фахових вступних випробувань для скороченого терміну навчання на напрям підготовки

„Документознавство та інформаційна діяльність”

(кваліфікаційний рівень „бакалавр”)


Фахові вступні випробування для вступу на навчання за напрямом підготовки „Документознавство та інформаційна діяльність” (кваліфікаційний рівень „бакалавр”) з нормативним терміном навчання включають перевірку знань з наступних дисциплін: „Прикладні комп’ютерні технології”, „Офісна техніка (технічні засоби інформаційної роботи)”, „Діловодство”.


^ Прикладні комп’ютерні технології

Програма для створення презентацій PowerPoint: створення презентації, додавання презентації, зміст презентації, майстер автозмісту, імпорт структури, сортування, переміщення додавання та видалення слайдів, шаблон дизайну і кольорова схема, оформлення публікація і демонстрація презентацій, розробка слайд-фільму.


^ Офісна техніка (технічні засоби інформаційної роботи)

Загальна характеристика засобів офісної техніки. Класифікація офісної техніки. Ергономіка та організація труда.

Основні засоби роботи з документами: складання, обробка, зберігання та транспортування документів.

Основні засоби тиражування. Основні методи та засоби оперативної поліграфії документів. Засоби копіювання документів.

Основні засоби адміністративно-управлінського зв‘язку. Призначення та сервісні можливості факсимільного, телефонного та сотового зв’язку. Комп’ютерні системи адміністративно-управлінського зв’язку.


Діловодство
^

Діловодство як сфера наукової та практичної діяльності. Історія розвитку діловодства. Історія розвитку діловодства в Україні.


Оформлення і складання: організаційних, розпорядчих, кореспондентських, довідкових, документів колегіального характеру та особистих офіційних документів.

Організація служби діловодства. Організація роботи з документами. Контроль за виконанням документів в управлінській діяльності. Номенклатура справ: формування та оформлення.

Організація документообігу. Реєстрація документів. Інформаційно-довідкова робота по документах. Контроль за виконанням документів.

Організація поточного зберігання справ. Підготування справ до архівного зберігання.

Особливості роботи комерційної організації та її документаційне забезпечення. Робота з конфіденційними документами.

Організація і проведення нарад і переговорів та їх документаційне забезпечення


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

Учасник іспиту повинен:

Знати:

 • поняття додатків Microsoft Office;

 • теоретичні основи і практичні методи роботи на персональному комп’ютері з програмою по створенню презентацій PowerPoint;

 • основні засоби складання, виготовлення, зберігання транспортування, обробки документів;

 • основні методи та засоби копіювання документів, оперативної поліграфії документів;

 • призначення та сервісні можливості факсимільного та телефонного зв’язку;

 • комп’ютерні системи адміністративно-управлінського зв’язку;

 • нормативно-методичну базу, основні поняття і термінологію діловодства;

 • системи документації;

 • порядок руху документів в організації;

 • організацію роботи з скаргами, заявами, листами громадян;

 • організацію інформаційно-пошукових систем і контролю виконання документів;

 • порядок проведення експертизи цінності документів, складання номенклатури і формування справ.

Уміти:


 • підготувати комп’ютер до роботи;

 • створювати презентації за допомогою програми для створення презентацій PowerPoint;

 • працювати з основними пристроями офісної техніки – комп’ютерами, принтерами, сканерами;

 • користуватися різноманітними видами друкарських пристроїв, копіювальним обладнанням, обладнанням з обробки документів, різноманітними видами картотек та складати їх;

 • відсилати документи за допомогою електронної пошти;

 • користуватися факсом;

 • проектувати бланки документів, складати тексти документів;

 • документувати управлінські ситуації за допомогою організаційних та розпорядчих документів;

 • складати, оформлювати та користуватися документами довідково-інформаційної групи.

 • проводити експертизу цінності документів, користуватися Переліками документів, оформляти результати експертизи цінності.


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРА

 1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство [Текст] : навч. посіб. / В. А. Блощинська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.

 2. Богумирский Б. Эффективная работа на IBM PC в среде WINDOWS XP. [Текст]/ Б. Богумирский. – Спб. : Питер, 2006.

 3. Глушаков С. В. Microsoft Office 2000 [Текст] : учебный курс / С. В. Глушков, А. С. Сурядный. – Харьков : Фолио; Ростов на Дону : Феникс, 2007.

 4. Делопроизводство (Организация и технологии документационного обеспечения управления) [Текст] / под ред. Т. В. Кузнецовой– М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 359 с.

 5. Державний стандарт до оформлення документів [Текст] : ДСТУ 4163-2003. – К. : Держстандарт України, 2003. – 21 с.

 6. Державний стандарт до оформлення документів[Текст] : ДСТУ 4163-2003. – К. : Держстандарт України, 2003. – 21 с.

 7. Діденко А. Н. Сучасне діловодство [Текст] : навч. посіб. / А. Н. Діденко – К. : Либідь, 2004. – 384 с.

 8. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять [Текст] : ДСТУ 2732-2004. – К. : Держспоживстандарт, 2004. – 33 с.

 9. 3арецкая И. Т. Информатика. Базовый курс [Текст] : учебник / И. Т. 3арецкая, Б. Г. Колодяжный; под ред. С. В. Симоновича. – Спб. : Питер, 2005.

 10. Информатика [Текст] : учебник / под ред. проф. Н. В. Макаровой. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 523 с.

 11. Костоглод К. Д. Основи інформатики та комп’ютерної техники [Текст] : підручник / К. Д. Костоглод, А. П. Злосчастьев, А. В. Калшченко. – Полтава, 2006.

 12. Макарова Н. В. Компьютерное делопроизводство [Текст] : учебный курс / Н. В. Макарова, Г. С. Николайчук, Ю. Ф. Титова. – СПб. : Питер, 2002. – 416 с.

 13. Организация работы с документами [Текст] : учебник / В. А. Кудряев и др. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 592 с.

 14. Острейковский В. А. Информатика [Текст] : учебник/ В. А. Острейковский. – М. : Высшая школа, 2006.

 15. Палеха Ю. Управлінське документування [Текст] : навч. посіб.: У 2 Ч./ Ю. Палеха. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – Ч. 1. – 327 с.; Ч 2. – 283 с.

 16. Палеха Ю. І. Організаційна техніка [Текст] : навч. посібник / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2008. – 193 с.

 17. Петраков А. В. Введение в электронную почту [Текст] / А. В. Петраков. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 152 с.

 18. Стоцкий Ю. Самоучитель Office 2000 [Текст] / Ю. Стоцкий. – Спб. : Изд-во «Питер», 2008.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Відповідь вступника оцінюється згідно відповідності рівня навчальних досягнень абітурієнта („високий”, „достатній”, „середній”, „початковий”) за 12-ти бальною системою оцінювання.

^ Рівні навчальних досягнень абітурієнтів

Бали

Критерії оцінювання

1. Початковий

1

Абітурієнт може назвати одне-два поняття; володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення фактів, об'єктів, елементів, що позначаються окремими словами чи реченням

2

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу; викладає його уривчастими реченнями; виявляє здатність висловити думку на елементарному рівні; обирає правильний варіант відповіді з двох запропонованих (на рівні «так» - «ні»).

3

Абітурієнт може двома-трьома простими реченнями розповісти про процеси або явища; співвіднести поняття з вивченими дисциплінами; має загальне уявлення про розділи, в яких вивчаються ці явища.

2. Середній

4

Абітурієнт значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні у межах 4-6 речень; дає визначення основних понять; аналізує матеріал за допомогою викладача (недостатньо розвинена самостійність мислення); може визначати та співвідносити явище з напрямком вивчення спеціальних дисципліни.

5

Абітурієнт може відтворити основний зміст, відповідаючи на питання; визначає окремі ознаки процесів і явищ; називає основні поняття.

6

Абітурієнт може відтворювати значну частину теоретичного матеріалу; виявляє знання і розуміння основних положень; за допомогою викладача може порівнювати та робити висновки, виправляти помилки, серед яких є достатньо суттєві.

3. Достатній

7

Абітурієнт в цілому послідовно та логічно самостійно відтворює навчальний матеріал дисциплін; виявляє розуміння професійної термінології; дає загальну характеристику діловодних явищ, виокремлює різні ознаки, особливості їх прояву; вміє наводити власні приклади на підтвердження певних суджень

8

Абітурієнт може порівнювати, узагальнювати та систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно відтворює її на практиці; дає правильне визначення понять, характеризує причинно-наслідкові зв'язки між явищами в межах теми; практичне завдання розв'язує під керівництвом викладача.

9

Абітурієнт у достатній мірі оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти і формулює нескладні висновки, обґрунтовуючи їх; може надавати загальну характеристику діловодних явищ, визначення поняттям; орієнтується у пошуку шляхів розв'язання практичного завдання та частково розв'язує самостійно; самостійно виправляє допущені помилки.

4. Високий

10

Абітурієнт володіє набутими знаннями та використовує їх для розв'язання практичних завдань; виявляє розуміння архівознавчих, діловодних процесів та явищ та характеризує їх, використовуючи різні джерела інформації; робить аргументовані висновки.

11

Абітурієнт володіє глибокими і міцними теоретичними знаннями; може впевнено і аргументовано висловлювати свої думки; творчо, ініціативно застосовувати набуті знання в умовах, що змінюються; самостійно розв'язує практичне завдання.

12

Абітурієнт у повному обсязі опанував програмний матеріал; має глибокі і міцні знання; дає ґрунтовні, логічні відповіді на теоретичні питання та питання практичного характеру^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Фахові вступні випробування для вступу на навчання за напрямом підготовки „Документознавство та інформаційна діяльність” (кваліфікаційний рівень „бакалавр”) із нормативним терміном навчання проводиться у тестовій формі.

Для проведення випробування формуються окремі групи вступників у порядку надходження (реєстрації) документів.

Список допущених до випробування ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Випробування у тестовій формі проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, який затверджується головою атестаційної комісії не пізніше ніж за 3 дня до їх початку

На випробування вступник з’являється з паспортом, при пред’явленні якого він отримує „Листок випробування” і бланк з тестовими завданнями.

Для проведення випробування головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки тестових завдань відповідно до „Програми фахових вступних випробувань”. Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на офіційному сайті університету та інформаційних стендах структурного підрозділу університету.

Вступник одержує тестові завдання і відповідає на них. Результати оцінюються за 12-бальною шкалою. Оцінка рівня знань вступника вноситься до відомості, „Листка випробування” та підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформлюється одночасно з „Листком випробування” вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів фахового вступного випробування до 17 години.


Голова атестаційної комісії,

декан філософського факультету, проф. В. К. Суханцева


Завідувач кафедри філософії культури

та культурології, проф. О. П. Воєводін

Схожі:

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля "Затверджую"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconУкраїна міністерство освіти І науки україни східноукраїнській національній університет імені володимира даля затверджую: Проректор з економіки І науково-технічного забезпечення
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Тендерному комітеті замовника – Східноукраїнський національний університет імені...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconУкраїна міністерство освіти І науки україни східноукраїнській національній університет імені володимира даля затверджую: Проректор з економіки І науково-технічного забезпечення
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Тендерному комітеті замовника – Східноукраїнський національний університет імені...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
move to 213-161215
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую
move to 213-161201
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи